Får jag lov att hata Zara om jag vill?
avatar

Jag snubblade just över en artikel på nyheter24 ifrån mars i år(?). Artikeln är en kortare intervju med feministkändisen/kändisfeministen Zara Larsson. Det hela är väldigt kortfattat och ytligt, i bemärkelsen att det inte är särskilt djuplodande alls, men i slutet finns ett guldkorn där Larsson, delvis, förklarar sin syn på manshat och det har ju varit på tapeten till och från dom senaste åren.

”Jag får väl hata män om jag vill. Haha! Jag tror inte att det är skadligt alls.”

Larsson förklarar vidare att manshat såklart inte har något som helst inflytande på jämställdheten, varken i positiv eller negativ riktning, men att det är ”en sund reaktion”, ett ”svar” som ”uppmärksammar klyftan”. Jag noterar att Larsson här tryggt lutar sig mot bilden av män som stoiska klippor av fysisk och emotionell styrka samt den kompletterande bilden av kvinnor som väna mör utan förmåga att i verklig mening påverka sin omvärld.

Själv är jag inte någon Larssonolog, jag finner henne inte särskillt intressant egentligen, varför jag var tvungen att googla fram några årsgamla bloggposter hon skrivit på ämnet för att förstå mer av hur hon tänker och resonerar. Läs gärna posterna ”Manshat <33333333” och ”I tydlig punktform ska jag här förklara”. Resonemanget tycks vara det vanliga:

 1. Män som kollektiv har mer makt än kvinnor som kollektiv, detta kallas för Patriarkatet och bygger på och sprider kvinnohat.
 2. Manshat är den emotionella reaktionen på Patriarkatet och dess uttryck, såsom machokultur, våldtäktskultur och glastak, snarare än ett hat emot enskilda män.
 3. I ett Patriarkat kan män, per definition, inte bli strukturellt förtryckta av kvinnor.
 4. Därför är manshat inte bara förståeligt och försvarbart, det är positivt och nödvändigt.
 5. Lady Dahmer är bäääzzt! <3

Min personliga favorithusblatte publicerade för en dryg vecka sedan en video på sin videoblogg där han förklarade dels att dom män Larsson i dagarna kritiserat inte alls är vita Svenssons utan invandrare, dels att Larsson är en idiot och dels att skicka hat- och hotbrev till henne inte bara är kontraproduktivt: det är idiotiskt det med.

Detta frammanade såklart en väsentlig mängd hat och hot emot vår käre husblatte, vilket föranledde en uppföljande video för att ”gå igenom den typen av näthat som Robert Aschberg aldrig någonsin skulle våga ta upp”. Den består till största delen av citat ifrån bajsstormen och humoristiskt raljerande över dessa citat, vilket i sig är motivation nog att lyssna på utläggningen, men däremellan finner vi några instick som är värda att notera. Jag väljer att utelämna åsikten att det främst är kvinnor som förlorar på massinvandringen ifrån MENA-länder, då jag för närvarande varken orkar tänka igenom eller underbygga några egna åsikter om det, och istället fokusera på följande. Parafras: att kalla mig för rasist eller sexist är inget argument och klarar du inte av att underbygga dina åsikter och argumentera för dom kan du inte förvänta dig att jag ska ta dig på allvar. Att han ens ska behöva poängtera en så uppenbar sak är både skrämmande och symptomatiskt. Mot slutet av videon ger han tittaren en utmaning: förklara och kom med exempel på hur manshat är skadligt.

Challenge Accepted

dubbel omfattning

Dubbel omfattning.

För att övervinna utmaningen kan man välja två vägar. Antingen smular man sönder idén om det manliga kollektivets överhöghet (benämns Patriarkatet) och därmed idén att individer ur detta kollektiv skyddas av en strukturell energisköld, eller så pekar man på faktiska fall där män tar skada av manshat (vilket i sin tur motbevisar Patriarkatet, då dom båda enligt ovan ej är med varandra förenliga). För att verkligen driva hem sin poäng kan man såklart göra en dubbel omfattning, vilket jag ämnar försöka.

 

Myten om Manlig Överordning

Myten om den manliga överordningen bygger på observationen att Y-kromosomer förekommer med väsentligt högre frekvens hos individer ur samhällets maktelit än ur samhället i stort, vilket genom en marxistisk maktanalys leder till ”bevis” för att klassen Män förtrycker och utnyttjar klassen Kvinnor. Analysen är felaktig på flertalet plan, men frodas i samhället på grund av vår instinktiva vilja att se män som aktörer och kvinnor som ”objekt” (”objekt” ska här snarare ses ur perspektivet subjekt/objekt, snarare än som en tingest), kombinerat med en avsaknad av intresse för män utan makt – vi väljer ofta att bara se dom män som har makt nog att utöva agens på samhället i stort eller i den kontext vi för tillfället rör oss i.

Analysen är felaktig eftersom den bygger på att män som grupp är överordnade, vilket inte är fallet. Individer inom gruppen män är mer utspridda: det finns fler män i samhällstoppen och på samhällets botten. Snarare än en upphöjning av män som grupp ser vi en större spridning inom gruppen.

Analysen bygger också på den felaktiga slutsatsen att män utgör ett kollektiv, där den enes makt och framgång (åtminstone till del) delas med övriga i gruppen eller att övriga på något sätt har tillgång till den makten. Män, till skillnad från kvinnor, saknar en instinktivt bildad uppfattning om den egna gruppen – män saknar in-group favoritism då män saknar en emotionell tillhörighet till gruppen män – vilket motsäger idén att män med makt skulle dela den makten med andra män på basis av manlig identitet. Vidare kräver detta att man helt förbiser hur män som individer fungerar och hur manlig homosocialitet (dvs, ickesexuella relationer män emellan) ser ut; det förutsätter också en fullständig misstolkning av motivationen som driver manliga individer ur eliten till att högprestera. Män strävar efter framgång, makt, status och egendom i syfte att särskilja sig ifrån övriga män, inte för att bygga en gemensam identitet eller för att stötta kollektivet, detta i syfte att höja sitt sexuella marknadsvärde. Därför delar dessa män bara med sig av sina resurser i den mån det gynnar deras sexuella marknadsvärde; dessa män uppvisar altruism gentemot sina manliga undersåtar i den mån dom kvinnor han suktar efter uppskattar det. Alltså, det är kvinnor med högt sexuellt marknadsvärde (som Larsson) som bestämmer i vilken mån män med makt delar den makten med andra individer.

Eftersom gruppen män inte är höjd över gruppen kvinnor och eftersom män ur eliten inte delar sin makt med övriga män (annat än för att vinna poäng som altruister) faller hela idén om att vi lever i ett patriarkat såsom det beskrivs av feministisk teori. Män saknar den patriarkala energiskölden Larsson et al. hävdar skyddar män från negativa konsekvenser av manshat.

Vidare tar teorin inte hänsyn till lokal styrkeöverlägsenhet. Även i ett samhälle med ett Patriarkat enligt Feministiskt stuk skulle en lokal styrkeöverlägsenhet ge manshatare möjlighet att strukturellt skada män, till exempel i den lokala Socialförvaltningen.

lokal överlägsenhet

Manshat skadar män

Först måste vi summera upp vad som menas med manshat. Svenska Wikipedia definierar det, föga förvånande, som ”[…] hat eller starka aversioner mot män”. Hat hos en individ gentemot en grupp eller hat hos en grupp mot en annan kan såklart motivera direkta handlingar mot den hatade gruppen, men även ”stark aversion” kan leda till att man drar felaktiga slutsatser samt skapar system och regler som tar avstamp i denna aversion snarare än i rationella slutsatser av objektiva fakta. Det är främst här som jag ser hur den utbredda misandrin i samhället är en fara för män, snarare än att det skulle föreligga någon risk för en hatmotiverad utrotningskampanj eller liknande.

 1. Definitioner av våldtäkt, antingen explicit eller implicit, som ett brott män begår riskerar inte bara att förneka manliga våldtäktsoffer den hjälp och det stöd dom behöver. Det ger våldtäktskvinnor ett fripass med vilket dom kan fortsätta att begå övergrepp och det förstärker bilden av mannen och maskuliniteten som något våldsamt, empatilöst och djuriskt – det förstärker existerande misandri genom att manipulera statistik. Kvinnor tycks faktiskt våldta män i ungefär samma omfattning som män våldtar kvinnor.i
 2. Oviljan att inse att kvinnor är minst lika våldsamma i nära relationer som män är. Som Ninni påpekade häromdagen så har till och med en skribent på Politism insett att även män far illa i nära relationer och att även män är i behov av hjälp, men i en misandrisk kultur förbiser man mäns utsatthet. Ingen bryr sig ifall en ”skitstövel” far illa.
 3. Med en allmän syn på män som potentiella sexförövare riskerar vi ett samhälle där män i lägre utsträckning får vårdnad om sina barn. 5 % av barn bor hos sin far, 20,5 % hos sin mor (dvs., barnet bor hos fadern i ett fall av fem) och 74,5 % hos sina samboende/gifta föräldrar. När barn bor hos enbart en förälder har modern vårdnaden i 22 % av fallen och fadern vårdnaden i 2 % av fallen.ii
 4. En misandrisk syn på mannen som den starke patriarken gör att vi sänker vår förmåga att känna empati med pojkar och män. Det är idag inte bara lagligt att genomföra riskfyllda amputationer av den känsligaste delen av pojkars könsorgan,iii nyligen sköt Region Skåne till ytterligare 3,3 miljoner kronor för att ännu fler bäbisar skulle kunna könsstympas.iv I Sverige har vi i alla fall hyfs nog att ge bäbisen viss bedövning först, även om den unga åldern begränsar hur mycket bedövning som kan ges.
 5. Bilden av maskulinitet som en defekt påverkar hur vi ser på pojkars sätt att vara, lära och uttrycka sig – vi försöker lära pojkarna att anpassa sig till en skolmiljö som inte passar dom, snarare än anpassa skolmiljön efter barnens behov. Vi lär pojkarna att dom måste kompensera flickorna för sina och sina förfäders ”tillkortakommanden”. Den miljön och idén om manlig arvsynd gör att pojkar får svårare att lära sig och i värsta fall tappar lusten att bli produktiva medborgare, en förlust för både pojkarna och samhället.
 6. Idén att alla är födda som blanka blad leder till slutsatsen att det är maskulinitetens fel att det inte är så många kvinnor i företagens och partiernas styrelser, vilket föranleder diskriminerande behandling av manliga sökanden till attraktiva positioner. Ju mer misandrisk den beslutsfattande är, ju mer drakoniska beslut riskerar han/hon att ta.
 7. I en misandrisk miljö ökar risken att män anklagade för oförrätter mot kvinnor antas vara skyldiga, menar jag. Rädslan att en social umgängeskrets, en familj, rättsväsende eller en arbetsgivare ska godta anklagelser som bevis för skuld kan användas för utpressning av män.
 8. En aversion gentemot män, speciellt i kombination med en förkärlek till kvinnor, är vad som ligger bakom dagens brist på tillgång till juridisk abort för män som inte vill bli fäder.

Om Larsson efter det här framhärdar i att hon inte bör kritiseras för att hata män ”som grupp”, borde inte jag kritiseras för att hata Larsson ”som ideolog”. Jag väljer dock att hata vare sig Larsson eller ”ideologen Larsson”, dock känner jag en ”stark aversion” …

Förövrigt inser jag först nu att tösen inte är gammal nog att gå på Systembolaget förrän i slutet av nästa år, vilket skulle förklara varför hon väljer att uttrycka sig som en fjortonåring när hon skriver. Man får väl ha visst överseende både med hennes idéer och hennes litterära gärning, själv var jag inte riktigt klok i mina tonår jag heller.

Inte för att ålder, eller brist därpå, påverkar argumenten. Jag menar bara att ett visst tålamod kan vara klädsamt.


Kommentarer

Får jag lov att hata Zara om jag vill? — 54 kommentarer

 1. Bra att du tar upp det.

  Detta med manlig överordning har många faktorer som samverkar. Allra viktigaste tror jag är hur vi som flockdjur alltid anordnar oss i hierarkier, där driften att följa den store, starke och trygge ledaren är genetiskt inpräntat i oss. Och den bilden tar då av naturliga skäl formen av en man. Försök att göra dig av det hjärnspöket när du inte ens är medveten om det!

 2. ”Myten om den manliga överordningen bygger på observationen att Y-kromosomer förekommer med väsentligt högre frekvens hos individer ur samhällets maktelit än ur samhället i stort, vilket genom en marxistisk maktanalys leder till “bevis” för att klassen Män förtrycker och utnyttjar klassen Kvinnor.”

  Okej. Varsågod och utför en sådan analys!
  Påstå inte!
  Utan bevisa en gång för alla att den LEDER till ”bevis”, dvs. bevisa att det inte går att bevisa eftersom du ju sätter ”bevis” inom citationstecken.

  Och det är just det jag påstår. Det går inte att bevisa! Den leder inte till något. Alltså existerar ingen sådan analys.

  Ditt påstående är uppåt väggarna falskt.

  Bevisa att jag har fel, så äter jag upp inte bara min hatt…

  Förklara annars varför du och andra här åter och återigen spottar ur er detta falska påstående.

  Du säger ju själv:

  ”Eftersom gruppen män inte är höjd över gruppen kvinnor och eftersom män ur eliten inte delar sin makt med övriga män (annat än för att vinna poäng som altruister) faller hela idén om att vi lever i ett patriarkat såsom det beskrivs av feministisk teori. Män saknar den patriarkala energiskölden Larsson et al. hävdar skyddar män från negativa konsekvenser av manshat.”

  Feministisk teori, ja!
  Hur vore det med egna undersökningar i stället för att svälja allt som feminister spottar ur sig?

  Du har som framgår i detta stycke visat att hela idén med patriarkat faller. Tack!
  Men har du därigenom även bevisat att den s.k. marxistiska analysen har fallit?
  NEJ!
  För det existerar helt enkelt ingen dylik analys. Alltså motsäger du dig själv.

 3. @panbaidu: ”Okej. Varsågod och utför en sådan analys!
  Påstå inte!
  (…)
  Du har som framgår i detta stycke visat att hela idén med patriarkat faller. Tack!
  Men har du därigenom även bevisat att den s.k. marxistiska analysen har fallit?
  NEJ!”

  Men herregud, jag har väl inte påstått att jag motbevisat den marxistiska analysen i sig? Det skulle kräva lite mer arbete och ett annat forum: här diskuterar jag jämställdhet ur ett könsperspektiv. Precis som du pekar ut, så har jag lett i bevis att man inte kan använda en marxistisk klassanalys på grupperna män och kvinnor – vilket feministerna gör.
  Jag ser ärligt talat inte vad vi är oense om, än så länge?

 4. Självklart är feminismens manshat skadligt precis som du visar i din text,t,ex att pojkars och mäns problem och tillkortakommande negligeras av samhället på område efter område pga den.
  Ibland undrar man om inte karriärfeministerna ändå känner sig nöjda med den stora invandringen från s.k patriarkala kulturer vi haft och de problem som detta fört med sig,eftersom detta rättfärdigar att ännu mer feminism inympas i det svenska samhället och att dom på så sätt kan sitta kvar på sina välbetalda jobb.
  Förövrigt är det inte bara killar/män som drabbas av feminismens manshat utan även tjejer/kvinnor som får en snedvriden skräckpropaganda serverad gällande halva befolkningen vilket begränsar deras liv,och gör att dom får ett dysfunktionellt förhållande till män som kan vara svårt att reparera,ungefär som en KKK medlem som blir kär i en svart det blir väldigt många onödiga hinder att klättra över pga troende på hat retorik.

 5. @michael: ”Förövrigt är det inte bara killar/män som drabbas av feminismens manshat (..)”
  Nej, såklart inte, men det var inte det som skulle bevisas.

 6. @ Kollen

  “Myten om den manliga överordningen bygger på observationen att Y-kromosomer förekommer med väsentligt högre frekvens hos individer ur samhällets maktelit än ur samhället i stort, VILKET GENOM EN MARXISTISK MAKTANALYS LEDER TILL ”BEVIS” för att klassen Män förtrycker och utnyttjar klassen Kvinnor.”

  Allt skrivet med stora bokstäver är ett påstående.
  Hade du satt ”en marxistisk maktanalys” inom citationstecken, hade jag inte brytt mig.

  ”Precis som du pekar ut, så har jag lett i bevis att man inte kan använda en marxistisk klassanalys på grupperna män och kvinnor – vilket feministerna gör.”

  Inte riktigt så som du påstår, men däri ligger just den ironi jag, trots allvaret hos mitt inlägg, ville få dig att upptäcka. Marx själv, såsom en av de mest hängivna anti-feministerna om han levde idag, utan att för den skull lägga Kapitalet åt sidan, skulle ha hållit med dig och tycka att det var rätt bra skrivet.

  Men jag har stora förhoppningar om dig Kollen. Ditt svar tyder på du själv börjar ana att något är åt helvete fel här. Feminism har INTET med Marx’ analyser att göra.

  Det hela är ett av historiens största LURENDREJERIER!

 7. @panbaidu:
  Vad jag menade med ”VILKET GENOM EN MARXISTISK MAKTANALYS LEDER TILL ’BEVIS'(…)”, är att om man ser på förhållandet män/kvinnor genom en marxistisk lins så kommer man att dra slutsatsen att ”klassen” män är överordnade. Det i sig är inte ett påstående om att den linsen ger en felaktig bild när man ser på förhållandet över-/arbetarklass. Jag tror att du missar den nyansen i meningen?
  I den meningen har du fel när du säger att feminism inte har något med Marx’ analyser att göra, eftersom feminismen är ett resultat av en (felaktig) applicering av Marx’ analyser på förhållandet män/kvinnor. Med det inte sagt att Marx själv förordar en sådan applicering.

 8. @ Kollen
  Du kan inte förmedla den sortens nyans som du påstår att jag har missat, utan att använda citationstecken. Det är det som är poängen med citationstecken.

  Det går överhuvudtaget inte att APPLICERA Marx analyser, vare sig korrekt eller felaktigt, på förhållandet mellan män och kvinnor, oavsett vad feministen själva påstår! Marx analyser handlar om distinkta ekonomiska klasser. Det vore precis lika idiotiskt att applicera dem på ”vita” och ”svarta”.

 9. Ännu ett kommentarsfält som håller på att bli förstört av fjantig metadiskussion.

  Trist…..

 10. Det finns även en massa idioter som påstår att Kapitalet beställdes av bankirer, att judar låg bakom Ryska revolutionen, etc. ! Folk är fan inte kloka!

  Vi snackar här om roten till ett världsomfattande bedrägeri och så kallar ni det ”metadiskussion”!

  Tvingas man under pistolhot att göra en feministisk applikation av en ekonomisk analys, så är det knappast Marx’ analyser, utan Adam Smiths ”osynliga hand” som får företräde.

 11. Luktar radfem som kör med upprepade avledningsmanövrar.
  Är det inte bättre att du skriver för nån som är intresserad? Även om det kanske inte blir så lätt att hitta nån…..

 12. Det är lugnt F, jag tänker inte trasa sönder tråden.
  Eftersom hon själv använder klassbegrepp som argument mot feminismen, så föreslår jag henne att från och med nu sätta varje feministiskt påstående som hon själv inte har verifierat, inom citationstecken. Helt enkelt för att undgå absurda motsägelser.
  Det är inte så att jag inte gillar Kollens inlägg. De neutrala delarna är väldigt bra.

 13. @ Kollen
  Oj! Sorry.

  Det är möjligt att du fortfarande inte förstår min poäng.

  Du säger:

  “Precis som du pekar ut, så har jag lett i bevis att man inte kan använda en marxistisk klassanalys på grupperna män och kvinnor – vilket feministerna gör.”

  Tänk logiskt nu, Kollen.

  Om du nu har bevisat att man inte kan använda en marxistisk klassanalys på grupperna män och kvinnor, så har du ju därmed även bevisat att inte heller feministen kan göra det.

  Du har därmed bevisat att feminism och marxism är oförenliga.

  Feministen kunde lika gärna ha använt Kalle Anka utan att förändra någonting hos feminismen.

  Jag kan inte föreställa mig hur jobbigt det måste kännas att upptäcka att man har blivit genomlurad under alla år. Men bättre sent än aldrig.

  Tänk logiskt Kollen.

  Redan det att både högern och vänstern kryllar av feminister borde få folk att stanna upp och fråga vad fan det är frågan om.

  Jämställdhet är ett argument för feminism och aldrig omvänt.

  Från den dagen det omvända görs gällande så heter det ”korruption” förklädd till ”rörelse”.

  Och den enda rörelse jag ser är den feta feministdamens och feministherrens skrattande promenad ända till banken, med mig som inte röstar på FI som försörjare.

 14. @panbaidu:
  Jag har i någon mån tröttnat på den här diskussionen. Jag har redan förstått vad du vill få sagt, men jag kan väl klämma ur mig ett svar till.

  ”Om du nu har bevisat att man inte kan använda en marxistisk klassanalys på grupperna män och kvinnor, så har du ju därmed även bevisat att inte heller feministen kan göra det.”
  Jag kan inte heller skruva i en skruv med en hammare. Det hindrar mig dock inte ifrån att slå på skruven med hammaren. Jag kan till och med spika i skruven.
  Det går att applicera marxistiska teorier, om än något modifierade, på det sätt feminister gör. Att resultatet blir skevt hindrar dom lika lite som en skruv hindrar mig från att slå på den med en hammare.
  Du kan mäta något med en tumstock som mäter tum och sedan insistera på att du mätt upp plankan i centimeter. Att skiten sen inte passar och att huset faller samman hindrar dig inte ifrån att använda fel verktyg i ett tidigare skede.
  Jag har inte bevisat att man inte kan använda marxistisk klassanalys, jag har bevisat att resultatet blir felaktigt. Förövrigt har jag heller inte sagt att det blir rätt om man applicerar den på kapitalismen, men det är en annan fråga.
  Vidare har jag inte heller påstått att feminismen är en marxistisk konspiration. Problemet är större än höger/vänster.

  Nog om detta, jag orkar inte mer. Vi håller med varandra om det viktigaste: analysen är fel.

 15. @ Kollen
  Visst! Vadsomhelst i världen går att applicera på vadsomhelst.

  Frågan var om Marx’ klassanalys går att applicera på kön eller ej. Du har att bevisa ett sådant påstående, t.ex. i nästa liknande inlägg (försåvitt du inte använder citationstecken). Man ska faktiskt inte påstå saker utan bevis. (Det är det vi kritiserar feminismen för). Tills du kan bevisa det, föreslår jag att du sätter varje sådant påstående inom citationstecken.

 16. @Frogfish:

  ”Ännu ett kommentarsfält som håller på att bli förstört av fjantig metadiskussion.”

  Jag tvingas dela den uppfattningen. Det kan vara kul någon gång och jag är definitivt skyldig till att ha deltagit i en del av dessa metadiskussioner. Men det blir alldeles för mycket, hela tiden! Visst kan det vara kul att någon gång prata om t.ex Andra Världskriget, men att många trådar som handlar om helt andra saker ska spåra ur i långa dueller om helt orelaterade historiska eller ideologiska spörsmål är ganska jobbigt.

  Men jag har ingen lösning att erbjuda och erkänner, som sagt, min egen del i skulden för att detta inträffar.

 17. Nej Kollen, du får inte hata Zara, tänk på värdegrunden, VÄRDEGRUNDEN!!

 18. Hej.

  @panbaidu:

  Varför kan man inte genomföra Marxistisk klassanalys på feministiska påståenden om verkligheten, eller av feminism? Jag utgår från att det är Marxistisk analys i Lenins ådra du syftar på, och inte ägandet och kontrollen av produktivkrafterna, det dialektiska flödet, med mera.

  Det går ju exempelvis att göra Marxistisk litteraturanalys, eller Marxistisk [ämne/fält]-analys, då det rör sig om en metod med på förhand givet resultat enär den är en ideologi och inte en empirisk eller positivistiskt objektiv metod.

  Sedan kan man givetvis hävda att de vetenskapliga metoderna i sig är en ideologi med sanningsanspråk, (och därmed maktanspråk & kontrollfunktion) men då har vi raskt rört ner postmodernismen och poststrukturalismen i Marxismen.

  Kanske narrativ diskursteori är en bättre metod för analys av samspelet Marxism – modern feminism, då det allt mer handlar om protagonister och berättelser, samt både mimetisk och memetisk förförståelse av världen.

  Personligen finner jag klassanalysen daterad – den är för mig ett barn av sin tid, och har haft sin storhetstid. Teknologiska framsteg har gjort den irrelevant, och de perspektiv som den teknologiska utvecklingen skapar, medger och indirekt frambringar har föga att tjäna på att hålla kvar vid denna allt mer religionsliknande åsiktsfamilj (den Marxistiska). Kanske kommer ånyo ett samhälle uppstå där Marx och Engels resonemang har någon form av giltighet, kanske inte. Idé – utveckling – idé, inte sant?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 19. Marxism, feminism och intersektionalism är olika tillämpningar av samma grundidé: en grupp är överordnad en annan.

  Marxismen började lite ödmjukt med ekonomisk klass.
  Feminismen lade till kön.
  Intersektionalismen … gick på LSD, tror jag.

  Slut från mig.

 20. @ Kristian
  Smile

  @ Richard

  Det här handlar varken om Lenin eller dialektisk materialism (som huvudsakligen var Engels’ sysselsättning) eller hermeneutik eller någon ”postmodernistisk” icke-ekonomisk förvanskning av Marx (det finns förstås även sådana som räknas till den perioden som har handskats med Marx skrifter med respekt).

  Inget av allt jag har läst av och om Marx stödjer EN MARXISTISK MAKTANALYS som LEDER TILL “BEVIS” för att klassen Män förtrycker och utnyttjar klassen Kvinnor.

  Det är klart att det går att förvanska Marx ut i det absurda. Men då bör kritikern också påpeka det.

  Kom och säg till min syster som jobbar häcken av sig att klasser är passé. Klass är inget märkvärdigare än en grupp människor som tillvaratar sina intressen. Inget för den vuxna personen att vara skraj för. Jag själv har alltid förespråkat en socialdemokratisk modell. Och Kollen använder just klasskilnader som argument mot feminismen.

  I själva verket är det bara vänsterargument som går att använda mot feminismen. Feministen finner det som jätte komiskt när det är folk som avskyr vänstern som gör det. För vad kan föranleda en sådan komisk situation om inte det att den s.k. ”marxistiska” feminismens ”osynliga strukturer” i själva verket härstammar från Adam Smith, dvs. högerns stora ideolog.

 21. Jag vill bara dementera att jag använt klasskillnader som argument mot feminismen. Den som läser in det i texten är fri att göra så, men det var inte min avsikt eller poäng.

 22. Okej. Nu börjar jag själv tröttna på det här.
  Vad som förhindrar att alla män buntas ihop i en enda stor mansgrupp är klasskillnader – bestående av politiska, ekonomiska, sociala etc. skillnader.
  Kanske om tusen år. Men svårt att fatta varför alla världens män skulle börja kollektivt förtrycka alla världens kvinnor (bestående av deras mödrar, systrar mm.)
  Kanske är det så att feminister redan planerar att göra en sådan film. Men jag skulle placera den på science-fiction hyllan. Jag tror helt enkelt inte på en sådan planet.

 23. @panbaidu:

  ”Du har som framgår i detta stycke visat att hela idén med patriarkat faller. Tack!
  Men har du därigenom även bevisat att den s.k. marxistiska analysen har fallit?
  NEJ!
  För det existerar helt enkelt ingen dylik analys. Alltså motsäger du dig själv.”

  Nonsensargument, huruvida det existerar en marxistisk analys hänger helt på innebörden av ordet ”analys”.

 24. @panbaidu: Hej.

  Vad som sägs om det här resonemanget?

  ”Den moderna feminismen, som inte arbetar för likhet inför lagen oberoende av inkomst och kapitalinnehav, är en i mitt tycke bourgeois kidnappning. Lägg till multikulturalismen, allas lika värde, samt den paternaliska exotifierande rasismen gentemot från utanför europeisk kulturtradition kommande personer, och det framgår att det rör sig om borgerskapets onyttiga och bortskämda döttrars kapning av de arbetande kvinnornas klasskamp.” Citat: mig själv.

  Själv skulle jag säga att en ohelig allians av kapital och stat, med den svenska socialdemokratin som barnmorska, och med kulturbidragsarbetare och journalister som profeter och profitörer, bär skulden till dagens korporativa stat, där själva språkets gemensamheter stulits från det svenska folket, men det säger jag som svensk i första hand, och allt annat i andra hand.

  Vad säger du om mitt påstående att socialism/kommunism och kapitalism har samma logiska slutpunkt (sett ur den enskildes perspektiv) och både skapar och förtär varandra?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 25. @panbaidu:

  ”Det går överhuvudtaget inte att APPLICERA Marx analyser, vare sig korrekt eller felaktigt, på förhållandet mellan män och kvinnor, oavsett vad feministen själva påstår!”

  Faktum kvarstår att detta är precis vad den tidens marxister gjorde på 70-talet. Problemet är att du hänvisar till någon sorts ”original marx” medan de världsledande förespråkarna av Marx långt senare gjorde dessa modifieringar. Framför allt verkar det ha varit Herbert Marcuses åsikter som låg grund för detta. Du verkar helt ha glömt bort vilken status som han hade under campusprotesternas storhetstid.

  ”Marx analyser handlar om distinkta ekonomiska klasser. Det vore precis lika idiotiskt att applicera dem på “vita” och “svarta”.”

  Icke desto mindre är det precis vad ”Social studies” och senare ”Afroamerican studies” och senare ”Gender studies” haft för grund. Den idioti du beskriver är inte en isolerad händelse. Den är grunden för stora delar av högre utbildning i USA. VAr trodde du alla vita ”blacklivesmatter”-supporters kom ifrån?

 26. @Rikard:

  ”“Den moderna feminismen, som inte arbetar för likhet inför lagen oberoende av inkomst och kapitalinnehav, är en i mitt tycke bourgeois kidnappning”

  Inte en åsikt du är ensam om. Den här videon delade jag för länge länge sedan på Aktivarum. Alan Sorel kommenterar femiismens ”burgoise” element.

 27. @ Erik
  ”Nonsensargument, huruvida det existerar en marxistisk analys hänger helt på innebörden av ordet ’analys’.”
  Redan här visar du vad det är att vänta: ett slitsamt negativistiskt, relativistiskt ältande av en massa ord helt utanför ämnet. Det är snarare du som alltid har stått för nonsens.
  Jag orkar inte med det.

  @ Rikard
  Överraskande nog, träffar du med stora delar av ditt resonemang huvudet på spiken.
  Bara vissa detaljer skiljer oss. Men vi är tydligen väldigt nära varann i tänkande (såvida det inte är bara en tankelek från din sida).
  Vist är det är precis som en grekisk tragedi. Endast Marx kunde proppa igen och förhindra vänstern från att andas ”vänster”.

 28. Sen Zara skrev sitt inlägg ’Manshat <33333333' har drygt 1500 svenska män tagit sitt liv. Det är ju inte helt otänkbart att just 'manshat' kan ha varit droppen i ett antal av de fallen?

 29. @.: Vad hände här? Skulle det inte vara ett videoklipp?

 30. @Erik:

  Det finns inga antifeminister som inte också är fiender till hederliga arbetares eller fattiga mäns intressen, eftersom man måste vara neurologiskt funtad till att sparka neråt och slicka uppåt för att vara antifeminist och då är man oförmögen till att försvara fattiga eller löntagares intressen.

  Det är inte bara det att man inte hör hemma inom vänstern om man har en partikel homofobi, transfobi, rasressentiment, antisekularism, antifeminism, jämställdism, klimatförnekelse, antiintellektualism eller antisyndikalism i sig (eftersom människor utan solidaritet inte ska få någon solidaritet). Det är också så att om man är antifeminist eller xenofob så är man helt enkelt född som den typen av människa som instinktivt kommer att förråda arbetares/löntagares intressen. Det är bokstavligen ett fönster in i generna. Shaun King som är svart eller våldtäktsvännen Sargon som har varfärgad hy – båda kallar sig vänster, men jag visste redan från början att båda skulle förråda vänstern pga sina neurotyper.

 31. @ Rikard
  Jag skulle formalisera ditt resonemang en hel del och göra vissa justeringar (t.ex. skilja ”socialism” från ”kommunism”; inget fel med en socialdemokratiskt kontrollerad kapitalism, så den inte skenar iväg).
  Marx har lika lite med feminism att göra, som Hitler med en nynazistisk jude. Och visst, båda är möjliga i dessa knäppa tider.
  Feminism lever på folks okunskap och lathet, på alla möjliga förvanskningar till stor del med hjälp av extrem relativism som tydligen tillfredställer folk och att folk håller ifrån sig det kusliga i insikten att man har blivit lurad under alla år.

 32. @Axel Edgren: Hej.

  Axel, om du vet det, så har du i princip öppnat för att man skall kunna kräva av dig att du anger vem, var, när, hur och varför en namngiven person sviker din definition av vänster.

  Vänster för dig verkar vara att man är positivt inställd till en blandning egenskaper och valda positioner. Två frågor:
  -Hur ser du på likgiltighet inför exempelvis transsexuella personer, som i: ”Jaha, din kropp stämmer inte med ditt psyke säger du. Än sen då, det påverkar inte hur jag bedömer dig.”
  -Finns det grader och skillnader i på vilket sätt och hur positivt inställd man är till exempelvis feminism?

  En annan fundering utifrån dina ord: ”…eftersom människor utan solidaritet inte ska få någon solidaritet”. Solidaritet är ett inlärt beteende bottnande i instinkt – om du aldrig mötts av det kan du alltså inte praktisera det eller lära dig det. Det betyder alltså att den du klassar som i avsaknad av solidaritet skall ställas utanför den mänskliga gemenskapen, är det rätt förstått? Vad händer om det visar sig att en majoritet människor har empatisk och sympatisk (psykologisk betydelse) solidaritet, men utifrån sina värderingar om olika grupper av människor (utifrån sina klassificeringar och prioriteringar)?

  Jag skulle hävda att solidaritet i ett modernt samhälle skall vara frivillig, av individer gentemot varandra framsprungen, och absolut inte påbjuden av auktoritet, då det inte längre rör sig om solidaritet i det fallet, utan om ur moral sanktionerat förtryck och privilegierad behandling av av makthavaren bestämd grupp människor.

  En avslutande fundering: är de principer du radar upp universella, eller är de specifika värden och normen för en specifik kulturell region och tidsperiod?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 33. @panbaidu: Hej.

  Min stora stötesten med modern västerländsk feminism har egentligen inget med Marx att göra, och min motvilja mot socialism och kommunism har med dess konkreta praktik att göra.

  Vad jag vill se är verklighetstrogna, realistiska planer och förslag från feminister och ’vänstern’ på hur man skapar det goda samhället, och det med en stat som är så liten som möjligt.

  Jag tycker att vi kan se en myckenhet slagord om ’solidaritet’ från vänster likväl som vi kan se ’ legalisera allt’ från dumskalle-liberaler, men väldigt lite ’Hur?’.

  Det förefaller finnas en brist på kunskap och mod som kommer sig från en ovilja eller oförmåga att stå för några fasta principer överhuvudtaget – troligen för att den som gör det blir en tacksam måltavla.

  Jämför exempelvis Löfven och Trump; den förste står inte för något, den andre är principfast (även man kan ha åsikter om vilka principerna är).

  Tanke-experiment och hypotetiska scenarier i alla ära – jag är av den åsikten att feminismen är kapad av den sekteristiska, i Lenins skugga framsprungna vänstern, där den enda principen (vilken man via dubbeltänk döljer för sig själv) är ’Makten framför allt’.

  Med det sagt, ”Ite missa est”

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare
  Ps Fast vad detta har med Zara Larsson att göra vete katten… Ds

 34. Jag skulle vilja ha tips på läsning kring alfamannens roll i samhällsbyggandet eller betamannens roll i samhällsbyggandet då det går in i varandra. Förstår ni vad jag söker? Jag behöver svar på eller läsning på hur relationen mellan beta och alfa varit genom tiderna. Tanken är att läsningen ska kunna ge mig djupare förståelse kring vad som skedde förr. Om ni tycker att alfa och beta är popkulturellt så översätt gärna fenomenen själva för jag tror ni förstår vad jag är ute efter. Jag hade velat veta lite djupare hur beta hanterat alfa från att ta över så pass mycket att det skulle varit negativt för gruppen. Har det funnits strategier, hur såg dom ut?

 35. En fråga jag också ställer mig är ifall macho är synonymt med alfa. Jag ser inte att Bill Gates är macho, men han kan ju definieras som grottans ledare idag. Jag håller därför inte med Gavin McInnes. Vill veta vad ni tycker om honom? Han är starkt emot folk som påstår att macho är dåligt.

  ”Macho is not bad, thats what brought us here”

 36. eller veta om hans påstående stämmer, och stämmer påståendet idag?

 37. Glider vi kanske in på det som vi för flera år sedan diskuterade och konstaterade. Att det finns en bra manlighet och en dålig manlighet. Jag hade gärna sett att Gavin gör den skillnaden. Kanske gör han det och så har jag missat det.

 38. @ Rikard
  Okej. Då har jag tydligen trots allt missförstått dig. Är mitt i en massa jobb.
  Eftersom det diskuterade ingick som en viktig och återkommande missuppfattning i en av huvudpremisserna i Kollens inlägg, så anser inte jag att det utgör en metadiskussion. Men jag tänker inte fortsätta. Mycket annat att fixa, som sagt.
  Vill bara säga följande:
  Manshatet från Zara är viktigt för feminismen. Långsiktigt inte smart, men den lever på extremiteter.
  Trump, principfast? Tror inte det. Läs DNs artikel om att 76 procent av allt han har sagt har varit lögner och överdrifter. Knappast trogivande.
  Löfven struntar jag blankt i. Jag vägrade rösta de två sista valen. Jag syftade på socialdemokratins begrepp, inte något parti.
  Kommunismen tror jag inte alls är realistisk. Socialismen själv har blivit kapad många gånger. Och kapitalismens bara dödsoffer måste ha överskridit ofantliga flera miljarder. Det innebär inte att den bör skrotas. I modern tid, med humanitära restriktioner som hindrar den från att skena iväg, bör den fungera.
  Jag förstår överhuvudtaget inte hur Lenin (som för övrigt varnade partiet för faran Stalin strax innan sin död) skulle kunna ha med det här att göra. Han var inte direkt en banbrytande teoretiker.
  Min poäng och paradoxen var det här: Förrän du rensar vänstern från feminismen som inte har ett smack med vänstern att göra kommer vi aldrig bli kvitt feminismen. Det är högst sannolikt att även SD blir feministiskt längre fram.

 39. @Torstensson: ”Har det funnits strategier, hur såg dom ut?”
  Kärnfamiljen. Föräldrar är villiga att offra liv och lem för sina barn och dras framtid, beta eller ej, och män är dom med handlingsfriheten och den fysiska styrkan (åtminstone historiskt sett) att hålla aristokratin i något slags schack. Det är därför det är så viktigt för autokrater att alienera fäder från sin avkomma, då fråntar man männen motivationen att gå samman för att kämpa för barnens framtid.
  Oklart i vilken utsträckning detta var anledningen till det monogama förhållandet, men det fick åtminstone den effekten vill jag hävda.

  ”Macho is not bad, thats what brought us here”
  Jag förknippar ordet ”macho” med en typ av ängslig extrovert personlighetstyp uppvisad av män som är osäkra på hur man är man. Jag förknippar det alltså med den normbrytande manligheten feminister talar om när dom talar om ”toxisk manlighet”, men det kan ju mycket väl vara för att jag blivit tvångsmatad och duschad i feministiska floskler hela livet.
  När jag säger macho syftar jag sällan på genuin maskulinitet, utan snarare på trevande och inte sällan våldsamma försök att härma den maskulinitet som personen själv saknar. Det är vulgärt och sorgligt.

  Tyvärr har jag inga förslag på texter eller föreläsningar sådär på rak arm, men jag hade nog börjat leta bland Alison Tiemans och Karen Straughans gamla klipp. Stardusk borde också ha berört ämnet vid något tillfälle, det låter som något han skulle intressera sig av.

 40. @Kollen:
  Skulle vara intressant att göra en liten undersökning på hur folk egentligen uppfattar ”macho”. Min uppfattning skiljer sig något från din, jag uppfattar ”macho” som en ”tuff manlighet”, men utan vare sig positiva eller negativa förtecken. Macho kan för mig alltså vara både positivt och negativt.

 41. @panbaidu: Hej.

  Aha, jag läste socialdemokrati som i partiet. Brukar inte begreppet användas som synonym med femtekolonnare och klassfiende av klassiska kommunister?

  Trump som principfast kan nog få både ett och annat att hamna i vrång strupe – vad det handlar om är vilken principen är. Att segra och regera via tillräckligt sanna påståenden (eller rena lögner, 2+2=5-tänk, samt självbedrägeri) är knappast unikt för honom; se den svenska vänsterns argumentation i invandringsfrågan, där principen är ’Invandring är av godo och ju mer desto bättre’.

  Lenin brukar anges som en person som var avgörande för att lämna mer utopiska och fredliga visioner bakom sig, för mer pragmatiskt ’Av vem, mot vem’-tänkande om makt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 42. Kollen och Dolf

  Jag undrar vad Gavin menar med macho. Om det är någon slags motsats till beskedlig och rädd så har han ju rätt till stor del. Jag hade exempelvis inte velat ha genusskolade pojkar som främsta insats vid ett bankrån. Då vill jag ha poliser som sätter brottslingarna på plats och har så pass stora egon att dom inte tvekar en sekund att trycka till en bankrånare eller en terrorist. Bra manlighet är otroligt viktigt för samhället.

  En dålig manlighet är den gängkriminelle som också skulle kunna ses som macho. Per definition så som jag definierat macho är det alltså inte något negativt så länge beteendet håller sig inom den bra manligheten.

  Manlighet i sig är som vi redan definierat det, det beteende som majoriteten män har. Det beteende som en minoritet män har är inte manlighet, det är snarare att betrakta som normbrytande. Att vara en våldtäktsman är alltså inte normen manlighet.

 43. @ Rikard
  Att någorlunda belysa det komplexa och oöverskådliga i det vi snackar om skulle kräva några tusen sidor.
  T.ex. en av Lenins skarpaste kritiker var kommunisten Rosa Luxembourg som mördades av sitt eget gamla socialdemokratiska parti. Det är inte första gången vänstern samarbetar med högern över sina kompromissgränser.
  Med en socialdemokratisk modell menar jag en icke-infekterad vänster som med rena kort ”konkurrerar” med högern på parlamentariskt plan.
  Helt uteslutet att någonting hos Lenins skrifter skulle gå att implementera i en feministisk teori. Det är inte Lenins fel om en provocerande feminist har lagt upp foto av honom på sin blogg eller nämner honom i något inlägg. I framtiden kanske hon byter ut det mot Hitlers. Ena dagen är Mona Sahlin första Maj talare. En annan dag skriver hon ett falskt intyg åt sin livvakt som vill leva som storkapitalist. Knappast vad en socialist skulle göra. Så att vänstern förespråkar invandrare är inte ett dugg förvånande. De har mycket troligt haft sina hemliga samtal om både invandring och feminism med högern. Det är alltså inte bara Trump som ljuger till 76 procent. Om det är 76 procent nu, hur blir det sedan? Vad innebär det för Europa?

 44. Jag kan för övrigt berätta att jag också har en yngre bror, vet inte om jag nämnt det. Han är sladdbarnet och har en annan mor än jag. Stockholmare, men det kan han inte hjälpa.

  Hur som helst så har jag genom åren noga följt hans utveckling till en ung man och hans frågor har varit många. Han har helt genomskådat feminismen och jag har bekräftat många saker för honom och faktiskt gett väldigt goda råd i hur han ska bete sig för att göra sig intressant hos kvinnor. Inte för att slå mig för bröstet, men ibland har hans tvekan kring vad han ska göra varit samma beteende som jag själv hade i den åldern och som inte fungerade alls bra. Samhällets felaktiga teorier kring män och manlighet gjorde mig osäker och har även gjort honom full av frågetecken.
  Jag har efter mina snabba sms till honom i akuta situationer fått svar timmar senare som låter som:

  ”Hur fan visste du det”
  ”Det funkade jättebra att göra som du sa, tvärtom vad jag trodde”

  De tipsen jag ger honom är ibland helt i motsats till vad han själv trodde. Jag önskar jag hade haft en sådan mentor i den åldern. Det är skitviktigt att unga män i Sverige inte blir feminiserade, för dom kommer bara lida av det och dessutom kan nog ingen kvinna påstå att en lycklig kvinna som ofta blir effekten av det jag säger är något dåligt.

 45. Macho manlighet kommer alltid innebära att man tar av andra, något man inte förtjänar. Det betyder alltid att man försöker gagnas av laglöst, respektlöst, samvetslöst eller sanslöst beteende istf att gagnas för att man tillför samhället något. Manlighet är inte längre uppoffrande, ädelt, ansvarstagande, alfahanne-aktigt eller samhälleligt additivt, utan är alltid destruktivt, barbariskt och subtraktivt från omgivningen.

  Varför? För att Manligheten som marknadsföringsord och propagandistiskt mantra har politiserats av högern, och högern hatar samhälle, solidaritet, sympati och självuppoffring men älskar barbari, själviskhet och hänsynslöshet individer emellan. Det är därför högern har tagit våldtäktsmäns känslor i åtanke och börjat ömma för män som får problem bara för att de har legat med plakata kvinnor – för att man vill premiera den typen av man och göra fler män i arbetarklassen till själviska, sociopatiska och svaga varelser som tar sig för av och struntar i omgivningen. Därav prat om feminisering. Därav prat om att stackars LO-gubbar ska tvingas gå på genusutbildning. Därav prat om att nuförtiden blir man våldtäktsanklagad om man flörtar med en kvinna.

  Högern vill aktivt göra arbetarmannen till en vidrigare och mer självisk varelse eftersom det är det enda sättet att få honom att rösta på lägre arbetslöshetsförsäkring och lägre skatter för Jimmie, Annie, Farage och alla andra aristokrater som skrattar åt sådana lättlurade, outbildade jönsar.

 46. @Torstensson: Utmärkta exempel på bra resp. dålig macho.
  Macho är som majonäs. Den kan vara en väsentlig igrediens, men den kan också skära sig.

 47. @Dolf

  Det där var en bra liknelse som jag instämmer i.

  Om vi ska dela upp manlighet i bra och dåligt som vi gjort tidigare så är det inte bara det här med att feminismen och skolan uppmuntrar pojkar att bli feminiserade som är intressant.

  Att bli feminiserad är ett begrepp jag stulit från de anglosaxiska länderna. Det innebär bland annat en sorts håglöshet, stå med mössan i hand. Det kan sägas som att det innebär att inte uppmuntra män och pojkar att vara det dom skulle kunna vara bra på. Att ta för sig i olika sammanhang, att tro på sig själv är beteenden som man i tidig ålder ska problematisera och sedan verkställa så att det hämmar pojkar. Man är en social justice warrior som piskar sig själv med ris, trots att man redan levde i världens bästa system. Många unga män har börjat tro att man kan ragga genom att klanka ner på manlighet och har helt missat att man måste vara någon först innan man gör det. Man uppmuntras att tro att det är fel på ens beteende trots att samma beteende behövs för att bli en bra polis, brandman, eller samhällsbyggare.

  Lite personliga observationer och som jag tror fler upplevt är att det i Sverige finns sedan länge en feminisering av män och pojkar. En trend som varat länge och som gjort balanserad kultur (världens bästa kultur på 50-60-talet) ängslig.

  Det är inte bara feminiseringen av män och pojkar i Sverige som är intressant, det blir mer intressant att titta på vad det innebär i en globaliserad värld. Det är enligt mina observationer ganska tydligt att Sverige är så pass extremt att närliggande länder skiljer sig åt ifråga om den sunda bra manligheten där bra självförtroende är en hörnsten. Det är alltså inte bara den heta italienaren eller charmiga fransosen som har bättre självförtroende. Jag har suttit med holländare och danskar halva sommaren i stora sällskap. Män från både Holland och Danmark har enligt hur jag uppfattar det ett större självförtroende. Dom tar för sig betydligt mer i diskussioner, verkar mer självsäkra osv. Jag tror inte det slumpade sig så att mina sällskap bestod av killar med självförtroende. Jag börjar misstänka att feminiseringen av svenska män, som är världens mest extrema, börjar bli så pass tydlig så att även holländare och danskar kan få epitet som exotiska i väldigt positiv mening. På ett sätt kan det få konsekvenser för svenska män, på så sätt att fler svenska kvinnor kommer välja dom männen, inte bara charmiga Mario i Italien eller Jean i Paris. Jag menar alltså att feminiseringen av svenska män redan fått dessa konsekvenser. Vad jag menar är att den snedfördelning av män och kvinnor i fertil ålder som tidningarna rapporterat om, kommer bli tydligare framöver också eftersom våra närliggande länder inte är lika extrema som Sverige i sin uppfostran av pojkar.

 48. @Torstensson:

  ”En fråga jag också ställer mig är ifall macho är synonymt med alfa.”

  Nej macho är inte synonymt med alfa. Vad alfa rent praktiskt betyder är (flock)ledare. Om du alltså har en omgivning där macho inte betraktas som en ledaregenskap så kommer det inte heller att vara alfa att vara macho. Då tvingas man välja om man vill vara macho eller om man vill vara alfa.

  Det är precis likadant som med myten att testosteron innebär ökad våldsamhet. Testosteron innebär tävlan, i en omgivning där man tävlar med våld innebär testosteron våld. I världsmästerskapen i Schack däremot skulle högre testosteron innebära bättre förberedelser och smartare strategier.

  När man testade kvinnor i fredlig tävlan så blev kvinnorna som fick testosteron smartare och mer taktiska. Kvinnorna som fick placebo och trodde de fått testosteron däremot blev mer aggressiva eftersom det var så de pga myterna om våldsamma män trodde de skulle reagera.

 49. Problemet är fortfarande:
  Håller man upp dörren för en feminist så är man en patriarkalisk kvinnoförnedrare.
  Släpper man dörren:
  Så är man en patriarkalisk kvinnoförnedrare.
  Hur man än gör så gör man alltid fel.
  Andra inte så ”feministiska” kvinnor ler tacksamt då de har händerna fulla av matkassar de bär hem till sin patriarkaliske make när man håller upp dörren.
  Maken till ”ordbajseri” på denna bloggen är vidunderligt.
  Man lär sig dock många nya ord.