Det är kvinnor – inte män – som förtrycker kvinnors sexualitet
avatar

(En ingående resumé av den artikel, av Baumeister & Twenge, som texten huvudsakligen vilar på finns här).

Det finns en (radikal)feministisk förställning om, att män i egenintresse är de som förtrycker kvinnors sexualitet. I det allmänna monsterförklarande av män som ”onda” passar en sådan ”sanning” alldeles utmärkt. En av de första som formulerade tesen var Sherfey 1966 (för källhänvisningar, se länken ovan), som påstod att kvinnlig sexualitet har en starkare driv än manlig, men att män för att samhället skulle utvecklas måste stävja den kvinnliga sexualiteten. Essensen var, att mäns förtryck av kvinnors sexualitet var orsaken till kvinnors svagare sexdriv, inkluderandes kirurgiska ingrepp. 2002 undersökte emellertid Baumeister & Twenge bärigheten i denna teori (teori 1) och ställde den och ytterligare hypoteser mot existerande forskning. De andra teorierna var först (teori 2) att istället kvinnor har en aktiv roll i att stävja andra kvinnors sexualitet, utifrån social bytesteori, vilken analyserar mänskligt beteende i termer av kostnader och belöningar, så att sex är en resurs som män eftersträvar och kvinnor besitter (vilket konfirmeras av mängder av undersökningar). Därför ligger det i kvinnors intresse att hålla priset på sex högt, för att maximera den belöning som de ska få i utbyte. Sedan anförs också två ”nollteorier”, nämligen (teori 3) att kvinnor inneboende har lägre sexdriv än män och att det därför är en naturlig sak att kvinnor har mindre intresse av sex, varför förtryck är av underordnad betydelse. Den fjärde teorin menar att de högre kostnaderna som drabbar kvinnor för sex kan göra att kvinnor kan backa från sex, även utan historiska eller socialiserande krafter för att stävja dem. Men mot det senare står i viss mån en del tecken som antyder att kvinnor ibland avstår från sex av rädsla för att få ett dåligt rykte, snarare än rädsla för graviditet.

Genomgående finner författarna, att teori 1 inte stöds av någon forskning alls, utan att sådan helt står i samklang med teori 2 och delvis även med teori 3 och 4. Bland annat konstaterar man utifrån maktperspektiv, att t ex Reiss’ (1986) feministiska hypotes, att ju större obalans det är till förmån för män desto större är den kvinnliga sexualiteten förtryckt, inte har någon som helst relevans. Tvärtom visar forskningen att när balansen väger över till mäns fördel så ökar sexualiteten, eftersom priset för sex sjunker. Ironiskt nog är det t ex mer sannolikt att tonåriga tjejer blir gravida när det är brist på män. Eftersom det är en brist måste kvinnor tävla mer seriöst om dem, och därmed sänka priset för sex. Alltså, när män har fördelarna på marknaden så liberaliseras kvinnors sexualitet snarare än att förtryckas, i direkt strid mot teori 1. Det har också visat sig att underdåniga (”submissive”) kvinnor har mer sex än självsäkra och dominanta.

Undersökningar visar också, att kvinnor och jämnåriga flickor har det i särklass största inflytandet på formandet av flickors sexualitet. Fäder är högst marginella och den ende mansperson som har en viss påverkan är pojkvännen. Men det har visat sig att han istället för att vilja begränsa den kvinnliga partnerns sexutövande istället verkar för att öka frekvensen. Unga tjejer tenderar att gå så långt som deras ålders- och könsjämlikar gör och deras rykte är en mycket viktig faktor, eftersom tjejgrupper straffar tjejer som är för generösa med sex, med att stämpla dem som ”billiga”, stöta ut dem och aktivt sprida förklenande rykten. På samma sätt är det viktigt för kvinnor att i det praktiska sexuella utövandet hålla sig inom vad som anses acceptabelt och normativt, och kvinnor som överskrider gränsen föredrar att inte berätta detta för sina väninnor.

Också vuxna kvinnor är mer fördömande mot andra kvinnor än män, vilket bl a visar sig av att fler kvinnor än män accepterar dubbelmoralen i att vissa handlingar är tillåtna för män men inte för kvinnor. De är också i högre grad fördömande mot sex utanför relation/äktenskap och en klar majoritet anser att andra kvinnor är de som dömer dem hårdast, inte män.

Även när det gäller sexuell stympning (kvinnlig omskärelse) visar det sig att kvinnor är de drivande. Det är en tradition som både i beslut och genomförande stort domineras av kvinnor. Som exempel kan anföras undersökningar från Sudan, där 100 % av kvinnorna ställde sig bakom omskärelse då även mannen önskade det, men 41 % sa att de skulle genomföra den oavsett att fadern motsatte sig ritualen. Muslimska män har också visat sig föredra sexuellt aktiva, icke omskurna kvinnor, framför omskurna, vilka är mer sexuellt ointresserade. Omskärelse är alltså ett kvinnligt förtryck av kvinnor, inte ett manligt.

När det gäller fenomen som begränsar kvinnors möjligheter till sex i form av en partners ”ägandekänslor” så finner författarna att kvinnor snarare är något mer benägna än män för att utöva begränsningskontroll mot partnern – inkluderat lesbiska förhållanden.

En annan, idag högst besvärande och starkt politiskt inkorrekt (min anmärkning), faktor som talar för att det är kvinnor som är förtryckare av andra kvinnors sexualitet är det faktum att en undersökning funnit att 39 % av tillfrågade kvinnor medgav att de någon gång sagt nej till sex när de menade ja. T o m 12 % av oskulderna hade sagt nej fast de menat ja. Något som starkt stöttar teori 2, eftersom ett nej innebär förhandlingsfördelar gentemot mannen. Däremot är det högst besvärande för påståendet att ett nej alltid är ett nej (min anmärkning).

I summeringen säger Baumeister & Twnge bl a att, influenserna som begränsar kvinnlig adolescent sexualitet är kvinnligaVuxna kvinnor förefaller att vara mer förkastande av föräktenskaplig sex och annan kvinnlig sexualitet än mänSammanfattningsvis så har de direkta undersökningarna tillhandahållit tydligt stöd för den kvinnliga kontrollteorin (teori 2). Den manliga kontrollteorin (teori 1) tillbakavisades regelbundet.

Därefter konstaterar man, att prostitution och pornografi erbjuder alternativa källor till mäns tillfredsställelse och att de därför utgör ett hot mot andra kvinnor, i det att det sänker värdet på sexualiteten och därmed begränsar kvinnors förhandlingsutrymme. Kvinnor är också tydligt överrepresenterade i motståndet mot prostitution och pornografi, utifrån egenintresse. När det också gäller sexuallagar visar det sig, att dessa i första hand straffar mäns sexuella beteende, inte kvinnors.  Helt i linje med att göra sexsvårtillgängligt och därför dyrbarare.

Ett av de tydligaste tecknen på strävan att kontrollera adolescent kvinnlig sexualitet är de institutioner som alltsedan 1800-talets början satts upp för att motverka graviditet och promiskuitet bland unga kvinnor, och i ett citat av Nathanson konstateras: De viktigaste aktörerna för kvinnlig social kontroll är andra kvinnor. Sedan mitten av 1800-talet så var frontkämparna i den sexuella regleringsindustrin – socialarbetare, sjuksköterskor, rådgivare, lärare, medlemmar av de halvprofessionella – och fortsatte att vara, nästan uteslutande kvinnor. Det är därför ett faktum, att då regerings- och andra organ reglerar kvinnlig sexualitet så är det kvinnor som tar ledningen i påverkan att göra så! Något som inte minst visas av dagens sexualpolitiska diskurs, med sexköps- och kopplerilag och en fullständigt ovetenskaplig traffickingpanik, som helt styrs av kvinnogrupper. Kvinnor använder rykte, skvaller och andra kontrollmedel för att reglera andra kvinnors beteende och män använder lagar och andra krafter för att begränsa andra mäns uppförande.

Kvinnor uppvisar också större intresse och öppenhet för religion och är mer positiva till kristendomen. Det är också mest mödrar som är de drivande i att få in döttrarna i kyrkan. Något som helt stämmer med teori 2, eftersom kristendomen (och andra religioner) är fientliga mot främst kvinnors sexualitet.

I den övergripande diskussionen konstaterar Baumeister & Twenge att bevisen regelbundet supporterade teori 2 men däremot inte teori 1 och att teori 3 och 4 kunde ses som komplement till teori 2. De menar också, att den sexuella revolutionen mer tillbakavisades av kvinnor än av män, indikerandes att kvinnor mer stöttade det sexuella förtryck som förekom före samma revolution. De konstaterar också – helt i enlighet med dagens vetenskapavvisande svenska samhälle (min anmärkning) – att förtrycket av kvinnlig sexualitet har uppammat långt mycket mer diskussion och politiskt kommenterande än noggrann empirisk forskning. Tyckande – inte kunskap och forskning – är alltså det som får styra, precis som med all sexualia i konungariket Sverige och en del andra länder (min anmärkning).

Denna utmärkta undersökning borde emellertid ha stoppats där, för när författarna kommer till framtidsvyer så spårar de ur något. De menar att kvinnor kan slappna av i sin begränsningsinfluens när de erhåller alternativa mönster för det goda livet, och vi antydde verkligen att den sexuella revolutionen delvis skedde för att kvinnor erhållit tillräckligt ekonomiska, utbildningsmässiga, arbetsmarknadsmässiga och politiska möjligheter så de inte längre kände det nödvändigt att erhålla det högsta möjliga priset i utbyte för sex och adderar det ”faktum” att kvinnor tycks slappna av i sitt förtryck av kvinnlig sexualitet när deras ekonomiska möjligheter ökar. Så säger man också att en återgång till det utbredda förtryck som man kan finna i det förgångna är osannolikt.

Det de säger i framtidsperspektiven visar inte bara på en historielöshet, utan också på aningslöshet. Angående det förstnämnda så finns det gott om exempel på kulturer där kvinnor inte ”snålar” på sina sexuella gåvor (som t ex Cashinahuafolket i Brasilien) och där sex är något som är enkelt att erhålla (drottning Njuta av Danmark berättade t ex 845 för det arabiska sändebudet ”Gasellen” att ingen kvinna före kristendomen här i Norden avvisade en mans invit till sex), men sådan promiskuitet har alltid varit kombinerad med att män ska ge kvinnan något. Därför är det inte ett permanent tillstånd av kvinnligt motstånd mot att bjuda män sex, eftersom ”förhandlingsfördelen” redan är inbyggd.

När det sedan gäller påståendet att kvinnlig frigörelse gör att kvinnor blir mer generösa om de av sig själva erhåller makt och pengar så rimmar det synnerligen illa med dagens svenska och andra samhällen. De senaste 30 åren har vi sett en allt mer restriktiv sexualpolitik genom kvinnor som driver på för allt mer puritanska lagar (som sexköpslagen, skärpt våldtäktslagstiftning, ömsesidighetslagstiftningskrav, utpekande av män som generella ”sexmonster”, rop på förbud mot pornografi, m m), vilket direkt motsäger att när kvinnor får andra möjligheter att erhålla makt och försörja sig så skulle de lätta på kostnaden för sex. Istället visar det klart att deras ökade makt används för att pressa upp priset på sex – med männen som tydliga förlorare.

Därtill måste också tilläggas, att författarna helt utelämnar två alternativa viktiga faktorer som kan ha varit drivande för den sexuella frigörelsen. Denna startade ju i USA, där man efter andra världskriget utkämpade både Korea- och Vietnamkriget. Av den anledningen fortsatte därför bristen på män – inte minst för att också många stationerades i Europa – vilket enligt tillgång och efterfrågansteorin bör ha pressat ner priset för kvinnor i den sexuella utbyteshandeln. Att denna dimension utelämnas är en stor brist men, summa summarum, visar artikeln ändå tydligt att det är kvinnor – inte män – som förtrycker kvinnors sexualitet!

Kommentarer

Det är kvinnor – inte män – som förtrycker kvinnors sexualitet — 26 kommentarer

 1. ”När det sedan gäller påståendet att kvinnlig frigörelse gör att kvinnor blir mer generösa om de av sig själva erhåller makt och pengar så rimmar det synnerligen illa med dagens svenska och andra samhällen.”

  Tyvärr så lyser en viss naivitet, eller antagligen stereotypen av kvinnans inneboende godhet, igenom här. Man förutsätter så att säga att generositeten ökar snabbare än de egna tillgångarna. I verkligheten så fortsätter kontrollen över tillgången på sex att utgöra en fördel som kvinnorna inte har någon anledning att släppa ifrån sig. Fördelarna/resurserna som går att få tillgång till genom att kontrollera sexualiteten värderas högre än sexet och det finns inget som egentligen hindrar att de både har sex och begränsar männens tillgång på sex. Det kan ske genom att genom att sexet döljs eller underdrivs samtidigt som kontrollen sker öppet eller genom att ha mer sex med en begränsad grupp män.

 2. Har typ skrivit allt jag ville skriva i en artikel. Men kan va värt kvinnors o feministers hat av utländska kvinnor som svenska män gifter sig med, de får epitet så som importfruar o annat.

 3. Däremot är det högst besvärande för påståendet att ett nej alltid är ett nej (min anmärkning).

  Frasen används väl vanligen i betydelsen att ett nej alltid ska uppfattas som ett nej av partnern, vilket inte torde vara särskilt kontroversiellt.

 4. Helt ovetenskapligt lägger jag nu fram att förutsättningarna enligt mina erfarenheter inte stämmer:

  ”Essensen var, att mäns förtryck av kvinnors sexualitet var orsaken till kvinnors svagare sexdriv”

  Man utgår alltså från att kvinnor de facto har ett svagare sexdriv?

  Mina erfarenheter talar för motsatsen, har man bara ”brutit igenom” detta påhittade tabu, inducerat i konkurrens av andra kvinnor precis som skrivs ovan, upptäcker man snart att kvinnors sexdriv är precis lika starkt som männens.

 5. Den här argumentationen stöds av iakttagelser från f.d. Sovjetunionen där det rått en konstant brist på män sedan 1914. Detta har satt djupa spår i kulturen, vilket bl.a. tar sig uttryck i ryska kvinnors betydligt mera sexualkonkurrerande beteende än vad man är van vid i Sverige. Därav också svenska feministers tal om att de är prostituerade och ska ”hjälpas att återvända hem”.

  Jag tror att vi är på väg mot en likartad situation också i vår del av världen, eftersom så många män per automatik räknas bort. I den av många omhuldade framtida kvinnostaden blir priset på sex lågt för de män som har sina positioner där. Och vad är dagens universitet om inte förebud om detta? Feminism och tal om ”systerskap” frodas, eftersom alla kvinnor begriper att de konkurrerar hårt med varandra. De är ju två om varje manlig studerande…

 6. @Anders Senior:

  Läs meningen före den meningen också. Utgångspunkten var att kvinnor har en starkare inneboende sexdrift, men att den har blivit, eller upplevs som, svagare för att män har förtryckt den.

  Den utgångspunkten stämmer överens med mina erfarenheter också, så jag håller med dig.

  Om du är intresserad så läs t.ex. Sex at Dawn. Den innehåller många exempel på kulturer där detta visas. Man presenterar också några intressanta förklaringsmodeller, t.ex. att kvinnor stönar högre än män vid själva sexakten, trots risken för att locka rovdjur till platsen, för att visa för andra män i närheten att hon är redo för dem också. Man menar också att när flera män får röra om i grytan, så att säga, så ökar också kvinnans säkerhet efter att barnet har fötts – om ingen vet vem som är fader till barnet så kommer alla som har haft sex med kvinnan att samarbeta i rollen som fader. Man poängterar också att ursprungsmänniskan inte vet allt det som vi vet idag om hur barn blir till, dvs att endast en man kan vara fader är varken uppenbart eller en självklarhet, vilket leder till att man i vissa kulturer har trott att ju fler fädrar, desto fler positiva egenskaper kommer barnet att få (barnet får ledarskapsegenskaperna från den bästa ledaren, konstnärsgenerna från den bästa konstnären, precisionen från den bästa jägaren, osv).

  För en ärbar och ansvarsfull kvinna blir det följaktligen en plikt att ha sex med så många män som möjligt. Smile

  Egentligen är det enkelt. Mannen måste (i de flesta fall) vila efter en utlösning.

  En kvinna kan komma om och om igen. Där är det en annan form av uthållighet som sätter begränsningen, dvs det handlar snarare om ren och skär kondition och muskeluthållighet. =)

  Fler och fler swingersklubbar tillåter också singelkillar för att man har erfarit att man behöver många fler män än kvinnor i lokalerna för att kvinnorna ska bli helt tillfredsställda. Har jag hört sägas iaf. =)

 7. @MK:
  . ”Man poängterar också att ursprungsmänniskan inte vet allt det som vi vet idag om hur barn blir till, dvs att endast en man kan vara fader är varken uppenbart eller en självklarhet, vilket leder till att man i vissa kulturer har trott att ju fler fädrar, desto fler positiva egenskaper kommer barnet att få”
  Det finns ju också ursprungsfolk som inte vet, eller inte visste förr, att mannen över huvud taget är inblandad i barnalstrandet, alltså jungfrufödsel. Bl.a. aboriginerna i Australien och närboende grupper på ö-kulturerna norr om.
  Och i Sverige verkar numera delvis samma juridiska (könsmakts)ordning råda efter skilsmässa, hos våra feministiska myndigheter. Någon pappa spelar ingen roll… när mamman inte vill.
  Kanske de når sitt mål även biologiskt så småningom, en del feminister verkar ju hoppas på det.

 8. ”Utgångspunkten var att kvinnor har en starkare inneboende sexdrift, men att den har blivit, eller upplevs som, svagare för att män har förtryckt den.”

  Ja, och det är det som är felet, utgångspunkten är alltså att den skulle vara starkare fast den är svagare (eller upplevas svagare) för att män förtryckt dem.

  Jag har aldrig upplevt att en enda av de kvinnor jag varit med skulle ha eller upplevas ha svagare drift…. Aldrig.

  Eller rättare sagt; utgångspunkten är tvetydig.

  De har egentligen starkare drift, men ändå inte….?

 9. Det är ingen som förtrycker kvinnors sexualitet.

  Det behövs inga genusbibliotek med krystade teorier. Det är bara att öppna ögonen och titta hur det ser ut en helt vanlig lördagskväll.

  Redovisa en rapport, någon, som visar hur Sara som följer med svartmuskige Mustafa för att bli påsatt efter en krogrunda uppvisar tecken på en förtryckt sexualitet.

  Låt mig omforumlera: För att njuta av ett jämställt och vackert omsutande umgänge. Helst ur ett intersektionellt perspektiv.

  Det går inte längre att ta en promenad utan att snubbla över dubbla och trippla barnvagnar i bredd. Det är uppenbart att när den kvinnliga sexualiteten är förtryckt ända ner i skosulorna så jobbar storken övertid. Det låter väldigt slitsamt. Hoppas den har bra OB.

  Sakargumenten är rimliga.

  Bortsett från att det inte verkar särskilt meningsfullt att jämföra ”sexdriv” mellan könen om kvinnors och mäns sexualitet ändå skiljer sig åt och tar sig olika uttryck.

  Det är kvinnor, inte män, som har mest att vinna på att baktala och kalla andra kvinnor för hora. Det har såklart, inte minst historiskt, funnits intressen att kontrollera kvinnors sexualitet. Det betyder inte att kvinnors sexualitet är förtryckt.

  Feministens huvud är som en trasig kartong skruv tappad i golvet och den som anammar hennes språk av förvirrade och motsägelsefulla teoretiska vanföreställningar begår ett misstag.

  Den som talar om förtryck har redan anammat den radikalfeministiska terminologin. Det är rimligare att tala om begränsningar. Det öppnar för ett nyktert resonemang.

  Den feministiska ideologin är väldigt språkskicklig. Se hur universiteten är sprängfyllda med gamla kärringar som bara sitter på sina feta arslen, äter bullar, röker och skriver maskin. Det är inga raketforskare vi talar om.

 10. Som någon nämnde ovan så märks detta tydligt i den akademiska världen. Kvinnorna är mycket mer lösaktiga (utan negativ ton). Det är brist på män och många av de män som finns är metrosexuella.
  En man som går på studentnation i Uppsala får räkna med att bli uppvaktad.

  Men det finns några andra skillnader också. Förtalet av män är mer närvarande, kvinnor skrämmer varandra för män och framställer det som farligt att träffa män. En del av konkurrensen antar jag. En variant på att framställa sex som oansvarigt/dåligt.

  Sedan är det en annan sak och det är att hotet om våldtäktsanklagelse hänger i luften i den miljön. Jag skulle aldrig våga gå hem med en okänd tjej i den miljön.
  Det är svårt att översätta det till biologiska förklaringar. Möjligen att en kvinna som inte kan få en man har intresse av att denne hammar längre ned i hierarkin.

 11. @Anders Senior:

  Ja, och det är det som är felet, utgångspunkten är alltså att den skulle vara starkare fast den är svagare (eller upplevas svagare) för att män förtryckt dem.

  Va? Smile

  Eller du menar helt enkelt att du aldrig har upplevt att den är svagare?

  Det är ju ett genomsnitt vi talar om. Och du är endast en person. Betänk t.ex. att:

  – Du har haft ren tur
  – Du är (medvetet eller omedvetet) bra på att identifiera och välja kvinnliga partners med stark sexdrift
  – Du är (medvetet eller omedvetet) bra på att locka fram deras lustar

  Tittar vi dock generellt så är det fler kvinnor än män som lider av ”låg lust” och andra relaterade problem. De tänker också mer sällan på sex än män. Osv.

  Sedan har vi sekundära faktorer som inte har ett dugg att göra med att män (eller kvinnor) har förtryckt kvinnors sexualitet, som t.ex. duktig-flicka-syndromet (tar på sig ansvar, ställer höga krav på sig själv, stressar mycket), fler kvinnor än män lider av låg självkänsla eller är deprimerade, osv, som också påverkar deras sexlust negativt.

 12. @MJ:

  Skulle man inte kunna säga att det helt enkelt blir ett annat sätt att kontrollera kvinnlig sexualitet? I en modern kontext är det inte PK att kritisera kvinnor, så man ger sig på männen istället. Men resultatet blir detsamma.

  ”Gå inte hem med random kille hur som helst för då är du en hora…”

  Har blivit:

  ”Gå inte hem med random kille hur som helst för du kan bli våldtagen!”

  Fast man säger inte det senare direkt till kvinnor, utan man pratar högt om våldtäktskultur, att en kvinna kan aldrig veta vem som är en våldtäktsman, det kan vara vem som helst, osv. Det är budskap riktade mot män specifikt, eller mot ”allmänheten” som någon form av allmän upplysning om hur tufft det är för kvinnor. Men det är i själva verket budskap som är i högsta grad riktade mot kvinnor.

  Det är bara en annan retorik och andra verktyg.

 13. Pingback: Mannens svaga punkt | Genusdebatten

 14. Inte helt OT: SAS kabinpersonal mobbar varandra (SvD)

  Personal på SAS i Stockholm, som vill vara anonym, berättar för TT: ”en del i kabinpersonalen försöker anpassa sina semestrar och ledigheter för att slippa arbeta tillsammans med vissa arbetsledare”, ”jag tror att det är en speciell situation på vår arbetsplats, eftersom det ofta är kvinnor som ägnar sig åt sexuella trakasserier och mobbning”, ”de här problemen har uppmärksammats flera gånger tidigare, men ofta har den som påpekat problemen pekats ut som överkänslig gnällspik och hånats av arbetsledare”.

  (Min emfas)

 15. @Lövet:

  Jaja…

  N.Y. Times: F.D.A. Approves Addyi, a Libido Pill for Women

  Advocates who pressed for approval of Addyi, many of them part of a coalition called Even the Score, said that a drug to improve women’s sex lives was long overdue, given the many options available to men.

  “This is the biggest breakthrough for women’s sexual health since the pill,” said Sally Greenberg, executive director of the National Consumers League.

  But critics said the campaign behind Addyi had made a mockery of the system that regulates pharmaceuticals and had co-opted the women’s movement to pressure the F.D.A. into approving a drug that was at best minimally effective and could cause side effects like low blood pressure, fainting, nausea, dizziness and sleepiness.

  Det enda olika kvinnokämpar tycks kunna vara överens om är att kvinnor drabbas värst. Om det sedan är av att pillret tagits fram eller av att det inte kom fram långt tidigare är väl mindre viktigt.

 16. @Rick:

  ”Detta har satt djupa spår i kulturen, vilket bl.a. tar sig uttryck i ryska kvinnors betydligt mera sexualkonkurrerande beteende än vad man är van vid i Sverige.”

  Kan stämma.
  Vart med om sex med rysskor två ggr. Aggressiviteten, att vara lössläppt men samtidigt ofta ha killar i hemlandet eller påstå det, var återkommande.
  Det var lite skrämmande på ett vis, lite för på liksom- kändes inte riktigt äkta när man är van vid svårare tjejer.

 17. Vad innebär det att förtrycka någons sexualitet egentligen?

  De flesta som skriver i ämnet gör det fortfarande i en anda av att ohämmad lust är något positivt. Var är studierna som visar det? Visst finns det många kulturer som på olika sätt är för repressiva, men det innebär inte att frånvaro av kulturell påverkan är ideal. Att alla kulturer (jag hört talas om) på ett eller annat sätt formar människors sexualitet tyder i mina ögon på att det är viktigt.

  Det tycks mig vara en särskilt komplicerad fråga för att, som Baumeister och medförfattare visat i andra studier, så är kvinnors sexualitet mer plastiskt dvs. formas mer av yttre faktorer som kultur.

  Den kvinnliga gruppgemenskapen och sexuella konkurrensen påverkar säkert mest. Samtidigt kommer man inte ifrån att även om män har en tendens att uppmuntra partners och potentiella partners sexualitet så väljer en majoritet av män en kvinna med färre tidigare partners framför en kvinna med fler, allt annat lika.

 18. Noe som støtter teorien er at svært, svært mange homofile menn lever i åpne forhold der de kan ha sex med andre enn partneren og at de får dette til å fungere ganske bra, mens langt færre lesbiske gjør det samme. Med andre ord, kan menn ordne seg en seksuelt promiskuøs livsstil så gjør de i stor grad det.

 19. Pingback: Det ideologiska bedrägeriet – Getting screwed | Genusdebatten

 20. Pingback: SVENSKA JOURNALISTER HAR UNDERMÅLIG KOGNITIV FÖRMÅGA | ANSTÄNDIGT

 21. Pingback: Hur man värnar gamla könsroller genom att vara politiskt korrekt – eller, ny propagandtär i Svt om porr | Genusdebatten

 22. Pingback: Patriarkatets brasa och Madeleine Schantz | Genusdebatten

 23. Pingback: VARFÖR SLÖSAS RESURSER PÅ LÅTSASBROTT ISTÄLLET FÖR PÅ VERKLIGA? | ANSTÄNDIGT

 24. Pingback: Varför slösas resurser bort på låtsasbrott istället för på verkliga? | Genusdebatten