Gästinlägg: Vad vill vi fråga partierna?
avatar

Gästinlägg av Jonas Bsson

Först vill jag tacka för alla de goda råd och glada tillrop jag fått i kommentarerna och jag hoppas att vi, tillsammans, ska kunna få ihop en slutgiltig version. Jag har tagit alla förslagen, strukturerat dem, sorterat, rensat, lagt till, dragit ifrån och till slut blev det 12 frågeställningar.

Det här ska ses som en förslagslista, bara för att klargöra att jag inte ser det som något personligt nederlag om inte ett enda ord av det jag skrivit kommer med i den slutgiltiga versionen. Nu återstår arbetet med följebrev, jag skrev lite i början men det borde kanske vara längre och ha med något om jämställdismen, renskriv och omformulera frågorna samt fixa referenser. Referenser ska helst vara av typen myndighet för även om bloggar och slaskmedia kan vara kul att läsa så har de dålig vetenskaplig tyngd.

Med vänliga hälsningar

Eder numera än gråhårigare Jonas Bsson

Förord

Vi är en växande grupp medborgare som inser att vårt samhälle är i behov av jämställdhet för att alla ska få möjlighet till att utforma sina liv efter deras egna önskemål och förutsättningar men samtidigt så ser vi att dagens jämställdhetsarbete, som tar avstamp i en feministisk syn där teorier om patriarkala strukturer och könsmaktsordning, inte ser och tar hänsyn till alla medborgares olika problem och behov. Vi anser att en sådan utgångspunkt inte har de verktyg som behövs för att se de verkliga bakomliggande orsakerna och att de tenderar att alltid föreslå samma lösningar, oavsett vilket problem det än gäller och vilka som är de verkliga bakomliggande faktorerna.

För att Sverige ska kunna fortsätta som ett föregångsland i jämställdhetsarbetet så krävs det en vidgad syn där alla grupper får göra sin röst hörd, att vi ”kliver ur sandlådan” och slutar peka ut grupper som förtryckta eller förtryckare. Alla grupper har sina problem och för att inte hamna i en situation där endast en grupp har tolkningsföreträdet och i slutändan blir den förtryckande gruppen så bör alla grupper få komma till tals och ges möjlighet att beskriva sin livssituation.

I ett led av vårt arbete, som så småningom ska resultera i ett större där vi inför valet kommer att informera om vår syn på jämställdhetsarbetet, så har vi sammanställt några frågor där vi vill veta vad olika partier har för inställning och hur de planerar att öka jämställdheten i samhället. Vi skulle vara tacksamma om ni vill ta er tid och låta era representanter i respektive ansvarsområde svara på våra frågor.

Skola

År efter år kan vi se hur pojkarnas resultat sjunker i skolan. Fler och fler pojkar tvingas in i ett liv i utanförskap när betygen inte räcker för att skaffa en gymnasieutbildning, vilket på dagens arbetsmarknad är näst intill ett minimikrav för att få ett arbete. Tittar man på skolan idag och de åtgärder som görs så ser vi några problem med hur den är utformad idag:

1. Pojkar trivs sämre i förskolan

Undersökningar visar att pojkar trivs sämre redan i förskolan än flickor, att de möts av mer negativ kritik, att de ges sämre möjlighet till språklig utveckling och att de ligger språkligt efter flickorna redan vid skolstart.

Risken är att pojkarna utvecklar en negativ inställning till skolan till följd av det negativa bemötandet de får för att förskolan inte är anpassad efter deras biologiska förutsättningar och behov.

Hur ser ditt parti på att dagens förskola inte klarar av att möta pojkars behov och att den skuldbelägger dem för deras naturliga beteende medans flickorna premieras för sitt?

2. Betygsdiskriminering

Studerar man resultaten från Nationella provet för årskurs 9 och jämför det med faktiska avgångsbetyg, från samma årsgrupp, så framträder ett mönster som även kan bekräftas med resultaten från PISA undersökningarna samt en doktorsavhandling skriven av Pia Rosander vid Lunds universitet. Flickornas betyg höjs konstant och genomgående, i samtliga ämnen, med mellan 5 till 10 % mer än pojkarnas. Pojkarnas betyg till och med sänks i vissa ämnen. Om det bara hade rört sig om enstaka fall eller ämnen så hade det kanske gått att förklara men när det på detta sätt är en genomgående struktur i skolan så kan det inte förnekas att det är frågan om en betygsdiskriminering av pojkarna.

Hur ser ditt parti på betygsdiskrimineringen och vad planerar ni att göra för att betygen skall återspegla en faktisk uppnådd kunskapsnivå och inte som idag, godtyckliga och omätbara kriterier?

3. Dåligt anpassad undervisningsform

Dagens undervisning i skolan använder problembaserad inlärning och även om flera undersökningar visat att den undervisningsformen inte passar majoriteten av pojkarna och även inte heller flickorna, vilket vi samtidigt kan se i fallande betygsresultat, så införs metoden i allt fler ämnen. Undersökningarna har visat, bland annat, att vanlig katederundervisning gynnar båda könen och att den samtidigt är bättre lämpad för pojkars inlärningsförmåga. Två undersökningar, Accelerating Reading and Spelling with Synthetic Phonics, Rhona S. Johnston (University of Hull) and Joyce E. Watson (University of St. Andrews) och Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller, Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 14 – 2011 visar på att man genom att ändra undervisningsmetodiken kan uppnå ett bättre resultat för både pojkar och flickor.

Hur ser ditt parti på de undervisningsmetoder som används idag och vad planerar ni att göra för att stoppa den nedåtgående trenden med sjunkande betyg?

4. Utredningar vars resultat förespråkar än mer av det som orsakat problemet

Varje år publiceras ett flertal feministiska genusutredningar om skolan och i stort sätt alla kommer fram till samma slutsats. Det behövs mer genusundervisning och att pojkarnas problem beror på dem själva. Det hävdas i slutsatserna att pojkarna har en antipluggkultur, att de ser läsning som något kvinnligt och att manliga strukturer förhindrar pojkarna från att delta i skolarbetet, men samtidigt, om man läser igenom utredningarna, så har de svårt att varken hitta eller bevisa dessa kulturer och strukturer. Ett exempel från Framtidskommissionen kom till slutsatsen Är det ett problem om flickor har bättre betyg än pojkar när de lämnar grundskolan och gymnasiet? Nej egentligen inte.” http://www.framtidskommissionen.se/wp-content/uploads/2012/11/Underlagsrapport_11_Framtidskommissionen_W-pdf.pdf

Det behöver göras flera utredningar om hur skolan ska förbättras och dessa bör vara frånkopplade från all form av feministisk åsikt och baseras på vetenskaplig fakta samt båda könens behov och förutsättningar. Att det skulle vara barnens fel att skolan inte lyckas lära dem läsa och räkna är en oacceptabel slutsats. Skolans uppgift är att förse barnen med de verktyg de behöver för att lära sig och om skolan inte har dessa så behöver verktygslådan bytas ut eller kompletteras med de verktyg som krävs.

Hur ser ditt parti på ovanstående problem i förskola och skolan och vad skulle ni vilja göra för förändringar i skolan för att bättre anpassa den efter båda könens förutsättningar?

Våld och ohälsa

5. Relationsvåld

I många parrelationer förkommer våld av både fysisk och psykisk karaktär. Detta är ett problem där insatser krävs för att hjälpa både för de drabbade och för dem som utövar våldet att inse sitt beteende och upphöra med det. Idag ses kvinnor som offer och män som de som utövar våldet. Detta stämmer så till vida att män, på grund av sin större styrka, orsakar större skada på sina offer men enligt flera undersökningar, gjorda i andra länder, bland annat Finland, så fördelar sig förövarna relativt jämt mellan könen och om detta stämmer så skulle det innebära att mörkertalet för relationer där kvinnan är förövaren är väldigt stort.

Medan kvinnorna i Sverige idag har ett särskilt skydd i lagen, kvinnofridslagen, och ett socialt skyddsnät, bland annat i form av 160 kvinnojourer så lever dessa manliga offer i en situation där vårt land rycker på axlarna och de få mansjourer som finns är främst inriktade på att få män att sluta slå sina kvinnor.

Denna könsstereotypa syn, kvinna – offer, respektive man – förövare får förödande konsekvenser för offren när förhållandet är det omvända. Denna könsstereotypa syn bidrar våra lagar till att förstärka och befästa. Dels har vi kvinnofridskränkningslagen, en lag som inte behövs då fridskränkningslagen är könsneutral och ger juridiskt skydd åt offer oavsett kön. Dels har vi följande stycke i socialtjänstlagen:

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Hur ser ditt parti på att alla som utsätts för relationsvåld inte har samma stöd, varken i lagen eller i sociala skyddsnät, och vad vill ni göra för att de ska få det?

Hur vill ditt parti agera för att åtgärda så att könsstereotyper inte förstärks av våra lagar?

6. Psykisk ohälsa

En man, mellan 15 – 44 år som lever i Sverige idag löper dubbelt så stor risk att dö än en svensk kvinna i samma åldersgrupp. Högsta risken är att han begår självmord. Han löper också en tre gånger större risk att fastna i ett drogmissbruk.

Överallt i media och i statistiken så talas det om flickor och unga kvinnors psykiska ohälsa men en annan statistik talar ett helt annat språk. Män mår faktiskt så pass mycket sämre att det är 2,3 gånger vanligare att en man väljer att ta sitt liv än en kvinna. Män mår pass dåligt att tre gånger fler män än kvinnor väljer att döva sin smärta med droger.

Vad vill ditt parti göra för att fånga upp de pojkar och unga män som mår psykiskt dålig och vad anser ni bör göras för att minska den psykiska påfrestningen de känner?

Föräldraskap

7. ”Skilsmässoungar”

Barn som far illa av skilsmässor är något som är viktigt att arbeta med och motverka så långt det går. Utredningar visar att barn med dålig eller ingen kontakt med den ena föräldern lider av högre psykisk ohälsa, tar livet av sig oftare och faller oftare in i ett kriminellt beteende.

Hur ser ditt parti på möjligheterna att bibehålla en så intakt familj som möjligt för skilsmässobarn och vad vill ni göra för att öka den möjligheten för dessa barn?

8. Umgängesabstruerande föräldrar

Dagens lagar fungerar dåligt mot umgängesobstruerande föräldrar, den snarare uppmuntrar till att sabotera umgänget om man vill ha ensam vårdnad.

Vad vill ditt parti göra för att se till barnens bästa i den här frågan och verka för att de ska kunna ha en bibehållen en god kontakt med båda föräldrarna?

9. Föräldraskap för ogifta

Idag blir ett gift par automatiskt föräldrar till ett nyfött barn medan ett ogift par måste intyga om faderskapet för att få bli det. Den nyblivna, ogifta, pappan kallas till vad som i vissa fall kan liknas vid ett förhör om hans lämplighet att bli pappa innan han godkänns. Det här är, med dagens familjebildningar, ett gammalt och förlegat sätt att hantera föräldraskapet på och ett enklare och mer inkluderande sätt borde utformas.

Hur ställer sig ditt parti till den här frågan och vad skulle ni vilja göra för att underlätta för nyblivna ogifta föräldrar?

Lagstiftning och samhälle

10. Könsdiskriminerande lagar

För att hitta könsdiskrimineringar inom lagen så behöver man inte gå särskilt långt, det räcker att gå till lagen som ska skydda oss mot den formen av diskriminering för att hitta exempel.

I 76/207/EEG principen om likabehandling av kvinnor och män så står det:

Artikel 1, §1:

Syftet med detta direktiv är att i medlemsstaterna realisera principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, däribland befordran, yrkesutbildning, arbetsvillkor och, enligt de villkor som nämns i punkt 2, social trygghet. Denna princip kallas härefter likabehandlingsprincipen.

Vidare i artikel 2, §1 kan vi läsa:

I följande bestämmelser skall likabehandlingsprincipen innebära att det inte får förekomma någon som helst diskriminering på grund av kön, vare sig direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till äktenskaplig status eller familjestatus.

Men sen behöver vi bara gå vidare till §4

Detta direktiv skall inte hindra åtgärder som främjar lika möjligheter för kvinnor och män, i synnerhet när det gäller att avlägsna befintliga ojämlikheter som påverkar kvinnors möjligheter på de områden som nämns i artikel 1.1

Att ojämlikheter i möjligheterna mellan könen motarbetas är något som borde ses som en självklarhet av alla medborgare och att då utforma lagar som tillåter att detta motarbetas till förmån bara för ena könet är helt förkastligt.

Hur ser ditt parti på könsdiskriminerande lagar och vad anser ni bör göras för att ändra dem?

http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/376L0207.htm

http://epubl.ltu.se/1402-1552/2010/012/LTU-DUPP-10012-SE.pdf

11. Kvotering

I varje fall där någon kvoteras in så kvoteras i samma stund någon också ut, d.v.s. diskrimineras.

Hur ser ditt parti på kvotering och ifall ni är positiva, i vilka fall anser ni att det är befogat?

12. Demokrati

I en demokrati ska alla medborgare ges samma möjligheter att vara med och påverka samhället men trots detta så finns det flera bidrag, skapade för att öka deltagandet i den demokratiska processen, riktade enbart till ena könet.

Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Lag (2010:473) Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Med kvinnoorganisation avses:

en sammanslutning som finns inom ett politiskt parti och som arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället och som har en demokratisk uppbyggnad.

Något motsvarande bidrag finns idag inte för att män ska kunna ”bevaka sina rättigheter och driva sina krav” vilket vi anser strider mot demokratins principer.

Hur ser ditt parti på att lagen inte ger alla samma demokratiska möjlighet att påverka samhället och vad skulle ni vilja göra så alla får det?

Kommentarer

Gästinlägg: Vad vill vi fråga partierna? — 64 kommentarer

 1. Bra initiativ, det ska verkligen bli intressant att läsa svar på detta från alla partier som svarar!
  Jag saknar en fråga om lagligheten dels i smutskastningen av män och manlighet i media; dels av radikalfeministerns uttalanden då dessa är hotfulla, uppmanar till våld et c. Men det är nog svårare att formulera en sån fråga, svårare att ta på.

  Två formuleringar jag funderar på:
  – ”så har de svårt att varken hitta eller bevisa dessa kulturer och strukturer.”
  ”varken eller” ska inte användas med positiva påståenden. ”Vare sig” är kanske bättre.
  – ”Högsta risken är att han begår självmord.”
  Är det verkligen det mest sannolika sättet att dö för en man i den åldern? Eller betyder det att skillnaden mellan män och kvinnor är störst, eller något annat?

 2. @Maomao:
  Jag saknar en fråga om lagligheten dels i smutskastningen av män och manlighet i media

  Bra idé! Vi skulle nog kunna få in det som en brödtext i samband med självmord. Självmordsstatistiken ser överlag positiv ut i EU. Den är sjunkande generellt. Två grupper avviker, unga män (15-24) i _Sverige_, men inte resten av Europa, där följer denna grupp den allmänna trenden. (Den andra som avviker är i Finland, unga kvinnor. Vilket jag misstänker är baksidan av myntet, ”bäst skola i världen”).

  Jag har inte källan på raken, men jag tror säkert jag kan hitta den igen.

 3. Jag tycker texten är lite för lång, men det beror ju på i vilket sammanhang den ska användas. Om politikern vill ta sig tid, så funkar det nog.

  Frågorna i sig är det inget större fel på. Själv brukar jag dock begränsa mig till sånt som enbart drabbar män och som ligger utanför mannens egna val, t.ex. regler, lagar, misandri, bevisad diskriminering etc, snarare än självmord, alkoholism och arbetsolyckor. Att lägga alltför stor tyngd på de sistnämnda exemplen kan liknas vid gnällfeminism, som klagar över att kvinnors egna livsval drabbar kvinnor värst.

  Problem som drabbar båda könen fast män drabbas värst, är naturligtvis frågor som måste förbättras, fast kanske inte inom ramen för jämställdismens främsta focus, innan vi fått könsneutrala lagar.

 4. Jag håller delvis med Bashflak här. Jag tycker man ska ta och fokusera på de största och viktigaste punkterna så här första gången. Annars kan det nog vara lite för mycket för politiker som inte känner till oss. Är det tre, fyra frågor så är det lättare än 12, och man kan ställa dem till dem i valstugorna också utan att ta över hela grejen.

  Så en allmän fråga om könsneutral lagstiftning, en allmän fråga om pojkars situation i skolan (betygsdiskrimineringen bör kanske vara fokus här också) och en allmän fråga om kvinnors våld mot män i partnerrelationer.

 5. Bra initiativ! Jag kan tycka att frågeställningarna och beskrivningarna är lite väl generella – enkla att avfärda med feministisk skåpmatsretorik? Kanske lite tydligare?

 6. @Bashflak:
  Tanken är att skicka frågorna till alla partierna så de har tid på sig att svara i lugn och ro.
  Håller med om att man ska försöka hålla sig till frågor där diskrimineringen är bevisbar men sen kände jag att jag vill så gärna att de ska erkänna att även män kan ha svårt så frågan med självmord kom med.

  @David Holman:
  När det är dax att storma valstugorna så fixar vi 4 frågor eller varför inte en hel handbok med bevis som man trycka upp i ansiktet på dem Wink

  @Kimhza Bremer:
  Jag har försökt, med Teodors hjälp, hålla dem så neutrala jag kunnat för att visa att vi, till skillnad från feministerna, faktiskt inte bara ser ena könet.

 7. Det vore bra om vi konfronterade dom med frågan om hur de ser på Eu-förslaget att kritik mot feminism skall kriminaliseras. Det var väl även Nordiska rådet som hade det uppe.
  De partier som inte vill agera mot detta kommer i alla fall inte jag rösta på. Om de accepterar inskränkningar i yttrandefriheten så lättvindigt så vet man ju aldrig var det skall sluta.
  Om de hävdar att de accepterar den inskränkningen för att stoppa det påstådda hatet mot feminismen så är ju inte det något argument.
  Det finns redan en lagstiftning mot hatbrott på alla områden som är fullt tillräcklig.

 8. Jättebra initiativ! Saknar dock som Maomao nämnde en fråga kring misandrin i media som är en av mina absoluta hjärtefrågor.

 9. Bra jobbat! Har bara skummat igenom än så länge men reagerar på detta under punkt 5:

  ”Denna könsstereotypa syn, kvinna – offer, respektive man – förövare får förödande konsekvenser för offren när förhållandet är det omvända.”

  Förhållandet behöver inte vara omvänt. Det kan även gälla HBTQ-relationer.

 10. När det gäller faderskap och vårdnad finns det ytterligare ett problem som bör tas upp. Att bekräfta sitt faderskap betyder inte automatiskt att man får vårdnad om barnet. Mamman kan helt enkelt vägra att skriva på pappret om delad vårdnad. Hon har automatiskt vårdnad iom föräldraskapet (vilket hon måste missbruka rejält för att förlora), medan pappan kan behöva gå till domstol för att ens få vårdnaden. I ett jämställt samhälle borde utgångsläget vara att båda föräldrarna har vårdnaden i o m föräldraskapet. Oavsett om man är gift eller inte. Sedan får föräldrarna komma överens om umgängestider.
  Så någon justering av texten där.

 11. @Maomao: ”Jag saknar en fråga om lagligheten dels i smutskastningen av män och manlighet i media; dels av radikalfeministerns uttalanden då dessa är hotfulla, uppmanar till våld et c. Men det är nog svårare att formulera en sån fråga, svårare att ta på.”

  Att media är nerlusad med unga arga skribenter som generaliserar negativt mot män och manlighet är välkänt. Ofta har de en extrem syn på vad som är manligt och kritiserar manlighet utifrån det. Dock är det svårt att införa någon lag mot det. Yttrandefriheten ska vara stor och även den ickedemokratiske åtnjuter demokratiska rättigheter. Det är alltså OK att sätta upp SCUM-manifestet. Däremot är det inte OK att ha det som obligatorisk skolaktivitet. Man kan också tänka sig att t ex presstöd inte utgår för de publikationer som trycker sexistiska krönikor. Blir dock svårt att beivra.

 12. Mycket bra initiativ och bra skrivet, Jonas Bsson! Detta är skrivet exakt så som jag skulle vilja ha skrivit det själv, men inte hunnit, kunnat, orkat, vågat, prioriterat, eller vad det nu beror på…

  Att ställa den här typen av frågor tjänar ju inte bara syftet att ”få svar” från de olika partierna, utan lika mycket att upplysa dessa partier om att det finns en opinion ”därute”, som ser på det här med jämställdhet på ett annat sätt än vad feminister gör. Därför är det bra att utgångspunkterna för ”våra” frågor beskrivs relativt utförligt, tänker jag.

  Några tankar om texten har jag ändå, och det börjar redan i första meningen:

  Jag tycker det bör stå …”utforma sina liv efter sina egna önskemål” (inte: …”sina […] deras”…).

  I stycket om skolan, punkt 1, andra stycket, tycker jag att man kan ta bort ordet ”biologiska”, eller kanske hellre att man mjukar upp det lite, med någon hänvisning till att man inte bör utesluta möjligheten att flickor och pojkar fungerar olika i skolan, både utifrån sociala förväntningar och medfödda biologiska förutsättningar.

  Lite parentetiskt, men intressant:
  I del två (av tre) nedanstående videoklipp (länkar bara det första) talas det om att förmåga till uthållig selektiv uppmärksamhet, ”selective attention”, kanske kan vara bra i en relativt trygg skolsituation, men mindre bra i djungeln, med tigrar i miljön. Antagandet är väl att pojkar/män skulle ha haft ett större selektionstryck på sig ”i djungeln”, i riktning mot att snabbt kunna skifta fokus för uppmärksamheten, medan kvinnor som antas ha selekterats evolutionärt under stabilare och tryggare omständigheter, utvecklat en ”uppmärksamhetsprofil” (min formulering), som passar bättre i dagens skola. (Videon tar också upp sociala förhållanden och hur de kan påverka pojkars förmåga till uthållig uppmärksamhet.)

  Typ: En ADHD-lik uppmärksamhetsprofil kanske har fungerat bättre för pojkar/män i djungeln, men fungerar nu sämre i en (förhoppningsvis) tryggare klassrumssituation, som istället passar flickor/kvinnor bättre, och mera liknar den situation de selekterats fram i (grottan, hyddan, byn etc).

  ( http://www.youtube.com/watch?v=nVxIk7zCsWs&list=PL7B1BA3CD4F493F56 )

  Under punkten 4, tycker jag formuleringen …”så har de svårt att varken hitta eller bevisa dessa kulturer och strukturer”, har en otydlig eller oklar koppling till fortsättningen: ”Ett exempel från Framtidskommissionen kom till slutsatsen ”Är det ett problem om flickor har bättre betyg än pojkar när de lämnar grundskolan och gymnasiet? Nej egentligen inte.” Jag förstår inte kopplingen.

  8. Umgängesobstruerande föräldrar (stavfel: inte ”Umgängesabstruerande”).

  Under punkten 9, tycker jag att man kan ta upp en diskussion om rätten (eller obligatoriet?) att få göra ett faderskapstest, så mannen kan vara säker på att barnet som föds och som han förväntas försörja, verkligen är hans.

  Sen kan man kanske tacka på förhand för deras medverkan, eller liknande, och något förklara hur man tänkt använda materialet (typ publicering på Genusdebatten.se eller i eventuellt tryckt material).

  Texten är bra som den är, men jag ville ge några spontana reaktioner i alla fall.

 13. @Direktörn:
  Lesbiska relationer är de som är våldsammast, och också de som har kortast livslängd. Vad det gäller våldsfrekvensen så var det förra veckan sedan jag läste det. Vad det gällde den korta längden på lesbiska relationer kommer påståendet från Anita Kettunen på RFSL.

 14. Mitt förslag på att komma åt misandrin i media är att lagen om hets mot folkgrupp görs om, så att den även skyddar vita svenska män mot rasistiska eller sexistiska kränkningar.

 15. @Bashflak:
  Ännu bättre. Avskaffa alla former av hetslagstiftning eftersom det är redudant. Det som faller under ”hets mot …” är antingen uppvigling (dvs. uppmanar andra att begå brått) och är redan förbjudet, eller så faller det under yttrandefriheten och skall tillåtas. Jag ser inga andra alternativ.

 16. @Anders/AV:
  Det visste jag inte, trodde att båda föräldrarna fick automatisk vårdnad men att barnet automatiskt blev skrivet hos mamman. Om det är som du säger så ska det givetvis med i frågan. Har du någon bra sida där man kan läsa hur det funkar?

  @John Nilsson:
  ”inte hunnit, kunnat, orkat”, ha-ha, du som brukar producera mer text än det här i bara en kommentar Wink
  Jättebra, konstruktiv kritik!
  Punkt 4: Vissa saker blir det ibland lite otydligt för jag vet vad jag menar även om kopplingen saknas i texten. Jag ville ha med utdraget ur rapporten som ett exempel på hur utredarna totalt struntar i att leta orsaker till pojkars sämre resultat och i stället väljer att lägga skulden på pojkarna själva. Ska skriva om den så att det framgår.
  Punkt 9: Faderskapstest är en klurig fråga. Kanske borde man införa att det blir obligatoriskt när fadern anges men samtidigt så bör kvinnan ha valet att inte behöva berätta. Hon kanske har goda skäl att hålla det hemligt. Svår fråga som jag inte själv lyckats ta ställning till.

  @ALLA
  Jag kommer tyvärr inte ha tid att svara alla men jag kommer att läsa allt.

  KÄLLA PÅ DET??? När jag skrev så försökte jag hitta källor som bevisar att frågorna är korrekta men det tog på tok för lång tid så om ni har några länkar sparade som man kan hänvisa till så skulle det va jättebra.

 17. @Bashflak:
  Även om självmord i slutändan är ett eget val, så finns det åtskilligt som kan påverka frekvensen, t.ex. hur lätt det är för män att få psykiatrisk vård, miljö männen utsätts för i samhället i form av sexistiska/rasistiska påhopp o.s.v.

 18. Guten Morgen

  Bra tråd. Bra tips. Lite stavfel här och var men inget att pjåska om.

  Jag tyckte inte det tog så lång tid att läsa igenom frågorna. Politikerna behöver ju faktiskt akuta historiekunskaper och nutidskunskap i genusfrågor. Ja även genusvetarna behöver ju utbildas i genusvetenskap. Synd bara att vi inte har ett sådant ämne i Sverige.

  Det är väl där jag är mest orolig. Att våra universitet,högskolor i praktiken inte är neutrala och i synnerhet heller inte i teorin. Det står ju för baskemig redan i kurslitteraturen på sida efter sida att den och den teorien är inspirerad av marxism. Oavsett vad man kan tycka om marxism så blir ju teorierna ideologiskt vinklade från början. Politiskt vinklade. Dvs Sveriges anti-intellektuella förhållningssätt inför vetenskap är en fråga jag tycker ska vara med, väl medveten om att man inte kan få allt i livet. (George Best levde under en tid då exempelvis inte Itzak Schenström-sketcher fanns, men resten hade han).

  Varför är det då viktigt med detta? Jag tror att det sen banar vägen för misandri i övriga samhället. Felaktig kunskap om män leder till misandri.Felaktig kunskap om kvinnor leder också det till misandri. Sen är ju ett annat problem lite med och gör det värre. Men det är ju ingen direkt genusfråga det här med att Sveriges journalister är vänsterpartister och miljöpartiser och kommer från medelsvensson-hem där nintendot var färdigputsat efter skolans slut. Dom fick allt gratis som deras farmor och farfar fick slita hund för 50 år tidigare. Nu är deras uppgift i livet att klaga på allt det där som gjorde att dom fick skolluncher istället för medhavd kokt potatis. Men, som sagt, det där låter vi vara.

  Hur som haver bra initiativ. Mycket bra initiativ. Med hjärtat åt vänster behöver man inte vara korkad. Se på mig.

 19. @JonasBsson:

  …”ha-ha, du som brukar producera mer text än det här i bara en kommentar”…

  Jo, men det kräver mera att sätta sig ner och försöka täcka in ”alla” viktiga områden, trots att man kanske själv inte är så engagerad i ”allt” just då. Jag skriver mera på ”lust”, för att jag hittat något jag vill lära mig mera om, eller för att jag tycker att något visst perspektiv borde komma fram i just den diskussionen. Dessutom tar jag ofta med ganska långa citat också…

  Kanske har det med förmågan till ”uthållig selektiv uppmärksamhet” att göra, jag vet inte. Kanske skulle jag till exempel skriva mera på min egen blogg, om Mariels förslag på olika teman för en vecka eller två i taget, blev verklighet. Det skulle antagligen hjälpa mig att ”komma fram” på bloggen lite mer, och ta den extra ansträngning det skulle kräva att skriva något eget från början, istället för att bara ”reagera” på något som någon annan har skrivit. Men det skulle ju i och för sig vara en ”reaktion”, på en uppmaning om att skriva på ett tema, det också, så… Jaja.

  @Torstensson:

  …”Politikerna behöver ju faktiskt akuta historiekunskaper och nutidskunskap i genusfrågor. Ja även genusvetarna behöver ju utbildas i genusvetenskap. Synd bara att vi inte har ett sådant ämne i Sverige.”

  Absolut. Eftersom det nu har kommit ”konstiga” förslag från såväl EU-nivå som från Nordiska ministerrådet, kunde man kanske beskriva den begynnande framväxten av ”Male studies” inom akademin (i kontrast till det feministiska ”Mens’s studies”), och fråga om hur politikerna skulle ställa sig till ett (nordiskt?) initiativ för ett centrum för Male studies i Sverige, och om hur de ser på behovet av alternativ till den nuvarande feministiskt inriktade verksamheten på våra universitet.

 20. @Torstensson:
  ”Politikerna behöver ju faktiskt akuta historiekunskaper och nutidskunskap i genusfrågor. Ja även genusvetarna behöver ju utbildas i genusvetenskap. Synd bara att vi inte har ett sådant ämne i Sverige.”

  Det kanske kan va ett framtida projekt, att utveckla ett utbildningspaket där man utifrån genusvetenskapen lär eleverna kritiskt tänkande och att leta fakta.

  ”Lite stavfel här och var men inget att pjåska om”

  Pjåska på du för jag missar stavfelen.

 21. IBLAND är världen mindre än man tror. Man trampar iväg med soporna och vad passerar man på vägen till soprummet?

  Jo ”AVoiceForMen.Com” målat på cykelrumsdörren.

  Det är alltså någon som tycker AVFM är så viktig att de har skapat en mall och kan måla webbadressen direkt på väggar och dörrar. Jag är egentligen negativ till vandalisering av denna sort men med tanke på den massiva tendens vi sett för ”intolerans-tolerans-människor att riva ner affischer och med tanke på att det handlar om halva världens befolkning så förstår jag att vissa tycker det berättigat – rentav nödvändigt – att förekomma vandalerna.

 22. @Maria:

  Jupp, jag är helt säker på att det inte är jag själv som varit i farten. Jag har nämligen ingen professionellt gjord målarfall så det hade varit omöjligt för mig att göra den här ens i sömnen Smile

 23. Det går lite trögt det här Smile
  Då provar jag ett annat sätt, direkta frågor.

  1. Har någon en länk till en undersökning som visar att pojkar i förskolan trivs sämre?

  4. Jag har för mig att det kom en undersökning, av två kvinnor, som i ett stycke skylde på manliga strukturer men för att i nästa erkänna att man inte hittade några. Någon som kommer ihåg den?

  5. Någon som har den finska undersökningen om relationsvåld?

  7. En undersökning som visar hur barn som har dålig kontakt med båda föräldrarna mår skulle behövas!

  8. Kanske någon pappagruppare har något om hur umgängessabotage används för att påvisa dåligt samarbete?

  9. AV skrev att mamman automatiskt får enskild vårdnad om man inte är gifta. Har någon information om hur reglerna är?

  10. Lite förslag på könsvinklade lagar mottages med största tacksamhet.

  11. Tänkte nog utöka texten lite med exempel på dubbelmoral där man å ena sidan fördömer kvotering till veterinärhögskolan men å andra sidan vill ha den för styrelseuppdrag.

  Det är dags att dra upp de knutna nävarna ur fickan, räta ut fingrarna och se till att det faktiskt blir någon förändring. Tillsammans kan vi visa politikerna att de som de lyssnar på faktiskt inte berättar hela sanningen.

 24. Bra initiativ!

  Jag skulle vilja se följande punkter:

  * Initiativ till fler manliga lärare i skola och förskola.

  * Automatiskt delat barnbidrag mellan båda vårdnadshavare (möjligtvis proportionellt visavi mängden umgänge vid separation).

  * Möjlighet till att söka bostadsbidrag för umgängesförälder.

  * Automatiskt/större möjlighet till faderskapstest (DNA) innan faderskapsintyget skrivs under (för föräldrar som inte är gifta).

  PS
  Rubriken för punkt 8 är felstavad. Ska vara ”…obstruerande”

 25. @enstillaundran:
  ”Möjlighet till att söka bostadsbidrag för umgängesförälder”

  Är det bara föräldern som barnet är skrivet på som har rätt till bostadsbidrag idag?

 26. @Anders/AV:
  Jag undrar, slipper man underhåll om modern inte bekräftar faderskapet, eller åker man på det ändå?

 27. Från Försäkringskassans faktablad:

  ”Hur mycket bidrag du kan få beror på:
  • hur många personer som bor i hushållet,
  bostadskostnad och bostadsyta, inkomst och
  förmögenhet
  • om barnet bor mest hos dig, växelvis hos dig
  och den andra föräldern eller mest hos den
  andra föräldern
  • var barnet är folkbokfört
  • vem som har vårdnaden om barnet”

  Det går ju således att få (ett mindre) bostadsbidrag om man är umgängesförälder.

  Min poäng är att man ju måste ha bostaden hela månaden även om man bara har umgänge ett par dagar i veckan.

  Det är ju inte så att man bara har utgifterna de dagar man har umgänge med barnen.

 28. @Dolf (a.k.a Anders Ericsson): Det är inte modern som intygar faderskapet, det är mannen.

  Mamman ska dock skriva under även hans intyg, men detta kan bli knepigt att vägra då man gör detta på Familjerätten tillsammans med dess tjänstemän + två vittnen.

  Det är Familjerätten/Socialens uppgift att s.a.s. fastslå faderskapet då de har som uppgift att se till barnens bästa.
  Detta innebär intervju där de ställer frågor till den man (ogift) som utger sig för att vara fadern i syfte att avgöra om det är troligt att han verkligen är fadern.
  Det behöver alltså inte ens vara den biologiska pappan utan vem som helst kan i praktiken ta på sig faderskapet. Se det som en adoption.

  ”Fader okänd” är i princip ett möjligt scenario om mamman är ovillig att hjälpa dem spåra den biologiska fadern.

  Det erbjuds i vanliga fall inget DNA-test i samband med detta. Familjerätten är inte heller positivt inställd till sådana tester med motiveringen att det kan skada relationen mellan mannen och mamman.

  Däremot har man en ”rätt” att få ett sådant test utfört innan mannen skriver under. Efteråt är det näst intill omöjligt.

 29. @enstillaundran:
  Jag var kanske lite väl snabb med min fråga. Jag förväxlade faderskap med vårdnad. Men frågan kvarstår ändå. Man går till berörd myndighet. Man skriver under på att man blir fader, varvid modern då tillkännager att hon inte godkänner en som vårdnadshavare (tänkbar kovändning). Är man då fortfarande underhållsskyldig?

 30. @Dolf (a.k.a Anders Ericsson): Det är det fallet som Familjerätten startar en faderskapsutredning som kan inbegripa ett DNA-test.
  Principen är att barnet har rätt till båda sina föräldrar. Det är framför allt en fråga om att säkra försörjningen av barnet och tillgodose dess alla behov. I andra hand är det en psykologisk-emotionell rätt som barnet har, men detta är inte en avgörande grund för faderskapsutredningen.

 31. @JonasBsson:
  Hittade svaret på min fundering på Skattemyndigheten.

  ”Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds får de automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Om de inte är gifta får mamman automatiskt ensam vårdnad. I samband med att faderskapet fastställs hos socialnämnden kan föräldrarna dock anmäla att de vill ha gemensam vårdnad.”

  http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder.4.18e1b10334ebe8bc80005647.html

  Om man kunde få den här regeln ändrad så att båda föräldrarna automatiskt fick delad vårdnad så skulle man komma ifrån att papporna bara sågs som en kassako som aldrig får se sitt eget barn.

 32. @JonasBsson: Som svar på ditt sista påstående:

  Vårdnad och umgänge är två helt olika frågor. Det är inte sällan en förälder (oftast pappan) som har delad/gemensam vårdnad har problem att få till stånd umgänge med barnet.

  Det gäller alltså för papporna att se till att antigen bli boendeförälder eller att ha växelvis boende (~50% umgänge), både i fråga om umgänge, underhållsbidrag och en rad andra frågor.

  Med andra ord: papporna ska bli som mammorna är nu.

  Det är barnens rätt till båda föräldrarna som sägs vara den ledande principen i vårdnadstvister.

 33. Jag är för obligatoriskt faserskapstest. Självklart vill man alltid vara säker på att barnet är ens eget . Och även då om kvinnan varit trogen. Rimliga krav.

 34. Förslag på omskrivning av #9

  9. Föräldraskap för ogifta
  Idag blir ett gift par automatiskt föräldrar till ett nyfött barn men om paret är ogift så måste faderskapet utredas. Barnets nyblivna, ogifta, pappa kallas, till vad som i vissa fall kan liknas vid ett förhör om hans lämplighet att vara barnets pappa, innan han godkänns och därefter skall faderskapet intygas på socialkontoret under två vittnens överinseende. Efter att faderskapet fastställts, intygats av båda föräldrarna och bevittnats så har barnet fortfarande inte rätten till båda sina båda föräldrar utan att pappan ansöker om delad vårdnad och umgängesrätt.
  Det här är, med dagens familjebildningar, ett gammalt och förlegat sätt att hantera föräldraskapet på och ett enklare och mer inkluderande sätt borde utformas där barnet, efter fastställt faderskap, ges lika stor tillgång till båda föräldrarna.

 35. Faderskapstest ja man brukar höra feminister invända mot det eftersom det kan riva upp och förstöra så mycket och att den som mamman är tillsammans med och barnet växer upp med ändå blir pappa till barnet även om han inte är biologisk pappa fast han får höra och tror det och där den biologiska pappan blir bortkopplad från sitt eget barn.
  Och om det inte är så viktigt enligt dom varför blir då kvinnor så upprörda när barn förväxlats på BB enligt deras retorik borde detta vara av ringa betydelse där barn kan lämnas ut lite huller om buller

 36. @JonasBsson:
  ”1. Har någon en länk till en undersökning som visar att pojkar i förskolan trivs sämre?”

  Inte på rak arm. Men Mats Olsson skriver ju en del om förskolan, han kanske vet?

  http://tystatankar.com/category/forskola/
  http://www.newsmill.se/user/matsolsson

  *

  Det Nationella sekretariatet för genusforskning, redovisar sin syn på skolan, på nedanstående länk:

  ”Kunskapsöversikt: Könsskillnader i skolprestationer och pojkar i utbildning”
  http://www.genus.gu.se/meromgenus/teman/skola/kunskapsoversikter/konsskillnader-i-skolprestationer-och-pojkar-i-utbildning/

  Här återfinns formuleringar om ”antipluggkultur” etc (tre citat följer):

  ”Wernersson menar att statistiska analyser av Skolverkets data sammanfattningsvis pekar på:

  • att pojkar i genomsnitt uppnår 90 procent av flickors prestationer;
  • att flickors högre betyg inte förklaras av den högre andelen kvinnliga lärare;
  […]
  • att man inte kunnat undersöka huruvida arbetssätten i skolan, med ökad andel enskilt arbete och minskad grad av lärarstyrd undervisning påverkar gruppen flickors och gruppen pojkars lärande;
  • att åtminstone en del av förklaringen ligger i att flickor lägger ner mer tid och engagemang på skolarbetet.”

  ”I rapporten diskuterar Wernersson dessutom bland annat tänkbara kvalitativa orsaker till könsskillnader i skolprestationer. Orsakerna kan göras till följande lista:

  • Flickor har alltid haft högre betyg än pojkar
  • Pojkars underprestation är inget unikt svenskt
  • Detta fenomen kan därför sannolikt inte föras tillbaka på förhållanden som är specifika för den svenska skolan
  • Begåvningsforskning pekar entydigt på att könsskillnaderna i kognitiva förutsättningar är små eller obefintliga
  • Det förefaller finnas skillnader i flickors och pojkars olika förhållningssätt till skolan och olika arbetssätt
  • Ett förslag till förklaring av att pojkar är mindre engagerade i skolarbete är att skolan upplevs som feminin och utgör ett hot mot deras maskulinitet
  • ”Antipluggkultur”, som tidigare identifierats som arbetarklassrelaterat avståndstagande från en medelklassdominerad skola, har brett ut sig och inkluderar nu också medelklassens pojkar
  • Ett förslag till förklaring av antipluggkulturens utbredning är att den växt fram som försvar både för social självbild (bl.a. maskulinitet) och för akademisk självbild (rädsla för misslyckande)
  • Arbetssätten inom respektive skolform har gradvis blivit mer individualiserade, vilket kan ge motivation och energi, men också kräver ansvar och självförtroende
  • Kanske väljer fler pojkar att avvisa kraven från skolans sida och låter bli att försöka, medan fler flickor väljer att arbeta hårt med stress som konsekvens
  • Pojkars tendens att överskatta sin förmåga genom att förlägga misslyckanden till yttre omständigheter och framgångar till inre resurser är på gott och ont.”

  ”Michael Kimmel, professor i sociologi med inriktning mot maskulinitet har gjort ett som han kallar bakgrundsdokument om ”pojkkrisen” (SOU 2010:53). Kimmel lyfter fram tre dimensioner av ”pojkkrisen” genom att mena att pojkars problem i relation till skolan handlar om deltagande i undervisning, pojkars resultat och pojkars beteende. Han lyfter fram olika analyser som har med maskulinitetsideal att göra och som kan vara en del i att förstå varför just pojkars skolprestationer är i fokus och varför man därmed gjort pojkar till problem i skolan. Dessa går i linje med Wernerssons rapport.

  Kimmel skriver om problematiska maskulinitetsideal som ett hinder för utbildning och skolengagemang för pojkar. Han skriver:

  Att vara pojke innebär en sådan isolering och ständig oro som det innebär att varje sekund vara tvungen att bevisa sin manlighet. Pojkåren är en period av ständigt, obarmhärtigt testande av hur det är att vara en vuxen man.

  Kimmel menar i rapporten vidare att:

  Om vi verkligen vill rädda pojkarna, skydda dem och främja pojkåren, så måste vår uppgift vara att finna sätt för att avslöja och utmana denna manliga ideologi, slå sönder den enkla modellen att pojkar nu en gång alltid är pojkar och undanröja pojkars känsla av självberättigande. För i verkligheten är denna manliga ideologi ett problem för både flickor och pojkar. (SOU 2010:53, s. 54)”

  *

  Samtidigt sägs i rapporten (tidigare i texten än ovanstående citat och lite motsägelsefullt), att:

  ”Vill man förändra skolprestationerna är det därför inte riktigt relevant att försöka hitta fel på eleverna. Det är inte synd om en viss grupp elever, det är inte eleverna som ska förändras i första hand om man vill arbeta långsiktigt.”

  Det låter ju bra att man inte ska försöka ”hitta fel på eleverna”, men att förneka att det skulle kunna vara ”synd om en viss grupp elever”, på grund av till exempel hemförhållanden, diskriminering, eller brist på manliga förebilder i skolan etc, utesluter väl andra möjligheter, än att det skulle vara elevernas eget fel, om deras prestationer ligger under snittet? Och det är väl ändå det som talet om ”antipluggkultur” faktiskt implicerar?

 37. @JonasBsson:

  1. Har någon en länk till en undersökning som visar att pojkar i förskolan trivs sämre?

  Jag har mailat för att få tag på det, de skulle återkomma. Det är ett tag sen och jag har inget hört sen, så jag ska jaga dem igen. Den är dock inte från Sverige (Danmark) men det finns ingen orsak jag kan se att det skulle vara bättre här.

 38. Jag använder mobil så det kan hända någon annan tagit upp detta?

  Sk. Positiv fadersskapstalan borde bli laglig. Det var ett fall i EU-domstolen nyligen, polsk man, som vann i rätt att göra positiv fadersskapstalan. Teo har koll på det fallet.

 39. En fråga är varför det inte sker någon uppföljning av statligt stöd till feminiatiska grupper?
  Har inte länkar nu men det handlar om hundratals miljoner kronor varje år som kastas i sjön!
  Pengar som fattiga, sjuka och andra behöver för att få ett värdigare liv!

 40. JD

  Men vissa går till skyddat boende för utsatta . Men jag kan tycka att sådan hjälp borde erbjudas av polis eller sjukvården.

 41. @Pether:
  Där fick jag så jag teg Smile
  Det verkar vara lite tunt med svenska undersökningar men jag hittade http://www.pappaliv.se/pdf_filer/slagenman.pdf

  @Daniel:
  Ska lägga till Bunkeflomodellen.

  @John Nilsson:
  Jag vidhåller det jag skrev tidigare Smile

  @Ninni:
  Jag tycker att det är självklart att om en kvinna hävdar att en man är far till barnet så ska han ha rätt att begära faderskapstest men vad jag läst så har han det. Däremot känner jag mig tveksam vad det gäller att tvinga fram en test när hon vägrar ange vem som är pappan. Det kan finnas goda skäl till att hon vill hålla det hemligt och i värsta fall kanske det till och med skulle utsätta både henne och barnet för fara om sanningen kom fram.

 42. Jonas Bsson

  Efter en lite grundligare genomläsning…

  Jag tror så här:
  Skippa punkt 1 eller fokusera på bemötandet, inte biologiska förutsättningar eller naturliga beteenden. Man kan diskutera det utifrån attityder och tolkningsmodeller.
  Det spelar ingen roll varför pojkarnas beteenden systematiskt nedvärderas det är etiskt oförsvarbart och gränsar till mobbning i vilket fall. Som exempel kan Semmelgate (http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6704643) och Lessings beskrivning utgöra en utgångspunkt (http://www.theguardian.com/uk/2001/aug/14/edinburghfestival2001.edinburghbookfestival2001)

  Oavsett om punkt 1 är med eller inte, lägg punkt 2 först och komplettera med undersökning där okända/avidentifierade utvärderas. Finns i tidigare artiklar om skolan här tror jag.

  Punkt 4, fokusera på det som utgör det egentliga problemet, dvs förutbestämda och stereotypa tolkningar oavsett faktiskt resultat och hur dessa styrs av biologiskt kön, inte genus eller faktiskt beteende, hur beteende förutsätts utifrån biologiskt kön. Förvisso är det mestadels feminister och feministiska resonemang bakom, men det är både bisak och tar för mycket plats att visa tillräckligt tydligt för att ge effekt.

  Punkt 5. Poängtera att det är könsneutrala undersökningar som visar på likartad omfattning av våldet, till skillnad från sådana som är konstruerade för att beskriva specifikt kvinnors utsatthet, dvs Slagen Dam mfl. Jämför andelen relationsvåld i NTU med de resurser som avsätts för att hjälpa respektive kön.

  Punkt 6. Statistik på eller resurser till psykiatrisk behandling beroende på kön hade varit bra här. Poängtera också att det som talas om i media är flickors/kvinnors ”ökande” psykiska ohälsa medans statistiken i absoluta tal visar på något annat.

  Punkt 7 och 9 är bra, men punkt 8 går inte att hantera utan att kunna överbevisa att det är vad det handlar om. För punkt 9 kan man ta med statistik på ensamstående föräldrar av respektive kön och öven statistik för vårdnadstvister.

  Punkt 10. Här bör man nog lista de svenska lagarna som avses och fråga efter belägg för det som avses i Art. 2 §4.
  Man kan även lägga till en punkt om könsdiskriminerande tillämpning, m.a.p. kvinnorabatten i domstolarna och t.ex. SRs granskning av unga sexualförbrytare där de kvinnliga åtalades i långt mindre utsträckning. Man kan också ta upp den praktiska tillämpningen av våldtäkt mot minderåriga/barn som inte heller tillämpas könsneutralt.

  Punkt 11. Om positivt till kvotering efterfråga kriterier för när kvotering anses försvarbart.

  Punkt 12. Bör väl ingå i punkt 10?

 43. @JonasBsson:
  Här har du ännu mer. Razz
  http://domesticviolenceresearch.org/

  Men som sagt, finns väldigt få ifrån sverige. Har nog endast några tidningsnotiser men har inte brytt mig att finna själva studierna. En studie från Norge måste väl sägas vara nära sverige, den av Hilde Pape. Här finns en notis om den, med feministist försvar inkluderad; http://www.aftonbladet.se/wendela/article162354.ab

  Andra studie, dock då inte svensk; http://www.dads-r-us.se/wp-content/uploads/How-Women-batter-Men-and-the-Role-of-the-Feminist-State_Linda-Kelly.pdf

  Får nog ta o fixa klart min hemsida så all denna info bara e ett klick iväg. Razz

 44. @JonasBsson: Den ligger uppe, har cirkus 100+ länkar just nu, men har en massa kvar att lägga upp. Men e inte riktigt nöjd med klassifikationen av dem, plus att det e plugg plugg i vägen. Så tar lite tid. Smile

 45. @JonasBsson

  Dette er et bra initiativ.
  Vi i Mannsforum har gjort det samme i Norge i forbindelse med Stortingsvalget som var nå i september. Vi måtte gå et par runder før vi fikk svar fra partiene, men vi endte opp med å få svar fra 6 av 7 partier. Og vi inviterte polititkerne til et møte rett før valget, og da kom også 6 av 7. Første gangen vi sendte ut spørsmålene, fikk vi ingen svar. Så modifiserte vi spørsmålene noe og gjorde dem litt enklere å svar på. Da fikk vi svar. Men det var rett før valget, og da var nok motiviasjonen større for å forsøke å sanke flere stemmer. Hvis du er interessert, kan du få spørsmålslisten vår. Send i så fall en epost til mannsforum@outlook.com.

 46. Am Latifer från Sweden.I vill använda detta medium för att berätta allt om min spell caster.About två år sedan jag hade problem med min man och han lämnade mig för en annan lady.I gjorde allt jag kunde för att få min man tillbaka allt till ingen nytta förrän förra månaden när en vän till mig introducerade mig till DR.AGBAZARA TEMPLE var träffade jag en stor Spellcaster som kastade mig ett pass på mina vägnar .Jag gjorde allt jag fick höra och 72hours senare min man kom hem tiggeri mig forgiveness.I förlät honom och idag är vi lever tillsammans again.You kan bli nästa att berätta din historia, varför inte prova det här AGBAZARA tempel för att lösa ditt problem. Kontakta dem via e-post: (agbazara@gmail.com)