Varför jämställdismen är bättre än feminismen 1-8 (från 33 anledningar)
avatar

Vi (Erik, Ninni & Mariel) på Genusdebatten bjuder nu på en kritisk granskning av 33anledningar varför feminism behövs. I egenskap av att vara jämställdister så vill vi nu visa hur man istället/också kan se på punkterna som tagits upp för att bredda bilden på ett mer jämställt sätt. Bilderna som visas i detta inlägg är hur vi tänker kring dem medan feministernas bilder enbart finns länkade.

1) Feministisk sexualfientlighet

Feminismen säger om D&Gs reklambild ”För att den här typen av våldsglorifierande och kvinnoförnedrande reklam inte alls är ovanlig och får existera i vårt samhälle utan att särskilt många reagerar.”

JämställdismDolce&GabbanaJämställdistisk tolkning

En bilds budskap är inget som objektivt står skrivet i stjärnorna, den måste tolkas och där tolkar vi alla olika utifrån våra egna erfarenheter och våra egna preferenser. Att den bilden skulle innehålla våld är en märklig tolkning, som man naturligtvis har rätt att ha, men inte kan ta för givet skall vara den alla andra har. Vår tolkning är att mannen framställs som dominant och aggressiv, inte att han är våldsam. Feministers protester blir då mer ett uttryck för ogillande av män med de egenskaperna.

Är bilden ”kvinnoförnedrande”?

”A 1985 study suggests that about 30% of participants in BDSM activities are females. A 1995 study indicates that 89% of heterosexual females who are active in BDSM expressed a preference for a submissive-recipient role in sexual bondage, suggesting also a preference for a dominant male, and 71% of heterosexual males preferred a dominant-initiator role. [Wikipedia]

Erotiska texter är en form av pornografi som ofta tilltalar kvinnor och dessa har inte sällan Female submission som tema. Anne Rices trilogi, The Sleeping Beauty Trilogy, var en kommersiell framgång. E. L. James Fifty Shades of Grey / femtio nyanser av honom har sålts i över 70 miljoner exemplar.

Poängen är att ”female submission”, av allt att döma, är ett vanligt kvinnligt sexualitetsmönster. Vad gör man då mot kvinnor som har en sådan sexualitet när man kategoriskt dömer reklam som denna som ”kvinnoförnedrande”?

Vem ska bestämma vad som är eller inte är okej? Enligt vems sexualitet, vems erfarenhet och perspektiv ska användas som måttstock för hur vi tolkar och bedömer en bild?

En annan sak värd att visa på är den feministiska enögdheten. Hur framställs män vanligtvis i reklam?

2) Där feminister lyfter kvinnoperspektivet, lyfter jämställdister båda könens perspektiv

Feminismen säger ”För att det inte är en självklarhet att kvinnor får bestämma över sina egna kroppar.” ovanpå texten ”77 % of anti-abortion leaders are men. 100 % of them will never be pregnant”.

Jämställdismsertranssexuella

* Om 77 % av världens ”anti-abort-ledare” är män så innebär det att nästan 1 av 4 är kvinnor. Dessutom, så verkar en del av dessa ”anti-abort-ledare” i demokratiska samhällen där dessa ledare röstats fram av en befolkning där drygt hälften av den röstberättigade befolkningen är kvinnor. Detta sätt att försöka lägga skulden på män för allt ont och osynliggöra kvinnor med ”fel” åsikter är en feministisk manöver som kvinnliga jämställdister är vana vid.

* Att vara motståndare till abort är en legitim politisk åsikt, som oftast grundar sig i personens syn på när livet börjar. Det är åsikter vi jämställdister respekterar – men inte nödvändigtvis delar – oavsett om personen med denna åsikt är man eller kvinna. Det är genom demokratisk debatt dessa saker skall avgöras, inte genom att olika kommitteer förbjuder folk att yttra sig om dem

* Kvinnor kan inte bli föräldrar mot sin vilja. Det finns mängder av skydd och om man trots försiktigthet blir gravid så är frågan om abort ytterst hennes beslut vilket vi jämställdister anser att så måste det vara. Kvinnor behöver heller aldrig uppleva den sorg det måste vara att som man leva med att kvinnan beslöt att abortera bort barnet mannen önskade behålla. Inte nog med det. Feminister har ju själva attackerat de som ville införa p-piller för män.
Hela makten om huruvida en graviditet ska leda till föräldraskap för båda personerna ligger hos kvinnan och utbudet preventivmedel för män är begränsat till kondom. Är det jämställt?

Vi håller alltså med om att kvinnor ska få bestämma över sina egna kroppar. Viktigt är dock att tänka på konsekvenserna av hur biologin gett oss helt olika förutsättningar i denna fråga. Männens perspektiv på detta jämställdhetsdilemma ignoreras, rent av hånas och motarbetas, från feministiskt håll.

3) Feminismens sexistiska enögdhet

Feminismen säger ”För att kvinnor ständigt sexualiseras och objektifieras medan män porträtteras med makt, värdighet och med fokus på sina prestationer och yrkesroller.”

 

Jämställdismen3

Jämställdismen tycker att den problemställningen är ofullständig och vinklad. Den sätter kvinnor i offerrollen och männen i förövarrollen. Är det en rättvis bild av verkligheten?

Det stämmer att kvinnor väldigt ofta reduceras till sexobjekt och vi håller med om att det är problematiskt när det blir i såpass stora volymer som det blir. Jämställdismen vill gärna att kvinnor också ska synas med fokus på sina prestationer och yrkesroller.

Jämställdismen vill också bredda synsättet på objektifiering. Männens objektifiering skall inte hamna i skymundan. Det är en annan sorts objekt där män är redskap – en förbrukningsvara. 

Både män och kvinnor objektifieras alltså, kvinnor är sexuella objekt (vackra ting) att vara rädd om och låsa in så de inte stjäls. Män är redskap, en annan sorts objekt som bedöms enbart för prestationer, förvaras mindre aktsamt och kasseras mycket oftare.

Vi har, till skillnad från feminismen, möjlighet att se båda könenes perspektiv samtidigt. Feminismen förespråkar maktanalyser vilket innebär att de har som utgångsläge en tävlan, en konflikt, där syftet är att hjälpa den part som anses svagast samt se till att den andra parten ignoreras. Detta är ett omodernt sätt att se på världen som dessutom är kontraproduktivt eftersom personer i den grupp som anses vara den starka gruppen när de måste klara sig själva tvingas bli ännu starkare.

Exempel: Alla militära specialstyrkor i världen skapas genom att man ger en grupp personer sämsta tänkbara förutsättningar, knäcker de flesta med usel behandling och får en liten elit av supermänniskor kvar på slutet

Samtidigt ställer vi oss frågor som: Vilka är det som står för objektifieringen av kvinnor respektive män? Varför gör de det och vilka nackdelar / fördelar (jo det finns faktiskt fördelar) med de olika objektifieringarna? En fördel med att objektifieras som sexuellt objekt är att man skyddas från skadegörelse, som en vacker tavla man inte vågar ha framme. En fördel med att objektifieras som redskap är pressen att slängas i soptunnan om man inte fungerar lika bra hela tiden. Observera att varje fördel har en nackdel inbyggd.

Svaren på de frågorna kommer från jämställdister som alltså inte har för avsikt att döma ut det ena könet till offer och det anda till förövare (den med all makt).

4) Privata företags agerande

Feminismen säger ”För att detta är förbjudet på facebook…” ”…men det här är helt ok.”

facebookjämställdism

 Facebook: privat firma där högsta chefen för ekonomiska beslut Sheryl Sandberg är en av de kvinno-VD:ar feminister brukar hävda att de vill ha mer av. Inte nog med det, Facebook använder dessutom nära nog samma kritierier som Hollywood. Saker upp till en viss gräns är familjevänliga, om man går över den gränsen minskar publiken och därmed möjligheten att dra in de stora pengarna. Om filmer som Lord of the Rings gjordes mindre familjevänliga med mer våld/sex skulle det bli ekonomiskt kännbart direkt.

5) Samma som 4)

Facebook har en autoblock, det skulle kosta dem multum att anställda folk och utbilda dem att konsekvent bedöma alla fall exakt likadant.

6) Jämställdister skuldbelägger inte kollektivt utifrån medfödda egenskaper så som kön

Feminismen säger ”Because 97 % of all rapists never have to spend a sigle day in jail”

Namnlös3

Våldtäkt som begrepp är idag helt urvattnat eftersom det numera betyder en mängd olika saker som alla i regel definieras ideologiskt att exkludera män. Exempel: Hon var för full = Våldtäkt. Han var för full = Inte våldtäkt. De bägge var för fulla = ?? Jämställdister anser att ingen ska våldta, oavsett kön och att alla offer är lika mycket offer oavsett könstillhörighet, men våldtäkt är främst ett våldsbrott bland andra och inte en följd av att vara berusad och/eller utsatt för pressen att vara populär. Med de kriterierna har nämligen alla blivit våldtagna.

I en studie på college-elever svarade 94% av männen och 98% av kvinnorna att de hade haft ”unwanted sexual action”. Även om man begränsade sig till  ”unwanted intercourse” blev siffrorna mycket höga, 46% av flickorna och 63% av pojkarna svarade ja på den frågan [The Myth of Male Power]

Som källan ovan visar, liksom andra källor där män och kvinnor fått svara på samma frågor, så är manligt offer – kvinnlig förövare inte ovanligt. Men de är extremt ovanliga i brottstatistiken. Det är ett  mörkertal bland manliga offer och gäller både våldtäkt och partnervåld. Vi jämställdister menar att detta beror på männens könsroll; det är tabu för en man att vara offer för våldtäkt och partnervåld, ”en man är alltid villig”,  ”en man kan gott ställa upp”, ”en riktig karl reder sig själv”. Vi har fördomar som gör att människor har mycket svårt att se en man som offer för en kvinnas våld än mer för våldtäkt. Kvalitativa studier visar att de män som försökt anmäla ofta inte blir trodda och inte sällan hånade. Det är en skam att ett land år 2011 utför en ”Kartläggning av våld i nära relationer” på regeringens initiativ där man utesluter en enda grupp av brotten, kvinnors våld mot män (tex här). Det görs av politiska orsaker, för att skydda den feministiska ideologins grundstomme, könsmaktordningen, eftersom man vet att den inte håller måttet.

– Vi jämställdister kräver att denna problematik kring manliga offer lyfts upp på agendan på regeringsnivå och att ”mäns våld mot kvinnor” ersätts av det könsneutrala och mer rättvisa begreppet ”partnervåld” eller ”våld i nära relationer” så att situation skall kunna förstås bättre.

Ethos-Pathos-Logos är grundläggande begrepp i Retorikämnet.

Feminismen är bra på att bygga sitt Ethos genom att skuldbelägga den enormt stora gruppen män för vad en minoritet av männen gör. Jämställdismen vill inte skuldbelägga någon könsgrupp, utan vill istället se att man kommer fram till konkreta hjälpinsatser för de drabbade och kommer på bra metoder för att undvika våldtäkter. Men eftersom våldtäkter betyder så många olika saker måste de delas upp i olika kategorier för att sådant arbete ens skall bli möjligt Om det hade funnits en våldtäktskultur, hade vi då behövt specialavdelningar för att inte den dömde ska råka ut för repressalier av andra interner? Det finns ingen våldtäktskultur. Punkt.
Våldtäkt – i betydelsen påtvingat sex – är ett avvikande beteende, ett av de absolut mest stigmatiserade normbrott i den manliga könsrollen. Det samma gäller partnervåld. Avvikande beteenden förklaras med andra sociologiska förklaringsmodeller, så som tex. kontrollteorier, stämplingsteorier osv. Genom att köra med argument vars syfte är att slå an på individers känslosträngar – Pathos-argument – så ställer man in siktet fel och kommer missa målet, Logos, att försöka hitta faktorer som påverkar, lösningar som minskar antalet brott och därmed antalet offer.

7) Modebranschen (kvinnlig målgrupp) raggar modeller utanför anorexiakliniker – Porrbranschen (manlig målgrupp) gör det inte.

Feminismen säger ”För att modellagenturer letar modeller utanför anorexiakliniker”.

kroppsidealjämställdism

Modebranschens fokus är inte kvinnan utan de dyra kläderna man vill sälja till främst kvinnor. Det är värt att fundera på varför där är en sådan diskrepans mellan det skönhetsideal som råder när den primära målgruppen är kvinnor respektive när den primära målgruppen är män. Vilket skönhetsideal är det som pressar kvinnor? Det är också viktigt att komma ihåg att kvinnor i modebranschen används som högt betalda klädhängare, de utmärks framför allt genom sin längd. Ingen studie i världen visar manlig preferens för att vara kortare än sin flickvän, tvärtom påstås män ogilla när tjejen är huvudet längre.
Här är åter den feminismens sexistiska enögdhet slående, för var hämtas männen i reklamen? Jo från högpresterande alfamän så som David Beckham, Zlatan Ibahimovic och Fredrik Ljungberg, helt i enlighet med männens objektifiering som redskap (se punkt 3).

8) Åter igen handlar det om reklam och tolkning av bilder se punkt 1.

Feminismen säger ”För att kända klädmärken (WeSC) skriver uppskattande artiklar och marknadsför sig med killar som behandlar kvinnor som totalt viljelösa och meningslösa objekt. ” 

wescjämställdism

Feminismens hela utgångläge tycks vara att kvinnor är underordnade och saknar egen vilja. Kvinnor påstås  styras av normer, strukturer och annat i ett narrativ som idag helt kontrolleras av feminismen men vars upphovsmän är vita män som exempelvis Herbert Marcuse Vad visar detta feministiska utgångsläge för kvinnosyn, att se på kvinnor som om kvinnor var ”stora barn”? Jämställdister ser kvinnor som kapabla att hantera val, ansvar och konsekvenser på ett vuxet sätt, precis som vi ser på män.
Självklart är det inte kul när kvinnor porträtteras som individer med lågt värde som bör utnyttjas. Samtidigt är det enkelt att sluta stödja dessa företag som gör sådan låg reklam (tex. genom att inte köpa deras produkter.) Men för en jämställdist är det lika stort problem att män framställs som klantar.

Uppdatering, Erik 10/10: Det är många som läser detta gamla inlägg nu men bara en enda av dessa besökare har deltagit i debatten. De av er som inte förstår vad vi menar FRÅGA. Ta inte för givet ni förstår vad vi menar. Dessa inlägg är isberg, att tro ni förstår saker från den lilla synliga toppen är lika ignorant som det är arrogant. Här är för övrigt resten av inläggen att debattera (eller bli upprörd över, fritt val)

Del 2 (9-16)

Del 3 (17-25)

Del 4 (26-33)

Kommentarer

Varför jämställdismen är bättre än feminismen 1-8 (från 33 anledningar) — 122 kommentarer

 1. Pingback: Varför jämställdismen är bättre än feminismen 1-8 (från 33 anledningar) | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 2. Bra jobbat Ninni. Hann till punkt ett av de 33 och min första tanke var fifty shades. En hel del kvinnor har fantasier om dominans i sängen, en del t o m fantiserar om att bli utnyttjade och våldtagna. Det betyder inte att man verkligen vill uppleva det. Sexualitet är en märklig sak där många triggas av det ”förbjudna” eller det tabubelagda.

  Och reklamen säljer drömmar och identitet. Bilden riktar sig tydligt till kvinnor och betydligt fler verkar triggas av bilden att köpa kläderna än att de kopplar den till sexualiserat våld och förtryck. D&G klarar sig uppenbart bra. Nu kanske vissa hävdar att kvinnor är styrda av patriarkatet att gilla/fantisera om dominanssex, men är inte det att förminska kvinnor? Vem är det som oftast idag beskriver kvinnor som viljelösa offer?

  En intressant utveckling ses även inom porren. Mycket skumt och lurendrejeri av kvinnor har säkert förekommit. För tio år sedan var Private en framgångssaga. Börsintroducerad. Välbetalda skådespelare och reglerade arbetsförhållanden. De producerade ”kvalitetsporr” med handling (host host). Kulorna rullade in. Sen kom youporn mfl. Idag är porrindustrin i kris. Milton, en jagad man, gråter ut i TV. Amatörerna har tagit över. Män och kvinnor tar kameran in i sängkammaren. Och gör saker man skulle till verkligt skumma butiker för att hitta förr. Nu endast ett musklick (pun ”not” intended) bort. Det händer mer mellan skål och vägg än missionären, som säkert också kan tolkas som dominerande av vissa. Att då tolka en fasthållen hand som tecken på våldtäkt säger mer om tolkarens tidsenlighet än bilden.

 3. Pingback: Jämställdistisk granskning av ”Trettiotreanledningar.com” på gång! | Aktivarum

 4. @AV:

  Tack, AV. Men jag kan inte ta åt mig äran själv. Det är ett samarbete mellan mig, Erik och Mariel. Tanken var att det skulle synas men den skriver bara ut mitt namn. Skumt.

 5. Angående #3 och män som framgångsobjekt.
  Hur många kvinnounderkläder framhäver tydligt vilket märket på underkläderna är?
  Jag har själv inte hittat kalsonger som inte skyltar med märket.

 6. Ursäkta, jag måste kidnappa tråden en liten stund med en viktig sak.

  Jag vill inte gå ikognito längre , utan vill gärna ha en anvisning för hur jag kan ladda upp en bild på mig själv . Mitt riktiga namn vill jag ha med , och om det krävs hemadress ,mobiltelefon och hela konkarongen. Nu orkar jag inte längre skriva under mitt internetalias, eller att gömma mig på något sätt. Tiden är mogen att konfrontera det hela. Nu är det dags att kasta tärning och stå vid sitt ord med fullständig täckning.

  Hoppas att fler hakar på … Hypnotized

  ( Har ej hittad någon supportsida på GD som kunde ha löst saken kvickt )

 7. 1. Det framgår inte om författaren här gör skillnad på ifall sexualitetsskillnaden beror på biologiska eller kulturella betingelser. Om det är kulturella skillnader, bör man lagstifta om människors sexualitet i jämställdhetens namn?

  Hur bör man i dessa fall fastställa normerna? (marxistisk feminism verkar ju inte vara ett ideal, fifty shades likadant, även Svensk genusvetenskap kan vara bristfällig likväl som Norsk kvinnorätt).

  6. Begreppsidealen här är inte kanoners. Om hon var för full (i sverige idag) så ändras betydelsen av hennes vittnesmål, exempel var en gruppvåldtäkt i göteborg (som pågick över flera dagar, och involverade bl.a infertilitet), där man ansåg att hon var för full(druckit ett glas vin enligt utsago), och att hon hade klätt sig för lätt. Bägge faktorer såg man som förlindrande.

  Men visst har författaren en poäng, angående lagstiftarens breddande av begreppen, något som lett till att de som blir våldtagna å det värre helt enkelt inte blir tagna på allvar.

  Angående sexism i reklam så går det alltid att utreda vad som är lämpligt, kolla relevanta direktiv och lagstiftning, och fundera vad som bör ändras i feminismens samt jämställdhetens namn… Det ovan skrivna verkar ha ett förhållandevis marknadsekonomiskt bias.

 8. 1. Aha, den hade ett sexuellt budskap. Jag som trodde att hon fått ett epileptiskt anfall och att de försökte hjälpa henne och att hon därför framställdes som ett hjälplöst offer som behövde hjälp av fyra starka män. Tänk så tokigt det kan bli Smile

 9. Lite OT. Intressant diskussion i Gomorron Sverige om psykisk ohälsa.
  Utgångspunkten var att den ökar bland kvinnor. Förklaringen till det var förutom flera generella faktorer att kvinnor dessutom drar ett väldigt stort lass i samhället. Förklaringen till att det skulle vara svårt att nå personer i riskgruppen och få till effektiv motåtgärder skulle vara bla att problemen av gammalt skulle anses vara delvis självförvållade. Här hade intervjuarna kunnat avbryta den kvinnocentrerade utläggningen och säga att: -Låt oss tala lite om elefanten i rummet! Varför är självmord mycket högre i alla åldrar för män och pojkar, varför är utslagningen så mycket större bland män, kan inte alkoholism (som är större bland män) i många fall vara självmedicinering för psykisk ohälsa, varför är mäns medelålder så mycket lägre än kvinnors? Är det inte i själva verket så att för män så är även experter som du helt och hållet kvar i föreställnngen att dessa problem är självförvållade? Varför är ni helt kvinnocentrerade map psykisk ohälsa och utgår enbart från sjukskrivningsorsaker i er analys när alla riktigt tunga psykiska ohälsosymtom, som självmord, alkoholism och annat drogmissbruk, hemlöshet i betydelsen uteliggare, kriminalitet osv fullständigt domineras av män?
  Ställdes ens en fråga i den riktningen? Givetvis inte!

 10. Forts. ärligt talat så tror jag att, i den mån som äkta psykisk ohälsa återspeglas i sjukskrivningstalen för denna kategori, så är ökningen till stor del orsakad av feministernas konstiga propaganda riktade mot kvinnor. De ska vara aggressiva, tävlingsinriktade, egocentrerade karriärister. De framställer detta som idealet och patriarkatet som orsaken till att alla kvinnor inte förverkligat sin egentliga natur. Det idealet passar ju framförallt en psykopat som hand i handske, men en genomsnittlig man eller kvinna som försöker göra om sig och hitta sin identitet i denna stil och personlighetstyp är ju garanterad att bli olycklig!

 11. OT: Feminister gillar inte Barbie, denna ondskans apostel. De gillar heller inte färgen rosa eftersom den förknippas med kvinnlighet (utom när man själv använder rosa för att markera att detta handlar om kvinnor). Så man bestämmer sig för att demonstrera, vilket är helt ok i en demokrati. Fast man väljer att demonstrera med brinnande kors?! Wtf?
  Antingen har de ingen aning om vilka andra som gjort sig kända för just den symbolen och då är ignoransen monumental. Eller så vet de och då är det än mer skrämmande.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16784173.ab

 12. @Peter: Jo, hon var ganska kvinnocentrerad med sitt ”kvinnor drar ett stort lass”. Problemet för henne är att män och kvinnor jobbar lika mycket.
  Orsaken till ökad psykisk ohälsa hos kvinnor kan ju vara att de blivit ”lovade” att de kan ha hela kakan och ha den kvar. När de sedan märker att det kan man inte, att man måste göra avsteg och prioriteringar i livet, är det lätt att bli bitter på sig själv. Att gå in i depression. Såg ett inslag i amerikansk TV om hur kvinnor i USA idag känner sig mindre lyckliga än på 60-talet då hemmafruidealet var större. Nej, jag förespråkar inte något ”kvinnor tillbaka till spisen”, men vi måste tala om för våra unga att alla livsval har konsekvenser och kostnader som kommer med fördelarna. Nej, man kan inte få allt. Speciellt inte genast före 25.
  Pratade med två kvinnor i 25årsåldern på gymmet. De pratade redan om åldersnoja, om allt de borde ha hunnit med. Dagens ideal om att man både ska utbilda sig, göra karriär, resa, sen skaffa familj, inreda huset i ”ljust och fräscht” osv osv bör även kvinnorörelsen ta ett stort ansvar för.

 13. Summering av kritik av 33 anledningar.

  Manifestationer mot våld mot kvinnor hemmet hade med min logik varit manifestationer mot allt våld i hemmet. Manifestationer mot rasism i Sydafrika hade varit manifestationer mot rasism dvs att klumpa ihop folk efter ras. Med andra ord Apartheid är rasism och Vita Kränkta Män är också rasism. Förespråkas i själva verket en fackförening för kvinnor eller en manshatarklubb så KALLA DET INTE JÄMSTÄLLDHET för det är helt enkelt enbart missvisande. Förespråkas hat mot vita (som är vad VKM handlade om) så kalla det inte antirasism. Förespråkas hat mot män så kalla det inte en manifestation mot sexism. Sexism är inte och har aldrig varit exklusivt kvinnor. Rasism är inte och har aldrig varit exklusivt vita och maktanalys är precis vad Grosslockner hävdar det inte är. Kan inte bli enklare!

 14. Bra jobbat Ninni, Erik och Mariel!

  Jag kommer säkert att återkomma med någon kommentar till men vill bara snabbt påpeka två saker.

  1. I texten i bilden i punkt 4 är censur felstavat (”cencurregler”).

  2. Under punkt 6 skriver ni

  ”Exempel: Hon var för full = Våldtäkt. Han var för full = Inte våldtäkt. De bägge var för fulla = ?? !”

  Skulle ni vilja utveckla, för jag förstår inte riktigt hur ni menar?

 15. @AV Ja, så är det. I denna diskussion så skulle man kunna problemtisera den kvinnliga subkulturen också. Jag skulle tro att en generellt väldigt dominerande orsak tikl psykisk ohälsa är vuxenmobbning i arbetslivet och där dominerar tydligen de kvinnodominerade arbetsgrupperna inom skola, vård och omsorg. Varför är det så? Kan man tänka sig att det är något som inte männen kan skuldbeläggas för utan som kanske motiverar att strålkastaren riktas mot hur kvinnor beter sig mot varandra istället?

 16. Jag tycker att era svar är informativa, logiska och välskrivna. Tyvärr lider de av samma problem som är brukligt i dessa samanhang. TL;DR.

  Det är bra att dumheter i stil mad ovanstående besvaras, men mest för att kunna referera till svaren. Vad som i högre grad gör nytta är en motsvarande lista till varför Jämställdism behövs. En sådan skulle vara svårare att refutera på ett icke-känslomässigt plan och givet att man bygger upp den känslomässigt och med den mänskliga vinkeln så kan genomslaget bli lika stort.

 17. Idag blir jag frånvarande på grund av 17e maj firandet. Tack för all feedback. Säg gärna vilka punkter ni tyckte var kanonbra också! Rose Ha en fin dag!

 18. Bild 1: Är inte det där en våt dröm för kvinnor? Fyra intresserade snyggingar omkring henne. Enligt en trailer handlar en film som snart ska visas om en kvinna som fyra män konkurrerar om, och detta är under renässansen. Inget nytt under solen med andra ord.

 19. Varför jämställdism är bättre än feminism, de har Cissi Wallin och Linda Skugge mfl.
  Vi har Erik och Ninni (jag tycker om er andra med, men dessa två är mina favoriter)

 20. @Peter:
  Också ”hälsan” i arbetslivet verkar vara svår att hantera ur jämställdhetssynpunkt, åtminstone för ”arbetsmiljöforskning.se”. Inga dagsfärska uppgifter nedan kanske, men ändå tämligen aktuella. ”Arbeidsliv i Norden” får börja:

  ” Næsten kun mænd dør i arbejdsulykker i Norden”:
  http://arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2011/article.2011-03-17.3259974592

  ”92 procent af ofrene er mænd i Danmark, Sverige og Finland, 96 procent i Norge og 100 procent i Island.

  ”Resultatet peger på et klart modsætningsforhold i ligestillingsdebatten i Norden. Der tages ikke i tilstrækkelig grad hensyn til sikkerheden på arbejdspladsen, selvom det indebærer klare og store tab for mændene,” skriver den forskergruppe, som har undersøgt samtlige arbejdsrelaterende dødsfald i Norden i en fem-års periode.”

  Att nästan bara män dör i arbetslivet, döljs dock bland statistik om olycksfall som inte leder till döden i denna artikel, trots att den handlar om att ”Dödsolyckorna i arbetslivet kostar en miljard om året”:
  http://www.arbetsmiljoforskning.se/aj-oj/dodsolyckorna-i-arbetslivet-kostar-en-miljard-om-aret

  ”Skaderisken skiljer sig mellan kvinnor och män. Åtta av tusen män och fem av tusen kvinnor i arbetslivet drabbas varje år av ett arbetsolycksfall som leder till sjukskrivning.”

  Och:

  ”Risken för att råka ut för en arbetsskada skiljer sig mycket åt beroende på yrke. Män som arbetar som mekaniker, maskinoperatörer och – reparatörer är mest utsatta. 26 av tusen i dessa yrken drabbas årligen av ett arbetsolycksfall. Yrken där kvinnor drabbas oftast är transport- och maskinförare med 23 skadade av tusen kvinnor per år.”

  Åtta av tusen mot fem av tusen, jämte 23 av tusen mot 26 av tusen – nästan lika många kvinnor som män drabbas alltså? Nej. Sedan tidigare har vi statistik på hur många som dött i arbetslivet, fördelat på män och kvinnor, mellan åren 1955 och 2010, och det är inte likvärdigt på något sätt:

  http://www.arbetarskydd.se/multimedia/bilder/article3409166.ece/BINARY/original/olyckorna.jpg

  (Från http://www.arbetarskydd.se/nyheter/olyckor/dodsolyckor/article3409144.ece ).

  När värderas risk mot lön, i det offentliga talet om kvinnors och mäns löner? Eller ska män bara acceptera 10 gånger så stor risk att dö, utan någon som helst kompensation lönemässigt, eller ens att dessa uppoffringar synliggörs och diskuteras?

 21. Angående punkt 7:

  http://www.michelepolak.com/WMST100fall10/Weekly_Schedule_files/McVeigh.pdf

  Fat is no longer just a feminist issue, since the number of men suffering problems with food and body image is rising fast, with experts suggesting that 40% of binge eaters and a quarter of anorexia and bulimia sufferers are male – compared with 10% a decade ago – while the equivalent rates for women have not changed significantly.

  Richman, who developed his eating disorder aged 12 after years of vicious bullying at his public school, said he used to be the only man at treatment clinics or hospitals. ”Now I’m never the only. Ten years ago if a guy went to his GP it’s unlikely they would think of him having anorexia.

  ”Now all the ones with the really chronic levels are the men.”

  Men with Eating Disorders: Under-Diagnosed, Undertreated and Misunderstood (Stroher et al 2012)

  The National Institute of Mental Health reports that roughly one million males struggle with eating disorders (2008), which is likely an underestimate.

  With this recent research, it appears that the incidence among men as well as the prevalence is increasing as more men are either seeking help or are being identified in treatment. Further studies on the differences between men and women with eating disorders are needed. Until more interest and attention is focused on male eating disorder issues, men will continue to be under-diagnosed, undertreated, and misunderstood.

  Ännu ett exempel på varför vi inte behöver feminism: oavsett hur verkligheten ser ut lyckas de vrida det till att män är förövare och kvinnor är offer.

 22. @Peter: Jag skulle tro att en generellt väldigt dominerande orsak tikl psykisk ohälsa är vuxenmobbning i arbetslivet och där dominerar tydligen de kvinnodominerade arbetsgrupperna inom skola, vård och omsorg. Varför är det så? Kan man tänka sig att det är något som inte männen kan skuldbeläggas för utan som kanske motiverar att strålkastaren riktas mot hur kvinnor beter sig mot varandra istället?
  Det går ALLTID att hänvisa till mäns fel. Det är givetvis patriarkala strukturer som gör arbetet på kvinnodominerade arbetsplatser så stressigt att de börjar mobba varandra.

  Ärligt, att kvinnodominerade arbetsplatser dominerar i mobbingfall och fall i arbetsdomstolen beror både på de högre sociala kraven på konformitet i kvinnliga grupper och att ledarskapet är mindre professionellt. Inom näringslivet är det resultat som räknas och man har helt enkelt inte råd att behandla kompetent personal som skit. Offentliga sektorn lever i mångt och mycket kvar i villfarelsen att om en får gå finns det alltid en annan som kan göra jobbet. Till det snabbrekryterade chefer som gör nybörjarfel för de inte kan arbetsreglerna.

 23. @Ulf T:

  Vidare från Stroher et al:

  Pope et al. (2002) revealed that action figures produced between the years of 1964 and 1998 have consistently become more muscular over the years. These action figures have become portrayals of the male body which are beyond the limits of realistic human attainment, having increasingly smaller waists, while gaining larger chests and larger biceps. These researchers also studied Playgirl magazines from 1974 to 1997, finding that recent models had bodies that were measured to be unattainable (applying the fat-free mass index) without the use of anabolic steroids.

  They found that the average male model lost roughly 12 pounds of fat, while gaining roughly 27 pounds of muscle over a period of 25 years (Pope et al., 2002).

  It has been found that men report experiencing increased depression and increased body dissatisfaction with regard to muscularity, after viewing television advertisements which show men with so-called ideal bodies. The current muscular ideal of the male body is becoming less and less realistic for men and is a likely influence on the increase in male body dissatisfaction, use of excessive exercise and steroids (Halliwell et al., 2007).

  Enligt Examiner tycks Playgirls publik huvudsakligen bestå av homosexuella män.

  Hur som helst, ”Cry me a river…” skulle väl Big Red säga.

  Currently there are few resources for males to use for support. Many men do not even recognize these issues, as eating disorders have largely been viewed as a women’s problem. Problems with excessive exercise are often ignored as over exercise may create a deceptively healthy outward appearance, unlike those with anorexia, bulimia, and binge eating disorder, when exercise is not a compensatory behavior.

  Finally, encouragement of a culture which allows for male vulnerability is a major goal. Men are not supposed to be emotionally vulnerable in our present culture, yet they encounter pressures on a daily basis to be more muscular and meet the current male body shape ideals. This is deleterious for many men as they feel pressure from many sources to meet mainstream society’s definition of masculine.

  Also, men are not supposed to be focused on how they look, so why would they reveal body image or weight concerns? This is a major hurdle for the advancement and better understanding of men with eating disorders.

 24. Ja det är intressant att vi i Sverige t.o.m. har infört censur inom reklam pga feminister men feminister talar även om sexism när det gäller opera film böcker musik teater konst osv och vill styra den så den passar in i deras politiskt korrekta mall. Alltså det är en ism som vill begränsa kulturarbetares frihet det är intressant med jämförelsen när t.ex radikala islamister vill begränsa kulturarbetares rättigheter att uttrycka sig så talar man om att konsten måste vara fri men när det gäller feminismens som vill begränsa så är det inget problem bland kultureliten utan ses som progressivt

 25. Pingback: Trettiotreanledningar – Feminismens idealsamhälle | Aktivarum

 26. Att ”objektifiera” uppfattar jag som menandes beskriva som utan agens, det är någon annan som agerar i förhållande till den passiva/objektifierade. Det är något som görs mer om kvinnor än om män (och feminismen deltar/driver ironiskt nog ofta i sådan objektifiering av kvinnor, beskriver dem som viljelösa och helt utan agens). Att använda samma ord när män värderas utifrån förmåga blir fel, i synnerhet när männens självförtroende och agens värderas. Måhända ”instrumentalisera”, eller ”utilitarisera”?

  ”Feminism: 100% av alla män kan inte bli gravida” / ”Jämställdism: Förutom alla män som blir gravida. Snacka om att osynliggöra transsexuella män!”
  Nog för att det förekommer gravida män nuförtiden, påståendet i 33anledningar är därmed fel, men felet är inte större än ett avrundningsfel, avrundar du så får du 100%. Är felet påtagligt vanligare inom feminismen än inom jämställdismen? Skulle en korrigering ha någon betydelse för det syfte som de använder påståendet för? För mig räknas det exemplet till kategorin: ” … ett ”jag ska fan hitta fel”-perspektiv inte ett ”försöka förstå budskapet och väga det mot min egen övertygelse/argument/fakta”-perspektiv. Sociala fenomen är för komplext för att göra 100% skottsäker mot den som är ute efter att leta fel.”

 27. Jag skulle bara vilja bidra med min syn på abort. Jag har nämligen svårt att ”respektera” abortmotståndares åsikter. Det finns inga sekulära, sakliga, hållbara argument för reglering av kvinnors rätt till abort.

  Att tycka att man kan kräva att en kvinna ska fullföja en graviditet mot sin vilja för att rädda livet på det ofödda barnet är inkonsekvent om man inte samtidigt anser att man även ska kunna tvinga andra människor att ge upp sin kroppsliga integritet i syfte att rädda livet på andra människor. Det finns väl ingen som skulle förorda att man ska kunna tvinga människor att t.ex donera en njure till en annan människa? Varför ska man då kunna tvinga en kvinna att fullfölja en graviditet?

  Så länge fostret är beroende av mammans kropp för sin överlevnad är det enligt min mening mamman och ingen annan som har beslutsrätten. Jag skulle möjligtvis kunna drista mig till att gå med på att kvinnor som gått så långt i graviditeten att barnet har en möjlighet att överleva utanför mammans kropp (man kan ju rädda livet på för tidigt födda vid ungefär v.20-v.25) ska vara tvugna att antingen fullfölja graviditeten eller göra abbort/kejsarsnitt på sjukhus. D.v.s att man förbjuder abort efter den veckan i graviditeten då man kan anse att fostret är i sig livskraftigt.

 28. Tittade på punkt 16 i listan. Rubriken ”stjärnorna som är för tjocka och för smala”. En misstanke slår snabbt rot… undersöker…

  Det är en framsidan från tidningen ”Veckans Nu!” utgiven av Frida förlag som marknadsförs med stycket:

  ”- Alltid det senaste skvallret
  Den unga kändistidningen med de bästa bilderna, de hetaste kändisarna och det fräckaste skvallret. Det är fest & party, mode & missar, lyxigt, glammigt och kul!”

  Detta är knappast en manlig tidning, om man söker jobb på redaktionen så introduceras man med följande text: ”Vill du jobba på ett av Sveriges mest offensiva förlag som vänder sig till en ung kvinnlig publik.”

  Inte mycket patriarkat här. Men jag hittade tyvärr ingen lista på skribenterna, men erfarenhetsmässigt är det nästan uteslutande kvinnor.

  Om detta är ett problem, så skapas det av kvinnor för kvinnor. Män är inte inblandade.

  Teo

 29. Dessutom är påståendet att alla riksdagspartier är mer eller mindre feministiska en sanning med modifikation. Jag har från kommentatorer här i den här bloggcommunityn tagit del av flera exempel på hur SD ”är feministiskt”. SD är klart och tydligt uttalat INTE ett feministiskt parti. Dock dyker det ibland upp formuleringar och förslag från SD’s sida som prägras av olika feministiska myter. Jag tycker inte att det är något konstigt då det naturligtvis är orimligt att i dagens samhällsklimat förvänta sig att alla ska klara att till 100% lyckas se igenom den våta filt av feministisk propaganda som hammrat mot sveriges befolkning sedan 60-talet.

 30. @Nils:
  ”Att tycka att man kan kräva att en kvinna ska fullföja en graviditet mot sin vilja för att rädda livet på det ofödda barnet är inkonsekvent om man inte samtidigt anser att man även ska kunna tvinga andra människor att ge upp sin kroppsliga integritet i syfte att rädda livet på andra människor.”

  Det var ju inte så hemskt länge sedan som den allmänna värnplikten för män avskaffades, så… Jag har själv kallats till mönstring och mönstrat, för att min lämplighet att ”ge upp [min] kroppsliga integritet i syfte att rädda livet på andra människor” skulle kunna bedömas av staten.

  Sen är det ju det vi gör, alltså kräver ”att en kvinna ska fullföja en graviditet [även] mot sin vilja”, efter att graviditeten förlöpt ett visst antal veckor. Abort är ju inte tillåtet under hela graviditetens förlopp.

 31. Angående abort skulle man kunna påpeka att när Högsta Domstolen 1973 beslutade om Roe v. Wade, var varenda domare man Wink

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:USSC_justice_group_photo-1973_current.jpg

  Dessutom, att peka på könsfördelningen bland ledarna är typisk cherry picking. Låt oss i stället titta på vad väljarna tycker:

  NBC/WSJ poll: Majority, for first time, want abortion to be legal (21 Jan 2013)

  There are no major differences between mens’ and womens’ stands on the issue. 40% of men believe abortion should be generally available, and 37% of women think it should be. 20% of men think it should not be permitted, and slightly more women, 24%, agree.

 32. @John Nilsson:

  Det var ju inte så hemskt länge sedan som den allmänna värnplikten för män avskaffades, så… Jag har själv kallats till mönstring och mönstrat, för att min lämplighet att ”ge upp [min] kroppsliga integritet i syfte att rädda livet på andra människor” skulle kunna bedömas av staten.

  En plikt som SD vill återinföra:

  Den som åtnjuter ett lands frihet skall också vara beredd att försvara denna frihet. Sverigedemokraterna menar att en allmän värnplikt, utöver att bidra till att stärka landets totala försvarskapacitet, fyller en viktig fostrande och social funktion. För kvinnor och icke vapenföra män skall allmän tjänsteplikt i krig gälla. Kvinnor skall dock på frivillig basis kunna delta även i den väpnade delen av försvaret.

  [länk]

  Så det är möjligt tom troligt att det är som Nils säger att SD bara råkar ha gått på en del feministiska myter och inte är ett feministiskt parti. Och en sak med SD som faktiskt imponerar på mig, det är deras självkritik och deras vilja att att lära av sina misstag och bli bättre. Det är dom absolut ensamma om i riksdagen.

  Men SD är INTE jämställdistiskt parti.

 33. @Nils: De flesta här har nog en ganska liberal syn på abort och kvinnans bestämmanderätt över sin kropp. Om argumentet var att att feminism behövs för att reaktionära och religiösa krafter vill begränsa kvinnans bestämmanderätt hade det varit en paroll vi ”alla” skulle kunna enas under. Att vara religiös bokstavstroende är ett aktivt val och därför något man kan kritisera de som är det för.

  Felet de gör är att gå ett steg längre och gör det till en könsfråga mellan män och kvinnor. Att 3/4 av abortmotståndarnas ledare (vilket kan bero på att det främst är religiösa grupper som även är motståndare till kvinnliga präster)är på något sätt ett bevis för att abortmotstånd är mäns förtryck av kvinnor. Intressantare vore att ta könsfördelningen i de församlingar som står för abortmotståndet. Det är nog ganska jämnt. Eftersom abortmotstånd är en ganska marginaliserad del av västvärlden (utom USA) innebär det att de allra flesta män (Speciellt de där förfärliga vita medelålders) är FÖR kvinnors rätt till abort. Det är inte en fråga om mäns förtryck av kvinnor, men mera religioners förtryck av kvinnor. Där religiösa kvinnor är ungefär en lika stor faktor som de religiösa männen. Det finns också en hel del kvinnliga homofober, antisemiter osv.
  Inte direkt brist på kvinnor i denna bild: http://tommyhansson.files.wordpress.com/2013/01/11592150f31fb4a0543_1.jpg

  Så länge feminister envisas med att göra frågor som handlar om andra företeelser i samhället till könskampsfrågor och därmed skylla på män/manlighet har de tappat sin legimitet i jämställdhetsfrågor. Då är man inte bättre än SD-anhängare som tar sociala frågor och gör dem till ”invandrarfrågor”. Smile

 34. Det stora problemet är att feminister kan ha stora glsssiga bilder med text som kan vara hur mycket lögn som helst och dårar hyllar och sprider. ”Vi” måste vara noga som fan med att det är sant och kunna belägga varenda litet ord vilket ger att de kan skriva något på en bild som inte ens är nära sanning och idioter jublar, vi måste skriva ganska långt och systematiskt härleda allt för att visa att det är sant och då är risken att det blir för långt att läsa.

  Tänk vad skönt att bara kunna påstå saker och en fårskock jublar och sprider? Vad skulle hända om ”vi” gjorde samma sak? 33 påståenden som vi säger beror på en sak bara utan något mer?

 35. @bittergubben:

  Nog för att det förekommer gravida män nuförtiden, påståendet i 33anledningar är därmed fel, men felet är inte större än ett avrundningsfel, avrundar du så får du 100%. Är felet påtagligt vanligare inom feminismen än inom jämställdismen? Skulle en korrigering ha någon betydelse för det syfte som de använder påståendet för?

  Ja, men vad är då egentligen syftet med att påpeka att 100% av männen inte kan bli gravida? Är det möjligen att markera kvinnlig könsmakt? Den som feminister brukar säga iofs finns, men är marginell i den stora Maktanalysen?

  Notera att män förväntas vara inblandade efter födseln, vare sig de ville ha barnet eller inte – och tvingas betala underhåll om kvinnan inte vill ha honom i sitt liv.

  Man kan fråga sig om mäns inställning till abort skulle förändras om lagen gav kvinnan det fulla ekonomiska ansvaret i fall där hon mot pappans vilja bestämde sig för att behålla barnet? Jag vet inte svaret på det. Kanske skulle det påverka kvinnornas inställning mer?

 36. Punkt 3 är också intressant. Ögna gärna den här artikeln på kjendis.no som jag snubblade över nyss.

  Inte nog med att artisten ställt upp på nakenbilder, hon har mage att vara stolt over det också. Det är hennes reaktion på att porträtteras på ett ”sexualiserat”/”objektifierat” sätt. Inget negativt över det. Vi vill väll alla att människor ska få vara stolta över sina kroppar?

  Lede de till något negativt? Kanske någon småsak, men då hon nu är tysklands representant i Eurovision så visar det snarare att kvinnor är respekterade oavsett om de visat upp sina kroppar eller inte.

  Notera också hur feministerna lägger en motsättning mellan sexualitet och värdighet. Den skillnaden finns vare sig hos artisten eller tidningen. (Eller folk i största allmänhet.) Det är snarare feminismens sexualfientlighet som spökar.

  Teo

 37. @Teodor:

  ”Det är snarare feminismens sexualfientlighet som spökar.”

  Det är helt sant. Det är roten till många motsägelsefulla stolligheter i den feministiska trosbildningen.

 38. Bra initiativ det här. Antar att ni ska publicera svar på resten av feministernas ”anledningar” så småningom, ska bli intressant att läsa dessa.

  I linje med ett par kommentarer tidigare i tråden har feministerna i det svenska offentliga samtalet ett så vansinnigt lågt krav på att belägga sina utsagor. Det bara ”är så” eftersom att någon ”känner att det är så” efter synnerligen amatörmässigt hemsnickrad empiri. Vidare tog jag mig en titt på rörelsens Facebookgrupp, där det är extremt få feminister som faktiskt DISKUTERAR anledningarna, utan verkar bara peppa på initiativet utan vidare reflektion för att återgå till sina liv.

  Jag kan för hela min värld inte förstå hur de bara bestämt sig för en så enkel tolkning. Och att det är så många akademiker (som inte ens är sociologiskt skolade) som köper detta rakt av. Men visst, vi är trots allt en skock får som okritiskt sväljer de rådande samhällsnormerna hela.

  Läste för en tid sedan om ett socialt experiment där försökspersonerna fick gå in ensamma i klassrum med två svarta tavlor och en skock människor (statister som alla är med på experimentet). På ena tavlan finns ett litet streck. På den andra finns ett betydligt (och uppenbart) längre streck. Gruppen (där den ovetande försökspersonen inte har en aning om att resten av människorna är en del av experimentet) får uppgiften att fastställa vilket streck som är längst. Statisterna har då i uppgift att övertyga försökspersonen att det är det korta strecket som är längst – detta lyckas i nio fall av tio. Det är bara EN på tio som ser att kejsaren är naken – och vågar stå på sig i den insikten. Slutsats – antalet fritänkande människor med integritet är få. Det är tur jag har er.

  Fan, jag börjar bli mer trött på det här samhället för var dag som kommer – och det börjar bli dags för mig att ta bort mitt Facebookkonto – det är för jävla mycket skit som skyfflas där över oskyldiga män som bara håller käften och sliter i samhället. Det är nästan som om man blir sugen på att gå ner till närmaste secondhandbutik för att införskaffa sig en riktigt mysig offerkofta… Wink

 39. @Nils:

  Gubbhen behövs av en enkel anledning: För att män får större utrymme än kvinnor i vårt samhälle.

  Vilket inte behöver bevisas, förstås.

  Eftersom män per definition får mest utrymme är de hindrade att agera medvetet för att på något sätt skapa sig mer utrymme (dvs hade män gjort samma sak hade det blivit ett herrans liv, trots att samhället antas vara så mycket för att män tar plats på andras bekostnad). Det får däremot kvinnor göra, och skryta om det hur mycket de vill – till och med välja ett namn som innehåller en nedsättande antydan gemtemot män.

  Här kan man påminna om Bo Rothstein, Den moderna könsmaktsordningens grundbult (mina fetstilsmarkeringar):

  Huvudinvändning har följt följande logik. Samhälleliga strukturer skapas och reproduceras av konkret handlande enskilda individer. Strukturella förhållanden är inga organiska fenomen som saknar koppling till enskilda individers handlingar därför att ingen formell eller informell regel eller systematisk ordning i samhället kan existera utan att de enskilda individerna agerar för att reproducera dessa. Därmed kan inte strukturförklaringar existera frikopplade från aktörsförklaringar, utan strukturförklaringar måste kombineras med en förklaring av vilka de sociala mekanismer är som förmår individerna att handla i enlighet med strukturernas krav och därmed reproducera dem (Hedström & Swedberg 1998; Rundqvist 1998).

  De flesta strukturförklaringar, vare sig de avser det patriarkala förtrycket eller andra slags förtryck, bygger inte på en sådan metodologisk individualism utan istället på en funktionalistisk idé som bortser från de reellt agerande aktörernas motiv och intressen och de saknar därmed ett fundament på aktörsnivån som gör det möjligt att förstå och förklara varför aktörerna reproducerar de strukturella förhållandena de ingår i. Utgångspunkten måste istället vara att det är medvetet handlande män och kvinnor som agerar och som, om vi skall tro kvinnomaktsutredningen, reproducerar en maktstruktur som kvinnor som kollektiv inte har något intresse av att reproducera. Vad som framförallt invänts mot de strukturella förklaringarna är den avsaknad av en analys av vilka mekanismer det är som förmår eller tvingar de enskilda aktörerna att handla på ett sådant sätt att strukturella förhållanden som inte ligger i deras intresse likväl reproduceras. Att en viss samhällsfunktion X (arbetsfördelningen i parförhållanden) existerar därför att den gynnar ett strukturellt förhållande … (könsmaktsordningen) kan i sig inte förklara varför de individer A+B som faktiskt skapar denna funktion X agerar som de gör.

  Det saknas med andra ord en analys av hur återkopplingen till aktörsnivån sker i denna slags förklaringar (Elster l983). Istället återfaller man inte alltför sällan till vad som just kan kallas för rena gåtfullheter och mystifikationer där vad som får aktörerna att handla som de gör tillskrivs sådant som ”osynliga maktmekanismer”, ”falskt medvetande”, ”dold socialisering”, och ”osynliga” kontraktsrelationer (Ahrne & Roman 1997, s. 13-17).

  Den avgörande förklaringar stoppas därmed in en vad som kan betecknas som en svart låda till vilken vi inte har tillgång, den är just dold både för aktörerna men också för forskarna (Hedström & Swedberg 1998). Ett exempel är just Ahrne och Romans undersökning där de förklarar de hos kvinnorna internaliserade normerna om moderskapets primat med utövande av ”normativ makt” (Ahrne & Roman 1997, s 17). Vi får emellertid inte veta hur det faktiskt går till när enskilda män använder normativa maktmedel (oklart vilka) för att förmå enskilda kvinnor att specifikt agera på ett sätt som varken ligger i kvinnors individuella eller kollektiva intresse. Men utan en förklaring av vilka mekanismer det är som män som individer eller som grupp använder sig av för att utöva denna normativa makt och vilka mekanismer det är som gör att enskilda kvinnor accepterar att underordna sig denna normativa makt, blir detta närmast en mystifikation, en maktutövning utan några agerande maktutövare eller synliga maktinstrument.

  Alltså vi har synliga tecken på kvinnlig maktutövning, och skall anta att det är motiverat på grund av den osynliga manliga maktutövningen.

 40. Att vägra ha facebook anser jag vara ett sundhetstecken!

  Bara en sådan sak som att mitt arbete och mitt fackförbund vill/kräver att jag skaffar det, det sporrar mig i mitt motstånd om möjligen ytterligare.

  ”Ett nej är också service!”

  MVH
  Genusföljaren

 41. @Nils

  Det handlar inte bara om att vi kommer att ha jävligt roligt, det handlar också om frihet, och om kärlek, makt och systerskap

  Hon erkänner ju i alla fall på slutet att det är kvinnan som har makten Smile

 42. @Nils:

  Mitt svar på den artikeln (får se om det får stå kvar)

  Herregud vilken tramsartikel. Så fort killar skapar nåt som går bra och genererar makt så kommer en feminist att GAPA diskriminering. Bara män som gör dataspel? AAAAAAAAHHHHHH Feminist frequency måste göra 100 filmer som rapporterar hur diskriminerade kvinnor är från aktiviteter där de inte deltar. Mestadels män som skriver på Wikipedia???? AAAAAAAAAAAAAAAHHHHH! Måste kritisera deras gubbighet i media. Ni vill bara ha jämställdhet när det passar er så i praktiken vill ni inte ha jämställdhet alls. Ni vill kvinnor skall ha rätt till allt män gör, ni vill kvinnor skall ha rätt att utestänga män. Det är vad feminismen står för 2013 (det är vad Maud Eduards förbjudna handling innebar) what else is new? Det passar att säga man vill ha jämställdhet tills man har makt att bestämma det är bättre att inte ha det.

 43. @Peter:

  Jag ser problemen du radar upp som ännu ett symtom av att kvinnor förtrycks. Vi får offerrollen, en offerroll som inte ges mannen. Jag tror att det krävs mansaktivister som går ut i media och mot allmänhet och verkligen slår fast att även män kan gråta och vara hjälplösa.

 44. @Hanna:
  Jag har ett ännu bättre förslag, hur vore det om ni kvinnor totalvägrade att bära ”offerkoftan”?

 45. @Hanna:

  ”Jag tror att det krävs mansaktivister som går ut i media och mot allmänhet och verkligen slår fast att även män kan gråta och vara hjälplösa.”

  You dont get it do you? Om ingen gynnar män som gör de sakerna så KAN inte män gråta och vara hjälplösa (utan att drabbas enormt av det, medan det ger kvinnor fördelar) Så nej det går inte att slå fast att män kan gråta och vara hjälplösa förrän det FÖRST finns förutsättningarna för det.

 46. Man måste bara älska internet där man på några minuter lätt kan se om folk lär som de lever: Här har vi först Politiker-Angelica

  ”På Gubbhen har vi en fristad där vi slipper bli bedömda, utvärderade eller till och med trakasserade.”

  http://debatt.svt.se/2013/05/17/ikvall-portar-vi-mannen-fran-var-klubb/

  För vi vet alla att hon inte tycker man skall bedöma eller utvärdera andra människor? Så här låter Party-Angelica

  ”random små barer, ba såna där man på morgonen kan slinka in, sätta sig i baren bredvid stressade kostymnissar, byggarbetare och gamla farbröder”

  ”Den ligger på en gata som heter Valldonzella, nummer 40. Där är lagom sunkmysigt med typ röda sammetsfåtöljer och rocksunkigt snygga bartenders.”

  ”Bartendrarna snålar inte precis med spriten + är snygga, och det är oftast asbra musik. Obs att även klientelet är snyggt, här kan du sannerligen hitta dig en snygg spanjor/spanjorska om det är vad du är ute efter.”

  http://nojesguiden.se/blogg/sonar-bloggen/sonarbloggen-1

  Elementär Evolutionspsykologi.

 47. @Hanna:
  Jämställdister är inte mansaktivister – om man nu inte tycker att man måste vara mansaktivist för att få påpeka att även män missgynnas i dagens samhälle.

  Men du får väldigt gärna läsa och komma med frågor, bemöta oss med egna påståenden och erfarenheter. Kul att du hittade hit Smile

  För övrigt håller jag med Erik, men vad han inte skriver (men förmodligen menar) är att det könsroller inte uppstår i ett vakuum. De har många funktioner att fylla, och moralistisk könsmaktsanalys är på tok för ytlig för att förstå fenomenen.

 48. Är det inte bättre att säga vad man själv vill (ta upp) än att ta strid (och ’passivt’ svara på någon annans)? Kanske just det ’Direktören’ talade om? Är man främst antifeminist eller pro jämställdhet? Jag trodde, eller nja hoppades att det hade kommit en lista i stil med:

  ”Varför det behövs en breddad jämställdhetsdebatt”.

  För att feminism bara är ena halvan av jämställdheten
  För att det finns olika syn på vad jämställdhet innebär och vägen dit
  För att män diskimineras i lag
  För att pojkar och män utsätts för kollektiv bestraffning i media
  För att män som anklagas för sexualbrott döms på förhand
  För att omskärelse i Sverige fortfarande är tillåten
  För att föräldraskapet är ojämställt, ogifta män får inte vårdnaden om sina barn
  För att män förvärvsarbetar mer och förväntas ta ett större försörjningsansvar (men är inte betrodda med barnbidraget?)
  För att kvinnor inte får bestämma över sin egen kropp (surrogatmödraskap)
  För att partnervåld mot män osynliggör
  För att det finns andra teorier kring partnervåld än könsmaktsordning
  För att pojkar halkar efter i skolan
  För att män förlöjligas i media och reklam
  För att sexism mot män är ok
  För att män som dör i arbetsolyckor osynliggörs
  För att män på samhällets botten osynliggörs
  För att våldtäkter på män i krig osynliggörs
  För att det finns andra perspektiv på sexualitet än det radikalfeministiska

  För att …
  bara att bygga på och bearbeta (nej alla punkter är inte helt genomtänkta) men ja så tänker jag mig ’jämställdismen’ mer.

  Och om kvinnor främst objektifieras (enligt 33 listan) så är väl männens öde att deras problem osynliggörs och då särskilt män som just inte kan svara upp mot prestation som är den manliga formen av objektifiering.

 49. @Hanna:

  Jag tror att det krävs mansaktivister som går ut i media och mot allmänhet och verkligen slår fast att även män kan gråta och vara hjälplösa.

  Du borde kanske läsa Warren Farrell’s Why Men Are The Way They Are…

  Farrell skrev boken baserat på hans erfarenheter efter att ha hållit seminarier och rollspelsterapi med 106 000 kvinnor och män.

  Both sexes withhold the feelings they feel will lose them the love of the other sex.

  When we ask our partner for feelings that might result in their expression of ambivalence, and they offer those feelings with love, we are both vulnerable. Such feelings are only productive if we are secure enough to hear them and focus our energies on resolving the problems that led to the feelings.

  When men do express feelings […], we tend to find ways of reinforcing our view of men as insensitive, unfeeling jerks. Put simply, this is sexism. The new sexism. (s. 337 341)

 50. @Mia.: Vi har inte bara svarat på någon annans påstående, vi har samtidigt visat ett alternativ för dem som funderar mellan skillnaderna mellan jämställdism och feminism. Om vi visar någon skillnaderna så har vi mycket att vinna på det.

  När det gäller din fråga ” Är man främst antifeminist eller pro jämställdhet? ” så är sanningen att Genusdebatten INTE är _en_ person med ett profilierat ansikte ännu (och vet inte om det någonsin kommer bli) utan är en samlingsplats för många jämställdister & andra. Det innebär i praktiken att en del är antifeminister och en del är pro jämställdhet.

  En del vill att vi ska skriva mer A, en del mer B. Men det är såhär att vi kommer skriva bålde A och B. Det e så Genusdebatten är. Den listan du föreslår – föreslår jag att du skriver själv och mailar in till genusdebatten@gmail.com så kan vi lägga upp det som gästblogg? Smile

 51. @Ulf T:

  @Nils:

  Gubbhen behövs av en enkel anledning: För att män får större utrymme än kvinnor i vårt samhälle.

  Vilket inte behöver bevisas, förstås.

  Det är lätt som sören att bevisa. Nästa gång du är i Stockholm, kolla bland uteliggarna i centrum, männen får mycket större del av utrymmet.

 52. I punkt 6 har ni ju lyckats med att missa hela poängen. Helt otroligt!!!!
  Ni måste väl dementera den påstådda procenten 97 % där man sätter ett uppskattat anta våldtäktstillfällen l i förhållande till antalet personer!!!

  Rättsväsendets statistik baseras på antalet tillfällen som och inte antalet misstänkta.
  Denna siffra har feminister sedan gjort ännu en mörkertalsuppskattning på och då omvandlat uppskattat antal till personer!
  Hela beräkningen är alltså helt felaktig eftersom antalet tillfällen är uppdelat på ett visst antal personer.

  Dessutom har feministen som gjort listan uteslutit att det finns falska och felaktiga anmälningar.

  Detta är ju det väsentliga med punkten!

 53. @JD:

  För mig är osynliggörandet av män som offer ett ämne som fyller mig med vemod och renaste ilska. Det kände jag var det viktiga med den punkten.

  Du är välkommen att gripa an vilken punkt du vill, ur det perspektivet du önskar, så publicerar vi det som ett gästbloggsinlägg.

 54. Hanna

  Sluta dribbla nu .

  Att kvinnor ges en offerroll är ju något kvinnor ofta har nytta av då ”ridderlighet” dyker upp. Att vara ett offer i i feministisk teori innebär att vara förtryckt . Irl och inom en jämställdistisk tolkning har en offerroll också en inbyggd fördel. Kort sagt kan man säga att feminismen fokuserar på kvinnors nackdelar och mäns fördelar. Dvs skillnaden mot hur en fackklubb fungerar är noll. Ninni har vid flera tillfällen diskuterat dessa inbyggda fördelar som feminismen, oavsett inriktning, förtiger.

  Jämställdismen har en helhetssyn. Man tittar på mäns fördelar , kvinnors fördelar , mäns nackdelar och kvinnors nackdelar. Jämställdismen har också då konstaterat att de fördelar som feminismen allokerat män till, inte är speciellt ärligt eller ens vetenskapligt förankrat.

 55. Pingback: 33 anledningar varför feminism behövs | Susanna's Crowbar

 56. @Mariel:

  Erkänner att jag läste lite okoncentrerat tidigare. Har haft mer tid nu och tycker ni gjort ett bra jobb. Men vidhåller att jag tycker att man låter andra sätta agendan s.a.s. Men ser nu att andra också varit inne på samma spår t ex Johan:

  Vad gäller ’spretigheten’ på Genusdebatten så ja det är väl som med feminismen – liberalfeminism, säratsfeminism och radikalfeminister i en salig blandning. Det intressanta är vilken som är/blir den mest tongivande s.a.s. Kanske får vi t o m NAJALT med tiden Wink

  Och tack men nej känner inte att jag behärskar konsten att skriva blogginlägg. Gjorde jag det hade jag nog startat en egen blogg vid det här laget. Så jag är tacksam och imponerad av de som kan.

 57. @Mia

  Gillar din lista.

  Jag anser att Genusdebatten måste tillåtas vara ”lite spretig” för att ena så många som möjligt om en gemensam grund att stå på. När en stabil grund uppnåtts så kan man tillåtas spreta iväg på eget håll men utan den så blir man bara något som lätt kan ignoreras.

 58. @MiT: Vad kul att bli länkade. Vore ju kul om de kunde skriva något om vilken punkt de anser vara ”fel”. Eller om det gäller alla, motivera sig lite mer Smile

 59. @Mia.:

  Fantastiskt lista Mia!

  Jag har börjat en lista på mäns svårigheter i samhället, men känner samtidigt att det inte var rätt sak för att diskutera den viktiga kritiken på feminism.

  Du satte huvudet på spiken med formuleringen ”Varför det behövs en breddad jämställdhetsdebatt”!

 60. @Mariel: Vilka krav du ställer. Ge exempel, fakta och argumentera. Snart vill du väll ha stringens och logiska resonemang också? Kanske t o m bevisad kausalitet innan man använder en viss korrelation? Manlig misogyn härskarteknik! Om han känner att det är fel, så är det fel. Strider det dessutom mot hans axiom så är det jättefel. Vilket skulle bevisas.

 61. @JD:

  Ni måste väl dementera den påstådda procenten 97 % där man sätter ett uppskattat anta våldtäktstillfällen l i förhållande till antalet personer!!!

  Jag är inte övertygad om att siffran är helt felaktig, iofs, men den behöver sättas i perspektiv till att börja med.

  Källan är nog denna:
  http://www.rainn.org/get-information/statistics/reporting-rates

  En sak man kan fråga sig är: hur unikt skulle detta vara då?

  More than 3 Million Violent Crimes in U.S. go Unreported Every Year

  A new report from the Bureau of Justice Statistics (BJS) paints a picture of the more than three million violent crimes that go unreported in the United States every year. Based on survey responses for the years 2006 to 2010, the BJS report estimates that 52% of all violent crimes, or an annual average of 3.38 million incidents, go unreported every year, including 211,000 sexual assaults and 507,000 aggravated assaults. From 1994 to 2010, the percentage of serious violent crime—rape or sexual assault, robbery, or aggravated assault—that was not reported to police declined from 50% to 42%.

  Så om ”52% of all violent crimes… go unreported”, så är siffran 54% av våldtäkter inte så extrem. Sedan kan man diskutera var de fick siffran 54% ifrån till att börja med. De säger att det är ett genomsnitt för de olika kategorierna av våldtäkt.

  Nå, för att sätta det i perspektiv:

  From 2006 to 2010, the highest percentages of unreported crime were among household theft (67%) and rape or sexual assault (65%) victimizations, while the lowest percentage was among motor vehicle theft (17%) victimizations. […] The percentage of property crime victimizations not reported declined from 67% in 1994 to 60% in 2010. (Justice Dept: Victimizations Not Reported
  to the Police, 2006-2010

  Här nämner de siffran 65%, men bakar ihop ”sexual assault” och ”rape”. Vi kan f.ö. gissa att bilstöld rapporteras så flitigt därför att försäkringsbolangen kräver det.

  Vidare kan man diskutera vad det egentligen betyder att så få av anmälningarna leder till arresteringar. Eftersom deras referenser är ytterst kortfattade (det fanns åtminstone några), så blir det en hel del detektivarbete.

  Vi skulle för övrigt också kunna lägga in i RAINNs uppräkning att av alla 100 våldtäkter rapporterade till polisen, klassificeras 8 som falska.

  Then when it comes to the victim’s involvement in the criminal justice system, there are again a number of characteristics that most people would assume are typical of sexual assault cases:

  • There is a great deal of physical evidence to corroborate the allegation.
  • The victim actively participates with the investigation and prosecution.
  • The victim does not change his or her account of what happened.
  • The victim is absolutely certain about the details of the sexual assault.
  • The victim does not recant.
  • Not a single detail in the victim’s account is provably false.

  However, if you asked a room full of prosecutors how many of their cases resemble this stereotype, most would say that only a small percentage of their cases do. In fact, the research is clear that these stereotypic characteristics of “real rape” are actually quite rare:

  • In reality, most sexual assaults are perpetrated by someone known to the victim, without a weapon, physical violence, or signs of physical injury.
  • Very few victims report immediately to law enforcement, but if they do report to law enforcement, it is often after a delay of days, weeks, months, or even years.
  • Many victims have a number of factors that limit their perceived credibility: they are often young, homeless, have a mental or physical impairment, are belligerent, and/or abusing alcohol or controlled substances.
  • Victims often omit, exaggerate or fabricate parts of their account, and they may even recant altogether. They are not typically hysterical when interviewed by medical professionals, law enforcement professionals, prosecutors, or others.
  • Suspects often do not fit our stereotype of a “rapist.”

  På hela taget har jag inte hittat några bevis för att polisen skulle ta våldtäkt på mindre allvar än andra brott. Det tycks snarare som om de tar det på större allvar, och dessutom har sänkt bevisbördan, jämfört med andra brott, för att kunna nå fram till fler fällande domar.

 62. @Mia.:
  Bra lista Mia, men utesluter det ena det andra, du skriver…

  ”Är man främst antifeminist eller pro jämställdhet?”

  Jag är pro jämställdhet men inte med den definition av jämställdhet som t.ex. Genusdebatten har som utgångspunkt, samtidigt så är jag till 100% emot allt vad ideologin feminism heter. Eftersom feministerna sitter på makten så kanske man måste decimera deras makt först för att kunna komma någonstans i ett framtida jämställdhetsarbete. Feminismen genomsyrar hela samhället så hur skall du nå ut med din ev. jämställdhetsinformation när samtliga stora medier och partier i Sverige mer eller mindre censurerar och står på feministernas sida.
  Har du något vettigt förslag?

 63. @Caroline G:

  Såg din början på lista på facebook-eventet (tror den blev raderad sedan, var hundratals kommentarer som raderades regelbundet på den sidan) Det var en bra början tyckte jag.

 64. Jämställdismen är överlägsen feminismen eftersom den står för en humanistisk jämställdhet där man ser individen oavsett kön medans feminismen står för ett vi och dom tänk alla ismer som delar upp människor i olika kategorier leder till diskriminering och förtryck av någon part.

 65. @kajsa:

  Intressant. Du får jättegärna utveckla din tankegång. Vi är beredda att ändra oss om vi har fel. Vi lägger ingen heder i att ha rätt.

  Vad sög? På vilket sätt anser du det sög? Vad grundar du det på?

 66. @Ulf T:

  Lite mer info, från FBI’s statistik:

  Arrest rates per crime type:

  – Murder: 74%
  – Aggravated assault: 53%
  – Robbery: 30%
  – Forcible rape: 23%
  – Burglary: 14%
  – Property crime: 1%

  Här kan man tillägga att grov misshandel är 9x vanligare än grov våldtäkt* (rån är 4x vanligare), medan grov våldtäkt i sin tur är 5.7x vanligare än mord. Själv har jag inga invändningar mot att polisen lägger ned mer kraft på att finna mördare än våldtäktsmän.

  Den ”arrest rate” som RAINN räknade med var ca 26% (med ovanst siffror hade det blivit ”11 lead to an arrest” i stället för 12. Min jämförelse känns alltså som om den är relevant, vilket leder till slutsatsen (för mig) att arrestfrekvensen för våldtäkt inte sticker ut så värst mycket.

  * Jag är osäker på om ”forcible rape” och ”grov våldtäkt” är ekvivalenta; antar att ”forcible rape” är all slags våldtäkt som sker under tvång, till skillnad från t.ex. Steubenville-fallet.

  Ett argument för att arresteringsfrekvensen borde vara högre för våldtäkt är att det ofta finns DNA-bevis som inte följs upp. Detta sägs bl.a bero på kostnadsskäl – DNA-analys av ett ”rape kit” skall kosta ca 1500 mantimmar, enligt ett nyhetsreportage som jag inte orkar gräva fram länken till. Enligt samma nyhetsreportage satte man i New York igång med att DNA-testa alla rape kits, vilket ledde till att arresteringsfrekvensen steg till dryga 70%.

  Tack vare feminismen, kan vi nog säga, är pressen hög på polisen i alla delstater att ge DNA-testning av rape kits hög prioritet. I Texas räknar man med att det skulle krävas extra anslag på 7-11 miljoner dollar för att komma ifatt. Den totala budgeten för krimlabben i Texas var (år 2012) 28 miljoner USD.

  Återigen, proportionerna är det intressanta.

  Enligt US Dept of Justice: The Etiology of Sexual Offending Behavior and Sex Offender Typology: An Overview, är redan en oproportionerligt stor andel av fängelsekunderna sexförbrytare:

  the population of sex offenders entering our nation’s prisons has grown substantially in recent years. Remember that sex offenses represent only 1% of arrests for all crimes. Yet it is estimated that between 10 and 30% of our prison populations are comprised of sex offenders.

 67. @Caroline G:

  Tack och finns den någonstans att titta på?

  Sen tänker jag att man kanske inte behöver kritisera så mycket (se nedan) utan kanske kan uppnå samma effekt genom att visa på suntfurnuftalternativen. Min väg in i detta var just att jag upptäckte att det jag fått veta inte stämde helt. Kanske hade jag inte varit lika lyhörd om jag i bästa Brasseanda fått höra ett fel Fel FEL! Nja i början var det nog också ganska ofta så men jag hängde kvar men alla gör inte det.

  @barfota:

  Jag skrev är man främst…

  Du kan kanske jämföra med parti i opposition. Lägger man mest energi på att kritisera de andras politik (och kalla dem än det ena än det andra )eller försöka föra fram sina egna ideer? Jag skulle t ex inte kalla mig antimoderat, antimiljöpartist etc. Lika lite som jag någonsin kommer kalla mig antifeminist.

 68. @JD:

  Låt mig nu äntligen börja närma mig din invändning. Smile

  Repeat Rape and Multiple Offending Among Undetected Rapists

  Pooling data from four samples in which 1,882 men were assessed for acts of interpersonal violence, we report on 120 men whose self-reported acts met legal definitions of rape or attempted rape, but who were never prosecuted by criminal justice authorities.
  A majority of these undetected rapists were repeat rapists, and a majority also committed other acts of interpersonal violence. The repeat rapists averaged 5.8 rapes each.

  The 120 rapists were responsible for 1,225 separate acts of interpersonal violence,

  Vidare:

  In addition to high rates of reoffending, several studies have shown that among incarcerated rapists the actual number of sexual crimes committed far exceeds the number of adjudicated charges against these men. For example, Abel and colleagues (1987) reporte that when given assurances of confidentiality, 126 identified rapists admitted to 907 paraphilic acts against 882 victims. Weinrott and Saylor (1991) conducted a similar study of sex offenders in a state treatment program. The 37 rapists in the study had been charged with 66 offenses against a mean of 1.8 victims. Yet under conditions of confidential self-report, these same 37 men admitted to 433 rapes against a mean of 11.7 victims.

  Låt oss för enkelhetens skull göra ungefär som feministerna, och ta medelvärdet, så går det 13 våldtäktsmän på 100 våldtäkter. Om 12 av dem blir arresterade, så gör nog rättsväsendet ett rätt gott jobb…

  Rimligen stämmer inte detta, men vi kan möjligen också misstänka att feministernas uppskattningar av antal faktiska våldtäkter också innehåller en viss osäkerhet.

 69. Pingback: Jämställdist? Nej, så fan heller! | Ulrika Good

 70. @Mariel: De tycker nog att det är fel för att de tycker så… Och ”känner” så… Och vill att det ska vara fel.

 71. @Mia.:
  Det är inte lätt och jag håller med dig om ordet ”anti”. Förr i tiden så kallade jag mig antirasist men idag med den autonoma stenkastarvänstern och demokratihaveristerna i spetsen så vill jag komma så långt ifrån att kalla mig antirasist som det bara går. Om jag är något idag så skulle det i så fall vara anti-antirasist Grin Men nej, anti är ett dåligt ord.

 72. A pro på brott och mörkertal så gäller att mörkertalet är mindre ju ”värre” brottet är. För mord och spektakulära brott är det väldigt lågt. För brott där det bara handlar om två personer, utan insyn av andra och där det kan ha varit väldigt obehagligt utan att ge större fysiska skador, så är det inte underligt om det hamnar under radarn.

 73. @kajsa:

  Ja visst suger det att ha varit lurad hela livet. Nu när du sett ljuset måste det väl kännas bättre?

 74. @Mariel:

  Hon har kopplat budskapet iaf. Kolla:

  ”Jämställdist är med andra ord ett annat ord för antifeminist och deras budskap är Det är faktiskt minst lika synd om män som om kvinnor så håll bara käften.”

  Vi vill inte någon ska hålla käften, tvärtom så längtar vi efter debatt och bemötas med argument. Vissa oss att vi har fel, så ska vi lyssna. Vi vill folk ska öppna ögonen och se var f*n vi har hamnat och vem detta är bra för. Men i övrigt har hon kopplat galoppen rätt bra.

 75. @Mariel,

  Läs artikeln som länkar hit cirka 5 kommentarer upp!

  Tja, det verkar inte vara någon idé att kommentera där. Jag såg inga konkreta invändningar som gick att diskutera. Förlöjligande och guilt by association. Alltid imponerar det väl på någon…

 76. MiT:

  Inte särskilt överraskad, nej. Det vore vid det här laget rätt överraskande med en feminist som faktiskt tog debatten på ett sjysst sätt.

 77. I stycke 1 står det ”Anne Rices triologi” – Det heter ”trilogi”. Ett vanligt missförstånd, men texten känns seriösare om den är rättstavad.

 78. Pingback: Varför jämställdismen är bättre än feminismen 9-16 (från 33 anledningar) | Genusdebatten

 79. Pingback: Varför jämställdismen är bättre än feminismen 17-25 (från 33 anledningar) | Genusdebatten

 80. Pingback: Varför jämställdismen är bättre än feminismen 26-33 (från 33 anledningar) | Genusdebatten

 81. bra med kritik, dock anser jag att feminism och jämställdism är samma sak. men skit i det så länge man har samma mål ett samhälle där könet inte spelar någon roll, utan personligheten. det är i alla fall vad jag vill – och jag kallar mig själv för feminist. patriarkatet påverkar både män och kvinnor negativt och ställer krav på båda könen.

  dock tycker jag att delar av det ni skriver är konstigt.
  istället för att komma med fakta om att en stor procent kvinnor tycker om att vara underlägsna män borde man fråga sig VARFÖR det är så. kan det kanske bero på att samhället vill att kvinnan ska vara underlägsen – och som en konsekvens av samhällets förväntningar känner sig kvinnor bekväma med att bli dominerade? förstår helt och hållet resonemanget ni har, MEN 100% av alla kvinnor föredrar inte att domineras – därför kan en inte utgå från det. jag hade tyckt att reklamen var OK om männen i bilden framställdes på samma sätt som kvinnan. framställs alla lika? nej. alltså är reklamen inte rättvis i mina ögon.

 82. @femställdisten:

  Hej femställdisten och varmt välkommen hit! Rose
  Jag har dåligt med tid just nu, men ville önska dig välkommen. Du kommer säkert få många nog att svara utan mig, det brukar bli så då alla här är debattsugna. Svara så många du känner du orkar med, det är helt okej att välja ut någon eller några. Smile

 83. @femställdisten: Hej och välkommen! Kul att ha dig här för dialog!

  Ja såklart kan man undra Varför det är så. Men jag skulle inte ens formulera det så. Frågan handlar egentligen om varför en stor procent kvinnor tycker om att bli dominerade av någon annan sexuell.

  Svaret på den frågan, kanske (!), kan vara att kvinnor i övrigt är rätt dominanta och njuter av den kontrasten?

  Varför måste 100 % gilla att bli dominerade för att en reklam ska kunna visa den preferensen? I så fall kan ju inte ens reklam som visar uppskattning till homosexuella visas ( Frown ) enbart för att det är en minoritet som är det?

  Varför måste männen framställas likadant? Då får man ju inte med BDSM-preferensen i denna reklam. Hela den grejen går ju ut på att någon/några dominerar några andra.

 84. @femställdisten:
  Intressant kommentar.
  Om vi skulle ta och vända på bilden och låta en man ligga och bli dominerad av fyra kvinnor i stället. Hur många män tror du skulle anse att bilden var sexistisk? Skulle de männen som kanske skulle erkänna att de fantiserar om just detta anses som perversa? Anses kvinnor som tycker om detta som perversa?

 85. @femställdisten:

  istället för att komma med fakta om att en stor procent kvinnor tycker om att vara underlägsna män borde man fråga sig VARFÖR det är så.

  Var har vi påstått det?

  Det vi många gånger påpekar är att påståendena om hur kvinnor är underordnade män många gånger helt saknar stöd i substantiv forskning.

  Jag skrev t.ex. tidigare artikeln Myten om manlig överordning.

 86. @Mariel:

  Varför måste 100 % gilla att bli dominerade för att en reklam ska kunna visa den preferensen? I så fall kan ju inte ens reklam som visar uppskattning till homosexuella visas ( ) enbart för att det är en minoritet som är det?

  Reklamens syfte är att sälja produkter. Det ligger därför ytterst sällan i reklammakares intresse att vända sig till en minoritet. De använder det de vet eller tror når en så stor grupp som möjligt av potentiella kunder för varan. Att kvinnor ofta har en mer eller mindre uttalad ton av undergivenhet i sin sexualitet, som minst på fantasiplan, gör att denna typ av reklam når en stor grupp av deras målgrupp – kvinnor.

  Om man säger att denna reklam är kvinnoförnedrande nervärderar man en stor grupp kvinnors sexualitet, tycker jag. Det om något är misogynt.

 87. @Mariel:

  vad tror du om min teori? se ovan.

  Jo, jag tror att många kvinnor tycker om att bli ’dominerade’ i njutningssyfte, av en man som i övrigt lever för att beskydda snarare än dominera henne. Det har naturligtvis också fördelen att hon signalerar till mannen att hon uppskattar hans manlighet, vilket ökar chansen att han skall prestera för hennes skull.

 88. Detta inlägg har blivit visat 453 ggr, idag, långt efter att inlägget blev skrivet. Vill bara säga att om du har några tankar om inlägget: Lämna gärna en kommentar.

 89. Jag blir provocerad! Förlåt. De kanske e lite bra också. Men för mig blir de så uppenbart att detta är skrivet av en patriark, kränkt sådan (finns kanske fog för de i viss mån, men så fruktansvärt att argumentera att hela den här 33grejen som något personligt, en är mer än sitt kön vill jag säga till skribenten), Tycker inlägget saknar helt ett kritiskt maktperspektiv och sätter ju för sig in en kil på olika typer av förekommande diskriminering som drabbar män, men förhalar samtidigt fakta om våld i nära relationer (jag har sett den nya studien om att män drabbas lika mycket) denna är dock inte rikstäckande, mig vetterligen än. Jag delar inte världsbilden att vi i Sverige 2013 lever i ett 100% jämställt land och att hen vägrar se flera kvinnors vardag idag, så många 1000 gånger som 33 anledningar delats på sociala medier tycker jag att en inte bara kan svepa över den igenkäningsfaktor som ändå finns av sexismen och Patriarkatets roll i dagens samhälle, folk debatterar ju knappast för att konspirera. Jag gillar inte heller att hen försvarar objektifieringen som om de finns positiva fördelar med det (enbart för kåta män i min mening), men de e kanske de hen syftar till? I mina öron var argumentet sjukt. Och att skribenten tycker allt som e företagsnorm/ kapitalismnormativt e bra och normalt. Det är ju inte heller direkt som de går att påverka kapital vilket skribenten yrkar, möjligen dem som sitter på kapitalet, men det är inte okej att kritisera kapitalismen kanske?. Och hela de här med ”att en man är alltid villig” så är ju de bara å skylla ifrån sig på samhället, tycker generellt hetromän e kassa på att problematisera kring sina egna könsroller och att de ofta ställer sig i ett offerperspektiv och generellt reflexmässig försvar machoideal, trots att inte kanske nödvändigt tycker så? Så därav de själva att skylla. Där är de ju männen som får ryta ifrån, tror samhället bara väntar på att ta emot de männen med öppna armar, men var e de?, tycker de olyckligt att anklaga samhället där. Tycker skribenten också resonerar på liknande sätt kring normer och strukturer som görs av flera högerextremagrupperingar idag och därigenom skapar en slags ”rumsren” rasism mot grupper som är normavikande, de får mig och rygga till rejält, för den öppenhet som idag finns kring att debattera rådande normer och strukturer ska vi värna om, det är sjukt mycket kamp bakom det . Och sen tycker jag de mest bullshit och blir så arg för de känns som skribenten inte någonsin talat med kvinnor om de sjukt rådande skönhetsidealen, jag känner människor som nästan tagit sitt liv för dem, de kan inte fönekas?. Nej som den feminist jag e borde bli ganska mycket arg egentligen, men har försökt hålla mig rationell. Polarisering för inget gott med sig.

 90. @Mbali:

  Och sen tycker jag de mest bullshit och blir så arg för de känns som skribenten inte någonsin talat med kvinnor om de sjukt rådande skönhetsidealen.

  …Är du medveten om att artikeln skrevs av två kvinnor och en man?

  Hursomhelst, utmärkt att du anstränger dig att diskutera saken rationellt. Att du reagerar med ilska är onekligen tecken på någonting, men inte i sig bevis för att artikeln har fel.

  Här finns en rätt intressant artikel om fenomenet ”genetic celebrity”, som inleds med Cameron Russel’s TED Talk om ”winning the genetic lottery” – klart sevärt – och sedan en mans funderingar på ämnet.

  Begreppet ”genetic celebrity” myntades av Warren Farrell för att beskriva alla fördelar som en vacker kvinna får, och hur pojkar lär sig redan tidigt att de jämnåriga tjejer som de blir kära i inte ser dem, då de trånar efter äldre killar, som killen inte kan mäta sig med. Jag minns själv hur tjejerna i min klass i mellanstadiet var kära i min storebror och hans kompisar, vilket var trist för mig, och pinsamt för honom.

  Där är de ju männen som får ryta ifrån, tror samhället bara väntar på att ta emot de männen med öppna armar, men var e de?

  Tja, beträffande könsperspektivet på relationsvåld, fick jag nys om att det egentligen är rätt jämnt fördelat redan i slutet av 80-talet*. Jag försökte sedan många gånger under åren ta upp det för diskussion, men det var ingen som ville höra! Det var det som triggade mig att börja undersöka mansrättsfrågor. Så efter drygt 20 år av att ha försökt föra fram ett alternativt perspektiv på mäns utmaningar, vill jag påstå att du har helt fel här. Det enda socialt accepterade sättet för en man att yttra sig i jämställdhetsfrågor är att tala om kvinnors lidande.

  Liksom jag förväntas respektera kvinnors självupplevda berättelser ber jag dig att respektera min. Samhället tar inte emot dessa män med öppna armar.

  * Det fanns 23 studier som visade det redan 1986, och nu finns det över 200 från snart sagt hela världen – dock inte i Sverige förrän nu, eftersom Slagen Dam ansågs vara Sanningen, trots att den helt enkelt stipulerade att kvinnors våld mot män inte var ett problem och därför inte studerade det alls. Den enda anledningen att det senaste resultatet kan vara överraskande är att man som kollektiv tidigare vägrat lyssna. Läs gärna Thirty Years of Denying the Evidence on Gender Symmetry in Partner Violence.

 91. @Mbali:

  Hej och välkommen! Rose

  Mitt svar kommer innehålla många, många länkar. Det är för att ge dig möjlighet att fördjupa dig om du vill, men du behöver inte bry dig om dem om du inte vill. Kommentaren går att läsa fristående.

  Jag delar inte världsbilden att vi i Sverige 2013 lever i ett 100% jämställt land

  Så långt är vi helt ense. Hade vi ansett att vi levde i ett jämställt samhälle hade Genusdebatten inte funnits. Män är, både formellt och informellt, diskriminerade i dagens Sverige. Till det kommer könsrollsproblematik (”strukturer”) där både män och kvinnor har problembilder. Vi är många här, inkl. mig själv som kommer från feminismen, men som idag vänder den ryggen. Dels för hur den utvecklats på modern tid, dels för att vi har fått upp ögonen för annat.

  Så jag hoppas du läser alla delarna i vårt bemötande av ”33 anledningar”, del 2, del 3, del 4.

  och att hen vägrar se flera kvinnors vardag idag, så många 1000 gånger som 33 anledningar delats på sociala medier tycker jag att en inte bara kan svepa över den igenkäningsfaktor som ändå finns av sexismen och Patriarkatets roll i dagens samhälle, folk debatterar ju knappast för att konspirera.

  Nej, det är inte att konspirera. Det kallas konsensus och är ett mycket farligt samhällsfenomen, som medfört många horribla händelser i vår historia. Och eftersom feminismen varit så dominerande, i synnerhet sen 1990-talet, så har man växt upp med att den världsbilden vilket medför att man tolkar sin vardag och sina upplevelser liksom genom feministiska glasögon, man ser då saker som bekräftar ens verklighetsuppfattning, men missar det som talar mot ens världsbild. Det är viktigt att stanna upp när man möter människor som ifrågasätter konsensus och bemöta dessa i sak.

  Men för mig blir de så uppenbart att detta är skrivet av en patriark, kränkt sådan

  Du har missat en bit i inledningen.

  Vi (Erik, Ninni & Mariel) på Genusdebatten bjuder nu på en kritisk granskning av 33anledningar

  Vi är alltså tre skribenter, varav två är kvinnor. Är vi kränkta? Nä, men vi håller inte med om den feministiska världsbilden.
  Jag förstår inte riktigt varför man använder ordet ”kränkta” hela tiden. Är det fel att vara kränkt av något om det nu hade varit så?

  Tycker inlägget saknar helt ett kritiskt maktperspektiv och sätter ju för sig in en kil på olika typer av förekommande diskriminering som drabbar män, men förhalar samtidigt fakta om våld i nära relationer (jag har sett den nya studien om att män drabbas lika mycket) denna är dock inte rikstäckande, mig vetterligen än.

  Nej, det ligger inget kritiskt maktperspektiv över analysen. Den feministiska könsmaktordningen är en av de saker som jag vänder mg starkt kritisk mot. Jag menar att den är upp och ner och jag har ett pågående projekt, Genusbiblioteket, där jag går igenom litteratur och forskninge från genusvetenskapen. Och jag ämnar visa att teorier om könsmaktordning måste vändas. Män har ingen makt av kön, vissa män har positionsmakt som är en inviduell makt, det är bara för kvinnor att göra de prioriteringar som krävs för att nå sådan makt så får de samma makt. Vi kvinnor föds däremot till ett maktövertag, jag kallar det kvinnlig makt och ser den som tredelad (sexuell makt, relationsmakt och skyddsvärdsmakt). Sexuell makt kan du läsa om här. Norah Vincent, som under en deltagande observation i 1,5 år levde som man, skriver i sin bok, ”förklädd till man”:

  ”Att vara man och dejta kvinnor var en lektion i kvinnlig makt och det gjorde mig till något av en kvinnohatare /../ Jag betraktade mitt kön från andra sidan, vilket fick till följd att jag tyckte illa om kvinnor ett tag.” (min emfas, s. 120)

  Jag har en, för att vara kvinna, ovanlig levd erfarenhet. Sen 10 – 15 år så är mina ”väninnor” (inkl. BFF) alla utom två av manligt kön. Och den erfarenheten, att komma från ett liv i den kvinnliga delen av genussystemet och välja att ”flytta” till den manliga sidan har gett mig en möjlighet att ”gå i männens skor” och det är en av många orsaker att jag förkastar feministisk ideologi. Den erfarenheten gör att jag instämmer helt med Norah Vincents avslutning i boken:

  ”Själv kommer jag att stanna där jag befinner mig: lycklig, stolt, fri och glad på alla sätt över att jag är kvinna.”(s. 261)

  Varför? Jag ser, varje dag, hur priviligierad jag är för att jag är kvinna. Det i stort och smått, saker som var helt osynliga för mig tidigare. Jag skriver om några sådana kvinnliga privilegier här och här.
  Det ska inte tolkas som att det är problemfritt att vara kvinna. Det är det absolut inte, långt därifrån. Men grunden till dessa problem finns nästan uteslutande inom den kvinnliga homosociala gemenskapen och eftersom jag ”flyttat till manssidan” så slipper jag dem mer eller mindre helt. Jag kommer ta upp dessa i genusbiblioteket så fort jag hinner.

  men förhalar samtidigt fakta om våld i nära relationer (jag har sett den nya studien om att män drabbas lika mycket) denna är dock inte rikstäckande, mig vetterligen än

  Ja, män drabbas ungefär lika mycket som kvinnor av relationsvåld, ja. Det är välkänt för oss här sen länge tillbaka. Internationellt har detta varit ett känt fenomen från 80-tal och idag finns en enorm mängd studier som visar detta. Att man i Sverige blundar för detta fram till nu är rent vidrigt. Det är en av våra tyngre frågor och det är skönt att man äntligen slutar ljuga om saken.
  Det är inget unikt med relationsvåld, så fort man ställer samma fråga till både män och kvinnor i studier, så talar resultatet mot feministisk teoribildning. Här har jag skrivit t.ex. om ”hot och trakasserier”.

  Där är de ju männen som får ryta ifrån, tror samhället bara väntar på att ta emot de männen med öppna armar, men var e de?

  Män är generellt dåliga på det ja. Vet du varför? Det beror på deras underordnade ställning, menar jag. Det är vår skyddsvärdsmakt som gör att vi är bättre på det. Men, Välkommen till Genusdebatten! Här gör männen just det och jag välkomnar det med öppna armar och stöttar dem så gott jag kan. Dessvärre så är det inget vårt samhälle tar emot med öppna armar, tvärtom. Men jag har goda förhoppningar.

  Det finns mer att säga om din kommentar, men jag håller där för min kommentar är hopplöst lång redan. Jag vill igen önska dig välkommen hit, jag hoppas du stannar, läser och debatterar. Ställ frågor och vi kommer att svara. Rose

 92. @Mbali:

  ”Jag blir provocerad! Förlåt. De kanske e lite bra också. Men för mig blir de så uppenbart att detta är skrivet av en patriark, kränkt sådan (finns kanske fog för de i viss mån, men så fruktansvärt att argumentera att hela den här 33grejen som något personligt, en är mer än sitt kön vill jag säga till skribenten),”

  GD-Inlägget skrevs av flera personer av bägge kön. Jag är en av dem, vad menar du med att kalla mig patriark? Ordet betyder ingenting för mig. 33grejen är något personligt, det var en enda person som skrev listan. Alla andra är bara följare som okritiskt sitter och håller med om redan skriven information.

  ”Tycker inlägget saknar helt ett kritiskt maktperspektiv och sätter ju för sig in en kil på olika typer av förekommande diskriminering som drabbar män”

  Mycket möjligt att det saknas kritiskt maktperspektiv (vi kanke helt enkelt tycker andra maktperspektiv är bättre då det finns många olika sätt att ha makt) men vad är problemet med det menar du? Enligt vem måste det finnas med ett kritiskt maktperspektiv? Har du själv bestämt det eller kan du ange någon källa?

  ”,men förhalar samtidigt fakta om våld i nära relationer (jag har sett den nya studien om att män drabbas lika mycket) denna är dock inte rikstäckande, mig vetterligen än.”

  Jag har ingen aning om vad du pratar om här. Mina källor på partnervåld är världens främsta experter som exempelvis Murray Strauss. Han upptäckte för över 40 år sedan att forskningen visade relationsvåld är jämnt fördelat mellan könen vilket förtegs redan då. Sedan bekräftades Strauss upptäckter i Sverige 2006 av en studie på Gävle högskola gjord av Peter Gill och Carita Remahl som också visade kvinnor står för partnervåld lika ofta som män.

  Vad du menar med ”förhalar fakta” är dock en gåta. De här studierna säger ju inte att män inte begår partnervåld. De feministiska studierna däremot förhalar fakta om kvinnligt våld.

  ”Jag delar inte världsbilden att vi i Sverige 2013 lever i ett 100% jämställt land och att hen vägrar se flera kvinnors vardag idag, så många 1000 gånger som 33 anledningar delats på sociala medier tycker jag att en inte bara kan svepa över den igenkäningsfaktor som ändå finns av sexismen och Patriarkatets roll i dagens samhälle”

  Så du menar att Sverige inte är jämställt? Ok, vilket land anser du är jämställt om nu inte Sverige är bra nog? Existerar jämställdhet alls i din värld eller är det bara en ide om hur saker borde se ut på det sätt som religioner förespråkar paradis vars existens ingen heller bryr sig om att bevisa? Är jämställdhet vetenskap eller religion?

  Det faktum att 33 anledningar delas på sociala medier betyder lika mycket för mig som att 33.000 människor tittar på Metallica. Har Metallica rätt att göra faktapåståenden för det? Nej, Metallica har ingen talan gällande vad som är vetenskapligt bevisat. Igenkänningsfaktorn är just en känsla helt oberoende av bevis. Att saker (som musik och filmer) är POPULÄRA bevisar inte de är SANNA.

  ”folk debatterar ju knappast för att konspirera.”

  Hur vet du det? Det är fullt möjligt att de personer som debatterar gör det för att konspirera.

  ”Jag gillar inte heller att hen försvarar objektifieringen som om de finns positiva fördelar med det (enbart för kåta män i min mening), men de e kanske de hen syftar till?”

  Objektifiering är ännu ett begrepp som verkar kastas omkring utan den minsta bevisning eller källkritik. I vilket land menar du objektifiering inte finns om den nu är så hemsk i Sverige? Att kunna redovisa vad man pratar om hör till grunderna i demokratiska principer.

  ”I mina öron var argumentet sjukt.”

  Att du tycker det låter sjukt bevisar ju inte att det är felaktigt. Åter uppstår frågan: Finns vad du förespråkar i riktiga världen eller är det för dig som en religion som låter dig hitta på vad som helst bara det finns troende massor?

  ”Och att skribenten tycker allt som e företagsnorm/ kapitalismnormativt e bra och normalt. Det är ju inte heller direkt som de går att påverka kapital vilket skribenten yrkar, möjligen dem som sitter på kapitalet, men det är inte okej att kritisera kapitalismen kanske?.”

  Det är helt ok att kritisera kapitalismen så länge man är ärlig med vad man förespråkar istället. Alltså den som vill attackera ett kapitalistiskt land skall också redovisa vilket land vars system denne vill förespråka som bättre alternativ. Annars är även det mer religion än kritik (På det sätt ordet används vetenskapligt)

  ”Och hela de här med ”att en man är alltid villig” så är ju de bara å skylla ifrån sig på samhället, tycker generellt hetromän e kassa på att problematisera kring sina egna könsroller och att de ofta ställer sig i ett offerperspektiv och generellt reflexmässig försvar machoideal, trots att inte kanske nödvändigt tycker så?”

  Helt ok att analysera män så länge du styrker dina påståenden med objektiva fakta. Har du inga belägg för vad du säger om män så är du dock på väldigt skakig mark för då är det likvärdigt med rasistiska fördomar och sorterar under manshat – misandri. Så var väldigt noga med att du har på fötterna innan du uttalar dig om hur du tror vi män är funtade. (Inlägget skrevs för övrigt av män och kvinnor)

  ”Så därav de själva att skylla.”

  Nu är du inkonsekvent. Om man menar att kvinnor är hindrade av strukturer så får man inte hävda att män får skylla sig själva. Då är män också hindrade av strukturer. Det är de enda två alternativ som finns som inte innebär sexism mot endera kön. Strukturer är inte bevisade hinder. Strukturer (som ordet används akademiskt idag) är bara och enbart antaganden.

  ”Där är de ju männen som får ryta ifrån, tror samhället bara väntar på att ta emot de männen med öppna armar, men var e de?, tycker de olyckligt att anklaga samhället där.”

  Att anklaga samhället för det ena men inte för det andra är sexistiskt.

  ”Tycker skribenten också resonerar på liknande sätt kring normer och strukturer som görs av flera högerextremagrupperingar idag och därigenom skapar en slags ”rumsren” rasism mot grupper som är normavikande, de får mig och rygga till rejält, för den öppenhet som idag finns kring att debattera rådande normer och strukturer ska vi värna om, det är sjukt mycket kamp bakom det.”

  Det där är ett felslut som kallas ”Guilt by association” det faktum att du tycker vi liknar högerextrema grupperingar har ingeting i den här diskussionen att göra. Du är emot rasism? Nämen vad roligt. Det är vi med. Jag är mot all rasdiskriminering. Jag är även mot misogyni OCH misandri. Så för mig är det en gåta hur du kan inbilla dig jag eller nån annan av författarna har det minsta med det att göra. Det visar i våra ögon du läser våra texter förblindad av din egen ideologi. Du har helt enkelt inte läst vad vi skriver. Du svarar på saker vi aldrig skrivit och inte på något sätt stödjer.

  ”Och sen tycker jag de mest bullshit och blir så arg för de känns som skribenten inte någonsin talat med kvinnor om de sjukt rådande skönhetsidealen, jag känner människor som nästan tagit sitt liv för dem, de kan inte fönekas?.”

  Det är ingen som förnekat det finns skönhetsideal. Däremot har många personer som kallar sig feminister förnekat kvinnors egen roll i dessa skönhetsideal vilket effektivt cementerar och förstärker marknadens förmåga att nå unga kvinnor eftersom man säger åt kvinnorna att de måste lyssna på reklam, måste ta efter kändisar och att de i praktiken saknar fri vilja. Ett påstående som de helt saknar vetenskapliga belägg för (jag har två böcker om just fri vilja hemma)

  ”Nej som den feminist jag e borde bli ganska mycket arg egentligen, men har försökt hålla mig rationell. Polarisering för inget gott med sig.”

  Nej det är sant. Jag blir inte heller arg. Däremot vill jag ha klart vilka av de påståenden som du gjort här som du är beredd att föra i bevisning med källor och vilka som du menar handlar om att jag skall underordnas vad än du säger och lyda dina regler blint? Har du planerat att berätta varifrån du fått dina ideer så vi kan ha en riktig debatt efter demokratiska principer eller är det något du helt saknar intresse för?

  Mvh Erik, medförfattare av blogginlägget.

 93. @Mbali:
  Ditt inlägg är fullt av invektiv, argumentationsfel och känsloargument.
  Så jag skulle vilja säga att du misslyckades fatalt med ditt försök att vara rationell, bättre kan du.

  Så nästa gång, om det nu blir någon sådan så bör läsa igenom denna sida och försöka ta till dig vad som står där:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel

  Efter det så får du gärna återkomma och lägga fram konkreta bevis för att det skulle råda tex könsmaktsordning i dagens samhälle.
  Eller varför inte bevisa att det existerar ett patriarkat, som sagt konkreta kommer krävas.

  Bollen ligger hos dig.

 94. Ser att vissa har nuddat lite på Punkt 6 (För att 97% av alla våldtäktsmän inte behöver spendera en enda dag i fängelse)
  Tänkte jag skulle visa hur de kommit fram till den makabra siffran 97%!
  Statistiken verkar vara hämtat från rainn.org där det uppskattas att 54% av alla våldtäkter aldrig rapporteras. Således blir det 46% som är rapporterade. Resten av statistiken är baserad på underlaget på de anmälda våldtäkterna. 12/46 (26%) blir arresterade, 9/46 (20%) blir åtalade, 5/46 (11%) leder till fällande dom och 3/5 (60%) av de dömda får spendera tid i fängelse.
  Varför skiljer sig då rainn’s analys (97%) från min slutsats (40%)? rainn räknar nämligen in att de orapporterade ”våldtäkterna”, som om de hade ägt rum, samt att de räknar in friade som om de ändå vore skyldiga fastän motsatsen bevisats.
  Deras underlag från rainn baseras alltså på att ”alla är skyldiga, även om motsatsen bevisats, om bevisen är bristfälliga, åtal ej har väckts eller om ingen anmälan blivit upprättad”!

  Ganska anmärkningsvärt ur ett rättsligt perspektiv!

 95. @Niclas:
  Punkt 22 anger dessutom att det uppskattningsvis bara är 22% av alla sexualbrott som anmäls. Detta skapar ju problem då punkt 6 baseras på siffran 46%. Anledningen är att siffran 46% är från USA och 22% från Sverige. Här har de ju plockat ihop siffror som ”låter bra”. Kallas Cherry-picking på engelska!

 96. @Niclas:

  Jag tycker nog att deras resonemang snarare ser ut att baseras på att det finns (minst en) våldtäktsman för varje våldtäkt. De utgår också från att siffran 54 % av våldtäkter anmäls inte är korrekt samt att varje upplevd våldtäkt är en juridisk våldtäkt. I så fall stämmer väl deras siffror?

  I 3 % av fallen döms någon till fängelse.

  Det hade enligt mig varit värre om de påstått att i 93,5 % (3/46) av fallen går våldtäktsmannen fri (eller något i den stilen) för då hade påståendet implicerat att den som anmäls för våldtäkt är skyldig.