Min granskning av Anna Lindeborgs Masteruppsats i Genusvetenskap – del 2
avatar

Här hittar ni Del 1. Nu kommer vi in på uppsatsens bedömning av den feminismkritiska rörelsen (dvs oss). Jag har valt att hoppa över uppsatsens diskussion om Internet eftersom den kunskapsdelen är på en så oerhört låg nivå. Varenda människa känner redan till hur Internet och bloggar funkar att ta med sånt i en uppsats är att betrakta som utyllnad. Vidare är det ofta AL inte kommer fram till någonting utan bara rapporterar saker som om hon vore journalist.

I fallet med Pär Ström och Pelle Billing är det såklart att betrakta som en positiv utveckling jämfört med hur Vita Kränkta Män agerat men inget hon säger är att betrakta som nyheter. Det är först efter diskussionen kring skapandet av ett nätpolitiskt rum som det finns orsak att granska på djupet  för då kommer vi in på det egentliga materialet – citaten från följande 10 feminismkritiska bloggar.

Bashflak, Bittergubben, Ekvalist, Genusnytt, Kvinna och antifeminist, Matte Matik, Medborgare X, Pelle Billing, Rockibarocki, Vita kränkta argbiggor

AL börjar med ämnet ”interna konflikter”. Det första exemplet tar upp hur Ninni och Bittergubben använt ordet ”antifeminist” (dock även liberalist och jämställdist)

Här ser vi två exempel på röster inom rörelsen som på allvar vill motsätta sig feminismen, genom att benämna sig som antifeminister. Dock skapar detta en konflikt inom rörelsen då det ska visa sig att rörelsens två frontfigurer är skeptiska till epitetet antifeminist.

Här beskrivs hur Pär Ström istället föredrog jämställdist medan Pelle Billing egentligen inte ville ha något epitet alls men benämndes Jämställhet 2.0. Ytterligare ett epitet som AL sett är Ekvalist, som används av bloggarna Bashflak och Ekvalist. Dock genomgående som synonym till jämställdist.

Vissa vill direkt opponera sig mot feminismen och kalla sig antifeminister medan andra vill manifestera sig som något nytt och eget, jämställdister eller ekvalister. Vare sig de vill kalla sig antifeminister eller ej, görs det här tydligt att feminismen faller utanför diskursen kring vad som behövs i samtida jämställdhetspolitik.

Detta uttalande av AL måste betraktas som nonsens eftersom feminismen redan befinner sig i samtida jämställdhetspolitik, med nära nog ingen som helst konkurrens på statlig, eller ens akademisk nivå. Givetvis är inte mer av vad som redan finns vad jämställdister anser behöver tillföras.

Jag har i den här uppsatsen valt att inte benämna rörelsen som antifeministisk, utan talar om den som feminismkritisk. Anledningen till detta är de meningsskiljaktigheter rörelsen själv har i frågan om epitet och benämning, som jag visat ovan.

Det här är en märklig slutsats. Bortsett Pelle Billing så beskrevs alla här antingen som jämställdister eller ekvalister där det sistnämnda angavs  vara synonym för det förstnämnda. Pelle Billing angav inte ett annat epitet utan avstod helt vilket innebär att Jämställdism är det logiska alternativet. Här ser vi hur kritikern inte bryr sig om att framställa bättre alternativ utan snarare plockar fram sämre (om något) i ett försök att göra alla nöjda.

Jag har nu visat på diskursens skapande av ett vi och ett de. Oavsett epitet antifeminist eller ej, blir den gemensamma politiska identiteten rörelsen samlas kring ett vi mot feministerna

Det här kan ses som ren projicering – hur kritiker (poststrukturalister) tar för givet alla andra är som de själva. Poststrukturalismens identitet är antihumanism. Alltså borde Jämställdismens identitet vara antifeminism (feminismkritik) På sitt sätt är detta en uppvärdering eftersom det är så uppenbart de själva massivt övervärderar kritikerns roll.

Flertalet bloggare skriver om relationen till feminismen som en öppen konflikt, vissa skriver om den som ett direkt krig. Bloggen Rockibarocki skriver i sitt inlägg ”Jämställdister” i alla läger förenen eder! om konflikten som finns mellan dem och feministerna.

Rocki har redan fått ett gott skratt åt att hennes satirblogg faktiskt togs på allvar i en universitetsuppsats. Det finns inget att tillägga för Rocki har aldrig gjort någon hemlighet av syftet med hennes blogg. Ett annat av exemplen var Medborgare X, också känd för att skriva satir baserad på feministers egna inlägg. Det faktum att AL valde exempel från de mer satiriska bloggarna tyder på att hon inte hittade krigsretorik på de mer seriösa bloggarna.

Jämställdismens vetenskapssyn

Med detta sagt kommer vi in på beskrivningen av vår syn på verkligheten.

Endast ett förtydligande av vad rörelsen utgår ifrån för verklighets- och kunskapsteori kan göra den andra parten i konflikten begriplig.

Observera att hon inte nämner vetenskapsteori, istället pratar hon om kunskapsteori. Det här har visat sig vara ett misstag i USA, för enligt de slapphänta krav på kunskap som förespråkades var det inte feministerna själva som gynnades av vetenskapskritik. Den främsta förmånstagaren var istället George Bush och hans religiösa höger – Ett faktum som påpekades av Alan Sokal när han var i Stockholm, här är videon av hans föreläsning.

Jämför nu med hur AL beskriver jämställdiströrelsen (feminsmkritiska rörelsen)

I rörelsens kritiska tal om samtida feminism och i förlängningen svenskjämställdhetspolitik är fakta och kunskap begrepp som återkommer. Politik måste bygga på fri forskningsverifierad fakta och kunskap. På samtliga bloggar utgör det ett av de politiska krav rörelsen har, vilket bidrar till att en diskurs skapas om att dagens jämställdhetspolitik inte präglas av forskning och fakta.

Är det någon som hittar en konflikt mellan ”rörelsens kritiska tal” och Professor Sokals summering av ”Scientific Worldview” ovan så säg till. Observera också att Sokal sågar fyra olika positioner varav Fransk antihumanism (poststrukturalism, socialkonstruktionism, postmodernism) bara är en av dem. En som dessutom beskrivs haft en begränsad livslängd i USA. Nåväl nu har vi nått fram till den punkt då det börjar gå utför. Det börjar med följande deklaration:

Det blir här inte intressant att undersöka de ”faktaexempel” som lyfts, då jag genom min diskursteoretiska ingång inte är intresserad av att finna vad som är ”rätt eller fel” beskrivningar av verkligheten.

Med andra ord huruvida vad som påstås är sant är inte viktigt. Enbart att saker blivit påstådda anses räcka för uppsatsens syfte. Om folk har fördomar så skall forskaren sprida och validera dem. Och värre blir det

Det som är intressant är att dekonstruera rörelsens syn på vad kunskap är och hur kunskap görs. Om inte genusvetenskapens forskning kan skapa fakta och kunskap, vilken typ av forskning kan? Hur menar rörelsen att forskning bör bedrivas? Vilken är rörelsens epistemologiska utgångspunkt?

Det sista påståendet är i uppenbar konflikt med det tidigare påståendet. Här undrar nämligen AL vilken typ av forskning som enligt jämställdister kan skapa fakta och kunskap men innan dess påpekade AL att hon inte hade för avsikt att ta upp sådan forskning. Inte nog med det. Nu kommer en hänvisning från ingenstans – till Nina Björk

Litteraturvetaren Nina Björk skriver i sin bok Under det rosa täcket (1996) att ”Vi bär alltid på en kulturell ryggsäck, som talar om för oss vad vi ska se och hur vi ska värdera det vi ser”

Under det rosa täcket har ingen vetenskaplig relevans för någonting. Det faktum att författaren är akademiker ändrar inte att boken bara är hennes personliga åsikter. Här är Ninnis granskning av Nina Björks bok. Att vår kulturella åsikt säger hur vi skall värdera vad vi ser är ett lika korkat påstående som att människan skapas av kulturen. Moving on… Nu börjar det bli rörigt för AL. Detta pga att hon skall försöka beskriva rörelsens syn på neutralitet helt utan egen förståelse av vad man pratar om.

För enkelhetens och tydlighetens skull besvarar jag hädanefter hennes påståenden med mina egna uppfattningar om vad som hade varit en korrekt beskrivning av vår rörelse.

Förutom antagandet att en korrekt forskning inte ska påverkas av ideologi präglas också rörelsen av att tala om sin egen ideologi som neutral.

Att jämställdismen beskrivs som neutral betyder att vi inte skall göra samma sak som feminismen fast tvärtom. Feminismen struntar i pojkar och män. Jämställdismen har inte som mål eller metod att man skall börja ignorera flickor och kvinnor. Jämställdismen styrs heller inte av en ”teori” som bestämmer hur vi skall behandla andra människor. Feminismen däremot låter sig ständigt kontrolleras av vad än för idé som marxismen och poststrukturalismen föreskriver. Denna teori liknar mer religion än något annat.

Att artikulera sin egna politiska övertygelse som neutral, till skillnad från andra politiska ideologier är intressant. En neutral ideologi är en motsägelse. En ideologi kan aldrig vara neutral. Den präglas alltid av en specifik förståelse av samhället och människor.

Hur vet hon det? Här anger AL ingen som helst källa eller motivation. Detta ser jag som ett exempel på hur poststrukturalismen föreskriver dogmatiska negativa påståenden. Ordet betyder ingenting för det har de bestämt. Ideologier kan inte vara neutrala för det har de bestämt.. För att vara en ideologi som påstår sig kritisera ”Grand Narratives” så har de förvånande lätt att göra absoluta påståenden om omvärlden.

Billing och Bittergubben talar om sin syn på kunskap som något absolut, något man kan finna som en sanning därute.

Kunskap är givetvis inte absolut, sådana påståenden är nonsens. Däremot är kunskap heller inte relativ, det påståendet är precis lika mycket nonsens. Det riktiga alternativet är att viss kunskap ger en mer sann bild av världen medan viss kunskap ger en mindre sann bild av världen.

Att rörelsen själv inte presenterar hur vetenskap ska bedrivas mer exakt blir ett problem i deras argumentation mot genusvetenskapen och övrig vetenskap som på något sätt undersöker fenomen i relation till kön.

Ett av de viktigaste verktygen vid konflikter mellan kunskap är kvantitativ forskning. Kvalitativa slutsatser är värdefulla men kan endast anses riktiga inom ramarna för kvantitativa data (Observerad empiri). Inget av detta verkar dock genusvetare få lära sig här börjar AL göra helt absurda påståenden.

Rörelsens forskningsexempel visar dock på att vissa typer av undersökningar inte kan ge oss rätt kunskap. Ett exempel är från inlägget Men are from mars women are from venus del 4b. Här presenterar Kvinnaochantifeminist en kandidatuppsats som gjorts av två studenter på JMG som undersökt kränkningar mot manliga och kvinnliga krönikörer

Studenterna har bett män och kvinnor självrapportera kränkningar. Detta säger ingenting om faktiska kränkningar vilket Ninni påpekar: ”Att kvinnor uppger en högre frekvens säger inte ett smack om huruvida de faktiskt får motta dessa kommentarer i högre utsträckning” Så här lyder AL:s svar till Ninni i uppsatsen:

Här utesluter rörelsen att intervjuer kan ge oss kunskap om hur något faktiskt är. 

Detta är nonsens av värsta slag.. Att något kan ske betyder inte det faktiskt sker och vi har givetvis ingen bevisbörda att visa intervjuer inte ger oss kunskap. Det är feminister som skall bevisa intervjuer ger kunskap. Påståendet att intervjuer KAN ge kunskap säger ingenting utan är i praktiken bara ett retoriskt fultrick.

Här avslutas Del 2, min granskning har nu täckt en bit över 40 av uppsatsens 80 sidor.

Kommentarer

Min granskning av Anna Lindeborgs Masteruppsats i Genusvetenskap – del 2 — 103 kommentarer

 1. Bra Erik! Rose
  Jag håller på och strukturerar upp mitt inlägg nu (Är på sidan 73, så jag är snart färdig med struktureringen). Jag räknar med att pubba på mån-tis.

 2. Rocki har redan fått ett gott skratt åt att hennes satirblogg faktiskt togs på allvar i en universitetsuppsats.

  Hon var inte ensam om att vika sig dubbel av garv av det där. Helt fantastiskt att man KAN missa att det där är satir.

 3. Pingback: Min granskning av Anna Lindeborgs Masteruppsats i Genusvetenskap – del 2 - UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 4. Tack ska du ha Erik än en gång för att du fortsätter gräva i det där…tja…ordbajseriet.

  Vi kan skratta gott åt stolligheterna, men ett allvarsord är på sin plats. Förvanskningen av Ninnis invändning mot sättet att tolka intervjusvar vittnar om att Lindeborgs uppsats inte möter grundläggande redlighetskrav. Det här är definitivt något som borde ge upphov till allvarliga invändningar och ifrågasättanden från handledarens sida. Huruvida detta skett vet jag förstås inte, men att döma av det faktum att uppsatsen tycks ha blivit godkänd så har eventuella invändningar inte haft någon effekt. Sannolikt har det heller inte förekomit sådana, eftersom skribenten är inne på garanterat politiskt korrekt mark.

  Kort och gott, skribenten till denna uppsats har inte producerat något vetenskapligt arbete, utan en pamflett. Det är också det ordet vi borde använda och inte det mer prestigefyllda akademisk uppsats.

  Det där påpekandet i pamfletten om begreppet neutral verkar helt malplacerat. Neutral är inget grundtillstånd. Om jag kritiserar feminismen är jag självfallet inte neutral i förhållande till dess utsagor. Däremot kan jag samtidigt vara helt neutral i andra frågor. Man kan aldrig säga att man är neutral utan att tillägga i förhållande till vad. Om en pamflettproducent vräker ur sig smörja så är det bara barockt att fundera på om jag som kritiserar smörjan är neutral…

  Jag misstänker att pamflettskribenten i det kaotiska sinnestillstånd som lätt smittar i genusverksamhetens intellektuella träskmarker helt enkelt lagt ihop två perspektiv hon inte begriper – å ena sidan vedertagen vetenskaplig metod (för svår för feminister) och jämställdhetsdebattörer (usch och fy, för det är sant för att hon känner så)och sedan börjat koka ihop den här soppan.

 5. Jag tycker ärligt talat verkligen synd om ett sådant där brutalt grundlurat genusfår som är korkad nog att förslösa sina egna studielån, sin egen studietid, på att träna sig på att bara återuppkräka den könskommunistiskt omänskliga och antivetenskapliga, systematiska verklighetsförnekelsen.

 6. @Liberalen:

  Jag med. Studielån för indoktrinering. I ett privatperspektiv, där jag ser genusvetare som privatpersoner … Det är bara så sorgligt …

 7. Jag ser mig tvungen att försvara AL en smula mot en tolkning som jag upplever som onödigt illvillig. När hon skriver att feminismen faller utanför diskursen kring vad som behövs i samtida jämställdhetspolitik tolkar jag det som att hon refererar jämställdisternas inställning snarare än att hon skulle ge uttryck för verkliga sakförhållanden. Och där har hon rätt: jämställdister tenderar att inte se feminism som det som behövs för jämställdhet, eftersom feminism ofta upplevs som ett ensidigt fokuserande på kvinnors behov och problem.
  Det är fritt att citera Nina Björk, eller Dante eller påven eller vem man vill, så länge det framgår att man inte använder den citerade texten som vetenskaplig källa. Nina Björk har på ett elegant sätt uttryckt vad förförståelse à la Husserl innebär. Man lever i sin livsvärld, konditionerad av den uppfostran, de erfarenheter och den utbildning som man kanske kunde kalla kultur med ett samlingsbegrepp, och det är omöjligt (?) att gå utanför den, eftersom ens perception styrs av den. Så det är inte där skon klämmer. Om man vill klämma åt skon kunde man t.ex. diskutera de feministiska vetenskapssyner som
  1) Tolkar all kunskap/vetenskap i termer av makt, vilket relativiserar alla tolkningar av verkligheten. (Jfr Sokals bluff och tyngdlagen.)
  2) Bedömer kunskap och vetenskap i förhållande till vetenskapsidkarens kön. (Som i vulgärversionen dömer ut vetenskap som manlig och därmed negativ och publicerar sina alster t.ex. på Internet, som inte skulle finnas om det inte vore för alla de manliga genier och andra som med hjälp av sin kunskap om omvärlden skapat datorer och system och fått dem att kommunicera med varandra.
  3) Anser sig besitta en vetenskapssyn som ställer sig över och utanför alla andra världsbilder. Som när professor Margaretha Fahlgren i sin beviljade ansökan till VR skriver att naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik. Varsågod, AL, gör en diskursanalys av jämställdister från din utgångspunkt, men om kunskap är så kontextuell, relativ och subjektiv som du påstår, så är det lika rätt för mig att falsifiera feministiska diskurser som strider mot min kunskaps- och världssyn!
  Jag vill inte dra för stora växlar på den här uppsatsen för AL personligen. På magisternivå har man inte vare sig kunskap eller råd att avvika för mycket från handledarens övertygelser.

 8. @Ninni: och Erik: På sid. 26, under 1.5 Avgränsningar, skriver hon:

  ”Ytterligare en avgränsning jag gjort är att jag inte kommer att analysera den typ av språk som bloggarna skriver i. Några av bloggarna använder sig till exempel mycket av ironi i sitt framskrivande av rörelsens idéer och politik. Jag kommer endast att fokusera på vilka diskurser som framträder i form av rörelsens förståelse av politik, samhälle med mera.”

  Min fråga är, hur kan man bortse från ironi? Ironi kan ju förändra betydelsen i en text totalt, framför allt så kan ju andemeningen i texten framstå som direkt den motsatta. När jag skriver ” ”Jämställdister” i alla läger – förenen eder” så är det ju en parafras på ett upprop som socialister använt. Att jag sedan skriver ”Om man nu utgår från Svelands syn på det hela” (eller vad jag nu ordagrant skrev) så driver jag ju med hennes krigsretorik och menar just det motsatta. Att det är löjligt att uttrycka sig så. Detta ser jag som, om inte ohederligt, som jävligt dåligt analyserat. Hon har ju rätt i en sak, jag är ytterst allvarlig med min satir inom min ”diskurs” MEN jag för inget krig och det ska hon heller inte påstå. Jag har endast lånat deras retorik för att göra det jag gillar, nämligen att raljera.

  Vad gäller krigandet så vill jag namedroppa en stor tänkare som jag uppskattar, John Cleese a.k.a Basil Fawlty, med hans citat ”They started it”. Smile

 9. @Rick:

  Visst kan man ha en neutral utgångspunkt för kritik.

  Om man t.ex. ska kritisera liberalismen, så kan den angripas ur socialistiskt perspektiv, men även ur konservativt. Dessa två angreppsvinklar tar fasta på skillnader mellan liberalismen och den ideologi som utgör utgångspunkt. Men i neutral kritik analyserar man objektet som det är och jämför med kända fakta.

 10. Erik skriver:

  ”För att vara en ideologi som påstår sig kritisera ”Grand Narratives” så har de förvånande lätt att göra absoluta påståenden om omvärlden”.

  Ett alldeles lysande konstaterade.

 11. En allmän tanke, vi är ju väldigt kritisk emot hur genusvetare syn på den vetenskapliga metoden, jag börjar fundera på om det kan vara så att de vi klagar på helt enkelt inte kan förstå. Detta kanske kan låta som att jag anser dessa personer är idioter, det är inte det jag menar utan de helt enkelt inte tänker på ett sätt som krävs för att utnyttja den vetenskapliga metoden. Det kanske hör ihop lite med vad Ninni pratar om att man inom den kvinnliga miljön ska man hålla med varann. Jag är lite tvärtom, en utmanande diskussion gör att jag lär mig mer.

  Jag började fundera på detta när jag läste metodkapitlet samt när kritiken kom emot Ninnis sågning av känslor som vetenskaplig fakta. Jämför med genus och text som Tanja Bergqvist sågade (se länk).

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/

  Vi pratar om ”forskare” som anser det kränkande och förnedrande att berätta för någon att deras vardagsförståelse är fel. Om man inte klarar av att påpeka att det du tror inte stämmer med fakta så klarar man inte av den vetenskapliga metoden. Vi kan prata om positivism, falsifikation, induktion, deduktion och så vidare, men benämningarna är i sig oväsentliga. Det viktiga i den vetenskapliga metoden är att gå ett steg längre än vad vardagsförståelsen kan ge oss. Om man gör det kommer man trampa på folk som kanske inte uppskattar att man påpekar att de har fel.

  För någon som har en mentalitet att man inte ska sticka ut, att man ska hålla sig väl med andra (iallafall de man anser är viktiga), så är postmodernismen väldigt trevlig. För du behöver egentligen inte ifrågasätta folks känslor och du behöver egentligen inte säga vad som är sant osv.

  Detta är som sagt bara en fundering, men vi kanske försöker lösa problemet på fel sätt. Kanske borde fokus ligga på att förklara vilken skada ett postmodernistiskt tänkande kan göra på samhället och individer. Få de som sysslar med detta att inse att de är inte goda utan deras försök att vara god mycket väl kan göra mer skada.

 12. @Rocki:
  Missade den avgränsningen, rätt konstig avgränsning att göra om du avser att faktiskt försöka förstå en text och en rörelse. Hur kan man förstå en text utan att fundera på hur texten är skriven? Jag är dock inte humanist utan ingenjör så jag kan ha missat något.

 13. Erik: Det hade varit svettigt för AL att ha dig som opponent. Å andra sidan kanske det är inte mindre svettigt att få sin uppsats offentligt granskad.

 14. @En annan Fredrik:

  ”Jag ser mig tvungen att försvara AL en smula mot en tolkning som jag upplever som onödigt illvillig.”

  Nej, det är ingen illvillig tolkning. Och det är inte AL jag angriper utan främst ansvariga personer på Göteborgs Universitet som tycker utbildning skall se ut så här.

  ”När hon skriver att feminismen faller utanför diskursen kring vad som behövs i samtida jämställdhetspolitik tolkar jag det som att hon refererar jämställdisternas inställning snarare än att hon skulle ge uttryck för verkliga sakförhållanden. Och där har hon rätt: jämställdister tenderar att inte se feminism som det som behövs för jämställdhet, eftersom feminism ofta upplevs som ett ensidigt fokuserande på kvinnors behov och problem.”

  Ja hon har rätt, jag säger inte emot henne heller, jag påpekar det är ett intetsägande nonsenspåstående eftersom feminismen redan (både i verkligheten och enligt oss) finns i samtida jämställdhetspolitik. Hon påpekar att vad som redan finns inte är vad vi anser behöver finnas.

  ”Det är fritt att citera Nina Björk, eller Dante eller påven eller vem man vill, så länge det framgår att man inte använder den citerade texten som vetenskaplig källa. Nina Björk har på ett elegant sätt uttryckt vad förförståelse à la Husserl innebär. Man lever i sin livsvärld, konditionerad av den uppfostran, de erfarenheter och den utbildning som man kanske kunde kalla kultur med ett samlingsbegrepp, och det är omöjligt (?) att gå utanför den, eftersom ens perception styrs av den.”

  Det är fritt fram att citera vem man vill men det där är just den sorts motivering som skulle ha funnits i uppsatsen för att göra referensen till Nina Björk valid. Om det bara är ett annat sätt att uttrycka Husserls ideer om förförståelse så är det han som är källan. Inte Nina Björk.

  ”Så det är inte där skon klämmer. Om man vill klämma åt skon kunde man t.ex. diskutera de feministiska vetenskapssyner som
  1) Tolkar all kunskap/vetenskap i termer av makt, vilket relativiserar alla tolkningar av verkligheten. (Jfr Sokals bluff och tyngdlagen.)”

  Javisst, men här är det uppsatsen och vad som står i den jag granskar.

  ”2) Bedömer kunskap och vetenskap i förhållande till vetenskapsidkarens kön. (Som i vulgärversionen dömer ut vetenskap som manlig och därmed negativ och publicerar sina alster t.ex. på Internet, som inte skulle finnas om det inte vore för alla de manliga genier och andra som med hjälp av sin kunskap om omvärlden skapat datorer och system och fått dem att kommunicera med varandra.”

  Det där är tankar som hör hemma hos Helene Sisioux och Luce Irigaray. Om de inte förekommer i uppsatsen finns de inte med i den graksningen (däremot i flera andra närbesläktade inlägg)

  ”3) Anser sig besitta en vetenskapssyn som ställer sig över och utanför alla andra världsbilder. Som när professor Margaretha Fahlgren i sin beviljade ansökan till VR skriver att naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik.”

  ibid Smile

  ”Varsågod, AL, gör en diskursanalys av jämställdister från din utgångspunkt, men om kunskap är så kontextuell, relativ och subjektiv som du påstår, så är det lika rätt för mig att falsifiera feministiska diskurser som strider mot min kunskaps- och världssyn!”

  Javisst, bortsett från att sådana analyser inte får någon legitimitet eftersom legitimitet enligt dem avgörs helt av kollektiv makt (avgjord av dem själva efter Marx och andra vänsterradikala teoretikers gudagivna regler) och det finns inga motsvarigheter till genusvetenskap där du kan göra samma sak fast tvärtom. Precis som det under marxismen aldrig fanns kapotalism på universitetsnivå.

  De här människorna har aldrig haft för avsikt deras regler skall gälla alla andra också.

  ”Jag vill inte dra för stora växlar på den här uppsatsen för AL personligen. På magisternivå har man inte vare sig kunskap eller råd att avvika för mycket från handledarens övertygelser.”

  Jag drar inga växlar alls för AL personligen, jag visar vilka konsekvenser genusvetenskapen har för hennes analysförmåga. AL är student som har skrivit en uppsats, de som skall ha ansvaret är Göteborgs Universitet och Genusvetenskap i allmänhet. Denna sorts Läsregelteori är den nya Marxismen.

 15. @Maria

  Bra poäng det där med att det kan vara svettigt att får sin uppsats offentligt granskad. Det är dock sällan det händer. En ytterligare orsak till att man alltid ska sträva efter att vara ärlig och minnas att världen är större än den egna institutionen. Förhoppningsvis har AL lärt sig det vid det här laget. Skulle jag skriva en offentlig text om feminismen skulle jag vinnlägga mig om att få grunden rätt, dvs. inga felaktiga återgivningar, utan bedömningen måste utgå från vad som faktiskt sagts samtidigt som sammanhanget måste vara så oförvanskat som möjligt. först därefter vore det möjligt att rikta kritik.

  På motsvarande sätt måste man utgå ifrån att satir är satir. En genomsnittligt begåvad individ begriper det här. Att avsiktligt inte låtsas om förekomsten av satir är definitivt en grov förvrängning.

  Kanske kommer AL att inse att hon låtit sig föras bakom ljuset av en ointelligent och maktgalen ideologi tack vare att hennes text blir nagelfaren här. Då är det för henne bara att slicka såren och dra lärdomar av det hela.

 16. @Rocki:

  ”Vad gäller krigandet så vill jag namedroppa en stor tänkare som jag uppskattar, John Cleese a.k.a Basil Fawlty, med hans citat ”They started it”

  Basil Fawlty & Ze Germans, klassiker.

 17. @robjoh
  Jag är inne på samma linje som du. Problemet ligger i synen på den vetenskapliga metoden. Enligt kritisk teori är kunskapsanspråk och anspråk på vetenskaplighet uttryck för makt: med min ”kunskap” försöker jag få makt över dig. Det maktanspråket försöker genusvetenskapen bryta ner – i kombination med idéer om traditionell (främst naturvetenskap) som manlig. Om män dominerar kvinnor med det de kallar ”kunskap” så bör också den makten brytas.
  Man har alltså en vetenskapssyn där all kunskap kan vara lika giltig och sann som någon annan, åtminstone subjektivt. I det perspektivet blir försök att ersätta vardagsförståelse eller intuitiv förståelse med vetenskaplig förståelse ett illegitimt maktanspråk. Att jag falsifierar ditt påstående betyder inte att ditt påstående är falskt, utan att jag utsätter dig för en aggression genom att tro mig kunna ställa mig över dig kunskapsmässigt.
  Kanske borde fokus ligga på att förklara vilken skada ett postmodernistiskt tänkande kan göra på samhället och individer. Just det! Med lite jobb går det att bevisa att t.ex. naturvetenskaplig kunskap är oersättlig för att få samhället att fungera rent praktiskt. Tänk på t.ex. en bro: vilken bro går du hellre på: den som ingenjören dimensionerat enligt sina hållfastighetsberäkningar sprungna ur empiriska studier och vetenskaplig forskning om material, eller den som genusvetaren upplever som tillräckligt stabil?
  En annan skada är den som jag berörde i mitt förra inlägg: att genusvetenskapen i sin hybris går in som en modern metafysik och bedömer andra vetenskapsgrenars vetenskaplighet.

  @Erik: Du har ju så rätt: jag gick lite utanför ramen för din kritik. Och hade faktiskt tänkt på samma sak som du, att ansvaret vilar tungt på handledaren och i sista hand universitetet som släpper genom sådant här.

 18. @Bashflak
  Du skriver:

  ”…i neutral kritik analyserar man objektet som det är och jämför med kända fakta.”

  Det här är nog icke-existerande i samhällsvetenskaper. Man kritiserar alltid utgående från någon form av perspektiv (det här är jag beredd att tillstå flumideologerna). Om jag kritiserar liberalismen (som du anger som exempel)så kommer jag inte att kunna bortse från mitt eget förhållningssätt till den, vilket är lika bra att inledningsvis klargöra.

 19. Ska uppsatsen i fråga föreställa genusvetenskap? För mig verkar det, efter att ha läst Eriks behandlingar. som det mera skulle handla om kunskapsteori eller vetenskapsfilosofi än genusvetenskap.

 20. @ En annan Fredrik

  Du gör en intressant iakttagelse att genusverksamheten likställer kritik med maktutövning och följaktligen att kunskap är aggression. Det finns ett antal indikationer på att kvinnor generellt sett tenderar att ta kritik i sak personligt. Intressant att man försöker komma åt den där obehagskänslan genom att avfärda kritikens relevans i stället för att få lite skinn på näsan.

  Det riktigt anmärkningsvärda är dock att feministerna gör kunskap till något manligt. Är det måntro en följd av rent osannolika sammanträffanden att jag träffat på åtskilliga kunniga kvinnor – jag menar eftersom dessa kvinnor inte riktigt borde finnas till enligt feminismen. Eller så borde de vara män för att de använder sig av kunskap…men dessa kvinnor existerar, vad feministisk teori än bräker.

 21. @Rick:

  ”Det här är nog icke-existerande i samhällsvetenskaper. Man kritiserar alltid utgående från någon form av perspektiv (det här är jag beredd att tillstå flumideologerna).”

  Vilket Svante Nordin, professor i idehistoria sågade fullkomligt när han och Tanja Bergkvist var med i filosofiska rummet. Att samhällsvetenskaperna bekvämt gör så här gör det inte magiskt bättre att göra så. Det betyder heller inte man måste göra så (bortom att de tvingar fram den utvecklingen genom att bestämma det skall vara så)

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/03/07/filosofiska-rummet-feat-tanja-bergkvist/
  http://aktivarum.wordpress.com/2010/03/08/filosofiska-rummet-feat-tanja-bergkvist-del-2/

  ”Om jag kritiserar liberalismen (som du anger som exempel)så kommer jag inte att kunna bortse från mitt eget förhållningssätt till den, vilket är lika bra att inledningsvis klargöra.”

  Håller jag inte alls med om. Ingen människa förväntar sig en annan människa skall vara absolut objektiv, ett begrepp som ”absolut objektivitet” har inget värde i riktiga världen så kritik mot dylik förteelse är halmgubbar. När däremot forskare deklarerar de har ett specifikt förhållningssätt så befriar de sig själva från behovet att FÖRSÖKA vara objektiva.

  Detta följer samma principer som forskningen på fri vilja av Roy Baumeister och Kathleen Vohs. De människor som får läsa en text som säger människan inte har fri vilja är mer sannolika att ljuga, fuska och stjäla. Deklarationen att de inte kan styra sig själva ger dem en ursäkt att inte ens försöka. Det är alltså inte bara en korkad inställning, den ger negativa konsekvenser i verkligheten.

  http://aktivarum.wordpress.com/2012/02/25/vetenskapliga-teorier-som-forkastar-manniskans-fria-vilja-okar-sannolikheten-lasarna-agnar-sig-at-fusk-logner-och-stolder/

  PS: länkar kommer strax

 22. @Matias:

  Det är en uppsats i Genusvetenskap ja. Jag har hittills granskat halva uppsatsen. De första delarna var en presentation av tidigare forskning och teori så det är främst sådant som varit med i min granskning hittills. Del 3 kommer i hög grad att handla om AL:s kritik (dekonstruktion) mot påståenden som gjorts på de 10 bloggar hon valt som representanter för den feminismkritiska rörelsen.

 23. Ni har väl läst detta av Ivar Arpi. På något sätt verkar det vara så här problemet skall beskrivas ”De humanistiska fakulteterna har blivit fabriker för ideologiproduktion, snarare än fristäder för sanningssökande och utforskande.” http://bit.ly/15plrKe

 24. Jag ser att Erik skrivit ett fenomenalt intressant och bra inlägg om postmodernitet här. Jag tänkte att om jag får tid ikväll gå in och presentera lite mer kring metoden som lachlau och Mouffe har som analys. Nu har vi ju fått reda på vad teorien har för ”grand narrative”. ”Tyck som oss och tyck det som funkar är fel, men presentera inga lösningar”.

  Den som är närmst en lösning som jag sett det är nog fairclough men inte ens denna POLITIKER lyckas frambringa några tydliga omedelbara resultat kring förändring. Diskursanalys är en metod som vill förändra samhället mot marxism och från det som fungerar. Den har som jag ser det mer politiska anspråk än vetenskapliga.

 25. @En annan Fredrik:

  Bra sammanfattat. Det märkliga är hur man ställer sin egen förståelse och verksamhet utanför dessa maktanspråk. Men genusvetenskapen försöker inte alls bryta ner maktanspråk utan försöker få monopol på förståelse och förklande av könsliga fenomen. Finns det nåt annat perspektiv som är så fientlig till alternativa perspektiv och förklaringar än genusvetenskapen? Samtidigt som man inte alls tolererar oliktänkande säger man sig kämpa mot makten.

  Tänk om män skulle upprätta en egen genusvetenskap där kunskapen skulle grundas på mäns subjektiva upplevelser, tror ni att feminister skulle acceptera det som vetenskapligt hållbart?

 26. @Bengt Andersson:

  Tack för länktipset, kommer att skriva ett inlägg om den, det är inte första gången det påpekas utbildningarna tappat förmågan att vara utbildningar. Man skulle egentligen samla ha alla samlade.

 27. Erik

  Jag tror att hela din styrka som tänkande individ kommer till sin rätt just här. Det du är bra på och som jag tror behövs är att någon på det svenska språket kritiserar postmoderna teorier och de försanthållanden som råder inom området.

  Det är sådana här inlägg jag vill ha av dig. Jag har aldrig läst sådan tydlig kritik på det svenska språket i saken. Närmst är väl Rothstein för mig och det var knappast såhär tydlig och djupt. Då plockade en högskola bort hans artiklar ur kurslitteraturen btw.

 28. Vid närmare eftertanke så kommer jag inte hinna det. Får bli när jag har tid.

 29. @Matias: Finns det nåt annat perspektiv som är så fientlig till alternativa perspektiv och förklaringar än genusvetenskapen? Historiskt sett har det funnits då och då. Jag tänker närmast på sovjetisk forskning som skulle ske utifrån en historisk-materialistisk referensram för att inte stämplas och utdömas som ”borgerlig” eller ”idealistisk”. Eller lysenkoismen. Tänk om män skulle upprätta en egen genusvetenskap där kunskapen skulle grundas på mäns subjektiva upplevelser, tror ni att feminister skulle acceptera det som vetenskapligt hållbart?
  Jag vill upprätthålla distinktionen mellan ”feminister” och ”genusvetenskap”. Svaret är nej. Det har förresten skett delvis, då exakta vetenskaper såsom naturvetenskaper tolkas som maskulina och diskrediteras. ”Genusfysik”, någon?

 30. @Erik: Angående ”Att vår kulturella åsikt säger hur vi skall värdera vad vi ser är ett lika korkat påstående som att människan skapas av kulturen.” Så kanske du ska utveckla det lite istället för att påstå att man är korkad om man skulle tro så Smile Är inte det debatt fel av något slag? Att man går på personen eller liknande?

 31. Inger Enkvist, som Ivar Arpi refererar, skrev för 10 år sen boken ”Feltänkt” som var en ögonöppnare för mig. Det var länge sen nu, men det var inte många PK-ämnen hon lämnade oberörda, som jag minns det. Hon är en personlig favorit. Synd att hon göms på en institution för spanska. Jag skulle gärna se mer av henne i samhällsdebatten.

 32. @En annan Fredrik:

  ”Jag vill upprätthålla distinktionen mellan ”feminister” och ”genusvetenskap”. Svaret är nej.”

  Visst kan man i vissa fall gör en distinktion, men dagens genusvetenskap är feministiskt, begreppet genus är feministiskt.

  Varken feminister eller genusvetare skulle acceptera det förutom om den var manskritisk, Kritisk kvinnoforskning får vi nog vänta på ett tag och det kommer inte att komma inifrån feminismen, feminismen går ju tvärtemot ut på att vara okritisk mot kvinnor tex. att okritiskt acceptera kvinnors upplevelser som sanna och verkliga.

 33. @Chr Ewrk: Jag ser också gärna ett förtydligande eftersom jag som sagt håller med AL såtillvida att ens uppväxt formar ens perception av världen. Det är inte fråga om åsikter, för de ryms inom ramen för ens världsåskådning, utan det handlar om själva ramen, hur bilden av det som finns utanför oss formas i våra huvuden. Ett konkret exempel från min egen bransch, lätt off-topic: kinesers svårigheter att skilja på ”l” och ”r”. Eftersom skillnaden inte FINNS i kinesiskan, så uppfattar de den inte utan uppmärksamgörande och mycket träning. En motsvarighet till kinesernas förmenta l/r-blindhet inom feministisk diskurs är begreppet ”könsblindhet”. Eller gå en kurs i fågelskådning och du kommer att se många fåglar som du inte sett innan. De fanns där innan också, helt oavsett dina åsikter, men du såg dem inte.

 34. @Chr Ewrk:
  Är inte det debatt fel av något slag? Att man går på personen eller liknande?

  Nu frågar du Erik men jag svarar Wink

  Nej det tycker jag inte. Vad är det som är korkat? Det är påståendet eller hur?

  Om jag säger att X du gör är dumt, så betyder det inte att hela din person är dum, bara X du gör. Den skillnaden är viktigSmile

 35. @ Erik

  Om jag talar om för dig att jag är demokrat så befriar det mig ingalunda från försök till robusta analyser av det demokratiska samhället (inte heller diktaturer för den delen). Det kvittar vad Svante och Tanja sagt. Poängen är att öppenhet ökar trovärdigheten, i detta som i så mycket annat.
  Däremot duger det förstås inte om jag säger att jag är liberal och sedan öser okritiskt beröm över liberala partier samtidigt som jag svartmålar andra. Då brister det i robustheten, dvs. det blir ingen vetenskaplig analys.

 36. @Chr Ewrk:

  ”Så kanske du ska utveckla det lite istället för att påstå att man är korkad om man skulle tro så Smile Är inte det debatt fel av något slag? Att man går på personen eller liknande?”

  Det är inte debattfel att påtala ett korkat resonemang är korkat. Det är människan som skapat kulturen. Människan fanns alltså innan kulturen kunde påverka männniskan men kultur fanns inte förrän den först skapats av människan. Så människan är inte på något sätt skapat av kulturen, däremot har kulturen aldrig varit fri för människan var tvingad att forma kulturen efter överlevnadsbehov.

  Hade vissa personer i USA:s ekonomiska system fattat vad ovanstående betyder hade de förstått att om man reglerar en ekonomi och låter en liten del av den (derivater) vara oreglerad så kommer företagens kultur att tvångsformas på samma sätt utifrån liknande överlevnadsbehov. Kulturen skapar inte företagen. Företagen skapar kulturen men de är inte fria att skapa den hur de vill de är helt tvingade att följa överlevnadsförutsättningarna. Kulturen skapar inte människan, människan skapar kulturen men hon är inte fri att inlemma kulturen hur hon vill för guess what? Olika kultur ger olika resultat

 37. @Bashflak:

  ”…i neutral kritik analyserar man objektet som det är och jämför med kända fakta.”

  Inga ”objekt som de är” existerar utan blir som de är utifrån ett visst perspektiv. Men hur väljer man perspektivet, på vilka grunder? För att konkretisera: Varför tematiserar man könslighet tex. i evolutionspsykologiska termer istället för moraliska termer? Att man är objektiv och neutral i sin verksamhet är en sak men hur man väljer perspektiv sker inte objektivt eller neutralt.

 38. @Erik:

  ”Så människan är inte på något sätt skapat av kulturen, däremot har kulturen aldrig varit fri för människan var tvingad att forma kulturen efter överlevnadsbehov.”

  Menar du alltså att en Erik född tex. i Japan skulle vara likadan, förstå och förhålla sig likadant till saker som den Erik som är verksam här?

 39. @Rick:

  ”Om jag talar om för dig att jag är demokrat så befriar det mig ingalunda från försök till robusta analyser av det demokratiska samhället (inte heller diktaturer för den delen).”

  Robusta analyser i förhållande till vad? Det enda meningsfulla sätt på vilket man kan analysera vår demokrati är genom att han något som inte är vår demokrati att jämföra med. Huruvida du själv är demokrat eller inte är helt irrelevant eftersom det är objektet som analyseras som avgör resultat – inte du själv. Jämför med om jag skulle välja mellan att semestera Sydamerika eller Sydafrika. Detta är en meningsfull fråga. Att analysera Sydamerika är inte en meningsfull fråga. Utan att veta vad jag har att jämföra med säger svaren ingenting om någonting. Men vad händer nu? Jo vid denna punkt kommer marxisternas kritiska ”THEORY” (normativ teori) in i leken.

  Istället för att jämföra Sydamerika med ett annat land så tar man en helt påhittad bild av fantasi-Sydamerika och ställer verklighetens Sydamerika till doms för att det inte rättar sig efter det man själv just fantiserat ihop. Detta snillrika bedrägeri lever helt på att använder ordet teori som folk redan tror betyder ”forskningsresultat” Susanna Popova påpekar till och med specifikt att det INTE är några resultat (Elitfeministerna)

  ”Det kvittar vad Svante och Tanja sagt. Poängen är att öppenhet ökar trovärdigheten, i detta som i så mycket annat.”

  Det var Svante Nordin, inte Tanja. Det handlar dock inte om trovärdighet. Det handlar om egen inställning. Vad än jag deklarerar mig som ligger pressen mot att motsvara deklarationen. Förhållandet mellan deklaration och verklighet styr hur autentisk jag är vilket är långt viktigare för trovärdighet än vad jag deklarat mig som.

  När man deklarerar sig själv som anhängare av endera system så är man inte lika tyngd att hålla sig neutral/objektiv och presentera fakta. ”De vet redan vilken flagga jag har alltså skall de inte räkna med att jag försöker vara neutral”. Antingen är man fri att låta egna ideologin väga tungt, alternativt så leder den ständiga medvetenheten till överkompensering av den typ vi ser när personer som hört hela tiden hur synd det är om kvinnor blir blinda för när det är synd om män.

  Om jag däremot deklarerar mig neutral är pressen på mig att vara neutral. Att jag inte kan vara absolut neutral är ingen ursäkt att inte försöka alls men det är exakt så tramsteorier smög sig in på högre utbildning. De flesta inblandade fattade inte att detta var den garanterade konsekvensen. Det är av denna orsak jag kallar Thomas Kuhn en naiv idiot.

  ”Däremot duger det förstås inte om jag säger att jag är liberal och sedan öser okritiskt beröm över liberala partier samtidigt som jag svartmålar andra. Då brister det i robustheten, dvs. det blir ingen vetenskaplig analys.”

  Så här har det sett ut i verkligheten: Först deklarerar du dig liberal, sedan säger du inte ett ord om liberalism överhuvudtaget. Det enda du hädanefter pratar om är strukturer hos liberalismens motståndare. Detta skall ske så massivt att din position helst inte ens diskuteras eller upplevs viktig (jämför med 90% kvinnor hos genusvetare som hävdar det är viktigt att kvotera i andra yrken) Din egen position associeras samtidigt till någon svag offergrupp och eventuella försök att diskutera din position avfärdas som rasism eller liknande -ism mot den grupp du påstås företräda.

  Och eftersom riktiga forskare är dumma nog att inte göra likadant så hamnar de i underläge.

 40. @Erik, jag tror hon menar så att människor som föds i vårat samhälle idag föds in en kultur som påverkar deras synsätt på saker och ting och därför påstår att man styrs av kulturen man föds in i.. kanske? Razz

 41. @Matias:

  ”Menar du alltså att en Erik född tex. i Japan skulle vara likadan, förstå och förhålla sig likadant till saker som den Erik som är verksam här?”

  Inte riktigt, kom ihåg hur jag i inlägget sågade både absoluta positiva OCH absoluta negativa påståenden om världen. Jag kan inte säga att en Erik född i Japan skulle vara likadan, eller inte likadan. Däremot kan jag säga att en Erik född i japan skulle vara rejält mindre sannolik att förstå och förhålla sig likadant till saker som den Erik som är verksam här. Det kan fortfarande hända att han blir likadan men det vore i praktiken ett lotteri huruvuda de saker som utöver biologi skapade mig här också skulle hända i Japan.

 42. @Chr Ewrk:

  ”@Erik, jag tror hon menar så att människor som föds i vårat samhälle idag föds in en kultur som påverkar deras synsätt på saker och ting och därför påstår att man styrs av kulturen man föds in i.. kanske?”

  Visst är det så hon tänker, problemet är att det är ett helt felaktigt synsätt – iaf när man pratar om en västdemokrati. Befinner man sig i Nordkorea har man sannolikt obefintlig förmåga att påverka kulturen eftersom man riskerar att bli skjuten innan man ens hunnit börja men i en västdemokrati som Sverige är det precis tvärtom kulturen som är tvingad att anpassa sig efter människorna. Så man föds aldrig in i vår kultur den är ständigt i rörelsen och det är människorna som via sina levnadsval bestämmer riktningen.

 43. @Rick:
  Det finns ett antal indikationer på att kvinnor generellt sett tenderar att ta kritik i sak personligt.

  Jag kan avslöja att stöd för detta uttalande kommer komma upp i genusbiblioteket i höst. Smile

 44. @trash:

  Det är väl okej att de lämnar WO. Jag tänker belägga varför jag menar att kvinnan är överordnad och att deras sk. patriarkat beror på kvinnans överordning. Det blir klart enklare arbete när motståndarna lämnar WO i matchen. Razz

 45. @ Erik

  Snabbt svar, jag kommer med ett längre när jag har tid.

  Om jag läser en analys av socialdemokratisk ekonomisk politik så har det en avgörande betydelse om skribenten är tydlig med att han/hon representerar Timbro. Jag förutsätter dock att skribenten även i detta fall håller sig till sak och inte kritiserar S bara för att de uppenbarligen står på den andra sidan. Ifall jag läser en kritisk uppgörelse med S politik, men först i efterhand får veta att skribenten är associerad med Timbro, så försvagar det onekligen bäringen i argumentationen.

  För övrigt är det skojigt att debattera med dig, Erik, så det är bara att använda allt krut. Jag tar det inte personligt utan ser det mest som ett slags intellektuell motsvarighet till joggande. Det behövs ju någon som sporrar, icke sant?

 46. @ Ninni

  Det brukar heta att fruar lär sina män si och så. Hur det än är med den saken så lärde jag min fru det här med att inte ta saker personligt, utan fokusera på sak. Ibland ångrar jag det, för hon har blivit helt formidabel på det och är helt oberörd personligen, vilket definitivt är en styrka för henne som forskare.

 47. @Rick:

  Om jag läser en analys av socialdemokratisk ekonomisk politik så har det en avgörande betydelse om skribenten är tydlig med att han/hon representerar Timbro.

  Öhh, avgörande?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem#Circumstantial

  Ad hominem circumstantial points out that someone is in circumstances such that they are disposed to take a particular position. Ad hominem circumstantial constitutes an attack on the bias of a source. This is fallacious because a disposition to make a certain argument does not make the argument false; this overlaps with the genetic fallacy (an argument that a claim is incorrect due to its source).

 48. Jag har skummat igenom Anna Lindeborgs uppsats/avhandling och har följande synpunkter:

  Hon beskriver att vi jämställdister klagar på att massmedia har en misandrisk agenda där det mesta som män gör är fel eller dåligt.Hon skriver inte en bokstav om att hon tycker att det är fel att män beskrivs på det sättet. Annars har hon ju många synpunkter på våra åsikter och gör sitt bästa för att bemöta dom.
  Hon verkar dock inte ha något problem med det offentliga manshatet.

  Hon anklagar oss också för att ha en von oben attityd när vi vill att ”genussforskarna” skall ha belägg för sina påståenden men hon verkar inte ha det minsta problem med att genusforskarna tycker och känner en massa utan belägg.
  Hon kritiserar också oss för att inte vara vetenskapliga nog men vad jag vet så är vi få av oss som faktiskt jobbar som och påstår oss vara forskare.Hon och hennes gelikar utger sig ju däremot för att vara forskare/akademiker och då har åtminstone jag högre krav på dom.

  Vidare säger hon att vi menar att en forskare skall vara neutral och därmed skall könet på forskaren inte ha någon betydelse.Sedan klagar vi på att genusvetenskapen domineras av kvinnor. Anledningen till att vi klagar på att genusvetenskapen är kvinnodominerad är att samma genusforskare får blodstörtning om män är fler i antal än kvinnor i något sammanhang.Är säker på att vi skulle respektera en kvinnlig forskare som har belägg för vad hon påstår.

  Hon har också synpunkter på att vi menar att vissa beteenden är biologiskt betingade medan vi menar att kvinnor och män skall vara jämställda och ha lika möjligheter/rättigheter. Jag ser ingen motsättning. Jag tycker självklart att kvinnor och män skall ha samma möjligheter/rättigheter men det innebär inte den genomsnittliga mannen kommer göra samma val som den genomsnittliga kvinnan.Sedan om det beror på biologi eller uppfostran eller en mix av båda vet i alla fall inte jag.

 49. @trash: Avslutningen säger ganska mycket. ”För grejen är, att jag behöver inte bevisa ett jävla skit för dig. Det enda jag behöver är att veta i mitt hjärta, att känna i hela min kropp, att patriarkatet finns. Och den insikten, den kan inga skeptiska invändningar i världen ta ifrån mig.”

  Det är precis så väldigt religiösa argumenterar. Jag känner gud/Jesus/Shiva/Odin/FSM med hela min kropp och det finns inga skeptiska invändningar i hela världen som kan få mig att tänka om. Man är salig i sin tro/känsla och att tänka om, med de konsekvenser det innebär, ser man som omöjligt.

  Ändå försöker hon påvisa att det finns statistiska bevis, även om hon inte tänker plocka fram dem och visa att orsaken är Patriarkatet ™. Hon tar upp några fält där kvinnor till synes drar det kortaste strået, men blundar totalt för alla de områden där män drar det kortaste strået. Att fler kvinnor än män dödas i hemmet (17 mot 6) är ett bevis för ett patriarkat, är då 50 döda arbetare per år varav 95% män ett bevis på ett matriarkat där kvinnor utnyttjar mäns förbrukningsbara kroppar för att få infrastruktur? Tänker hon över sitt privilegium när hon åker över Öresundsbron som män offrat livet för att bygga? Hela inlägget är ett stort comfirmation bias. Jag ser det jag vill se eftersom jag känner att så här är det.

  Från den punkten finns inga vägar vidare.

 50. @trash:
  Det inlägget tycker jag passar rätt bra med mitt argument ovan att de inte förstår den vetenskapliga modellen. Jag har lite svårt att se hur man kan tro att någon ska ta en på allvar om man inte vill förklara eller bevisa det man säger. Särskilt när man argumenterar för att samhället måste förändras pga det man säger.

  @Anders/AV:
  Jag har haft en teori att i och med att Sverige är rätt sekulära så skapar vi alternativa religioner. Vissa människor behöver uppenbarligen tro och bygger sitt troende på känslor. När kristendomen är förkastad fyller dessa individer sin tro med något annat. I detta fall feminism.

  @Ninni:
  Ska bli intressant, för jag vet faktiskt inte om jag instämmer i att något kön historiskt sätt har varit överordnat det andra. Jag är lite inne på teorin att vi helt enkelt har haft roller och att dessa roller har skapats genom evolution. Så det ska bli intressant att se din argumentation.

 51. @trash: Den där var ju riktigt rolig.
  ”Gemensamt för alla dessa är dock två saker:

  1. De behandlar mig inte som en idiot. Detta är verkligen asviktigt för att jag ska orka snacka med någon. Jag blir så jävla trött på människor som går in med ingångspunkten att jag typ har ”missförstått” något eller att jag helt enkelt bara är korkad. Det är klart att jag inte vill diskutera på de premisserna, vem vill det?
  2. De tar sig tid för att förstår mina utgångspunkter, mina åsikter och resonemang. Det är fan omöjligt att diskutera med folk som går in med en speciell tanke om vad jag tycker och sedan vägrar släppa den. Gemensamt för dessa är att de brukar anklaga mig för olika saker. Jag fattar inte hur en kan tro att jag skulle vilja ”diskutera” med någon som bara spottar ur sig massa anklagelser.”

  Nä, för tanken att hon skulle ha missförstått något är självklart otänkbart. Om någon påstår något sådant använder de sin maktposition mot henne. Det är skillnad på att säga ”jag tycker du missuppfattar xx för att yy” och ”Du är ju helt puckad i bollen.” Punkt två är ju en pärla. Hur bra är hon själv på att sätta sig in i andras synsätt, andras argumentation? Hon har ju redan svaren och sin känsla. Att ha förutfattade meningar om sina debattmotståndare (Du hatar kvinnor som inte är feminist!) är en feministisk paradgren.

  Diskussionen om ilska och god ton är intressant. Om hon har rätt att inte hålla god ton för att uttrycka den ilska hon har när hon känner sig förtryckt (slår ur ett underläge) måste det vara lika ok för någon annan som känner sig i underläge mot henne att uttrycka sin ilska utan god ton. Om en mörkhyad person känner sig förtryckt av vita, ger det den personen rätt att hålla ogod ton mot henne, så vit hon är? Det räcker ju med att en person känner sig i underläge, så i praktiken så är det ok för den vite man som känner sig hotad av feminismen att uttrycka sin ilska mot henne. Men det vill hon inte, se punkt 1. Dubbelmoral någon?

 52. @Rick:
  Ifall jag läser en kritisk uppgörelse med S politik, men först i efterhand får veta att skribenten är associerad med Timbro, så försvagar det onekligen bäringen i argumentationen.

  Ehh nej det borde det inte göra. Det du borde studera är vad som sägs inte vem som säger det. Du kan möjligtvis välja att studera argumenten djupare, så som vi väljer att studera genusvetenskapens argument. Du bör dock inte förkasta argumenten för att personen kommer från en organisation, argument ska förkastas för att de inte håller.

 53. @Anders/AV:
  Ja och egentligen är det inte särskilt märkvärdigt med det. Vi har ju Pingströrelsen, Sociologerna, Hare Krishna m.fl. i samhället vars ideologi kan beskrivas på samma sätt vi har rätt för vi vet det.
  Det märkliga är att regering, myndigheter, media har antagit tron till den milda grad att man med övertygelse kan säga att det blivit överhetens religion i sitt förtryck av medborgarna. Vi går liksom bakåt i tiden på ett märkligt sätt. För att inte räknas till populasen och kätteriet, anslut dig genast! Som tur är för oss undersåtar finns det folk som exempelvis de på denna sida som kan ifrågasätta ordningen och så tror jag att det finns en vaknande rörelse bland befolkningen som innebär ”men va fasiken håller de på med?”!

 54. @Anders/AV:
  Ja det inlägget är en riktig pärla. Hon säger att andra missförstår och inte sätter sig in i vad andra säger, samtidigt som hon försvarar känsloargument. Jag vet inte riktigt hur en argumentation med någon som vägrar bevisa och definiera det hon vill argumentera om.

 55. @robjoh: Det kan vara ganska jobbigt att säga ”jag vet inte” och att ständigt behöva vara skeptisk. Det blir en trygghet att ha ett ramverk, en struktur, att hålla i när världen är svår. Ett färdigt koncept att köpa. En paketresa genom livet, all inclusive. Då blir det jobbigt när någon ifrågasätter varför man håller sig till hotellpoolen, när det finns så mycket att se utanför murarna. Alla små butiker och möten bortom turiststråken.

 56. @Bengt Andersson: ”Det märkliga är att regering, myndigheter, media har antagit tron till den milda grad att man med övertygelse kan säga att det blivit överhetens religion i sitt förtryck av medborgarna.”

  Kanske inte bara en slump att det sker samtidigt som stat och kyrka går skilda vägar och samhället blir mer sekulariserat m a p gud. Även de i politiken kan ju känna sig vilsna i en stor värld och söka sig enkla svar. De är mänskliga de med.

 57. @Anders/AV:
  Absolut, och då är vi tillbaka på Södertörns rektor som är emot att vardagsförståelse falsifieras. Jag har inga problem med att folk tror om de håll sin tro för sig själva. När tro ersätter vetande och börjar styra länder så får vi problem.

 58. @Bengt Andersson:
  Scientologerna menade du va? Sociologer är nåt annat…

  Jomen, regering, riksdag, kommunfullmäktige m.fl. består av ”vanli’t fôlk” med alla de brister i kunskap och bildning som vanli’t fôlk har, och de tror mycket oftare än de vet. Dessutom har politik blivit en karriärväg för folk som inte alltid är de skarpaste knivarna i lådan, så jag är helt övertygad om att det fattas en massa beslut baserat på tro och vidskepelse. Det är lika illa nu som det var för 200 år sedan.

  I övrigt bra skrivet om religion.

 59. @Magnus:
  Fan vad tokigt det blev och du var den ende som märkte. Scientologerna! Självklart, men i ren postmodernistisk undermedvetenhet skrev jag det mera lättstavade, du vet vad! Som det kan gå!

 60. Jag såg nyss någon svensk dokumentär om klimatet och dess effekter i Vietnam.

  Naturligtvis hade SVT en liten genusvinkling kring kvinnorna i vietnam under någon minut där dom lyfte fram att trots att kvinnorna jobbar på risfält (även män gör det) så är det dom som ska ta hand om barnen.

  Dom presenterade inte vad mannen gör. Jobbar han kanske i något farligt yrke? Är det inte vanligt att tex mannen i Kina måste lämna sin familj och sen skicka hem pengarna till barnen och kvinnan?

  Sen kan man ju undra följande och då kommer vi återigen in på kvinnans ursprungliga ”värde” jämfört med en man.

  Den mannen som den vietnamesiska kvinnan är ihop med är ju vald antaningen av henne eller hennes familj utifrån hur pass produktiv han är. Han måste, precis som män i väst, gå igenom nålsögat för ett godkännande som bread winner. Kvinnor har alltså lättare väg att fortplanta sig och skapa familj än vad än man har. Detta gäller i Vietnam och det gäller definitivt också i Sverige.

  Varför lyfter feministerna aldrig fram detta ? Eller är man rädda att konspirationsteorin ”könsmaktsordningen” faller platt till marken då?

 61. @robjoh:

  Jag är lite inne på teorin att vi helt enkelt har haft roller och att dessa roller har skapats genom evolution.

  Det är ingen dikotomi, tvärtom. Om man vänder på könsmaktsteorin, så blir det som ett pussel där vetenskapliga pusselbitarna bara faller på plats och hänger ihop, så även evolutionsteori. Varför ”gick” evolutionen på ”den vägen” att dessa olika roller skapades? Jo, för kvinnan med livmodersmakten selekterade de hanar som hade vissa egenskaper, resten av männen blev genetiska dead ends. Vi stammar från 40 % av hanarna och 80 % av honorna.

  Ulf har redan varit inne och sniffat lite på ämnet, har du läst detta inlägg?

 62. På tal om objektiva sanningar så är det ett program på svt2 nu som heter ’Min sanning’. Smile

 63. @Nils:
  Jo minsann, första veckan var det Littorin, och det uppskattades inte (du vet, sex affären och hela köret, och den stackars prostituerade som skrev i aftonbladet att hon fick minsann inte utala sig och bla bla bla), i tisdags var det skräcklan Margareta Winbergs tur (inga protester efter det vad jag sett).
  Den profeministiska programledaren (enligt mitt intryck i alla fall) inledde med att räkna upp ett antal epitet som använts om Winberg, varpå hon svarade:

  ”Jag har ingenting emot nån av benämningarna. jag tycker det är … statsfeminist i den bemärkelsen att … jag har uppfattningen att feminismen alltså, för att lösa ojämställdhetens problem så måste men ha en politik och den politiken måste staten stå för. Och då kan man ju kalla det för statsfeminist kanske och … feminisM … och då kan jag ju va en statsfeminist.”

  Först så noterar jag att hon faktiskt bekräftar att vi har rätt när vi talar om statsfeminism. Det är alltså inte en konspirationsteori likt den om patriarkatet.
  Men sen reagerar jag starkt på ”… den politiken måste staten stå för”. Staten skall väl för farao inte stå för någon politik? Staten skall väl vara neutral? Staten skall, som jag förstår den demokratiska tanken, administrera landet enligt den politik som beslutats gälla. Den skall ”följa folkets beslut”, den skall inte driva någonting. Det är partierna som driver politik. Stat och myndigheter skall (enligt teorin) genomföra de beslut som uttryckts av folkviljan genom de allmänna valen.
  Eller har jag missuppfattat något?
  När jag hör ”staten driver politik” så ser jag scener framför mig som kinesiska skolbarn som startar dagen med inspirerande citat från Maos lilla röd, eller amerikanska skolbarn som sjunger hyllningssånger till Obama (jag har sett klipp av det slaget, så det förekommer, fast jag har ingen aning om hur vanligt det är).

 64. @Dolf:

  ”-Eller har jag missuppfattat något?”

  Nej det tycker jag verkligen inte.

  Dessutom tycker jag att allt snack om att lära barn ’värdegrund’ eller att kräva att folk ’delar organisationens värdegrund’ osv, är exakt samma sak som alla åsiktsdiktaturer i historien.

 65. Förresten är det ju kul att vi fått ett par feministiska läsare också.

  …för det är väl så man kan tolka det att ALLA kommentarer i kommentarsfältet har två röda ’tummen ner’? Haha! Grin

 66. Ännu roligare skulle det dock vara om dessa kunde ta fram sitt tangentbord istället och skriva vad de tycker och tänker.

 67. @Nils:
  second that. Enligt mitt sätt att se på saken så skall skolan enbart förmedla kunskap och färdigheter utan några som helst ställningstagande.

 68. Erik, jag är lite nyfiken på vilka krav som är rimligt att ställa på en uppsats som Lindeborgs? Alltså, att den ska vara perfekt i alla delar är ju en omöjlighet det fattar ju alla, men vad skulle vara ”acceptabla fel” i hennes t ex? Vilken sorts fel är allvarliga och ska accepteras färre av, vilken sorts fel är ”skitsamma” eller mindre viktigt om det finns några av egentligen? Av det du skrivit om hittills alltså! Smile

 69. När det gäller invandrarkvinnornas sexuella frigörelse så stödjer jag den fullt ut.

  Det glädjer mig att jag ser fler och fler invandrartjejer som hottat upp sig och som befinner sig på uteställen. Desto fler tror jag får INTE göra detta och jag har alltid undrat varför den sexuella ”revolutionen” bara gällde vita kvinnor från västerländsk kultur?

  Varför så tysta kring detta feminister? Är ni rädda för konkurrens?

 70. Gudrun Schyman vet att det förhåller sig så. Många invandrarkvinnor får inte göra det svenska kvinnor får göra. Hon vet om detta, men jag misstänker att hennes ideologiska preferenser kretsar kring att försvåra för den vita mannen.

  Skulle man frigöra dessa invandrarkvinnor så skulle det först o främst gynna invandrarkvinnan ifråga och i andra hand den vita mannen. Jag tror att det är viktigare för henne att sätta käppar i hjulet för vita män än att hjälpa eventuella invandrarkvinnor.

  Det är relativt tyst om det faktum att det procentuellt är fler invandrarkvinnor som söker hjälp på kvinnojourer än det är etniskt svenska.

 71. Om det är en fråga vi jämställdister borde sno så är det ”invandrartjejerna”.

  Jag tycker ni i redaktionen bör tänka på detta och skriva något om saken. Varför så svalt intresse kring detta från oss jämställdister? Jag är ju den enda som tjatar om det, lite tillsammans med Barfota.

 72. Torstensson den 31 augusti, 2013 kl. 15:42 skrev:

  När det gäller invandrarkvinnornas sexuella frigörelse så stödjer jag den fullt ut.

  Det glädjer mig att jag ser fler och fler invandrartjejer som hottat upp sig och som befinner sig på uteställen. Desto fler tror jag får INTE göra detta och jag har alltid undrat varför den sexuella ”revolutionen” bara gällde vita kvinnor från västerländsk kultur?

  Varför så tysta kring detta feminister? Är ni rädda för konkurrens?

  Torstensson den 31 augusti, 2013 kl. 15:49 skrev:
  Gudrun Schyman vet att det förhåller sig så. Många invandrarkvinnor får inte göra det svenska kvinnor får göra. Hon vet om detta, men jag misstänker att hennes ideologiska preferenser kretsar kring att försvåra för den vita mannen.

  Skulle man frigöra dessa invandrarkvinnor så skulle det först o främst gynna invandrarkvinnan ifråga och i andra hand den vita mannen. Jag tror att det är viktigare för henne att sätta käppar i hjulet för vita män än att hjälpa eventuella invandrarkvinnor.

  Feministadeln har mött sin nemesis

 73. @Torstensson:
  Det hänger ihop med den feministiska marknadsprincipen, pris och tillgång.
  Tillgången på kvinnor skall hållas låg och priset männen skall betala hög. Om invandrarkvinnorna frigörs eller män träffar kvinnor från andra länder så ökar tillgången och priset måste sänkas.

 74. @Torstensson:

  Vi har t.ex i Sverigedemokraterna flera unga kvinnor från muslimska familjer.

  …oklart dock vad det har med Eriks analys av AL’s akademiska text att göra. Wink

 75. @Gaute:
  @Gaute

  Så du tycker att det är jämställt om 8 av 11 toppkandidater till stortinget är kvinnor och 8 av 11 representanter är kvinnor? Hade du sagt detsamma om det var 8 män och 3 kvinnor som var toppkandidater eller representanter? För mig verkar detta spegla den vanliga feministiska synen på jämställdhet.Dv.s om det är minst 51 % kvinnor i något sammanhang så är det jämställt. Kan man sedan öka på kvinnorepresentationen till 100% så är jämställdheten fullständig. Hyckleri någon ?

 76. Ja det var klippet fra artikkelen og ikke mitt syn. Jeg klippet det inn fordi det var så latterlig.

  Det hun sier om senterpartiets grunnverdier skal i teorien bare bety likestilling. Men, det latterlige er jo hvordan de definierer likestilling. 8 av 11 er likestilt og de er glade for at den ubalansen vil fortsette ved neste valg.

 77. @Gaute:
  Sorry Gaute ! Trodde du stödde senterpartiets konstiga syn på jämställdhet som går ut på att så länge kvinnor är i majoritet så är det jämställt. Trodde nästan att det var ett inlägg av jämställdhetsfeministern Wink.

 78. Skulle vara roligt att få veta vilka meningsmotståndare det är som sitter och trycker tummen ner på alla inläggen Smile

 79. @Gaute: Tja, en del verkar tycka det är bra när kvinnor kan ”ge igen”… Jag tycker den inställningen är patetisk. Är det Senterpartiets grundvärdering tro?

 80. @Gaute

  Det är intressant att notera att även hos er i Norge är det på förhand upplagt vem som blir invald. I Finland, som jag kommer från, röstar man på individ och konstigt nog är kvinnorna även utan kvotering ca. 50 % av riksdagsledamöterna. Folk väljer de individer de gillar, kort och gött.

 81. Jonas Bsson

  Jag tror att att det handlar till stor del om det. Man vill hålla priset på sex och förhållanden extremt högt och därför struntar man i att gå vidare i saken. Även om invandrarkvinnor också har krav så skulle det öka möjligheten för fler män och kvinnor att kunna mötas.

  Jag vet att åtminstone ett av fallen med balkongmorden berodde på att flickan hade sällskapat med en etniskt svensk pojke.

  Jag kan berättade en anekdot. En brud jag känner som kom till vårt land började handla mat i en affär där hon inte kände ägarna alls. När ägarna förstod att hon var från samma land som dom var ursprungligen så började dom, trots att dom itne har ett skit med henne att göra, ställa frågor om varför hon umgås med svenska män och om hennes familj godkänner det. Dom började alltså ha koll på henne.

  Hur många sådana fall tror ni det finns i övrigt?

 82. Detta har inget med uppsatsen att göra såklart, men jag tycker att frågan bör lyftas här på genusdebatten. Feministerna kommer inte göra det åt oss.

 83. Sakine Madon vet också att det ligger till en sådan kultur i många fall. Hon har berört området men ibland undrar jag var fan hennes röst är i debatten.

  Var är du Sakine? Varför gör du inget?

 84. Jag diggar Ricks tankar, språk och sympatiska framställning. Även En annan Fredrik skriver bra och trevligt. Erik, inget illa ment, men din huvudpost var aningen för hätsk för min smak. Det kommer i vägen för budskapet.

  ”Ja hon har rätt, jag säger inte emot henne heller, jag påpekar det är ett intetsägande nonsenspåstående”

  Hellre ett intetsägande påstående än en otrevlig kritik av ett intetsägande påstående.

 85. @MiT:

  ”Erik, jag är lite nyfiken på vilka krav som är rimligt att ställa på en uppsats som Lindeborgs? Alltså, att den ska vara perfekt i alla delar är ju en omöjlighet det fattar ju alla, men vad skulle vara ”acceptabla fel” i hennes t ex?”

  Först och främst: Se min disclaimer i Del 3

  Man måste hålla isär kritiken jag riktar mot premisserna och kritiken jag riktar mot slutsatserna. Om jag kritiserar ett parti där AL inte drar några slutsatser så ligger min kritik på en högre nivå än författarens prestationer. Huvudsakligen visar då jag vilken undermålig kvalitet som genusvetenskapen förespråkar. AL är alltså bra på vad genusvetenskapen vill man skall vara bra på. Bedöm då vilken trovärdighet genusforskares påståenden håller. Detta är genusforsking. Märkvärdigare än så här är det inte. Enkla resonemang skrivna med avsiktligt tillkrånglat språk som håller obehöriga borta.

  ”Vilken sorts fel är allvarliga och ska accepteras färre av, vilken sorts fel är ”skitsamma” eller mindre viktigt om det finns några av egentligen? Av det du skrivit om hittills alltså! Smile”

  Eftersom många av felen hänger ihop med de premisser som förespråkas är det svårt att peka ut något särskilt. De flesta felen är logiska konsekvenser av den grundläggande mentaliteten så det allvarligaste enskilda felet är att lyssna på poststrukturalister överhuvudtaget. Finns ingen som helst ursäkt att sitta på universitet och attackera de ideer utan vilka universitet inte skulle finnas.

 86. Erik:
  Jo att största felet finns inom genusfältet är ju ganska klart och om de som ska granska godkänner i princip allt oavsett egentligen varför då ha något som en ”godkännandeprocess” alls? Det är ju bättre att då säga ”skriv vad fan ni vill och hur ni vill, vi godkänner allt ändå”. Eller säger de så inofficiellt kanske…?

 87. @Rick & @Ulf T & @robjoh:
  Jag ger Rick halvrätt. Vem eller vilka som är källa påverkar inte argumenten som sådana. Är de logiska och hållbara är de logiska och hållbara oavsett var de kommer ifrån. Men trovärdigheten kan påverkas på andra sätt. Man kan till exempel baserat på källan ifrågasätta om fakta som presenteras är objektiva eller vinklade, om viktiga delar har utelämnats, osv. vilket förstås kan stjälpa hela diskussionen. Jag sätter generellt lägre tilltro till feminstisk statistik, då erfarenhet har visat att den har låg trovärdighet.

 88. @Dolf:

  Jag ger Rick halvrätt. Vem eller vilka som är källa påverkar inte argumenten som sådana. Är de logiska och hållbara är de logiska och hållbara oavsett var de kommer ifrån. Men trovärdigheten kan påverkas på andra sätt. Man kan till exempel baserat på källan ifrågasätta om fakta som presenteras är objektiva eller vinklade, om viktiga delar har utelämnats, osv. vilket förstås kan stjälpa hela diskussionen.

  Min invändning var specifikt mot att det skulle ha avgörande betydelse.

  Det är naturligtvis inget fel i att kolla vem avsändaren är och försöka bedöma om det kan ha färgat budskapet. Det är däremot fel att utgå ifrån att det kan förkastas bara för att det kommer från en källa man råkar ogilla.

  Det kan vara bra att tänka på att man själv löper stor risk att vinkla saker utifrån sina egna preferenser. Därför kan det vara bra att ta del av motståndarens argument: de må vara vinklade, men så länge de är väl argumenterade kan man få lite hjälp att upptäcka vilka saker man själv tenderar att blunda för.