Presskonferens MANSUTREDNINGEN Del 1 – Normer, Normer överallt Normer
avatar

Så var det dags för regeringens utredare Svend Dahl att överräcka mansutredningen SOU 2014:6 Män och jämställdhet (pdf) till jämställdhetsminister Maria Arnholm. Därmed har vi i GD-red ett digert material att gå igenom.  Den första etappen som jag tänker kommentera är själva presskonferensen där utredningen presenterades. Arnholms inledning är mest intetsägande nonsens typ ”hur drabbar mansnormen män?” sedan får Dahl ordet och börjar själva presentationen.

Svend Dahl börjar med att beskriva själva uppdraget, som går ut på att ”beskriva och analysera” mäns livssituation dels i förhållande till kvinnor och dels i förhållande till jämställdhet. Han hinner dock inte mer än börja förrän han måste ta upp hur det för många är naturligt att fråga ”varför män och jämställdhet?” varefter han med passiv röst beskriver ”bilden” när man pratar om män och jämställdhet.

”Män är priviligerade, män är överrepresenterade i olika maktpositioner, män har större ekonomiska resurser, män är normen.i fler sammanhang. Allt det här stämmer ju, det är ju inte kontroversiellt att påstå men samtidigt är det viktigt att påpeka att män är överrepresenterade i olika former av social utsatthet. Det handlar om kortare livslängd, självmord, brottslighet, missbruk och även en sån sak som sämre skolresultat som kan ge väldigt allvarliga effekter”

Vad Dahl inte nämner är att män är överrepresenterade i det mesta som går att mätas. Som påpekas av professor Roy Baumeister i ”Is there anything good about men?” så uppvisar män generellt en större varians än kvinnor. Ett faktum som även uppmärksammas av professor Simon Baron-Cohen, som i sin recension av Cordelia Fines bok nämner flera åkommor som oftare drabbar pojkar än flickor.

Efforts to explain (purely in terms of social variables) why neurodevelopmental conditions like autism, learning difficulties, and language delay affect boys more often than girls lead to the ludicrous position of blaming these conditions on sexist factors in society

Åter till Dahl som definierar det jämställdhetspolitiska målet att: ”Män och kvinnor skall kunna delta på lika villkor i samhällets alla delar”.  Han menar att utifrån den målsättningen så blir det naturligt att titta på hur  mäns möjligheter inskränks jämfört med kvinnor. Varefter han omedelbart måste nämna att detta inte gör kvinnors möjligheter mindre viktiga, samt för andra gången poängtera att män på många områden fortfarande är priviligerade jämfört med kvinnor. Observera att privilegium egentligen betyder: 

”Ett privilegium är en lagstadgad, exklusiv rättighet som ges av staten till en viss person eller grupp.” … ”Ordet privilegium kan också användas ur ett socialt perspektiv, alltså om grupper i samhället som har större inofficiella rättigheter än andra.”

doctoral-thesis-pasi-malmiI Sverige har män varken lagar eller inofficiella rättigheter som kvinnor inte har. Däremot, som visas av Pär Ström  i boken Mansförbjudet – Könsdiskriminering av män och pojkar så har kvinnor en hel del sådana privilegier.

Det är för övrigt inte bara i Sverige som tvärtom kvinnan är det priviligerade könet. I den finska forskaren Pasi Malmis massiva (453 sidor) doktorsavhandling ”Discrimination against Men: Appearance and Causes in the Context of a Modern Welfare State (pdf)” beskrivs samma fenomen i Finland och andra moderna välfärdsstater i allmänhet. Malmi beskriver detta som en logisk följd av att utgå från den feministiska patriarkatsteorin.

From this starting point, it is possible to argue that the sole purpose of the equality policy is to advance women’s status, and that public authorities should create a systematic network of double standards in order to support and favor women.

Åter till presskonferensen. Dahl fortsätter med att nämna utredningens sakområden och röda trådar där de sistnämnda är avgörande för slutsatserna. Det tar några sekunder så får vi höra Sven Dahl gå in på hur det centrala i det jämställdhetspolitiska arbetet är frågor om män och mansnormer. Detta är enligt Dahl oerhört viktigt att prata mer om eftersom… ja kan ni gissa varför det ur feministiskt perspektiv är viktigt att prata om detta?

”Många av de här manlighetsnormerna som vi pratat om ganska länge om hur de påverkar kvinnor negativt, påverkar även män negativt. Det är ett perspektiv som sällan framkommit i diskussionen”

Där kom det som väntat! Bara kvinnor har könssspecifika problem. Män kan inte ha några könsspecifika problem överhuvudtaget. Det enda sättet feminister kan att bry sig problem som män har är genom att hitta sätt att beskriva mäns problem i termer av hur de påverkar kvinnor, ni vet ”patriarchy hurts men too”. Det här behövde vi inte höra berättas av Svend Dahl eftersom jämställdister som Karen Straughan och Alison Tiernan hade förutspått den positionen från feministerna innan mansutredningen ens var påtänkt.

Feminism is about self interest on the part of women. It is not about equality – Karen Straughan (aka Girlwriteswhat)

Här vill jag påpeka skillnaden mellan feminism och vetenskap.

Om Mansutredningen hade handlat om riktig forskning på män så vore denna sorts tendens att se män som redskap för kvinnligt välmående något man hade analyserat och reflekterat mer över – inte något man själv hade deltagit i och bidragit till. Här finns en tydlig svårighet att skilja på rollen som forskare och rollen som feminist. Jag kommer att återkomma till den konflikten i ett annat inlägg om boken ”Professing feminism – Education and Indoctrination in Women´s studies”

Här är det dags att gå vidare och jag undrar apropå ingenting vilka som Dahl menar med ”vi” är det ”statsfeminister”? I vilket fall som helst så kommer Dahl in på problem med mäns hälsa där män kallas obenägna att söka vård  samt söker vård för sent vilket skall bidra till att män lever kortare. Åter får vi besök av den passiva rösten med vilken Dahl beskriver:

”Handlar ju ganska mycket om idéer om att riktiga män klarar sig själv, att riktiga män är osårbara.”

Här inser han förmodligen att han kommer att låta som en skiva som hakat upp sig om han bara upprepar ordet norm om och om igen så han börjar variera sig med ordet ”idé” som beskrivning av samma sak. När han tar upp mäns situation i skolan så är den passiva rösten tillbaka: Åter är det apropå ingenting oklart vilka han åsyftar med ”vi”.

”I skolans värld vet vi ju sedan länge att det finns idéer om att pojkar inte skall bry sig om sina studier. Också här spelar manlighetsnormer in i konkreta resultat i form av sämre skolresultat”

Vi på skall dock inte vara alltför kritiska mot Svend Dahl. Hans beskrivningar av mansfrågor (mansspecifika problem) har må vara bristfälliga, luddiga och felaktiga – A voice for men Sverige har tagit upp hela områden som saknas – men han har i alla fall begripit att det finns problem vilket, som han påpekar i sig verkar vara en total överraskning för många. På Aftonbladet TV ”Killar ett gigantiskt samhällsproblem” kan ni se Svend Dahl kritisera skolpersonalens attityder till pojkar. Även David Eberhard ansåg problemet var stort. Vi återkommer till skolan senare.

Här börjar jag dock tröttna på undermåliga förklaringsmodeller så nu slänger jag in en länk till Bo Rothsteins kommentarer på fulforskning. Rothstein menar att vissa forskare ägnar sig åt rena mystifikationer och att den avgörande förklaringen då kan betecknas som en svart låda som varken aktörer eller forskare har tillgång till. Han säger att det därmed blir ett analytiskt tomt resonemang,

Könsmaktsordningen består därför att det finns historiskt etablerade men av aktörerna oberoende normer som gör att den består, vilket i princip är detsamma som att säga att könsmaktsordningen består därför att könsmaktsordningen består. s.5

Rothstein sparar inte på krutet utan beskriver denna slags resonemang som: ”intetsägande”. Utöver ovan exempel på ren cirkelargumentation så påvisar han enorma brister i innehållet. Forskarna verkar älskar att hänvisa till ospecificerad påverkan från media och normer men när det kommer till att gå in på hur dessa normer rent praktiskt fungerar får man intrycket att någon forskning aldrig ens har genomförts.

Det är allmänt sett något konstigt med att samhällsvetare, både kvinnoforskare och många andra, så ofta hänvisar till så mycket osynliga och dolda förhållanden när de skall försöka förklara fenomen av detta slag. Det vore ju rimligt att hävda att samhällsforskare har till uppgift att avmystifiera samhällsförhållanden”

Det är alltså inte bara för allmänheten som de här påstådda förhållandena är dolda. De verkar precis lika dolda även för de forskare och politiker som påstår sig förstå sig på dem. Det har i vissa discipliner blivit enormt populärt att slänga sig med femtioelva olika formuleringar som inte bara alla betyder exakt samma sak utan vars betydelse även är totalt intetsägande Det är meningen att vi skall tro det finns ”kunskap” men i Pasi Malmis avhandling som tar upp ämnet står tvärtom svart på vitt:

Structural discrimination is implicit in its nature, as there is no clearly identifiable discriminator. Instead, what appears as the discriminator is usually some collective entity such as the society, the market, the media, or the “system”. s.25

Forskarna har alltså misslyckats att hitta något som diskriminerar men struntar i bevisbördan och låtsas att de har bevisat diskriminering. Vad forskarna sedan redogör för är effekter som de menar inte kan uppstå utan någon form av ”osynlig kraft”. Ju mer man tittar på det här ju mer får man intrycket man att det finns ungefär lika mycket riktig forskning bakom det antagandet som det fanns bakom en viss holländsk professor..

Diederik Stapel, a Dutch social psychologist, perpetrated an audacious academic fraud by making up studies that told the world what it wanted to hear about human nature

Det kanske mest fascinerande i sammanhanhet är likheterna mellan hur den holländska utredningen beskrev Stapels forskningsfusk och hur 14 svenska genusforskare i DN beskrev förutsättningarna för sin egen forskning. Stapel fabricerade empiriska data. Det är svårt att se att genusforskarna skulle ha ansett att Stapel gjorde något fel.

God forskning handlar i ett sådant perspektiv mindre om att ”bevisa” eller ”testa” olika hypoteser och mer om att utifrån skilda teoretiska perspektiv, och med en övertygande argumentation, skapa ökad förståelse för olika fenomen. 

Så genusforskare tror inte på att det finns en riktig sanning och deras jobb är att få saker att låta bra? Hur går den vetenskapliga standarden ihop med att Stapel straffades för fusk när hans motivering till att fabricera data var just att skapa eleganta förklaringar eftersom de riktiga siffrorna var för ”messy”? Nåväl här slutar del 1, i nästa del kommer vi bland annat in på mansutredningens beskrivning av män och våld samt givetvis går in mer på krisen i skolan.

Se även Susanna Varis – Män och jämställdhet – Inledning

Kommentarer

Presskonferens MANSUTREDNINGEN Del 1 – Normer, Normer överallt Normer — 55 kommentarer

 1. Pingback: Män och jämställdhet – inledning | Susanna's Crowbar

 2. Ja det var ingen högoddsare att den här utredningen skulle komma fram till att mäns diskriminering beror på män.
  Alltså patriarkatet som enligt feministisk retorik betyder alla män,eftersom könsmaktsordning,fast dom själva säger att det inte gäller enskilda män dom kritiserar vilket deras teori könsmaktsordning motsäger.Detta patriarkat som enligt feminister förtrycker i nedstigande led män,kvinnor,pojkar,flickor,djur,natur och inte bara levande ting.
  Patriarkatet förtrycker även döda ting såsom kläder,leksaker,mat,smink,byggnader,infrastruktur,osv i all oändlighet.
  Patriarkatet förtrycker även hur vi tänker agerar och är allt från hur vi fostrar våra barn till vår sexualitet till hur vi dör på ålderdomshemmet ja patriarkatets förtryck finns i varje skrymsle och vrå t.o.m. i vårat eget huvud förtrycker patriarkatet oss.
  Då kan man ställa sig frågan vem är patriarkatet och det blir lite svårt att svara på den frågan eftersom det är osynligt men ändå överallt närvarande lite som Gud kan man säga.
  Och då blir svaret från oraklet i delfi på frågan finns gudarna intressant där hennes svar blev Om man tror på gudarna så finns dom om man inte tror på gudarna så finns dom inte.

 3. Kul att se kommentarer. De här inläggen tar en hel del tid då källmaterialet är massivt. Jag skriver som bäst på del 2 men jag kommer att svara på frågor som dyker upp när jag ser dem.

 4. ”Där kom det som väntat! Bara kvinnor har könssspecifika problem. Män kan inte ha några könsspecifika problem överhuvudtaget. Det enda sättet feminister kan att bry sig problem som män har är genom att hitta sätt att beskriva mäns problem i termer av hur de påverkar kvinnor, ni vet ”patriarchy hurts men too”.”

  Min bror skrev bla. följande på vår blogg om frågorna:

  ”Ignorera – man är överhuvudtaget inte intresserad av mäns könsliga belägenhet och egentligen inte härmed heller av relationen mellan könen. Däremot är man intresserad av kvinnors utsatthet eller av något önskvärt som kvinnor saknar i förhållande till män. Eftersom man enbart uppmärksammar kvinnors utsatthet kommer enbart kvinnor att framstå som utsatta och eftersom enbart positiva aspekter uppmärksammas i det önskvärda så kommer mäns könsliga belägenhet att framstå som privilegierad medan kvinnors framstår som begränsad.

  Hur dessa privilegier och begränsningar skall sammantaget förstås – hur de hänger samman och hur de blir till – konceptualiseras aldrig i andra termer än i kvinnocentriska, det vill säga i termer av vad de innebär för kvinnor. Kvinnors könsliga handlingar och förhållningssätt problematiseras aldrig som något konstituerande i förhållande till det undersökta fenomenet, vilket innebär att kvinnor saknar fullständigt ansvar både för och i situationen samt för en önskad förändring av situationen. Det viktiga angående detta inlägg är att mäns könsliga utsatthet eller det könsligas problematiskhet för män kan inte bli primärt synligt ur detta perspektiv eftersom detta tänkande handlar om och är till för kvinnan, jag skriver primärt eftersom det förstås är möjligt att mäns utsatthet blir ett problem för kvinnan och då kan utsattheten bli synlig och angelägen men som ett problem[…]

  Det är utifrån dessa axiomatiska utgångspunkter, som är till för kvinnor, som en del feministiskt lagda människor menar att mäns belägenhet inte enbart utmärks av privilegier utan att även (vissa) män kan ha problem och vara utsatta i denna ordning/relation. Detta kommer till uttryck, för det första, i att erkännandet av `mansfrågor´ aldrig leder till någon som helst behov att granska och ompröva berättigandet av den konventionella kvinnocentriska problematiseringen av relationerna mellan könen. Istället diskuteras `mansfrågor´ avskilt och sekundärt i förhållande till `kvinnofrågor´.

  För det andra relateras mäns situation i detta perspektiv enbart till den problematiska manligheten. Vilken förstås antingen som en manlig homosocial skapelse – patriarkatet som ett manssamhälle – eller som något som har skapats av en kultur – en kultur där kvinnors könsliga handlingar och förhållningssätt inte tillskrivs någon konstituerande betydelse för relationerna mellan könen. Det vill säga i detta uppmärksammande finns inga samband till kvinnor och kvinnlighet, varken beträffande problemen eller deras tillblivelse och lösning.

  Det viktiga att förstå här är att detta inte är en insikt som man har kommit fram till genom en undersökning som omfattat en granskning av båda könen, utan något man har utgått från, dvs. ett uttryck för hur man vill se på saken könsligt.”

  Enda jag vill tillägga till detta är att det inte handlar om ett misstag eller förstås som att feminismen haft fel i en entydig mening, för feminismen har försökt göra något; feminister/kvinnor har velat se på frågorna på detta sätt och velat ha förändring på detta sätt.

 5. För all del för mig kan det vara rätt ok att tala om könsnormer OM man utgår från att man- OCH kvinnonormer gynnar och missgynnar kvinnor och män (även om jag fått mig sagt att man hellre ska kalla dem könsspecifika beteenden)

  @michael:

  Vem är patriarkatet? Radikalfeminismen är patriarkatet och könsmaktsordningen. Och de är ”överprästinnornas” public choice-verktyg. Det vill säga radikalfeminismens redskap för att maximera sin egenytta. Eller som Helene Bergman skriver radikalfeminismen är inte radikal, tvärtom, den är störtkonservativ!

 6. Vill man vara optimistisk så kunde man väl säga att det här åtminstone var en början på att ens erkänna existensen av något annat än feministernas svartvita världsbild. Det svenska samhället kanske inte tål mer i dagsläget Smile

  Tro inte att staten så där bara går ut med budskapet: ”Vi har matat er med en skräpteori i flera år och betett oss skamligt i största allmänhet mot många av er. Sorry, men skyll er själva.”

 7. @Rick:

  Än en gång kom jag att tänka på kejsarens nya kläder och googlade Wink

  ”I sagan syr två skräddare nya kläder till kejsaren. De säger att de använder en magisk tråd som gör att korkade personer inte kan se den. I själva verket använder de ingen tråd alls, men eftersom ingen vill framstå som korkad låtsas alla om att de ser ”kläderna”, och kejsaren vandrar omkring naken. Alla utom ett litet barn som utropar: Han har ju inga kläder på sig!”/Wiki

 8. @Mia.:
  Jag tycker det är orättvist att jag bara fått 41 tummen ner och du 45 jag måste ha gjort något fel kanske var texten för lång för feminister?

 9. Hahaha för många röda nertummar – för få kommentarer som motiverar vad de tyckte var fel för att de skall uppnå någonting…. Å andra sidan kanske inte så många som tänkt motivera varför jag får 40 nertummar på en kommentar vars innehåll kan summeras:

  ”kul att se kommentarer, de här inläggen tar tid att skriva, jag svarar på frågor när jag ser dem”

  Kanske inte så många som tänkt motivera varför de tummar ner den kommentaren, eller som tänkt berätta hur kommentaren kunde ha varit mer ”to their liking”? Nästan så jag misstänker att kommentarerna tummas ner av en spambot – inte av människor.

 10. @ Mia.

  Det är lite som den där situationen man lätt hamnar i om man ljuger. Den ursprungliga lögnen måste snart täckas upp av en lögn till och sedan ytterligare en. Till slut står korthuset där och vacklar betänkligt. Det har nu varit så mycket genusljug att folk begriper att det hela inte hänger samman längre, inte på något sätt. Det är också därför feminister är så upprörda över oss som inte är troende, de tycker nämligen att vi blåser på deras korthus.

 11. ”Där kom det som väntat! Bara kvinnor har könssspecifika problem. Män kan inte ha några könsspecifika problem överhuvudtaget. ”

  Fastnade vid detta och tänkte vidare. Man kan även se det som att kvinnor aldrig kan ha könsspecifika problem i form den problematiska kvinnorollen, destruktiva kvinnonormen. Men antagligen är det lättare att lägga problemet utanför sig själv än att ge sig på sina systrar.

  ”Samtidigt som några av denna generation kvinnor uttrycker en bortskämd förvåning över att behöva fixa jämställdheten själva! Besvikelsen som ibland övergår till hat vänder Maria Sveland mot männen och sådana som jag själv som i hennes bok omnämns som antifeminister.”

  Helene Bergman ”Med svärtad ögonskugga” (Japp har just läst ut den, rekommenderar den varmt.)

 12. @MK:

  Möjligen var jag otydlig men jag menade just att kvinnonormen också ska ses ett problem, och att det är kvinnors eget ansvar. Det vill säga omvänt:

  Prata om kvinnlighetssnormerna och hur de påverkar män negativt, och även kan påverkar kvinnor negativt.

 13. .
  Som vanligt levererar Erik nogranna analyser o konklusioner.
  .
  ”Vad Dahl inte nämner är att män är överrepresenterade i det mesta som går att mätas”
  ”Där kom det som väntat! Bara kvinnor har könssspecifika problem.”
  .
  .
  I rapporten kommer Dahl med en riktig statsfeministisk løgn.

  ”I vilket fall som helst så kommer Dahl in på problem med mäns hälsa där män kallas obenägna att söka vård samt söker vård för sent , vilket skall bidra till att män lever kortare…”
  .
  Som den røda Kors Sjukskøterska jag ær , har jag varit verksamm inom akutsjukvård såvæl som inom koordinering av vårdsentralers arbeten , kan jag fortelle att det ær lika många mænn som kvinnor vilka søker vård.
  Jag har samtalat med sakshandlæggare på socialstyrelsen vilka bekræftar mina intryck… mænn søker lika mycket sjukvård som kvinnor.

  MEN… det finns en mycket stor skillnad i sjukvården omhændertagande i det att Kvinnor får / blir i vesætligt HØGRE grad remitterade till specialist sjukvården før undersøkningar o behandlingar… æn mænn.
  Ovan sagda bekræftas æven det av sakshandlæggare på socialstyrelsen , vilka EJ kan førklara hur denna vård diskrepans sammanhænger.
  ALLTSÅ…mænns tillkortakommande inom sjukvården ær ej ens utrett av socialstyrelsen.
  .
  Per Hagman.
  .

 14. Många kränkta feminister här inne och tummar ner. De vet att vi vanliga människor genomskådat dem för längesedan. Deras makt och positioner är hotade. De hade gärna censurerat oss oliktänkande om de fått chansen.

  Feminister brukar ju säga att män är rädda för att förlora makt, men enligt mig är det är projicering från deras sida. De har haft makten länge i Sverige och är väldigt rädda för att förlora den.
  De har tillskansat sig denna makt på falska premisser, så jag kan förstå att de känner sig ängsliga och rädda. Det räcker med att några inflytelserika personer inte köper deras lögner och öppet delger detta för allmänheten för att hela deras korthus ska falla samman. Beviset för detta är ju blondinbellas utspel i veckan. En person med inflytande och makt som fick feministerna att totalt flippa ur och visa sina rätta jag.

  Vi har argumenten, de har tummarna. Vem har makten i framtiden?

 15. .
  I nedan Erik kommentar… hamnar hammaren på spiken.
  .
  ”….osynliga och dolda förhållanden när de skall försöka förklara fenomen av detta slag. Det vore ju rimligt att hävda att samhällsforskare har till uppgift att avmystifiera samhällsförhållanden”.
  .
  Kan det blir sannare sagt æn så ?
  I denna samhællsanalys influerar de Lysenko,liknande feministiska teorierna så pass att vi i svergie får ett stalinistiskt kollektiv av statstjænstemænn…istf vetenskapligjorda fenomen o grundfenomen.

  Individernas uttryck skall anpassas till den elitistiska feministiska ”teoribildningen” istf …tværtom.
  .
  Per Hagman.
  .

 16. @Per Hagman:

  Det var mycket intressanta påpekanden väl värda att kollas upp. På tal om förklaringar på detta så hittar jag ingenting i Sverige men följande del i Pasi Malmis finska avhandling är talande:

  ”However, male employees seem to have a 3–9 times higher chance of being discriminated in those fields of activity, in which the majority of employees and managers are women (e.g. social services and healthcare).” (summering s.4, skall alltså finnas data på detta någonstans i avhandlingen)

 17. Vilken besvikelse!

  Jag hade trots allt försiktiga förhoppningar om rapporten som ju visar sig vara ett beställningsverk med syfte att bekräfta radikala socialliberalers syn och problemformulering av jämställdhet. Mina utsikter visade sig vara naiva…

  Läs denna artikel av Svend Dahl (plus en av utredningens experter) från i somras. Här finns en hel del insikter som verkar lysa med sin frånvaro i slutprodukten:
  http://www.liberaldebatt.se/2013/08/en-manlig-feminism/

 18. @Erik: @Erik:

  Åh fan… *rodnar men bara lite*

  Vet inte hur jag skall ta det… …KD är ju feministanstruket likväl, men ändå ”åt rätt håll” på nåt vis…

 19. Undrar om hela twittereliten har samlats över ett antal bag in box på Södermalm och Södertörn ikväll med tanke på alla röda tummar Wink

  Synd att de inte ens försöker argumentera för sina ståndpunkter eftersom de uppenbart tycker att vi har fel.Fast dom är ju inte vana vid att vara på en arena där de inte kan blockera alla oliktänkande och där de definitivt inte kommer att vara oemotsagda.

  Bra start på genomgången av den så kallade mansutredningen Erik !

 20. @Mia.:

  Nej det var jag som var otydlig. Det var ingen invändning, bara något jag kom att tänka på när jag läste det du skrev. =)

 21. @Erik: Erik detta som du tar upp… kan jag berætta hur mycket som helst om…Hur kvinnlig vårdpersonal hanterar sjuka mænn.MEN nu skulle jag bara kolla hur din artikel kommenterades…sååå jag återkommer kring dina tankar i detta avs i morgen. Ha det erik.
  .
  Per Hagman.
  .

 22. Lol, tummarna visar att en viss GD-bannad Södermalmsförfattare är online ikväll. Hen har även synts på andra nätsajter.

 23. Jag fick just ett mail från en insatt att det ät Aftonbladets redaktion som gått ihop för att klicka på tummen ned.

 24. Jaså, så drägget (Aftonbladet) har hittat hit. Finns det fortfarande 47 anställda på den latrinen? Bevisar ju ganska tydligt att det inte är en skuta som rider ut några stormar med tanke på att råttorna brukar vara de första som lämnar skeppet.

 25. @JD:

  Skämtar du med oss? Menar du att Aftonbladets journalister inte har bättre saker att göra av sin tid än att random-spamma våra kommentarsfält? Det är ju nästan värt att skriva en artikel om hur journalister beter sig fjortisar på twitter och barnungar på GD.

 26. Uppdraget med stor potential men ännu större ideologiska risker… Trist.

  Dokumentet vars förljugna glöd inte bara värmer twittertomtars rödvinsrosiga kinder ända in på småtimmarna, utan också belyser den djupt perverterade jämställdhetsideologin i Sverige 2014.

  Ja varje kritiskt tänkande kotte borde förstås läsa igenom host host ”utredningen”.

 27. Pingback: Feminism i Sverige | WTF?

 28. @JD:
  Aftonbladet? Hade det varit DN:s redaktion, eller väl valda delar av SVR så kunde man kanske gissat det?

  MVH

 29. Eminent, Erik!

  Problemet med dylikt klarspråk och saklig information är bara det att man blir ännu mera förbannad och besviken på det lilla samhällsiglande ”feminist”-klustret vidriga smygkommunister och deras antivetenskapliga könskreationism. På befolkningens bekostnad. Antivetenskapliga Kalle-Anka-falsarier, år ut och år in, som de själva kallar genusforskning och genusvetenskap.

  Och vad gör då alla våra fullständigt odugliga politiker åt den lilla översittarklassen smygkommunister som leker genusvetenskap?

 30. Går ju att fixa en plugin som kollar vartifrån alla som besöker sidan kommer ifrån, då går det ju o se ifall de kommer ifrån aftonbladet.

 31. .
  Denna alliansens mest feministiska sexistiska våp till ”jæmstælldhetsminister ” skrider fram och hævdar att …” hur drabbar mannsnormen mænn”.
  Med detta skuldbelæggande infama uttalande skøt , denna allt mer inom regeringen marginaliserade minister , sig i sjælvaste ”væljarfoten”.

  Vi mænn kan ej cceptera att denna kultur marxistiska kønsklasskampsminister skall komma undan med detta infama feministiska misadriska uttalande.
  .
  Død åt feminismen.
  Død åt alliansens sexistiska manshatande politik.
  .
  Per Hagman.
  .

 32. Kan Rothstein få en fungerande länk?
  ( Nu går det ju att klippa lite i den, men ändå =)

 33. @Direktörn:Låt mig tala klartext.
  Efter ha læst akt artikel av Dahl et al , kan jag int se att Dahl kan ræknas som liberal, med sin uppfattning om anvændningen av de nazificerade femistiska / kulturmarxistiska verktygen vid samhælls analys.
  .
  Snarare kan han med førdel betraktas som en feministisk medløpare mæhæ och en…Mädchen für alles

  En sak ..
  Fjolårets mediediskussioner om att Södermalms män inte ens kan ha sex längre för att de är så avkönade och forvirrede kan stæmma.
  Jag menar…førvirrande feminister med førvirrande ”mænn” i førvirrade relationer… føljden av denna førvirring kan ju bara bli … genusdagis.
  Sannolikt finns det anledning till att tro på att dessa førvirrade kvinnor på sødermalm , vilka ej ens vill ange kønet på sitt barn , …. ær insimenerade i Danmark.
  .
  Per Hagman.
  .

 34. Pingback: Presskonferens MANSUTREDNINGEN Del 2 – Män och våld, Män och utbildning | Genusdebatten

 35. Pingback: Presskonferens MANSUTREDNINGEN Del 3 – Skolans antipojkkultur och medias mansförakt | Genusdebatten

 36. Pingback: Jag är inbjuden till P1 Debatt – Mina tankar om Mansutredningen | Aktivarum

 37. Pingback: #P1Debatt ”Hur mycket ojämställdhet tål Sverige?” Mina intryck från första parkett | Genusdebatten

 38. Pingback: Det har ju stått i tidningen – Därför är det sant. | Genusdebatten

 39. Pingback: Därför stöder jag Inte Chavez Perez | Genusdebatten