Mina svar på kritiken av Williams & Ceci och Underbara-kvinnor-effekten
avatar

Detta är mitt tredje inlägg om Williams & Cecis studie av vem som anställs i STEM-fält. Del 1) beskrev själva studien utifrån den artikel som fanns i PNAS medan Del 2) utgick från författarna själva där jag även presenterade en mängd tidigare studier som hade relevans för resultaten, inte minst Eagly & MladInic (1994) som upptäckte den så kallade ”Underbara-kvinnor-effekten” (Women Are Wonderful-effect). Här tänker jag presentera och bemöta delar av den kritik som har riktats mot dessa studier. Genushistorikern Charlotte (Hit och Dit och Tillbaka igen) har en hel del kritik mot ”Underbara-kvinnor-effekten och fria val”. Kritiken kan sammanfattas i tre punkter: 1. Kritik mot den fria viljan, 2 Kritik mot ”underbara-kvinnor-effekten” och 3. Kritik mot vetenskapliga brister i allmänhet.

1. Kritik mot den fria viljan

För det första ska det påpekas att Williams och Ceci ju faktiskt själva pekar på kvinnors egna val som faktor. Kvinnor väljer barn framför karriär för att de (tror att de) måste välja. Att kvinnors val har betydelse för resultatet är självklart. Om det finns få kvinnor inom fältet trots att kvinnor har större chans att bli anställda måste det vara slutsatsen att kvinnor inte söker sig dit.

Den här invändningen är dock inte alls relevant för den forskning som jag har tagit upp. Frågan som Williams & Ceci skulle undersöka var varför kvinnor är underrepresenterade i matte-intensiva fält (kallade STEM). Den problematik som finns när kvinnor vill göra karriär och ha barn samtidigt är dock inte alls begränsad enbart till de matte-intensiva fälten.

Den viktiga frågan att ställa sig är varför. Varför söker sig inte kvinnor till de här positionerna?

Detta är dock inte vad Williams & Ceci forskade om. Deras studie handlar i grunden om att det finns en politiskt sett högt prioriterad kvinnokaka som alla vill få så stor del som möjligt av men som STEM-fälten i högre grad går miste om. Forskare som Williams & Ceci hari grunden  som uppgift att lista ut hur man kan sno en högre andel kvinnor från andra fält. Studien som de gjorde undersökte huruvida STEM-grupper uppvisade negativa attityder mot kvinnor jämfört med kontrollgrupperna från icke-STEM grupper där kvinnor redan hade god representation. Utifrån studierna så kom man fram till att svaret var nej, Däremot så uppvisade 7/8 studerade grupper negativa attityder mot män, men det ingick inte i deras uppgift att diskutera den saken.

För om det är som det verkar (och som Williams och Ceci föreslår) att kvinnor tvingas välja mellan att bilda familj eller söka tenure track så är det förstås ett jätteproblem. Varför? För att män inte behöver välja. Män kan få både familj och karriär eftersom de har en kvinna där hemma som sköter barnen.

Det är mycket möjligt att det är ett problem men det saknar ändå relevans för det ämne som vi tar upp här. Poängen är att det problemet inte uppstår som följd av att kvinnor behandlas sämre än män och som Williams & Cecis studie visar är bristen på kvinnor i STEM heller inte en följd av att STEM-grupper hade särskilt negativa attityder till kvinnor jämfört med icke-STEM grupper.

Det här med att män inte behöver välja är dock helt felaktigt. Låt oss titta till fakta här. Män med barn har precis samma val som kvinnor med barn gällande att satsa på familjen eller att satsa på karriären. Den man som vill vara hemma mer med sina barn konkurrerar i precis lika hög grad (som kvinnor) med de män som antingen inte har barn alls eler som har barn men som har gjort uppoffringen att träffa dem mer sällan för att få konkurrensfördelar och därmed en högre grad av ekonomisk trygghet i dagens hårda ekonomi. Kvinnor har precis samma valmöjligheter som män här.

Huruvida man kan säga att det här rör sig om fria val eller inte är i stort en filosofisk fråga, men det är bortom all tvekan att kvinnor och män inte har samma förutsättningar när det gäller att göra val.

Vad som beskrivs är inte alls en skillnad i förutsättningar mellan könen utan tvärtom en skillnad i hur könen valt att utnyttja exakt samma möjligheter. Charlottes argument bygger på att männen ju har en kvinna där hemma som tar hand om barnen. Men vad hindrar egentligen kvinnor från att ha en man där hemma som tar hand om barnen? Det korta svaret är ingenting. Det längre svaret är att kvinnornas själva gör det och det är här som den fria viljan kommer in. Genusforskning tycks påfallande ofta förväxla brist på frivillighet med vad som i praktiken bara är preferenser. Som konsekvens blir det lätt hänt att genusforskare tror på rena myter som exempelvis att det skulle ge män fördelar att ha familj, vilket är nonsens!

För män är det rent av en fördel att ha familj. (A new study of history professors shows that married men get promoted faster than their single colleagues, while the opposite is true for women.

Här blir vi hänvisade till studier där man jämfört män som är singlar med män som inte är singlar, men vad dessa forskare tycks ha missat helt om är det faktum att ju mer en man har vinnaregenskaper ju mer ökar också hans popularitet bland kvinnor. Som konsekven uppstår den enkelt undersökta korrelationen att män som är vinnare oftare har flickvän, oftare är gifta och oftare har barn. Här är en komplett sammanställning av vad forskningen visar på området: ”“Yes, but…” Answers to Ten Common Criticisms of Evolutionary Psychology”

College women desire a man who has earned his money (compared to other sources), ostensibly reflective of the aforementioned qualities (ambition, work ethic, intelligence), and that this effect is strongest in the long-term mating context

Män blir alltså inte vinnare av att få tjej och barn, män får bokstavligen tjej och barn av att bli vinnare. Det ligger inte den minsta sanning i att de här kvinnliga partnervalen förklaras av brist på frivillighet. Tvärtom så visar forskningsdata att ju högre grad av frihet som kvinnorna har ju mer uttalad blir deras vilja att göra dessa uttalat kvinnliga val och ju större blir oviljan att behöva övervinna de hinder som en man måste övervinna för att så småningom ha en kvinna där hemma. Kvinnorna kan göra manliga partnerval. Det är bara det att de inte vill, precis som ett ökande antal män inte heller vill det. Dessa män kallas numera för MGTOW.

Om det fanns kvinnor som ville ta deras plats skulle vi kunna kalla dem för WGTOW men något sådant fenomen med kvinnor som i högre grad tar initiativ och försöker få män att känna sig bekväma med en sådan situation ser vi helt enkelt inte. Det finns sålunda en mycket stor svaghet i Charlottes argument. De män som har en kvinna hemma med barnen har det inte för att de blev tilldelade henne. Den enkla sanningen är att de har det för att hon satte upp villkor som de männen lyckades motsvara. Så vem har egentligen mest fri vilja? Kvinnan med behovet att känna sig bekväm, trygg och sedd – eller mannen med kravet på sig att hon skall känna sig trygg, bekväm och sedd?

2. Kritik mot ”Underbara kvinnor effekten”

Och så tanken om ”Women are wonderful” – ett begrepp som används för att förklara effekten att både män och kvinnor i allmänhet gillar kvinnor bäst.

Den här inledningen är missvisande.. ”Underbara-kvinnor-effekten” förklarar inte varför män och kvinnor gillar kvinnor bäst. Den beskriver däremot ATT de gör det. En förklaring skulle lyda något i stil med ”Orsaken till detta är att media och högre utbildning i flera årtionden envetet har arbetat på att reducera mäns människovärde med beskrivningar och argument som vore helt otänkbara för precis alla andra grupper av människor”

Men ”Women are wonderful”-effekten betyder inte alls att alla kvinnor alltid rankas mer positivt än män, utan att en viss typ av kvinna i ett visst sammanhang rankas mer positivt.

En helt irrelevant invändning då ingen har sagt att alla kvinnor är alltid någonting. Det är inte så könsskillnader fungerar. Som jag påpekade redan i mitt första svar till Charlotte ”Mansnormen och pojkars skolresultat” samt poängterade än tydligare i mitt andra svar  ”Pojkar, skolbetyg och könsskillnader”: “Könsskillnader är inte ett kvalitativt mått på vad män och kvinnor kan och inte kan göra. Könsskillnader betyder på enkel svenska att det ena laget inte kan uppbåda lika många personer som det andra laget.”

Rudman och Glick (2012) menar att effekten snarare borde kallas ”Women are wonderful when…”. Allting handlar om vad testpersonerna ser som ”kvinna”. Om folk fritt får filosofera kring och associera till ”kvinna” så tänker de flesta på sin mamma som ju inte har jagat en tenure track karriär utan har varit hemma och tagit hand om dem. Inte konstigt om det ger varmare konnotationer än pappa professorn

Det är viktigt att göra skillnad mellan vetenskap och TYCKANDE. Som alla kan läsa i ”On the nature of prejudice (Google books)” så gjorde Peter Glick och Susan Fiske 1996 en studie som visade att kvinnor beskrevs mer positivt än män. Precis som Alice Eagly två år tidigare så ville Glick & Fiske heller inte rapportera resultat som gick emot det feminstiska uppdraget utan istället ägnade de sig åt kreativ språkmanipulation aka ”omdefiniering”. Negativa uppfattningar om män som kön beslöt de att kalla ”benevolent sexism against women”.

Glick and Fiske (1996) found that women were viewed as more moral, pure, and worthy of protection, compared with men. They termed this benevolent sexism (as opposed to hostile sexism).

Abrakadabra! Så var både misandri och sexism mot män borttrollade. Det var just den här modellen som Ulf T kritiserade i inlägget ”Vem är inte sexist?” Det här osynliggörandet av diskriminerig och fördomar riktade mot män kallade Glick & Fiske för ”Ambivalent Sexism Theory”. Observera att ordet ”teori” här inte står för vetenskapligt styrkt kunskap utan snarare för ”anbefallt tunnelseende”. Det är inte forskningen som visar att sexism mot män i själva verket är sexistisk mot kvinnor. Det är de feministiska forskarna själva som tyckte att det skulle utläsas så. Det är inte forskning – utan bara eget tyckande.

How can benevolence be bad? First, Glick and Fiske argue that it represents an assumption that women are child-like and weak and, therefore, reflects paternalist prejudice.

Detta innebär att Charlottes kritik mot ”Underbara-kvinnor effekten” inte alls är kritik av resultaten. Bara ett särskilt vinklat sätt att läsa dem – presenterat som den enda sanningen, vilket rimmar särskilt illa med hur genusforskning presenterar sig som postmodernistisk kritik av den traditionella vetenskapen. Vad Glick & Fiskes studie visade var att kvinnor ansågs ha högre moral och skyddsvärde än män. Det ändras inte av att forskare med uppenbar bias försöker bestämma hur det skall tolkas. Däremot så är forskarnas betende helt i enlighet med resultaten. Om positiv särbehandling av kvinnor är sexism är Glick och Fiskes ”teori” just välvillig sexism mot kvinnor. Vidare till nästa argument:

Haddock och Zanna (1994) har visat att kvinnor rankas positivt som hemmafruar men inte som feminister.

Men ”Underbara-kvinnor effekten” beskriver förhållandet MELLAN könen, inte förhållandet INOM könen. Haddock & Zannas argument är alltså helt irrelevant här. Underbara-kvinnor-effekten säger inte att alla kvinnor är lika omtyckta. Vad den säger är att fler kvinnor har de egenskaper som gör kvinnor omtyckta än det är män som har de egenskaper som gör män omtyckta. De flesta män kan inte bli professorer så det är inte mer en fördel för alla män att just de män som är professorer blir omtyckta än det är en fördel för alla kvinnor att just de kvinnor som är supermodeller blir omtyckta.

Påpekandet att vissa kvinnor inte är lika omtyckta som hemmafruar säger ingenting om huruvida kvinnor i allmänhet är mer omtyckta än män och rent praktiskt är det så illa att det inte ens ger svar på frågan vem som är mest omtyckt av feministkvinnor eller vanliga män. Det är bara ännu ett exempel på hur man helt missförstått vad könsskillnader betyder.

Den tredje punkten från Charlotte återkommer jag till senare.

Kommentarer

Mina svar på kritiken av Williams & Ceci och Underbara-kvinnor-effekten — 12 kommentarer

 1. Jäkla bra skrivet! Jag kommer med några påpekanden om följande.

  Det här med att män inte behöver välja är dock helt felaktigt.[…]Män med barn har precis samma val som kvinnor med barn gällande att satsa på familjen eller att satsa på karriären. Den man som vill vara hemma mer med sina barn konkurrerar i precis lika hög grad (som kvinnor) med de män som antingen inte har barn alls eler som har barn men som har gjort uppoffringen att träffa dem mer sällan för att få konkurrensfördelar och därmed en högre grad av ekonomisk trygghet i dagens hårda ekonomi. Kvinnor har precis samma valmöjligheter som män här.

  Charlottes argument bygger på att männen ju har en kvinna där hemma som tar hand om barnen. Men vad hindrar egentligen kvinnor från att ha en man där hemma som tar hand om barnen? Det korta svaret är ingenting. Det längre svaret är att kvinnornas själva gör det och det är här som den fria viljan kommer in. Genusforskning tycks påfallande ofta förväxla brist på frivillighet med vad som i praktiken bara är preferenser.

  Män blir alltså inte vinnare av att få tjej och barn, män får bokstavligen tjej och barn av att bli vinnare. Det ligger inte den minsta sanning i att de här kvinnliga partnervalen förklaras av brist på frivillighet. Tvärtom så visar forskningsdata att ju högre grad av frihet som kvinnorna har ju mer uttalad blir deras vilja att göra dessa uttalat kvinnliga val och ju större blir oviljan att behöva övervinna de hinder som en man måste övervinna för att så småningom ha en kvinna där hemma. Kvinnorna kan göra manliga partnerval. Det är bara det att de inte vill, precis som ett ökande antal män inte heller vill det. Dessa män kallas numera för MGTOW.

  Det handlar ju om preferenser, men varför feminister förväxlar preferensernas konsekvenser med ofrivillighet, är för att feminister bryr sig inte om kvinnliga preferenser, de är av noll betydelse i feministernas jämställdhetsekvationer. En självklar sak som Ninni skrev i hennse senaste inlägg men som ingen feminist har fattat eller beaktat:

  Ett val som påverkar vårt handlingsutrymme är val av partner.

  Partnerval medför konsekvenser för ens handlingsutrymme – för båda könen – det är inte statens ansvarsområde att kompensera en för det.

  http://genusdebatten.se/sa-fogas-konen-samman/#comments

  Det här är ju en självklarhet, men insikten är helt frånvarande i feministiska behandlingar. Feminister är helt omedvetna om kvinnliga preferenser eller sen tycker de att de inte ska beaktas i jämställdhetsekvationerna. Men hur kan man syssla med könsvetenskap utan att känna till eller beakta kvinnlighet? Hur kan Charlotte ha missat det? Det är en sak och förringa dess betydelse men att inte alls uppmärksamma det är bortom märkligt.

  Är det bara feminister som är så här omedvetna om kvinnors kvinnlighet och så ovilliga att granska det, eller är omedvetenheten/ovilligheten allmänt rådande bland kvinnor?

  Ni skulle kunna ha ett eget inlägg riktat specifikt till kvinnor där ni uppmärksammar dessa kvinnliga preferenser och dess konsekvenser. Någonting i still med:

  ”Före kvinnor ställer anspråk på jämställdhet/bredare könsroller måste de beakta följande om sin kvinnlighet”

 2. @straightmansburden:

  Upprepar min huvudpoäng lite klarare.

  Graden av feministernas omedvetenhet kan endast förklaras med att de bryr sig inte om hur kvinnor förhåller sig till män, ingenting annat kan förklara det. Feminister/kvinnor bryr sig helt enkelt inte hur deras kvinnlighet går utöver män, de bryr sig bara över kvinnlighetens ofördelaktiga konsekvenser för kvinnor själva.

 3. @straightmansburden:

  Det handlar ju om preferenser, men varför feminister förväxlar preferensernas konsekvenser med ofrivillighet, är för att feminister bryr sig inte om kvinnliga preferenser, de är av noll betydelse i feministernas jämställdhetsekvationer.

  Jag skulle snarare säga att de absolut bryr sig om kvinnors preferenser, men avskyr tanken på att konsekvenserna av kvinnors val skall landa på kvinnorna själva.

 4. @Ulf T:

  Jo, därför kom jag med förtydligandet i min följande kommentar. Likaså avskyr feminismen inte könsroller, de avskyr endast när könsroller riktas mot kvinnor.

 5. @straightmansburden:

  Fast om man skall nyansera lite till, så har vi ju alla en väl integrerad uppfattning att vi skall vara skyddade från vissa konsekvenser, medan vi accepterar andra. Vi tycker t.ex. att det är rätt att vår chef inte kan avskeda oss utan vidare, bara för att vi råkade bli osams. Vi tycker inte att det är acceptabelt att bli outade och få vår försörjning hotad av ’aktivister’ på nätet, bara för att de ogillar våra åsikter (andra må tycka att vi förtjänar inget mindre).

  Möjligen kan man säga att det är ungefär lika svårt för män att erkänna sin acceptans av sin ”disposability” som det är för kvinnor att erkänna sitt anspråk på skyddsvärde.

 6. @Ulf T

  Att göra motstånd mot att ens skyddsvärde blir ifrågasatt är en sak, men att vara könsforskare och inte beakta könsroller är något helt annat.

  Man kan ju vara kvinnlig och vara medveten om konsekvenserna och acceptera dom.

 7. Ja, Charlotte borde läsa Laasanen. Igen och igen och igen, tills hon förstår vad som står i texten: Kvinnan väljer mannen, inte vice versa

 8. @Bashflak:

  Det där är det märkliga, hon verkar vara helt ovetande om kvinnliga förhållningssätt gentemot män. Att hon är kvinna och könsforskare gör saken ännu märkligare.

  Som man har man själv ändå en aning om att man till en grad förhåller sig till kvinnor ”som en man” och har manliga preferenser och att de får konsekvenser för kvinnor och för en själv, men ingenting av en motsvarande medvetenhet verkar existera hos Charlotte som kvinna?

  Hur kan kvinnor vara så blinda för sin kvinnlighet? Är det på något sätt inbyggt i kvinnlighet att vara blind för det? Eller förringar man bara dess betydelse, vilket skulle vara förståeligt, fast en felbedömning? Men hon verkar inte förringa dess betydelse, för hon nämner aldrig det. Varför?

  Som jag skrev ovan bryr sig feminister och kvinnor inte hur de förhåller sig till män (från mäns perspektiv), men trots detta kunde man ju ändå beakta och förstå att kvinnlighet (annanhet) har konsekvenser.Kan det vara att de försöker konstruera en könsordning där konsekvenserna av kvinnliga val ska minimeras genom att samhället kompenserar kvinnor för det? Det här sker ju redan, men är det här vad de egentligen arbetar för, fast de gör det nu omedvetet?

  Eller kan det också vara så att det till en del handlar om kvinnlig(hetens) konventionalitet?

  Att i kollektivet har man inte etablerat relationen (preferenser och konsekvenser) kvinna->man, endast man->kvinna, så kvinnor som Charlotte kan inte förstå ett sådant perspektiv, fast det skulle vara moraliskt och logiskt hur självklart som helst?

  Kan det handla om en sådan ”strukturell” omedvetenhet? För kvinnor kan nog i vardagen vara medvetna om och vädra sin kvinnlighet och förväntningar på män, även om de gör det på ett oärligt och väldigt förvirrat sätt, men jag har inte träffat många kvinnor som skulle ha förstått att denna kvinnlighet skulle ha samband med våra könsroller och jämställdhet.

  Ett tydligt exempel är kvinnors bejakning av skönhet som många kvinnor öppet medger att de bejakar, men samtidigt kan de kämpa mot att kvinnor bedöms efter sitt utseende och objektifiering osv. Min poäng är att kvinnor kopplar sällan samman länken som deras kvinnlighet har till könsrollerna som vi har?

  Jag tyckte att Eriks genomgång av Charlottes text var utmnärkt, men att denna ’blinda’ punkt hos kvinnor skulle förtjäna mycket mer uppmärksamhet.

 9. @straightmansburden:

  Kan det handla om en sådan “strukturell” omedvetenhet? För kvinnor kan nog i vardagen vara medvetna om och vädra sin kvinnlighet och förväntningar på män, även om de gör det på ett oärligt och väldigt förvirrat sätt, men jag har inte träffat många kvinnor som skulle ha förstått att denna kvinnlighet skulle ha samband med våra könsroller och jämställdhet.

  Ja, det är ett mysterium, och något väl värt att utforska. Men det är förstås svårt att sätta fingret på.

  Jag har ju lagt fram lite olika hypoteser.

  – Om nu kvinnors skyddsvärde är en bas för kvinnligt inflytande, följer det logiskt att en kvinna inte behöver vara medveten om sin egen utsatthet för att vara skyddsvärd; det kan dessutom vara lönsamt för en kvinna att känna sig mer utsatt än hon egentligen är – en kvinna som upplever sig utsatt, är per definition utsatt och i behov av skydd. Ju mer omedvetna kvinnor är om denna ’manipulation’, desto trovärdigare är det.

  – På motsvarande sätt som beskyddaren behöver acceptera den inbyggda risken i rollen att sätta en annan grupps välfärd över sin egen, behöver även den beskyddade integrera denna insikt: både män och kvinnor trubbar av sig själva beträffande manligt lidande, eftersom det kommer med ’jobbet’.

  – Eftersom dessa saker är kopplade till det sexuella spelet, finns det goda skäl att anta att personer som redan har dessa mönster inbyggda, har en evolutionär fördel. Alltså, män som är naturligt känsligare för kvinnors lidande än sitt eget är naturliga beskyddare, och kvinnor som är naturligt känsligare för sitt eget lidande än mäns, är naturliga skyddsobjekt.

  Jag säger förstås inte att det här är sanningen, utan att det är logiska och rimliga hypoteser baserat på vad vi kan observera. Charlotte skulle nog säga att de är ”i mitt tycke logiska”, vad nu det betyder. Antingen är hypoteserna logiskt riktiga eller inte. Att de är logiska betyder alltså inte i sig att de korrekt beskriver verkligheten, däremot att de skulle kunna göra det. Detta i kontrast till hypoteser som uppenbart strider mot det som kan observeras.

 10. @Ulf T:

  Din hypotes låter helt plausibel och koherent, men det är lite fel eller missförstånd att säga om det är ”sanningen”, och rättare att säga att det är sant, för en sådan aspekt finns i kvinnors handlande, det är helt klart, men det finns också andra aspekter, och hur mycket förklaras av vad är en annan fråga. Så det är sant men inte sanningen.

  Och det är svårt att sätta fingret på det just eftersom det inte handlar om endast en sak, utan det finns många delförklaringar och bidragande faktorer och fenomenet är inte entydigt dvs. hur frågan kan tematiseras.

  Jag försökte själv mera sätta fingret på blindheten och ignoransen feminister och kvinnor har för kvinnlighet och hur det förvränger hela jämställdhetsdiskussionen, sen är det en annan fråga att utreda varför de är så blinda, där kommer dina hypoteser in. Men från mitt perspektiv är det viktigare att etablera sambandet som kvinnlighet har till könsroller och jämställdhet, för största delen av ”ojämställdheterna” upplöses när man beaktar det.

  Men din ”natur”-förklaring är nog för övrigt väldigt plausibel, med tanke på att inte ens kvinnor som tänker på frågorna vill bli på det klara med sin egen roll i det hela. De ifrågasätter natur, men handlar i enlighet med denna natur, ett ganska starkt bevis för naturens roll i det hela.

 11. @straightmansburden:

  Jag hävdade inte ens att det var sant – bara att det är logiskt. Wink

  Det skulle också erbjuda en förklaring till varför feminismen tycks falla tillbaks till ’offerfeminism’ även när man lagt ned mycket energi på att argumentera för att kvinnor måste få konkurrera med män på lika villkor. När allt kommer omkring öppnar kvinnokortet sådana genvägar att det är svårt att låta bli, även om det straffar sig på längre sikt.