Skall antipositivistiska påståenden om övergrepp betraktas som riktig vetenskap?
avatar

Flera gånger på kort tid har nu personer som tituleras som forskare eller experter gjort direkt antipositivistiska påståenden om övergrepp i massmedia. Dels har vi genusforskaren Lars Jalmert som tillsammans med ROKS Maja Lundgren skriver i SvD: ”Forskare: Tafsandet kan inte kopplas till specifik grupp” i artikeln kan följande typ av argumentation ses.

Tafsandet kan inte kopplas till specifik grupp. Unga och gamla. Svenskar, fransmän och finnar. Tafsandet är inget sommarfenomen på festivaler och går inte att skylla på en särskild grupp. Det konstaterar både mansforskaren Lars Jalmert och Maja Lundgren på ROKS, som organiserar landets kvinnojourer….

En som blev måttligt imponerad av Jalmerts och Lundgrens argument var nationalekonomen Tino Sanandaji som på facebook replikerade 

”SVDs intervju med Feministiskt initiativ forskaren som vill ha mer kunskap i debatten innehåller inga siffror. Det gemensamma nämnaren är inte män, ett par procent av övergrepp begås av kvinnor. Det gemensamma nämnaren är att förövarna är kolvätebaserade livsformer, för de korkade nog att försöka dumma ned samhällsvetenskaplig analys till ”gemensam nämnare” i stället för statistik.”

Sedan har vi projektledaren för Fatta man Lars Brickstad med tre likasinnade vars budskap på SVT-debatt har överskriften ”Sexövergrepp sker överallt, hela tiden, inom alla kulturer” och argument så snarlika det är svårt att se skillnad på dem.

Polisen i Värmland har nu backat och tagit tillbaka sitt uttalande om övergreppen på Putte i Parken, då det visat sig att de misstänkta förövarna är av olika åldrar och bakgrund – men att alla är män. Enligt Brottsförebyggande rådet Brå finns det däremot en gemensam nämnare i 97 procent av fallen av sexuella övergrepp som begicks under 2015, nämligen att förövaren varit en man.

Vetenskapligt sett är både Jalmerts och Brickstads påståenden helt missvisande. Män utgörs av halva mänskligheten. Män är ingen ”minsta” någonting då den enda nämnare som i sammanhanget skulle vara större är hela mänskligheten. Med samma logik som Jalmert och Brickstad förespråkar skulle brottslighet ha hela mänskligheten som minsta gemensam nämnare. Forskare skulle inte kunna säga någonting om vilka människor som begår brott. Det är en ur alla hänseenden lika oduglig som praktiskt oanvändbar slutsats.

Det är alla typer av män. Från alla samhällsklasser, och från alla nationaliteter. Den gemensamma nämnaren de har är att de är män, säger Maja Lundgren som själv har en bakgrund inom tjejjourer.

Den vetenskapliga frågan handlar inte om huruvida alla samhällsgrupper i någon ospecificerad form ”ingår” utan om vilka samhällsgrupper som är vanligast. Detta besvaras med två olika former av data: antal och andel. För att överhuvudtaget kunna besvara frågan om tafsandet på festivaler kan knytas till en specifik grupp måste man sålunda först kunna visa statistik på 1) vilka specifika grupper det rör sig om 2) vilka antal det rör sig om och 3) hur proportionerna ser ut. Jalmert helt sakna den kunskapen.

Det här har felaktigt förknippats med invandrare, bland annat SD lyfter fram detta. Men det är bara ett tyckande. Det behövs mer kunskap i debatten, och det vill jag stå för utifrån den forskning som finns, säger Lars Jalmert, som tidigare varit riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.

Det är rätt att vi bör undvika tyckande men han lever knappast som han lär. Riktiga forskare säger inte ”alla åldrar ingår” eftersom alla inte ingår lika mycket, Riktiga forskare säger 1) vilka åldrar som ingår, 2) i vilka antal och 3) i vilka proportioner. Utan dessa data finns inga belägg varken för påståenden att övergrepp skulle bero på invandring eller för påståenden att övergrepp inte skulle bero på invandring. Det spelar ingen roll hur mycket forskare man kallar sig, att presentera påståenden utan data bara betalt tyckande. Hur det hela funkar kunde läsas i DN när genusforskare protesterade mot extern granskning av egna fältet. (2005-12-14)

För att se om Lundgrens tolkning håller företar granskarna en egen ”analys”. Denna sker till övervägande del utifrån en annan forskningstradition, som ligger närmare den positivistiska, där tron på entydiga fakta är stark. Kritiken mot Lundgrens forskning formuleras således utifrån tanken att forskaren neutralt kan, som man skriver, ”pröva teser”. Teori och empiri förutsätts på så sätt vara separata arenor, där empirin kan användas för att bekräfta eller falsifiera teorin.

Genom att utgå från en antipositivistisk tradition där fakta påstås inte vara entydiga så blir nya så kallade ”teoretiska traditioner” i praktiken fria att påstå precis vad som helst, bara påståendena ifråga är omtyckta hos forskarna själva. Vad som i dessa fält avgör hur sant något anses vara blir helt enkelt den egna populariteten, inte forskningen. Teoretiker har i praktiken blivit fria att ljuga ihop precis vad som helst då fokus hos forskarna inte handlat om att hitta data som validerar (styrker) eller falsifierar (försvagar) deras antaganden.. Fokus har legat på att hitta retoriska knep för att få argumentation att låta övertygande.

Forskning uppfattas här som en tolkningsprocess. God forskning handlar i ett sådant perspektiv mindre om att ”bevisa” eller ”testa” olika hypoteser och mer om att utifrån skilda teoretiska perspektiv, och med en övertygande argumentation, skapa ökad förståelse för olika fenomen. Utgångspunkten är att världen inte är entydigt avbildbar. Verkligheten framstår på olika sätt beroende på varifrån man tittar – vilket perspektiv man intar.

Det sistnämnda påståendet är uppenbart falskt, Vem som helst med ett minimum av idehistorisk kompetens kan lätt konstatera att sanningen varit den rakt omvända. Företrädarna för dessa så kallade ”interpretiva fält” som kritiserar positivism har inte alls sett verkligheten på flera olika sätt utan alltid på ett och samma sätt. Först påstod de att man kunde se saker på olika sätt – sedan betraktade de själva världen enbart på ett och samma sätt där allt var rasism och sexism. De utgår inte från antagandet att olika fält har olika värde, De utgår bevisligen från antagandet att deras sätt att se på världen är det rätta sättet att se på världen, vilket är samma sak som entydig tro på sanning.

Främsta skilllnaden mellan antipositivistiska forskare och positivistiska forskare är inte att positivister tror på sanning medan antipostivister är mer nyanserade. Snarare är skillnaden att positivister anser att data skall avgöra vad som är mest sant medan antipositivister anser att moralisk godhet – dvs politik och religion – skall avgöra vad som är mest sant. Dubbelmoralen är kanske mest uppenbar i att de påstår sig företräda mångfald medan de själva enbart representerar dem som politiskt står långt till vänster.

I ett hermeneutiskt perspektiv har emellertid ett begrepp som falsifiering inte någon större mening. Detta hänger samman med att empiri och teori ses som mer sammanvävda. Detta betyder naturligtvis inte att det går an att påstå vad som helst

Det sistnända är på sitt sätt sant. I riktig vetenskap så går det an att påstå vad som helst som data styrker. I ett antipositivistiskt perspektiv däremot så kan man bara påstå saker som står politiskt långt till vänster och sålunda är det helt riktigt att man inte kan påstå vad som helst i genusforskning. Man kan bara påstå saker som står politiskt långt till vänster och det oavsett vad data visar så det är förutsägbart att data helt saknas i deras argumentation. Vidare så får det inte vara vilken vänster som helst. Klasskamp och att bry sig om fattiga anses helt ute. Dagens nyvänster handlar uteslutande om ”marginaliserade grupper” som kvinnor, svarta och HBT-personer.

Utifrån denna förståelse av vad genusforskning och liknande antipositivistiska fält går ut på är det inte det minsta förvånande att man varken i SvD eller SVT har presenterat några data om vem som har begått övergreppen som man pratar om. Data kan nämligen stödja vänsterpolitiska eller högerpolitiska synpunkter medan antipositivistiska forskare inte får säga något annat än saker som står långt till vänster. För antipositivister är data sålunda farliga då de riskerar att ge en oönskad bild. Detta märks tydligt när Fatta mans projektledare Lars Brickstad & co påstår:

Polisen i Värmland har nu backat och tagit tillbaka sitt uttalande om övergreppen på Putte i Parken, då det visat sig att de misstänkta förövarna är av olika åldrar och bakgrund – men att alla är män

Detta är rent trams från Brickstad & co. Polisen tog inte tillbaka uttalandet om vilka de misstänkta var på grund av att de hade olika ålder och bakgrund. Polisen tog tillbaka uttalandet för att det var en pågående utredning. Polisen menade att det var fel att gå ut med information, inte att informationen man gått ut med varit felaktig. Polisinspektör Urban Bengtsson:

Jag kan varken bekräfta eller förneka att det är så. Utredningarna får visa vad det ger. 35-åringen är definitivt inte det. Men jag vet att två av de misstänkta bor på ett hvb-hem. Jag kan tycka att polisen ska vara försiktig och restriktiv med vad vi går ut med. Sen om det är välvilja, etnicitet ska bara ha bäring om det har relevans, säger Bengtsson.

Här märks den totala bristen på data som presenterats för att styrka att vad Brickstad & co påstår om förövarnas ursprung är sant. En person som kontaktade mig på twitter sade att sade att det skulle ha gripits 9 personer och av dessa skall det ha varit 8 invandrare (varav 5 ensamkommande) och 1 svensk (35-åringen som man hänvisar till ovan var isf enda svenska exemplet de hade) utöver de gripna ytterligare 30-talet anmälda fall av ofredande där över hälten hade signalement ”invandrare”

Vad personer som Brickstad och Jalmert tycks helt omedvetna om är vilken roll proportioner spelar i riktig forskning. Hos unga människor är andelen med utländsk bakgrund idag i Sverige kanske i runda slängar 20% beroende på hur man räknar. Vad det innebär är att 80% av alla brott skall begås av svenskar för att det inte skall finnas en överrepresentation av invandrare. Om 20% av den manliga befolkningen stod för 80% av tafsandet på Putte i Parken så hjälper det inte att gnälla att det ”finns svenskar som tafsar också”. Det är inget argument! Den vetenskapliga frågan handlar om hos vem det är vanligast och i proportion till antalet.

Det är säkert sant att det finns unga svenska män som tafsar och ofredar men faktum kvarstår att de svenska männens tafsande och ofredande är utspritt över minst fyra gånger*** så stort antal människor.

*** Hos äldre personer är andelen svenskar ännu högre.

 

Kommentarer

Skall antipositivistiska påståenden om övergrepp betraktas som riktig vetenskap? — 29 kommentarer

 1. Sanandajis replik med att ”ett par procent av övergrepp begås av kvinnor” bör nog nyanseras med vad dessa procent handlar om.
  I de flesta fall talas om procent av anmälda brott och det är ganska välkänt även inom forskningen att anmälningsgraden för kvinnors sexuella övergrepp mot män är betydligt lägre än för det omvända. Detta följer också ett välkänt mönster med lägre andel åtal o.s.v. när kvinnor anklagas för samma brott.

 2. @En annan Andreas:

  ”Sanandajis replik med att “ett par procent av övergrepp begås av kvinnor” bör nog nyanseras med vad dessa procent handlar om.”

  Egentligen inte i detta sammanhang. Sanandajis kommentar att ett par procent begås av kvinnor var ju inte ett seriöst menat argument. Han säger sannolikt så för att demonstera hur idiotiskt det är med argumentent av typen ”alla grupper ingår” istället för att ange riktiga siffror. Vad han besvarar är argumentet ”minsta gemensamma nämnare” på vilket han svarar att då kvinnor också ingår (om än så lite som någon ynka procent) så blir den minsta gemensamma nämnaren inte män utan kolvätesbaserade livsformer.

  ”I de flesta fall talas om procent av anmälda brott och det är ganska välkänt även inom forskningen att anmälningsgraden för kvinnors sexuella övergrepp mot män är betydligt lägre än för det omvända. Detta följer också ett välkänt mönster med lägre andel åtal o.s.v. när kvinnor anklagas för samma brott.”

  Jo men i just detta sammanhang så var argumentet inte att man skulle uppmärksamma att kvinnor också begår brotten utan hur viktigt det var att skilja på grupper som begår en mindre del av brotten och grupper som begår en större del av brotten.

 3. I ett hermeneutiskt perspektiv har emellertid ett begrepp som falsifiering inte någon större mening.

  Detta stämmer inte. Hermeneutik bygger på att man ofta inte kan vare sig belägga eller förkasta en tolkning av historiska källor, eftersom så mycket information har gått förlorad. Det betyder inte att man inte skall försöka falsifiera där det är möjligt.

  Till exempel kan man hävda tolkningen att Shakespeares pjäser inte skrevs av Shakespeare, men trovärdigheten av en sådan tolkning försvagas påtagligt av den uppsjö av historiska dokument som pekar på att den historiska person vid det namnet som faktiskt levde i Stratford 1564-1616 var delägare i The Globe Theater, skrev dikter, var skådespelare, och var omnämnd som författare av flera av pjäserna under sin livstid, vilket var ovanligt, och slutligen var ekonomiskt mycket framgångsrik.

 4. @Ulf T:

  ”Detta stämmer inte. Hermeneutik bygger på att man ofta inte kan vare sig belägga eller förkasta en tolkning av historiska källor, eftersom så mycket information har gått förlorad. Det betyder inte att man inte skall försöka falsifiera där det är möjligt.”

  Jo men de säger ju inte riktigt att de sysslar med hermenutik heller. De beskriver det som en tradition som man kan kalla hermenutisk (varefter de beskriver det som tolkning, teori, förståelse) kontra den tradition som de beskriver som ”närmare den positivistiska”. Jag kallar inte heller den tradition som de utgår från hermenutisk, jag skulle snarare kalla deras tradition antipositivistisk.

  ”Pendlingen mellan en positivistisk och en antipositivistisk trend motsvarar enligt von Wright en pendelrörelse mellan en galileisk eller kausal och en aristotelisk eller teleologisk metodologi:”

  ”Samtidigt som postmodernismen har inneburit en uppgång för tolkningen har emellertid själva tolkandet förändrats. Den hermeneutik som enligt Vattimo intagit rollen av ett ”gemensamt språk” är inte den samma som hermeneutiken på 1800-talet. Det historiska subjektet och individen har upplösts av den postmoderna filosofin och därmed har motivförklaringen problematiserats. Den postmoderna hermeneutiken erkänner inte heller någon ursprunglig mening eller någon sann tolkningsmetod.”

  http://www.wadenstrom.net/artiklar/hermeneutik.htm

  Dvs utmärkande för den tradition där de verkar i är att man ignorerar vad positivism kommer fram till eftersom man motsätter sig objektivitet. Då positivism i genusteori betraktas som en ”manlig” disciplin så blir det ett självändamål att ha ett en kvinnlig vetenskapstradition som förkastar de positivistiska ”manliga” idealen. Att ersätta det manliga idealet blir därmed betydligt viktigare än vad man erätter det med. På samma sätt i den text av Ralf Wadenström som jag länkar till, blir det viktiga att få komma undan naturvetenskaplig metodologi i humanvetenskaperna. Målet blir inte att förespråka något, målet blir att något inte skall förespråkas.

  ”Medger man att inte bara normerna, utan även begreppen och termerna med vilka kulturen och samhället beskrivs är föränderliga och kulturbundna, kan man inte föreskriva human- och samhällsvetenskaperna en naturvetenskaplig metodologi.”

  Att däremot ha fungerande alternativ som man själv förespråkar blir mindre viktigt och den praktiska effekten som man fick var knappast fler sätt att se på världen utan snarare att de personer som kom undan naturvetenskaplig metodologi använde det för att bygga kvasireligiösa sekter i klassrummet kring den egna personen medan deras elever följde upp med att bygga kvasireligiösa sekter kring sina egna politiska ideer.

  Sålunda fick man paradoxen att medan de ursprungliga lärarna i postmoderni hermeutik i hög grad förespråkade uppror mot auktoritet så har deras elever i samma discipliner tolkat om budskapet till en strävan att själva bli den sorts auktoriteter som deras lärare kritiserade. De skall bli ”goda tyranner” som avskaffar yttrandefrihet och demokrati för att undvika att människor känner sig sårade eller kränkta.

 5. Hej.

  Jag brukar tänka på positivism som att använda metoder där vi vet hur och vad vi mäter, med representativa urvalsgrupper och populationer, medan hermeneutik är tolkningslära där vi gör en ingående studie av en eller ett par specifika fall i syfte att ernå insikt och för att förstå det studerade mer ingående och intimt än vi kan via den positivistiska vinkeln.

  Jag har svårt att förstå varför dessa skall sättas som motsatser, om man inte gör det med flit eller av rena maktanspråk. Vill jag se hur rökning påverkar hälsan kan jag ju börja med att skapa kategorier att mäta; säkerligen dyker det då upp någon nittioåring som minsann rökt hela livet och inte har minsta tillstymmelse till KOL eller cancer. Denna nittioåring lämpar sig i kraft av sin avvikelse från typfallet att göra en jämförande tolkningsstudie av.

  Eller har jag helt missförstått och glömt bort vetenskapsteorin? I Lund använde man på statsvetenskapen förr en introduktionsbok av Torsten Thurén (”Vetenskapsteori för nybörjare”). Kanske man skulle skicka den till diverse Jalmert:ar och Brickstäder?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 6. @Rikard:

  ”Jag har svårt att förstå varför dessa skall sättas som motsatser, om man inte gör det med flit eller av rena maktanspråk.”

  Bingo!

  ”Vill jag se hur rökning påverkar hälsan kan jag ju börja med att skapa kategorier att mäta;

  ”Men det är inte vad antipositivister vill göra. Vad de vill göra är snarare deklarera det som förtryckande att säga åt marginaliserade grupper att röka mindre. Precis som det för dem är förtryckande att säga åt en 150 kg tung kvinna att hennes levnadsvanor är ohälsomsamma.

  ”Eller har jag helt missförstått och glömt bort vetenskapsteorin? I Lund använde man på statsvetenskapen förr en introduktionsbok av Torsten Thurén (“Vetenskapsteori för nybörjare”). Kanske man skulle skicka den till diverse Jalmert:ar och Brickstäder?”

  Vetenskapsteori för nybörjare är en utmärkt bok. Jag vill dock påtala att genusvetarna i artikeln inte ens ansåg att Margareta Hallbergs kompetens dög för att bedöma genusforskning. HMargareta Hallberg är professor i vetenskapsteori och doktorerade på avhandlingen ”Kunskap och kön – En studie av feministisk kunskapsteori” som jag händelsevis också har i bokhyllan.

 7. I Almedalen talade nyligen alla partiledare, som på en given signal, om behovet av ”svenska värderingar”. Beror det på att ”alla män i Sverige”, eller ”en andel nytillkomna icke-svenska män”, och vad de har gjort, har uppmärksammats det senaste året, och i synnerhet efter händelserna i Köln etc, på nyårsnatten?

  Varför talet om just ”svenska värderingar”, om man inte upplevde att det fanns några andra ”icke-svenska värderingar” att förhålla sig till? Är inte politikernas samfällda tal om svenska värderingar ett indirekt erkännande av att det inte alls handlar om ”alla män”, utan att den grupp man särskilt riktar sig emot, endast utgör en delmängd av ”alla män”, en delmängd som man underförstått menar har ”icke-svenska värderingar”?

  Politikerna kanske ändå inte riktigt köper det ”anti-positivisterna” säger i detta fall. Om det är så, är det kanske en början på ett politikernas ifrågasättande av det som dessa regressiva vänsterkrafter håller på med, och det stöd de ger till dem i den akademiska världen (vilket ju skedde i Norge efter TV-serien Hjernevask).

 8. När den uttjatade falsifikationen inte gick hem, försöker du nu med något nytt, som du har snappat upp från Wikipedia eller något: ”positivism”. Men lika okunnig i det här som i det förra. Annars hade du insett att positivismen inte har ett smack med det här att göra, då den säger varken bä eller bu om vare sig din eller feministens primitiva sätt att klassificera (inte minst med tanke på vilken ”ej förenen eder”-individualist du själv var).

  ”Man kan bara påstå saker som står politiskt långt till vänster”

  Hur långt då? Vad visar ditt positivistiska måttband?

  Långt till vänster, men ”så får det inte vara vilken vänster som helst. Klasskamp och att bry sig om fattiga anses helt ute”

  Och vad och var är den vänster som denna inte är som? Kan det möjligen vara något som bl.a. du och alla andra duktiga idioter ”kastade ut” jämte ”nationen”, när ni gick vissas ärenden i att t.ex. frenetiskt förneka existensen av klasskilnader, så att man därigenom lätt kunde bereda (dess) väg för ”kön”?

  Du är ett fascinerande fall som man brukar beskriva som en alienerad vars tragedi är just att alienera…

  Nämn något av allt det du är så emot, som kapitalismen i denna sin gyllene tidsålder inte har godkänt.

 9. @panbaidu:

  ”När den uttjatade falsifikationen inte gick hem, försöker du nu med något nytt, som du har snappat upp från Wikipedia eller något:”

  Eller något? Om du bara visste vad ”The Nice Guys” driver med folk som uttrycker sig på det sättet. Men nejdå precis som läraren Rikard ovan så läste jag också vetenskapsteori och har också Torsten Thurens, såväl som Gilje och Grimens böcker på ämnet och dem hade jag förmodligen innan du ens kände till wikipedia.

  ”Men lika okunnig i det här som i det förra. Annars hade du insett att positivismen inte har ett smack med det här att göra, då den säger varken bä eller bu om vare sig din eller feministens primitiva sätt att klassificera (inte minst med tanke på vilken “ej förenen eder”-individualist du själv var).”

  Du verkar ha svårt att läsa ordentligt. Jag har inte sagt att det handlar om positivism, jag har sagt det handlar om antipositivism. Alltså att det utmärks av vad det inte skall vara. Har du svårt för ämnet så leta rätt på danska akademins ledamoter Stjernfeldt och Thomsens tankar på ämnet ”negativ uppbyggelighet”

  ”Hur långt då? Vad visar ditt positivistiska måttband?”

  Fullkomligt irrelevant för mitt resonemang. Vad som diskuteras är det faktum att man på förhand från politisk (vänster) hänsyn bestämmer vad som får sägas och därför vill Jalmert, Brickstad & co påstå vad som inte är sant samtidigt som de inte kan presentera data. Du kan antingen hålla med eller bemöta.

  ”Långt till vänster, men “så får det inte vara vilken vänster som helst. Klasskamp och att bry sig om fattiga anses helt ute”

  Ja det är vad den så kallade ”New left” (nyvänstern) förespråkar sedan länge, vilket på sitt sätt är förståeligt. Eftersom man vann civil rights men förlorade kalla kriget så baseras all intellektuell vänster på principer från civil rights. Vilken ras folk har är för dem långt viktigare än individens tillgångar. BLM-ledaren från Mizzous familj har net worth på 20 miljoner dollar.

  ”Och vad och var är den vänster som denna inte är som? Kan det möjligen vara något som bl.a. du och alla andra duktiga idioter “kastade ut” jämte “nationen”, när ni gick vissas ärenden i att t.ex. frenetiskt förneka existensen av klasskilnader, så att man därigenom lätt kunde bereda (dess) väg för “kön”?”

  Så nu börjas det med bevislösa påståenden om min person? Skip! Du känner inte mig, jag godtar inte ett ord om mig som inte du styrkt och vad du säger om att bereda väg för kön är totalt trams, du har inga källor alls.

  ”Du är ett fascinerande fall som man brukar beskriva som en alienerad vars tragedi är just att alienera…”

  Mera bevislösa påståenden om min person, Skip!

  ”Nämn något av allt det du är så emot, som kapitalismen i denna sin gyllene tidsålder inte har godkänt.”

  Upplysningsvis så är Kapitalism ett system, inte en person. Kapitalism kan sålunda inte godkänna någonting. Precis som kommunism inte heller kan godkänna någonting, Däremot har herrar Lenin, Stalin, etc godkänt saker. Det är så det ser ut i riktiga världen. ”System, strukturer och normer” bestämmer inte saker på egen hand. Det är människor som bestämmer saker. Skillnden mellan min beskrivning av vänstern och din beskrivning av vänstern är att jag vet vad som bestämdes och vilka personer som bestämde det. Du kan inte ens ange de rätta namnen.

 10. Fortfarande ingen källitteratur med andra ord.
  Du är verkligen tragisk.
  Du vill ha bevis och källor på vilken folkförrädare du själv har varit?
  Du blir nog tvungen att tvinga Google att radera alla dina tusentals inlägg när du får makten.
  För att ställa en fråga på din egen infantila nivå så använder jag ordet ”Kapitalism” såsom du använder liknande begrepp. Kläm fram ett svar då sorgliga människa, i stället för ordklyverier och en massa tröttsamt svammel.

 11. @John Nilsson:

  ”I Almedalen talade nyligen alla partiledare, som på en given signal, om behovet av “svenska värderingar”. Beror det på att “alla män i Sverige”, eller “en andel nytillkomna icke-svenska män”, och vad de har gjort, har uppmärksammats det senaste året, och i synnerhet efter händelserna i Köln etc, på nyårsnatten?”

  Nej, när partiledarna pratar om behovet av ”svenska värderingar” i Almedalen är det precis som när EU-förespråkare pratar om en ”Europeisk identitet”. Det är påhittade fantasier som inte existerar. För att citera Patrik Lindenfors om WVS på DN-debatt.

  ”Notera att de här undersökningarna handlar om befolkningars värderingar, inte statsapparatens, och återigen, det handlar om medelvärden – individuell variation finns överallt.”

  Det är fullt möjligt att leva i ett land där eliten har en värdering och majoriteten av befolkningen en helt annan. Vad som händer i Sverige och liknande västländer kan sålunda snarare sägas vara en anpassning att bli mer som övriga världens länder. Eliten vill inte vi skall vara folkhem längre, de vill ha sin mångkultur och globalisering. Anledningen eliten förlorade i #Brexit var ju att deras egen familjepolitik producerade alldeles för få barn som kunde rösta ja.

  ”Varför talet om just “svenska värderingar”, om man inte upplevde att det fanns några andra “icke-svenska värderingar” att förhålla sig till?”

  För att de inte fattat att värderingar/kultur utgår från folks traditioner. Våra partiledare har inbillat sig de kan hitta på nya värderingar/kultur åt sin befolkning. Riktig kultur funkar inte på det sättet och därför kommer de värderingar som gäller på riktigt att vara vad än folk hade från början och allt som går emot folks värderingar måste tvingas på dem, varefter de blir ögontjänare.

  ”Är inte politikernas samfällda tal om svenska värderingar ett indirekt erkännande av att det inte alls handlar om “alla män”, utan att den grupp man särskilt riktar sig emot”

  Nej, det är irrelevant vem politikerna riktar sig ”mot” så länge det inte är någon som de är ”för”. Eftersom de tror de själva skall kunna hitta på en egen så kommer det inte att fungera. En påhittad låtsas identitet kan aldrig ersätta en riktig identitet.

  ”Politikerna kanske ändå inte riktigt köper det “anti-positivisterna” säger i detta fall.”

  Jag betvivlar att dagens politiker ens vet skillnaden mellan positivister och anti-positivister. Det är en del av antipositivisters retoriska strategi att använda samma benämningar som riktig vetenskap använder. Och om politikerna vet skillnaden så bryr de sig bevisligen inte utan spelar med ändå.

  ”Om det är så, är det kanske en början på ett politikernas ifrågasättande av det som dessa regressiva vänsterkrafter håller på med, och det stöd de ger till dem i den akademiska världen (vilket ju skedde i Norge efter TV-serien Hjernevask).”

  Nja, Norge var helt enkelt mycket mer folkligt än Sverige redan innan Hjernevask visades. Norge hissar flaggan på nationaldagen och skapar nationell identitet. Hade Norge varit som Sverige hade man inte visat Hjernevask alls och inte heller haft festyra på suttonde maj. Ett annat typiskt exempel är Breiviks vansinnesdåd, trots att det drabbade Norge så gapade svenska debattörer om censur medan norska statsministern sade att det öppna samhället skulle råda.

  Sverige därmeot har ingen nationell identitet som politikerna känner att de behöver bry sig om. Det är där problemet ligger. Å ena sidan vill de prata om svenska värderingar, å andra sidan går allt de säger ut på att det är inget speciellt med Sverige som de vill värdera utom sina egna ideer och möjligen någon idrottare, skådis eller musiker (som sällan ens bor i Sverige) som blir framgångsrik utomlands.

 12. @panbaidu:

  ”Fortfarande ingen källitteratur med andra ord.”

  Lär dig läsa.

  ”Du är verkligen tragisk.”

  Obevisade påståenden om min person, har varken tid eller ork. Skip!

  ”Du vill ha bevis och källor på vilken folkförrädare du själv har varit?”

  Nej, i brist på bevis och källor behöver ingen bry sig om ämnet från första början. I brist på belägg är det bara löst tyckande – från dig.

  ”Du blir nog tvungen att tvinga Google att radera alla dina tusentals inlägg när du får makten.”

  Precis, det skall strukturellt finnas tusentals inlägg av den sort du beskriver men du kan inte plocka fram ett enda som exempel. Jag skrev 10 men du kan inte länka till 1.

  ”För att ställa en fråga på din egen infantila nivå så använder jag ordet “Kapitalism” såsom du använder liknande begrepp.”

  Vad du tycker är liknande begrepp vet bara du själv och jag väntar åter på att du presenterar ett enda av mina inlägg som exempel så vi vet vad du pratar om.

  ”Kläm fram ett svar då sorgliga människa, i stället för ordklyverier och en massa tröttsamt svammel.”

  Mitt svar är att kapitalism inte funkar som du påstår, iaf inte om man skall gå på Jerry Z. Muller som tycks mig veta långt mer om kapitalism än du gör.

 13. @Erik,

  Politikerna har på ett dramatisk sätt ändrat sin retorik, det måste du väl ändå medge? Om detta beror av att man kopplar problemen, som debatterats det senaste året, till nytillkomna människor i Sverige, eller om man bara är populistisk och säger det man säger, för att man tror att det är vad folket vill höra, det vet jag inte. Men steg har tagits, val har gjorts, och retoriken är nu ”svenska” värderingar, inte ”EUropeiska” eller ”mångkulturella”, i första hand – åtminstone för ögonblicket.

  I vilket fall köper man inte, eller argumenterar för, ”alla män”-teorin lika intensivt som tidigare (minns Åsa Romsons famösa Almedalstal!). Ideologerna tappar mark, och ”darrar”, när politikerna avviker från den rätta läran, och blir en smula mera pragmatiska. En på många sätt gränslös ideologi, har skördat sina praktiska konsekvenser, folket ogillar det, och politikerna reagerar – kanske både ”på folket” och ”som folket”. Eller så är det jag som ägnar mig åt önsketänkande.

 14. Ingen källitteratur, nej!
  Och jag har fortfarande inte fått svar på min fråga.

 15. @panbaidu:

  Om du menar den här frågan: ”“Nämn något av allt det du är så emot, som kapitalismen i denna sin gyllene tidsålder inte har godkänt.””

  Så har du fått svaret att kapitalism inte godkänner saker alls samt att din hänvisning till att du skulle ha använt ordet på det infantlila sätt du menar jag använder liknande ord varken innehöll referens/exempel på a) när jag gjort detta aller b) vad du tycker är liknande ord. Du anger premisser som är helt påhittade av dig själv och vad du menar de betyder vet i brist på belägg eller exempel ingen förutom du själv. Jag får min förståelse av förteelser som kapitalism från riktiga källor. inte från dig och jag får min förståelse av vad jag säger från saker jag säger, inte från saker du påstår jag säger.

  Du är inte kompetent att vara källa varken på kapitalism eller på mig så vill du påstå saker om endera använd riktiga källor.

 16. @ Erik
  En välmående nation kräver ett välmående folk som kräver ett välståndssamhälle. En frisk högersympatisör inser vikten av en välfungerande vänster och vice-versa, för den demokratiska nationens skull.

  Vad fan ska jag ödsla energi på att bevisa att du var en av dem som misshandlade denna nation, och med ditt jävla tjat om Stalin och ”kommunistsvin” så fort någon anförde något som skulle påminna om vänstern, själv tjänade som ett tacksamt verktyg i utrotandet av vänstern, i ersättandet av klass (det kapitalet vill slippa) med kön, mm. (för att nämna bara en del av dina idiotier)

  Du avskyr vänstern för att den har glömt klassfrågan som du ju ville att den skulle glömma.
  Hahaha! Jag är för trött för att leta efter en passande smiley här.

  Hur många tusentals gånger har du gapat ”vetenskap” och lika många gånger hånat Marx, Freud mfl. och även alla som levt flera hundra år före dem, utan att ens ha läst dem? Jag minns svagt att du flera gånger påstod att du inte behöver läsa någon eftersom det räcker med din förförståelse för att kritisera honom/henne. Så mycket var det med din vetenskap.

  Du har trots detta (din gudomliga icke-falsifierbara, anti-positivistiska förförståelse) missat följande elementära, my dear Erik: det finns en tid då kapitalismen kräver en ”nation” och det finns en tid då den kräver dess upplösning som dess enda sätt att överleva, dvs. förekomma sin egen motsats. Det har därför behövts sådana som du, som idag slåss mot vad? Inte den lika feministiska, EU-förespråkande etc. ”nyhögern”, nej! Utan ”nyvänsterns” väderkvarnar! Ska man skratta eller gråta? Kapitalisten gnäller inte. Så vad fan gnäller du för?

  Därmed har jag förenklat min föregående fråga så du begriper.
  Kommer du, som hela tiden gapar ”vetenskap, vetenskap”, någonsin svara?

 17. Jag håller helt med om att personer som förkastar tron på vetenskapen inte ska ges utrymme att uttala sig som forskare/vetenskapsman och så vidare. De har givetvis yttrandefrihet men enligt deras egen ideologi så är de inte experter som vet mer än någon annan. Vill de yttra sig i det offentliga kan de göra det som ”tyckare” (motsvarande).

 18. @panbaidu:

  ”En välmående nation kräver ett välmående folk som kräver ett välståndssamhälle. En frisk högersympatisör inser vikten av en välfungerande vänster och vice-versa, för den demokratiska nationens skull.”

  En välmående nation? Har du missat att nyvänstern (den del av vänstern som dominerar idag och särskilt bland unga) har som ideologiskt mål att avskaffa nationer helt och hållet? Hur bra går det ihop med att ha en välmående nation tycker du?

  ”Vad fan ska jag ödsla energi på att bevisa att du var en av dem som misshandlade denna nation, och med ditt jävla tjat om Stalin och “kommunistsvin” så fort någon anförde något som skulle påminna om vänstern”

  Nu låter du som journalisten som försökte ge Jomshof skulden för politiken som fördes med Socialdemokrater och Moderater vid makten. Vill du ge andra ansvar för misshandel som hade Göran Persson vid makten så sök professionell hjälp. Det var ingen annan som beslutade att minska egna väljarkåren av rädsla över ett ”k-k-kvinnoparti” med fyllan Schyman vid ledningen.

  ”själv tjänade som ett tacksamt verktyg i utrotandet av vänstern, i ersättandet av klass (det kapitalet vill slippa) med kön, mm. (för att nämna bara en del av dina idiotier)”

  Rena ljuget. Jag har tvärtom motsatt mig könsmaktsordningsflum medan vänstern med Socialdemokraterna vid makten har förespråkat skräpet. Man tillsatte Jens Orback som var övertygad genustok, Margareta Svinberg sattes som vice statsminister att lobba ROKS åsikter etc. Dags att ta ansvar för de maktbeslut de tog vid makten. Det finns ingen att skylla på, så enklet är det.

  ”Du avskyr vänstern för att den har glömt klassfrågan som du ju ville att den skulle glömma.”

  Nej, jag börjad eavsky vänstern när den blev a) manshatande och b) västhatande och som följd av dessa c) tappade förståndet och blev ovetenskaplig för att sedan d) ta efter Kimberlee Crenshaw och hamna om ras och vithet, vi hade inlägg om det när Timbro presenterade böckerna ”Ljusets fiender” och ”Postmodernismens förklaring” remember?

  ”Hahaha! Jag är för trött för att leta efter en passande smiley här.
  Hur många tusentals gånger har du gapat “vetenskap” och lika många gånger hånat Marx, Freud mfl. och även alla som levt flera hundra år före dem, utan att ens ha läst dem?”

  Ahh där har vi den berömde personkulten igen. Du kan inte ens nämna vad det är för forskning som kommenteras, det enda du nämner är namnen. Man läser inte materialistisk dialektik man läser ”Marx”, man läser inte psykoterapi man läser ”Freud”. VEM man läser är det viktiga inte hur väl vad man lär sig stämmer med de senaste 100 åren.

  ”Jag minns svagt att du flera gånger påstod att du inte behöver läsa någon eftersom det räcker med din förförståelse för att kritisera honom/henne. Så mycket var det med din vetenskap.”

  Dumheter, vad jag sade var att man lär sig om Marx genom att lära personer som redan är experter på Marx. Vetenskap är kumulativ som sagt. Ditt problem är väl snarare att de som varit experter på Marx i 30-40 år inte är lika benägna att betrakta honom som en profet idag.

  ”Du har trots detta (din gudomliga icke-falsifierbara, anti-positivistiska förförståelse) missat följande elementära, my dear Erik: det finns en tid då kapitalismen kräver en “nation” och det finns en tid då den kräver dess upplösning som dess enda sätt att överleva, dvs. förekomma sin egen motsats.”

  Så lustigt då att det är vänstern som vill avskaffa nationsgränserna och högern som vill ha dem kvar. Skulle vara tvärtom enligt dig men nej, din ”kunskap” förutsäger ju som en profet att högern både vill ha nationer och inte ha nationer så där har vi en så kallad ”helgardering”

  ”Det har därför behövts sådana som du, som idag slåss mot vad? Inte den lika feministiska, EU-förespråkande etc. “nyhögern”, nej! Utan “nyvänsterns” väderkvarnar! Ska man skratta eller gråta?”

  Nyhögern är den så kallade ”alt right” så du uppvisar viss begreppsförvirring här. Nyvänstern å sin sida står för rashat och kulturkrig, knappast väderkvarnar.

  ”Kapitalisten gnäller inte. Så vad fan gnäller du för?
  Därmed har jag förenklat min föregående fråga så du begriper.
  Kommer du, som hela tiden gapar “vetenskap, vetenskap”, någonsin svara?”

  Vem bestämmer att kapitalisten inte gnäller? Du eller?

 19. Du är verkligen en sorglig svamlare som saknar all analysförmåga.
  Jag snackade om dig som den duktiga idiot du har varit och fortfarande är. Men inte ens det begrep du.
  Allt det övriga kan Google bekräfta.
  Hela ditt inlägg är den typiska förnekarens patetiska struntprat och har inget med vare sig mina frågor eller med sanningen att göra.
  Jag inser nu det idiotiska i att ha ödslat en massa ord på en obildad ordförvängare som du.
  Det hade helt enkelt räckt med att säga:
  Rätt åt dig…! Som du har bäddat får du ligga. Du förtjänar inget bättre.

 20. Ja den största gemensamma nämnaren för män som är alkoholister är att dom är män därför är att vara man den största orsaken till att bli alkoholist,därav så är all annan forskning än genusforskning helt bortkastad inom detta område.
  Hälsningar Män för jämställdhet,Kvinnolobbyn och Tjosan hejsan sekretariatet.

 21. Hej.

  En avstickare om kapitalism:

  Kapitalism är inte ett ekonomiskt eller politiskt system som skapats av människor i grupp eller av enskilda förkunnare och profeter. Det är ett begrepp för att beskriva en process, och hur denna process fungerar och reagerar samt interagerar med sin omgivning. Så tillvida är kapitalismen kontextuell givet tidsperiodens och kulturens teknologiska och begreppsmässiga begränsningar, samt underkastade den rådande dominanta kulturens normativa föreställningar.

  I en totalitär kommunistisk post-stat kommer kapitalism att existera helt enkelt för att värde inte är absolut utan relativt och föränderligt. Du och jag kommer att konsumera olika av vår del av tilldelningen av materiella produkter alldeles oavsett vad Centralplaneringen tycker sig ha kalkylerat som rättvist och rimligt. Därmed kommer vi att byta varor och tjänster samt idéer med varandra, och söka förtjäna på detta samt ackumulera mer värdefulla bytesobjekt.

  I en rent kapitalistisk post-stat sker det omvända: de som kontrollerar konsumtion och produktion kommer att minska, begränsa och styra konsumentens valmöjligheter ju mer av den tillgängliga marknaden och produktionskedjan man kontrollerar, och statsskicket används som medel för att förhindra konkurrens eller produkter och tjänster som kullkastar ordningen. Till slut existerar endast Företaget, som alla är anställda av, får sin lön ifrån, och konsumerar varor ifrån. Skillnaden mellan detta och kommunism är som skillnaden i hur man uttalar paprika – oväsentlig för tinget i sig.

  Givetvis är hela resonemanget ett rent tanke-experiment och inget annat, men syftet är att visa att medan kommunism är en av människor skapad mall att pressa in världen i, är kapitalism en process på samma sätt som evolutionen är det: ordet beskriver processen, inget annat. Kapitalism kan inte kontrolleras med tvång, eller förbjudas, eller förintas. Däremot kan man tillämpa samma princip som när man dämmer älvar och anlägger kanaler – rikta den dit där man vill ha den för dess goda effekter.

  Eftersom det verkar viktigt med källhänvisningar numera, så är ovanstående resonemangs källa min hjärna.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare
  Ps Diverse mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter har jag utelämnat ur resonemanget ovan då det rör sig om ett rent tanke-experiment. Ds

 22. @panbaidu:

  Det enda du har åstadkommit med dina kommentarer i denna tråden är att Erik har ”tvingats” utveckla sina argument.

  Vilket jag tackar för.

 23. @panbaidu:

  ”Du är verkligen en sorglig svamlare som saknar all analysförmåga.”

  Det får du tycka om du vill. Det är bara ännu ett påstående med vilket jag kan demonstrera att man inte behöver bry sig om sådana påståeden. Faktum kvarstår att jag inte varit makthavare och alltså saknat makt vilket hänger ihop med ansvar. Du verkar lika dålig på att förstå hur ansvar hänger ihop som många svenska journalister är idag. Allt är befolkningens och SD:s fel, inte makthavarnas, inte Göran Perssons, inte Fredrik Reinfeldts osv.

  ”Jag snackade om dig som den duktiga idiot du har varit och fortfarande är. Men inte ens det begrep du.”

  Du menar nog ”Nyttiga idiot”? Då vore det iaf förståeligt även om det vore felaktigt.

  ”Allt det övriga kan Google bekräfta.”

  Jaså, lustigt. Jag har bett dig om exempel och du har inte lyckats presentera ETT enda så google har hittills inte funkat bra för dig.

  ”Hela ditt inlägg är den typiska förnekarens patetiska struntprat och har inget med vare sig mina frågor eller med sanningen att göra.”

  Det finns inget jag behöver förneka för de påståenden du inkluderade i dina frågor har inget med mig eller med kapitalism att göra. Det var frågor av karaktärern ”När skall du sluta slå din fru?”.

  Du pratade också om att läsa Marx, jag har länkat till IQ Square debatten ”Marx Was Right?” så du (och vilken läsare som helst) har fått all möjlighet diskutera Marx. Men du ville bara kommentera utifrån dig själv eller hur? Så när riktiga experter på Marx säger saker som du inte gillar då är din egen läsning och förståelse av Marx viktigare än vad de säger.

  Judith Shapiro: (On scarcity) ”I think I ignored the problem when I chose to leap into Marxism, I knew already as a PhD in economics who really believed in it also that scarcity was not going to be abolished easily” (1.17.30)

  Det här är ett återkommande problem i modern utbildning. Istället för att lägga fokus på experter på en historisk källa så läggs fokus på den historiska källan. Vi skall i all evighet älta Marx och Freud som bägge är döda och som inte kan motivera sina tankar eller rätta när folk använder dem felaktigt. Prata Shapiro istället, hon har läst all Marx i världen.

 24. Det är med skräckblandad förtjusning man läser denna blogg.
  Två folkskollärare som pucklar på varandra med dammiga tavelsuddar.
  Tänk att det fortfarande finns folk som läser Marx………
  Är inte det ett dammigt eko ur vårt förflutna?
  En ide som inte visade sig vara genomförbar?
  Ungefär som om vi fortfarande skulle utveckla mynningsladdaren……
  Var är dagens tänkare?
  You tube?
  en rolig katt får två miljoner ”likes”.
  Det säger en hel del om hur vår framtid ser ut.
  Eftertänksamheten lyser med sin frånvaro.
  Om man inte lär sig av vår historia kommer man att begå samma misstag igen.
  Tyvärr.

 25. @ Egon
  Nu vill jag inte slösa min semester på denna pytteblogg men måste bara säga att ditt snack påminer mig om en bondes som inte är kapabel att skilja sin grannby från världen i övrigt.
  Det finns två sidor hos Marx’ undersökningar:
  Den spekulativa som har sin naturliga förklaring i de helvetiska livsförhållandena som rådde då. Men det är också tack vare att arbetarklassen tog upp den som vi har den nuvarande civilisationen utan barnarbete, 12 timmars arbetspass mm..
  Sedan har vi den vetenskapliga sidan som undersöker ekonomilagarna rent formellt. Det är ju därför, pga. det vetenskapliga hos dessa undersökningar, som det fortfarande varje år skrivs hundratusentalssidor om dem. Och vilka tror du ger ut dem? Under större delen av förra århundradet arresterades och torterades folk i många länder för allt som hade med Marx att göra. Idag är det de största universiteten och förlagen såsom Cambridge, Oxford, Routledge, Harvard etc. som ger ut dessa böcker. Det är också just det som har tvingat de kapitalistiska ekonomerna att lusläsa Marx’ ekonomiska skrifter ända sedan de först gavs ut. Detta just för att anpassa sig, för att förekomma, och paradoxalt nog också därför ofta påskynda en kris som de vill uppskjuta, för såsom samhällets naturlagar kan inte de tas bort.
  Det är också ironiskt och tragikomiskt därför som landets mest efterblivna idag betecknar högern som ”kommunister”, fastän de själva röstade på den, gick ut och spred ut att Sverige var ett klasslöst samhälle, gapade ”individ, individ” varenda dag i åtta år… Genialisk taktik att ”kasta ut” klass, välkomna ”kön”, utan några som helst protester, för en enskild eller flera individer kan ju inte åstadkomma mycket i sin protest som bara utmynnar i ett ömkligt gnäll. (Om vänsterns ”spel för gallerierna” och livvakter och efterblivna kan vi ta nästa år i en annan tråd). Jag själv förespråkar en socialdemokratisk modell men gratulerar högern, anser att dessa människor får skylla sig själva och ska hålla käften.
  Det är intressant att många av dem även brukar snacka lika mycket skit om Freud, som i likhet med Marx hade två sidor: En spekulativ sida som var psykoterapi, vars framtid han blev mer och mer pessimistisk inför. Och även han hade en vetenskaplig sida, med förklaringsmodeller som rent formellt alltid kommer att gälla i olika sammanhang. Det är också därför någon som heter Althusser lyckades behandla den intressanta syntesen mellan Marx, Freud och Smith i ”Att läsa Kapitalet”, som dock inte är en introduktionsbok utan en självständig klassiker.

 26. ”Har du missat att nyvänstern (den del av vänstern som dominerar idag och särskilt bland unga) har som ideologiskt mål att avskaffa nationer helt och hållet?”

  hahah nyvänstern är verkligen djupt in i hjärnan på den här.

 27. @ Egon
  Så min kommentar dög inte alls? Var jag kanske för tungsint för dig?
  Då föreslår jag att du fortsätter hålla dig till Youtubes roliga kattklipp (inget fel med det) eller (som Erik gör) lösryckta Google-citat (av Shapiro eller andra storheter) eller annat lättsamt.

 28. @Erik: Oavsett syftet med kommentaren i det fallet så riskerar okritiskt slängande med sådana siffror att cementera en övertygelse som inte har så mycket med verkligheten att göra.

  Vi fick idag ett exempel till på hur detta kan se ut i media (och rättsväsende).

  ”Frias för våldtäkt mot barn – sov”
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23192233.ab

  En mer korrekt rubrik från den information som finns i artikeln hade varit:
  ”Tonårsflicka våldtog äldre sovande man”

  Jag tror inte att någon åklagare trots ett i praktiken erkännande kommer att åtala flickan ifråga eller att det kommer att medföra någon annan påföljd. Detta är bakgrunden till de få procenten ovan, inte bristen på övergrepp med kvinnor som förövare.