Nyvänsterns hyckleri Del 3 – Vänsterpolitik och Högerpolitik
avatar

Här hittar ni Nyvänsterns hyckleri del 1 och del 2. I den senaste delen visade jag den forskning som sågade tanken om den rationalistiska människan på basis av studier i Sydamerika och Indien. Här kommer jag att ta upp de politiska följder som går att se. I och med insikten att rationella argument inte är grunden för våra värderingar så uppstår den logiska frågan: Vad är då grunden för våra Värderingar? Vad är vänsterpolkitisk och vad är högerpolitik? Den frågan har Jonathan Haidt och hans kollegor ägnat en hel del tid åt att försöka besvara men innan jag går in på deras upptäckter vill jag visa hur han ser på det här med ideologisk mångfald (intellectual diversity)

Som ni kommer att märka handlar det här inlägget till stora del om vänstern och inte nyvänstern. Anledningen till det är att när de teorier som jag beskriver utvecklades så fanns inte i lika hög grad den nyvänster som min artikelserie handlar om. Sedan dess har dock en mängd incidenter inträffat på amerikanska campus och Jonathan Haidt har blivit en uttalad kritiker av den ideologi som jag kallar #nyvänstern (svenska) eller #regressiveleft (engelska). Tillsammans med Greg Lukianoff från FIRE.org skrev han artikeln ”The coddling of the American mind” och i september förre året gjorde han föreläsningen ”Coddling U vs Strengthening U” på Yale University. Den bör ni alla se.

De slutsatser om vänsterns och högerns värderingar som Haidt och hans team kommit fram till går under namnet ”Moral foundations theory”. Denna modell bygger på empiri från enkätstudier som de kallar MFQ (Moral Foundations Questionaire). Teorin beskriver hur mänskliga samhällen har följande sex moraliska grunder.

1. Care
2. Fairness (alternate name: proportionality)
3. Liberty
4. Loyality (alternate name: ingroup)
5. Authority (alternate name: respect)
6. Sanctity (alternate name: purity)

För att göra en lång historia kort så visar deras kvantitativa studier att vad som skiljer vänster från höger är att vänstern (USA: liberals) reducerar moralsynen till endast de två första kategorierna medan högern (USA: Conservatives) bygger sin moraluppfattning på samtliga sex kategorier. Forskarna har även testat libertarianer och det visade sig att dessa i det mesta står närmare vänstern än högern men där vänstern idag är kompromisslös på de två första (Care & Fairness) så är libertarianer kompromisslösa på den tredje (Liberty). Därför har libertarianer politiskt hamnat till höger.

Samtliga moraliska grunder har även varsin negativ motsvarighet. När dessa inkluderas ser ”Moral Foundations Theory” ut så här:

1. Care/ Harm (cherishing and protecting others.)
2. Fairness/ Cheating (rendering justice according to shared rules)
3. Liberty/ Oppression (the loathing of tyranny.)
4. Loyalty/ Betrayal (standing with your group, family, nation)
5. Authority/ Subversion (obeying tradition and legitimate authority)
6. Sancticty/ Degradation (abhorrence for disgusting things, foods, actions)

Det riktiga svaret på frågan vad som idag är politiskt höger och vad som är politiskt vänster blir sålunda att vänster är när vår samhällsmoral handlar enbart om ”care” och ”fairness” medan höger är när även de andra moraliska uppfattningarna räknas som uttryck för att vara en god människa. Slutligen har vi libertarianism, vilket faktiskt i hög grad liknar vänstern, fast där ”liberty” har blivit viktigare än allt annat. Detta med den oväntade konsekvensen att libertarianers värderingar har blivit mer inkompatibla med vänstern än med högern. Innan vi går vidare tänker jag snabbt bemöta två förutsägbara invändningar. Den första att ”forskarna talar i politiskt egenintresse.”, den andra att detta handlar om USA och inte kan appliceras på övriga världen.

1. Jonathan Haidt är inte höger. Det initiala syftet med hans forskning var att hjälpa demokraternas John Kerry att vinna presidentvalet. Tvärtom så har Haidts vetenskapliga upptäckter gått emot hans personliga intressen och pressat honom bli mindre vänster än han varit från början. Han kan numera ses som ”political independent” men både han och de institutioner där forskningen gjordes har klar vänsterlutning. Det handlar alltså om vad som skall komma främst: Vetenskap eller politik.

2. Moral Foundations har testats i andra länder än USA och intressant nog är Sverige ett av dessa länder. Förra året publicerades studien ”The Moral Foundations taxonomy: Structural validity and relation to political ideology in Sweden” där doktoranderna Artur Nilsson och Arvid Erlandsson konstaterar att flera av de antaganden som teorin bygger på blev bekräftade här i Sverige av studier där man översatt MFQ-frågorna till svenska. Från deras abstrakt:

”Concerns with fairness and prevention of harm predicted political identity leftward, mediated mainly by preference for equality, and concerns with loyalty, authority, and sanctity predicted political identity rightward, mediated mainly by resistance to change and system justification, as hypothesized. ”

Högern förstår vänstern bättre än omvänt

Tidigare nämnde jag hur libertarianer hamnat åt höger. Detta är dock inte den enda konsekvensen som teorin visar. Studier utifrån så kallade Ideologiska turingtest (Turingtest är när en maskin kan replikera människor) visar att högerns företrädare är bättre än vänsterns på att beskriva oppositionens åsikter. Forskning visar att det är så men vad beror det på? Enligt Andrew Biggs vid American Enterprise Institute är förklaringen att konservativa hela tiden är omgivna av liberala värderingar i media, i akademia och kulturen. Jonathan Haidt menar istället att högeråsikter på sitt sätt inkluderar alla vänsterns värderingar (care & harm) men vänsteråsikter bortser från flera av högerns (loyalty, authority & sanctity). Sålunda blir högerns motiveringar osynliga för vänstern.

Jag har svårt att se hur nyvänstern skulle kunna mena att Biggs har mest rätt här. Hela poängen med nyvänsterns åsikter är ju att de hävdar sig vara motvikt mot kulturella normer och strukturer som de menar absolut måste brytas ner – såvida inte det rör sig om invandring såklart för då har nyvänstern den rakt motsatta åsikten och menar idag att det är jätteviktigt att ha mångkultur där kulturella normer absolut skall bevaras till varje pris – som om detta vore det enda alternativet, så är inte fallet. Här kommer två andra förslag.

Den första är att konstruera en ny blandkultur (USA:s så kallade smältdegel). Den modellen förespråkas av Harvards Norman Putnam som ni kan se i ovan video från Åårhus Universitet i Danmark. Den andra möjligheten är att assimilera minoriteter in i majoritetskulturen vilket är vad Sverige har gjort med de flesta östeuropeer som flydde från andra sidan järnridån under kalla kriget. Nyvänstern menar dock att vi absolut måste hitta ett sätt att ha ”mångkultur” där vi ser till att invandrare förblir som de brukat vara. Samtidigt menar de att västkultur skall behandlas omvänt. Sålunda blir ”Jonathan Haidts” svar från ”moral foundations” det mest rimliga.

Vad är då skillnaden mellan vänster och #nyvänster?

Det enklaste sättet att förstå nyvänsterns förhållande till vänstern är att betrakta dem på samma sätt som de andra två politiska rörelsernas motsvarigheter i USA. Sålunda har vi högern (konservativa) vars revolutionärer är den neokonservativa rörelsen (neocons), sedan har vi liberatarianismen vars revolutionärer utgörs av ”tea party-rörelsen”. Vänsterns revolutionärer blir därför lögiskt ”neoliberals” vilket på svenska betyder ”nyvänster”. Alla dessa grupper utgör i grunden den extrema ytterkanten av respektive ideologi och har alla gemensamt att de har skapat varsin helig ko. Förenklat ser de i förhållande till varandra ut så här.

Vänster – Nyvänster – Helig ko: marginaliserade grupper
Höger – Neokonservativ – Helig ko: globalisering av demokrati
Libertarian – Tea Party – Helig ko: rätt att äga land och bära vapen

Nyvänster är aktivister som driver frågan om marginaliserade grupper så hårt att de kör över alla andra värderingar som vänstern har. Neokonservativa driver tanken att tvinga fram demokrati så hårt att de kör över alla andra värderingar som högern har. Tea-party rörelsen driver frågan om att vara fria från tyranni så hårt att det inkluderar att ständigt bära vapen ifall någon tyrann dyker upp. De driver också frågan av ägande av land så hårt att de vill ha en mur mellan USA och Mexiko. Nyvänstern å sin sida ser en sådan mur som yttersta ondska eftersom den skulle hindra marginaliserade grupper från att korsa gränsen. För dem är Marginaliserade grupper heliga och skall därför få göra vad de vill överallt.

Populism och alternativ höger

Ett begrepp som dyker upp allt oftare i den offentliga debatten idag är Populism. Det finns tre saker som är kännetecknande för användningen av uttrycket ”populism”. 1) Det används vanligtvis som en nedsättande beskrivning på när politiker försöker rätta sig efter lägre klassers önskemål. 2) Det handlar i regel om att man anser någon förespråkar förenklade lösningar på vad som i själva verket är komplexa problem och 3) Det är nästan alltid ”de andra” som har populisterna, aldrig den egna sidan. Med dessa tre punkter som utgångspunkt skulle jag säga att Nyvänstern, såväl som Neokonservativa och Tea-Party-anhängare alla är populister till de ”moral foundations” som respektive sida har och som jag beskrivit ovan.

Slutligen så finns en fjärde grupp som internationellt har fått samlingsnamnet ”alternativ höger” (alt. right). Här finns Sargon of Akkads genomgång av dem. Dessa kännetecknas av att ha närmast exakt samma åsikter som nyvänstern fast med ideologin applicerad på ”vita” (sig själva) istället för på ”marginaliserade” (dem som vänstern tycker synd om). Detta leder ofta till en situation som utmärks av total förvirring där nyvänstern å ena sidan hatar alternativ höger (som kallas facsister) mer än alla andra politiska alternativ men å andra sidan ofta förespråkar lösningar som logiskt ger precis samma slutresultat.

Exempelvis så är nyvänstern en motståndare av vad man kallar ”kulturell appropriation”. De menar att det är en del av vitas förtryck av rasifierade att stjäla deras kulturella uttryck. Ovan ser ni det senaste exemplet där en vit student på San Francisco State University först kritiserades och sedan attackerades av en svart kvinna pga att han hade rastaflätor (dreadlocks). Turligt nog så filmades alltihop och vi kan till och med se hur hon inser det och attackerar filmaren.

Saken är den att hon såklart skulle få medhåll av många alt. right anhängare som inte heller vill att vita skall ta efter svart kultur. Enda skillnaden mellan henne och ”alternativ höger” är i vilken ursäkt som används som motivering.. Den som tror att svenska nyvänsterns användning av begreppet ”separatistiska rum för rasifierade” (Rummets Camila Astorga Díaz, Valerie Kyeyune Backström och Mireya Echeverría Quezada, kommenterat av Kawa Zolfagary på Politism) har förmodligen helt missat hur ”racial realism” i åratal beskrivit ”frivillig rassegregering” på samma sätt.

Här är skillnaden: Vad racialister som Jared Taylor beskriver är hur vita skall hålla sig borta från svarta. Vad nyvänsterfolk som Astorga Diaz beskriver är hur svarta skall hålla sig borta från vita. Det faktum att de sedan är i luven på varandra då de hatar varandras motiveringar är precis lika absurt som det låter och ett tydligt exempel på vad jag kallar Nyvänsterns hyckleri. De försöker intala sig att de förespråkar en annan verklighet genom att ha andra motiveringar – för exakt samma saker och ofrånkomligen logiskt med exakt samma resultat. De borde byta namn till ”Tomrummet”.

Kommentarer

Nyvänsterns hyckleri Del 3 – Vänsterpolitik och Högerpolitik — 36 kommentarer

 1. @MJ:

  Jag menar inte alls, jag beskriver deras positioner så vad som menas är vad de (i detta fall neocons) menar. Neocons beskrivs ideologiskt som demokratiska revolutionärer, de anser det är gott o rätt att sprida sitt lands ideologi med våld. Det faktum att det sällan fungerar anses mindre viktigt än att försöka.

 2. Hej.

  I avsaknad av förmåga att arbeta med konkreta och reella problemsituationer och övergrepp skapar man artificiella sådana; detta då dessa är kontrollerbara, och kan hållas ständigt aktuella och olösliga. (Ett politiskt prästerskap således. Fågel, fisk eller mittemellan är mindre relevant.) För den postmoderna vänstern är det identitetspolitik där man skaffar sig position som företrädare för av vänstern skapade grupper, och gör sig till tolk för dessa, oavsett vad individer ur grupperna anser.

  Angående vad som menas med demokrati ser jag fram emot pennfäktande och metadebatt där den ene vet vad den andre menar och avser, men väljer strikt lexikalisk tolkning för att det gynnar syftet: etablera metadebatt och slippa debattera artikelns innehåll.

  Bill Clinton sa det bäst (påstås det): ”That depends of what your definition of ’is’ is.”

  Själv ser jag det som en uppdelning mellan intelligens, realism och realpolitik på den ena sidan, och romantik, tro och idealism på den andra.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 3. Apropå kulturell appropriering av dreadlocks kan man roa sig med att läsa wikipedia-sidan om dreadlocks och sedan dito om African-American hair.

  Det man bland annat får till sig är att praktiskt taget alla kulturer har sina historiska varianter av dreadlocks (bara lite mer i områden där det varit vanligare med lockigt hår). För vita kristna män finns t.ex.:

  Samson was a judge of the ancient Israelites mentioned in the Book of Judges in the Hebrew Bible and is usually depicted wearing dreadlocks. According to the biblical account, Samson was given supernatural strength by God in order to combat his enemies and perform heroic feats such as killing a lion, slaying an entire army with only the jawbone of an ass, and destroying a pagan temple. Samson’s one weakness were his seven dreadlocks, which led to his death when they were cut off. These dreadlocks are particularly prominent in medieval European depictions.

  Sidan menar vidare att dreadlocks gjorde en återkomst i europeisk och amerikansk kultur i samband med att reggae blev poppis på 70-talet. Dessutom beskrivs det åtminstone som om vita anammade jamaikanska dreadlocks tidigare än svarta i USA – i vilket fall som helst låter det som appropriering av jamaikansk kultur i båda fallen. När man då går vidare till sidan om African-American hair nämns ett antal exempel på hur svartas hårmode i USA ofta imiterat vitas – inte minst trenden att tvinga håret att bli rakt.

  [the 1920-30’s] when Blacks were creating their own successes in society and staking out a niche in the northern cities such as Chicago and Harlem. Part of their personal success at this time, however, was their perceived ability to assimilate, which is portrayed by Reiss’s mother’s unnaturally straight hair. Painted lines seem to radiate from the mother’s body, giving her an ethereal and heavenly affect. This type of figure — one with straight hair — was revered by Blacks of the time and posed as an example to follow.

  Möjligen är det lite här som det blir problematiskt: ”cultural appropriation” av ”härskarklassens” attribut blir lätt till en signal att den egna identiteten inte är god nog – ett slags klassförräderi – medan ”härskarklassens” appropriering av ”den förtryckta klassens” attribut innebär en stöld av deras kulturella identitet.

  ’Tyvärr’ håller ju inte den sortens identitetsperspektiv generellt, då t.ex. argumentet för att kvinnor skall beredas plats i maktens korridorer är att de besitter speciella kvaliteter som annars saknas – rimligen måste jämlikhet då innebära att män tar till sig av dessa kvaliteter, men hur skiljer det sig från ’appropriering’? Det är inte appropriering/rasism/hat när de underordnade gör det?

 4. Jag tror att det är ett stort missförstånd i den där uppdelningen.
  Det är skillnad på vad folk tycker och hur de beskriver vad de tycker.
  (Dessutom är den amerikanska vänstern liberal, precis som de heter, inte vänster alls med våra mått.)

  T.ex. så är ju auktoritet EXTREMT viktigt för nyvänstern, men om man frågar dem så tycker de att auktoriteter ska krossas. Det beror på att de uppfattar auktoritet som liktydigt med att folk som inte är nyvänster säger vad man ska göra eller tycka. Detta på samma sätt som de beskriver sig som ”normkritiska” men har väldigt väldigt strikta normer som de följer slaviskt. Med normkritisk så menar de att de är kritiska mot normer som inte är nyvänsterns normer.

  Helighet är också EXTREMT viktigt för nyvänstern. ”Fula” ord får inte användas och man ”smittas” bara av det ”onda”. Om man läser Avpixlat eller Fria Tider så smittas man, enligt nyvänster, av deras åsikter, men om man läser Aftonbladet eller DN så sker ingen smitta av åsikter.

  Jag tror att postmodernism, hos samtliga åsiktsriktining, kan förklara dumheterna.

 5. @MJ:

  ”Jag tror att det är ett stort missförstånd i den där uppdelningen.
  Det är skillnad på vad folk tycker och hur de beskriver vad de tycker.”

  Ingen aning vad det har med saken att göra. Uppdelningen bygger på MFQ så folk har inte ens fått beskriva hur de tycker. De har bara fått svara på frågor.

  ”(Dessutom är den amerikanska vänstern liberal, precis som de heter, inte vänster alls med våra mått.)”

  Amerikanska liberals (progressives brukar de numera kalla sig) är vänster med våra mått, dels så bekräftas detta av MFQ och dels har vi situationen att sedan svensk vänster upphörde arbetarkamp för 68-vänsterns ideal så har de fått alla sina ideer från amerikanska universitet som domineras av just liberals/progressives, utom mångkultur som kommer från Kanada.

  ”T.ex. så är ju auktoritet EXTREMT viktigt för nyvänstern, men om man frågar dem så tycker de att auktoriteter ska krossas. Det beror på att de uppfattar auktoritet som liktydigt med att folk som inte är nyvänster säger vad man ska göra eller tycka.”

  Det räcker med ögon att se med för att förstå att nyvänstern inte har problem med sig själva som auktoriteter men det går inte att föra politik på ”jag vill bestämma” så om du frågar dem blir svaret logiskt alltid ”jag vill inte vara förtryckt”. Sedan blir konsekvensen av att säga så just att man bestämmer och får vara auktoritet. För dem är motiveringen/ursäkten det viktiga.

  ”Detta på samma sätt som de beskriver sig som “normkritiska” men har väldigt väldigt strikta normer som de följer slaviskt. Med normkritisk så menar de att de är kritiska mot normer som inte är nyvänsterns normer.”

  Normkritik som begrepp är irrelevant när ”norm” är vad än auktorieten (de själva) säger att det är. De håller dessutom hela tiden på att hittar på nya saker som är normer där de kan hänvisa till sig själva som auktoriteter.

  ”Helighet är också EXTREMT viktigt för nyvänstern. “Fula” ord får inte användas och man “smittas” bara av det “onda”.”

  Helighet är extremt viktigt för alla grupperna som jag beskrev. Jag tror du förväxlar helighet med ”sanctity” som beskriver ”kroppen som tempel” och synen på saker som självdisciplin, mat och sexualitet. Sanctity är helt oviktigt för nyvänstern i västvärlden. De enda som tillåts hänvisa till sanctity är 1) invandrare 2) religlösa.

  ”Om man läser Avpixlat eller Fria Tider så smittas man, enligt nyvänster, av deras åsikter, men om man läser Aftonbladet eller DN så sker ingen smitta av åsikter.”

  Eller så spelar det ingen roll för dem om man smittas eller inte, vad som spelar roll är att skapa maktförhållandet med dem själva som auktoritet som fäller uttalanden om när folk ”smittas”.

  ”Jag tror att postmodernism, hos samtliga åsiktsriktining, kan förklara dumheterna.”

  Haahaa nu är du för snabb. Postmodernismen är vad Del 4 kommer att ta upp. De åtta självmotsägelserna som jag postade i Steven Hicks special var ursprungligen en del av Del 4.

 6. Hej.

  Angående ’dreadlocks’: inget folk kan sägas ha uppfunnit dessa då håret spontant formar sig på så vis om det är tillräckligt smutsigt och fett. Det vore som att säga att ett eller annat folk uppfann att raka huvudet eller fläta skägget. Ett rejält irr-spår således.

  Fast om vi vänder på kuttingen så är ju marknadsekonomi, demokrati och mänskliga rättigheter sprungna ur den västerländska kulturen. Därmed kan inga folk utom de västerländska omfattas av dessa då det vore kulturimperialism och nykolonialism; omvänt får inga folk utom de västerländska inkorporera något som har med de tre exemplen ovan i sina statsbildningar eller samhällen då detta vore kulturell och civilisatorisk appropriering.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 7. @Erik: @Erik:

  Jag menar nog att samma problem lätt uppstår när man svarar på frågor. Det ÄR ju en skillnad mellan att anse att man alltid ska lyda alla som är i överordnad position och att anse att alla måste tycka som nyvänsterns intellektuella. Men båda ståndpunkterna innebär att auktoritet är viktigt.

  Jo det kan nog stämma, att vår vänster numera inte är vänster med våra tidigare mått mätt.

  Ja det jag menade med helighet var sanctity. Men även med t.ex. exemplet sex så ser du samma sak hos nyvänstern. Folk ska inte få knulla på fel sätt (analsex, BDSM, oralsex, ”tjatsex”, mot betalning, som på porrfilm, se på andra, gruppsex m.m.) för det är förnedrande mot kvinnor när män har sex med dem. Nyvänstern och stockkonservativa möts på samma punkt men tar olika vägar (argument) dit.

  När det gäller t.ex. Avpixlat så är det såklart bekvämt att alltid kunna avfärda allt som man inte kan bemöta med att uppgiften är frukt från ett giftigt träd. Jag hade helt nyligen flera fristående diskussioner med personer som är nyvänster-isch om just media. Jag påstod då t.ex. (medvetet provocerande) ”Fria Tider ljuger och vinklar mindre än vad Aftonbladet gör”, de blev såklart mycket upprörda och krävde genast exempel på när Aftonbladet ljugit eller vinklat, vilket jag gav ett par stycken. Sedan frågade jag dem om exempel på när Fria Tider hade ljugit eller vinklat (det senare inget större problem att ge exempel på), vilket i samtliga fall besvarades med ”Jag har aldrig läst Fria Tider”.
  Det exemplet visar ganska tydligt hur viktigt auktoritet och ”sanctity” är för de här personerna. En fråga som de själva kan undersöka hur lätt som helst låter de bli att undersöka utan litar blint på vad en auktoritet har sagt. Anledningen till att de inte kan undersöka saken är att de är rädda för att ”smittas” av synden (rädda att inse att de har fel är lätt att tänka, men det är nog snarare så att auktoriteten har utsett grisarna, och brottas man med en gris så blir man ju grisig).

  Det ser jag fram emot, jag har ett pågående problem med smarta människor i min närhet som är postmodernister (vilket förvisso fått mig att inse att även materialism kan gå för långt (vilket orsakar brytningstider där idealistiska strömningar tar över), t.ex. kan man inte se (helt) materialistiskt på saker som mänsklig samvaro (autism är närmast social materialism) konst (ett fotografi är helt enkelt en bättre avbildning, men ändå inte lika vackert som en bra målning av samma objekt) eller, faktiskt, schack (en maskin kan vinna över den bästa människan, men det blir tråkigt schack att se på).

 8. @Erik:
  Hebréerna var inte vita. Vita (och svarta) judar uppkom långt långt senare. De vita genom att en stor grupp i Khazarriket konverterade till judendomen under 800-talet och sedan drevs in i Östeuropa under slutet av 900-talet (Varifrån mycket som idag anses typiskt judiskt kommer, t.ex. användandet av davidsstjärnan).

 9. Ett resultat av att nyvänstern inte har med sig hela moraliska skalan i bagaget är att de tror (vet?) att åsikter smittar likt vinterkräksjukan.
  Det är därför det enligt dem är livsfarligt att äta lunch med någon från ”den andra sidan”. Då visar man att man är en av dem.

 10. @ChristinaG:
  Det är ju samma sak med nyhögern. Om någon t.ex. bjuder in en talare som står nära Hamas så anklagas de som bjudit in och de som lyssnat för att tycka som Hamas.

  Det är samma tanke. För om kpmlr bjuder in en moderat så anklagas de inte för att vara moderater.

 11. @MJ: stämmer säkert men jag kommer inte på något exempel just nu.

 12. @MJ:

  Nu var det kulturell appropriering jag skrev om, och Samson [1] är helt klart en del av det västerländska kristna kulturarvet, inte minst eftersom han omnämns både i Gamla och (kort) i Nya Testamentet (Domarboken resp. Hebreerbrevet). Han var troligen inte särskilt vit [2], och naturligtvis inte kristen, eftersom han levde före Kristus.

  Fortfarande vore det lite märkligt att anklaga en amerikansk kristen för kulturell appropriering om han hämtar inspiration ur bibeln.

  [1] Jag är medveten om att han kallas Simson i den svenska bibeln.
  [2] …eftersom han levde i en solig del av världen. Dock var han högst troligt huvudsakligen ’kaukasoid’ – dvs i teknisk mening ’vit’ – om man får tro moderna rekonstruktioner.

 13. Om vita män slutade vara vidriga femtekolonnare så skulle vita kvinnor känna sig trygga nog för att attackera icke-vita anti-liberaler.

  Men liberalism skapades av vita västerländska män för att attackera icke-vita män och vita/icke-vita kvinnor.

  Jag hänvisar till Matt Breunig.

  Visst är det pikant att de starkaste liberala och anti-liberalera rösterna har germanska efternamn?

 14. @Ulf T:
  Är det inte ett österländskt kulturarv som approprierades av västerlandet iom kristnandet av Europa?

  [1] Nja, han kallas Samson i engelska bibeln. Hans namn var snarare Shimshon.
  [2] Bilden i länken föreställer en Filisté (alltså en palestinier), dessa kom norrifrån (Grekland) till Palestina. Hebréerna kom från Egypten till Palestina.

 15. @MJ:

  Är det inte ett österländskt kulturarv som approprierades av västerlandet iom kristnandet av Europa?

  ’Kristnande’ antyder att det spred sig, vilket rimligen är något annat än det som menas med appropriering. Grejen med de flesta religioner (inte minst Kristendomen och Islam) är ju att de aktivt försöker sprida sin uppfattning av vad som är sant.

  [1] Nja, han kallas Samson i engelska bibeln. Hans namn var snarare Shimshon.

  Whatever. Min fotnot var bara för att försöka avstyra petiga kommentarer om att han inte brukar kallas Samson på svenska. Och det jag skrev var att han kallas Simson på svenska, vilket är korrekt. Alltså inte ’nja’.

  [2] Bilden i länken föreställer en Filisté (alltså en palestinier), dessa kom norrifrån (Grekland) till Palestina. Hebréerna kom från Egypten till Palestina.

  En filisté, ja. Den första bilden föreställer fyra personer, varav en tros vara filisté.

  Samson var sannolikt av Dans stam, och möjligen härstammade de (israeliterna) från någonstans i Transjordanien.

  Alldeles oavsett – om något ’approprierades’ för över 1000 år sedan, tror jag nog ändå att man kan anse det preskriberat och räknas som en del av kulturen. Identitetspolitiken är löjlig nog utan att det skall behöva tas till sådana extremer.

 16. @Ulf T:

  Jo jag skämtade lite på PK:iternas bekostnad mest.
  De menar ju att om ”svarta” anammar ”vit” kultur, t.ex. jeans, bilar, gitarrer och lösvirkeshus, så är det ju förtryck av svarta/vithetsnormen som orsakar det.
  Men när ”vita” anammar ”svart” kultur så är det elak appropriering.

  När en österländsk ideologi svepte in över Europa och tvingade Européerna att erkänna den som en faktiskt sanning och anpassa sig efter den, då antog jag att det var appropriering eftersom mottagarna var vita.

  Det där med aktiv spridning eller tvång tror jag inte att PK:iterna bryr sig om. Musiker som spelar reggae, ska eller jazz vill väl också sprida denna till så många som möjligt?

  [1] Nja:et handlade mest om att det är engelskan som är det språkliga undantaget. (Om man inte räknar in arabiskans Shamshon, som de fått uttalet från).

  [2] Det är ju bara en som har vita drag.

  Israeliterna och judarna har ju samma ursprung. Israeliterna dog dock ut under bronsåldern och bara de två judiska stammarna blev kvar.
  Abraham ska ju ha kommit från Ur i Irak, men det är nog mest en folksaga.

 17. @MJ:

  Jo jag skämtade lite på PK:iternas bekostnad mest.

  I sanning välbehövligt.

  [1] Nja:et handlade mest om att det är engelskan som är det språkliga undantaget. (Om man inte räknar in arabiskans Shamshon, som de fått uttalet från).

  Ok.

 18. @MJ:

  ”Jag menar nog att samma problem lätt uppstår när man svarar på frågor. Det ÄR ju en skillnad mellan att anse att man alltid ska lyda alla som är i överordnad position och att anse att alla måste tycka som nyvänsterns intellektuella.”

  Det första alternativet existerar inte. Det enda som kan diskuteras är på vilken basis man bestämmer vem som har mest rätt och vilka konsekvenser den basis man förespråkar har för omvärlden.

  I detta fall är alltså frågan på vilken basis nyvänsterns intellektuella anser det beslutet skall tas. Eftersom Nyvänstern inte själv pratar öppet om de sakerna så blir det deras handlingar och resultat som bedöms. Ren konsekvensanalys alltså ”cause & effect”

  ”Men båda ståndpunkterna innebär att auktoritet är viktigt.”

  Men den första ståndpunkten finns inte. Det finns inget statistiskt viktigt antal människor som håller med vilken auktoritet som helst – så funkar enbart enstaka väldigt sinnesslöa människor.

  ”Jo det kan nog stämma, att vår vänster numera inte är vänster med våra tidigare mått mätt.”

  Så är det utan tvekan enligt mig men det är ju inte mig som person man skall hålla med om, det är hur jag resonerat som skall stämma och jag återkommer därför till att BEVISA skillnaderna mellan vänstern och nyvänstern.

  Det är en av orsakerna jag skriver de här artiklarna. För att visa hur vissa delar av vänstern är i direkt konflikt med vad många anser vara ”vänstern”.

  ”Ja det jag menade med helighet var sanctity. Men även med t.ex. exemplet sex så ser du samma sak hos nyvänstern. Folk ska inte få knulla på fel sätt (analsex, BDSM, oralsex, “tjatsex”, mot betalning, som på porrfilm, se på andra, gruppsex m.m.) för det är förnedrande mot kvinnor när män har sex med dem.”

  Nja, nu förväxlar du två olika saker. De saker du nämner har noll med sanctity att göra och allt med makt/offergrupper. Nyvänsternn skulle inte – och KOMMER inte – att bry sig om de där sakerna samma sekund det är fel grupp som anses få saker att säga till om.

  ”Nyvänstern och stockkonservativa möts på samma punkt men tar olika vägar (argument) dit.”

  Jag förstår att det kan se ut så men ”Nej” så är det inte. Stockkonservativa har samma åsikter om sanctity som de flesta av världens mer ”primitiva” folk. Det ”konservativa” är en återgång till vad de flesta haft och många fortfarande har. Nyvänstern däremot har ingen (konsekvent) åsikt i frågan eftersom de stödjer sanctity när det är svarta (offer för rasism), de är sedan emot sanctity när det handlar om sina egna kulturer där de gärna använder sexuella perversioner mot vita/kristna/heterosexuella om det är normkritiskt nog. Nyvänsterns rätta åsikt är alltså den de uppvisar i sin egen kultur. Den andra åsikten är ingen åsikt, bara det faktum jag påtalat att man låter ”offergrupper” gå före allt – även sina egna åsikter.

  ”När det gäller t.ex. Avpixlat så är det såklart bekvämt att alltid kunna avfärda allt som man inte kan bemöta med att uppgiften är frukt från ett giftigt träd.”

  De flesta människor använder inte Avpixlat som en åsiktstjänst utan bara som en alternativ nyhetstjänst. Eftersom nyheter sedan länge upphört att vara objektiva (eller ens låtsas vara det) är den invändningen värdelös. Endast redan frälsta fascister som vill ha ursäkter för mobbning eller våldsamheter mot en person bara för att de läser Avpixlat skulle tro på sånt nonsens.

  ”Jag hade helt nyligen flera fristående diskussioner med personer som är nyvänster-isch om just media. Jag påstod då t.ex. (medvetet provocerande) “Fria Tider ljuger och vinklar mindre än vad Aftonbladet gör”, de blev såklart mycket upprörda och krävde genast exempel på när Aftonbladet ljugit eller vinklat, vilket jag gav ett par stycken.”

  Dina vänners argument är alltså att Aftonbladet ljuger och vinklar MINDRE än Fria Tider? Det är mycket möjligt att Aftonbladet ljuger och vinklar MINDRE men lösningen på det är inte att läsa färre källor – utan fler. Den som tror annat går emot praktiskt taget allt vår civilisation lärt oss sedan antikens grekland. Isåfall undrar jag vilken civilisation de får sina tankar från.

  ”Sedan frågade jag dem om exempel på när Fria Tider hade ljugit eller vinklat (det senare inget större problem att ge exempel på), vilket i samtliga fall besvarades med “Jag har aldrig läst Fria Tider”

  Det säger sig själv att de som säger Axpixlat/Fria Tider ljuger själva måste läsa Axpixlat/Fria Tider för att veta det så…. ja vad säger man? … NONSENS! Vidare så vet alla som känner till tjänster som MEDIACREEPER att mängder av de personer som argumenterar så där äger datorer som regelbundet besöker de sajterna.

  ”Det exemplet visar ganska tydligt hur viktigt auktoritet och “sanctity” är för de här personerna.”

  Inte sanctity nej, deras rätta åsikt finns bara i deras egen kultur och där hatar de allt santity står för (särskilt i politisk form som KD). I allt annat så saknar de åsikt eftersom ”Offergrupper” går före allt inklusive deras egna värderingar. De har inga värderingar alls, bara tvångstankar att offergrupper måste måste måste gå före och det innebär att man inte kan ha någon fast åsikt alls – om någonting annat.

  ”En fråga som de själva kan undersöka hur lätt som helst låter de bli att undersöka utan litar blint på vad en auktoritet har sagt.”

  Som sagt, frågan är på vilken basis de tycker information är rätt.

  ”Anledningen till att de inte kan undersöka saken är att de är rädda för att “smittas” av synden (rädda att inse att de har fel är lätt att tänka, men det är nog snarare så att auktoriteten har utsett grisarna, och brottas man med en gris så blir man ju grisig).”

  Anledningen de inte kan undersöka saken är samma som religioner inte kan undersöka om gud finns. Man får överhuvudtaget inte ha någon åsikt om det, man måste tro på det. Det enda viktiga är därmed 1) på vilken basis man tror på vad man tror och 2) vad får att tro det för konsekvenser.

  Det här var ju kommunismens ständiga stöttepelare, man vill kunna vara kommunist utan att ta ansvar för diktaturer. Idag är det Islam som har samma roll med skillnaden att deras supporters inte ens själva tillhör islam.

  ”Det ser jag fram emot, jag har ett pågående problem med smarta människor i min närhet som är postmodernister (vilket förvisso fått mig att inse att även materialism kan gå för långt (vilket orsakar brytningstider där idealistiska strömningar tar över), t.ex. kan man inte se (helt) materialistiskt på saker som mänsklig samvaro (autism är närmast social materialism) konst (ett fotografi är helt enkelt en bättre avbildning, men ändå inte lika vackert som en bra målning av samma objekt) eller, faktiskt, schack (en maskin kan vinna över den bästa människan, men det blir tråkigt schack att se på).”

  Postmodernism är omöjligt att förstå utan historisk helhetsbild. De första postmodernisterna exempelvis hade som främsta målsättning att skydda kristendomen från liberal vetenskap – och på den tiden var de inte ens smarta nog att dölja sina motivationer.

 19. @Axel:

  ”Om vita män slutade vara vidriga femtekolonnare så skulle vita kvinnor känna sig trygga nog för att attackera icke-vita anti-liberaler.”

  Nu låter du mer än lovligt förvirrad. Vita män har ingen gemenskap (något ni själva bär skulden för och som du borde fatta varje gång du ser dig i spegeln) så vad skulle de vara femtekolonn MOT? Lojalitet goes both ways Einstein.

  ”Men liberalism skapades av vita västerländska män för att attackera icke-vita män och vita/icke-vita kvinnor.”

  Herregud har du ens LÄST historia?

  Liberalism skapades för att kritisera konservativa fundament som religion och kungamakt (upplysning, reformation). Liberalism skapade också 100% av vita kvinnors rättigheter i förhållande till konservativa institutioner, en liberal statsminister beslutade om kvinnlig rösträtt och slutligen ickevita män FANNS Inte ens här före invandring från länder med ickevita (som skedde flera hundra år senare). Det är klimatet som skapar pigmenten ifall du missat den lilla detajen.

  ”Jag hänvisar till Matt Breunig. Visst är det pikant att de starkaste liberala och anti-liberalera rösterna har germanska efternamn?”

  Att de starkaste anti-liberala rösterna i världen skulle ha germanska efternamn är nonsens. De starkaste anti-liberala rösterna i världen har namn som ”Al-Faqir” (Statschef) och ”Al-Qudha” (Professor of religious law)

  Eller vad sägs om Sheik Qutub?

  https://youtu.be/sst67oMvSvU

  Däremot så har de flesta röster i germanska länder av naturliga orsaker germanska efternamn och detta helt oavsett vilken åsikt de har. För att uppnå ett annat resultat måste man först göra den massinvandring som Sverigdemokraterna beskriver till verklighet. Försöker du ge SD rätt i den frågan så är du på rätt väg nu.

 20. Ett aktuellt exempel på det där att smittas av att stöta på fel åsikter.
  Mehmet Kaplan avslöjades med att ha varit i samma rum som någon med fel åsikter (Högern har ju helt nyligen slutat hata kurder och börjat hata turkar istället (en del av en större agenda som handlar om kontroll av kaukasus)). Så nu får alla högerpopulister frispel om att Kaplan är smittad av åsikterna som fanns vid matbordet.
  (Ungefär samma personer som fick frispel när vänsterpopulister hävdade att Birro smittades av åsikter vid en lunch)

 21. @MJ:
  Jag ser mig väl inte direkt som ”Högern”, men det som stöter mig och är skandalöst är den bristande konsekvensen i samhället.
  Birro åt lunch på en restaurang i Stockholm (i en offentlig miljö, vilket väl får betraktas som ganska öppet) med en vikarierande partiledare för ett riksdagsparti och riksdagsledamot för samma parti, inte kristdemokraterna, vilket (åtminstone då) var Birros parti. För det bröt en svensk fotbollssajt samma dag sitt bloggkontrakt med honom.
  Fröken Kanin fick sparken från sitt lärarjobb (som hon innehaft i nästan 20 år) som en direkt konsekvens för att hon deltog en demonstration där det då tydligen dök upp högerextrema bland åskådarna.
  Men när en minister som Kaplan äter middag i privat miljö med företrädare för en organisation som anklagas stå bakom hundratals mord så ursäktas det med att han inte kan ha koll på vad det kommer för deltagare på middagen (trots att det finns en särskild funktion i riksdagskansliet som sysslar med att just hålla koll på sådant) och det finns många andra frågetecken om hans samrören och aktiviteter som behöver rätas ut.
  Det har val aldrig tidigare varit någon regering som varit så skandalomsusad, där ministrar (inte minst statsministern) gjort så många klavertramp och där hycklerit florerat som i denna. Men inte en enda minister har avgått eller sparkats. Och min gissning är att inte heller Kaplan kommer att avgå. Om några dagar har det blåst över och allt återgått till det normala.
  Men gubevars, han har väl betalt tv-licens, så då finns det väl ingen anledning att kräva hans avgång.

 22. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Birros slutkläm tar helt udden av hans debattinlägg.
  han menar alltså inte att det är fel i sak att folk ska drabbas av att kunna anklagas för att ha fel åsikter grundat på vilka de pratar med. Han menar bara att de han pratade med, ur hans synvinkel, inte hade tillräckligt fel åsikter.

  Sen kan man tycka att det är lustigt att högern skulle klaga på turkiska nationalister som legat högern varmt om hjärtat under hela kalla kriget och fram tills för ett år sedan.

 23. @MJ:
  Du läser som du inte har vett till. Han säger väl varken bä eller bu om den saken. Vad han gör är att han jämför hans eget fall med Kaplans och belyser de därmed sammankopplade inkonsekvenserna.

 24. Birro var med i en nazistisk poddcast ochh fick sparken från en tidning som startades för att stå upp mot nazismen.

  Kaplan har hunsats av samma vänsterröster som fördömde Marcus Birro.

 25. Pingback: Jonathan Haidt gäst hos Dave Rubin om Yttrandefrihet på Universiteten | Genusdebatten

 26. Pingback: Skall antipositivistiska påståenden om övergrepp betraktas som riktig vetenskap? | Genusdebatten

 27. Pingback: Professor Jordan Peterson – Bakgrunden till En fullständig Filosofi om Könsskillnader, Identitet och Lagstiftning | Genusdebatten

 28. Pingback: Vad är Alt Right? Vad är Alt Left? – Del 1 Sanningen om Den Nya Högern | Genusdebatten