Charlotte, vill genusforskare ha en dialog om könsforskning är det bara att säga till
avatar

Efter två kommentarer om alla fel vi jämställdister påstås göra finns nu chans till en dialog. Charlottes nya svar på Hit och dit besvarar flera av de frågor som jag ställde i det förra. Eftersom hon påstod jag inte frågade för att förstå så förtydligade jag några frågor som jag hade och så blev det lite mer av en dialog den här gången.

Allmän information: Missa inte Teos inlägg om kvinnliga chefer. Tanken var att detta inlägg skulle publicerats igår kväll men vissa delar var oklara. Inlägget försenades när jag offrade tid för kvalitet. Med detta sagt till själva inlägget.

Mer allmän information: Bashflak summerar bra i blogginlägget Auktoritetstro II (Nej det står inte auktoritetstroll)

Erik skrev ett svar på mitt inlägg om ignorans. Det är långt. Och tradigt. Och framförallt så börjar det med att han ska ”passa på” att ”visa hur hennes påståenden i själva verket bekräftar mina”. Tjohopp.

Vilket alltså betydde att jag inte ansåg det förra svaret jag fick av Charlotte visade att mina ursprungliga påståenden var felaktiga. Jag visade på vilket sätt hennes svar kunde anses bekräfta den bild jag redan gett utan att nämnvärt ge argument för ändringar. Tjohupp.

Någonting säger mig att det inte är speciellt många av oss som de facto forskar inom genus som läser och kommenterar vad de skriver. Och att det finns goda anledningar att låta bli. Jag vill dock ändå kommentera några saker direkt till Erik. Så här.

Här kommer vi då till min första punkt – Separatism – där jag undrar om det är speciellt många av er som forskar inom genus som läser och kommenterar vad någon person som kritiserar genusforskning säger? Här i DN säger 14 genusforskare enbart egna fältets åsikter räknas. Jag kan även påpeka att upplevelsen av separatism inte kommer från mig.  Det är en av de två centrala kritikerna mot Genusforskning som tas upp av Daphne Patai och Noretta Koertge i boken ”Professing feminism – Education and Indoctrination in Women´s studies” (Länken ger möjlighet att provläsa på Scribd).

Rent praktiskt uppstår med ditt svar den situationen att vad som sägs (brukar inte läsa kritik) bekräftar denna invändning medan vad som görs (svaren du ändå skrev) försvagar den. Detta är en spegling av boken ifråga. Nästan alla studenter och forskare från Women´s studies som uttalade sig i Professing Feminism angav först en mängd orsaker att inte göra det. Inte minst rädslan det kunde utnyttjas av ”Religiösa högern” (Närmaste svenska motsvarigheten skulle vara Sverigdemokraterna) Vi går vidare till min fråga vad det hade behövt stå i uppsatsen för att genusforskare skulle tycka det var felaktigt.

Till exempel att ni sysslar med vetenskap, vilket var vad du från början var förbannad över.

Nej, det där är ett missförstånd. Jag poängterade tvärtom att vi inte sysslade med vetenskap och därför inte kunde bedömas som motpart till genusforskningen. Däremot hade vi på bloggen diskussioner baserade på vad vi anser är vetenskap medan uppsatsen utgår från den poststrukturella världsbilden. Att beskriva oss ”som om” vår syn bara var en av flera kunskapsförståelser ger en starkt missvisande bild av oss..

PS, och nej jag var inte förbannad men jag är starkt kritisk mot den poststrukturella världsbildens förmåga att hålla sig till sanningen. Om du vill, Charlotte kan jag fördjupa mig på de allmänna problem som finns med den förståelsen och inte bara de problem den innebär för detta exempel.

Det hon som betraktare av er rörelse måste skriva om är en kunskapsförståelse, den kunskapsdiskurs ni rör er inom. Vilka kunskaper finns det i rörelsen? Vilka (relativa) sanningar baserar man sig på? Lindborgs uppgift är inte att avgöra vad som är vetenskap eller inte utan vad ni inom rörelsen har för kunskap.

Om Lindeborg skall beskriva vår syn på saken och vi inte utgår från hennes postmoderna världsbild – där man bara väljer den förståelse man gillar – blir det helt missvisande att beskriva oss på det sättet. Då är det hennes förståelse som klistras på oss, inte vår förståelse som beskrivs. Detta är likvärdigt med om hon hade beskrivit en religion som om den av utövarna själva ansågs bara vara en av många där man väljer fritt mellan Kristendom eller Buddhism efter vad man gillar. Att det är så hon gjorde betyder inte det är så vi gjorde.

Jag försökte redan tidigare förklara vad diskursanalys går ut på, eftersom det uppenbarligen var ett glapp i den där kunskapsdiskursen. Men nu menar du att det är ”helt irrelevant” vad ”diskursanalytisk teori säger om sig själv”.

Nej, vad jag sade var att det var irrelevant för (specifikt) min kritik vad diskursanalys säger om sig själv. Detta eftersom det var diskursanalysens legitimitet som jag ifrågasatte. Frågan är alltså om diskursanalys ger en sann bild eller bara hittar på saker som passar det perspektiv – den förståelse – forskaren vill ha.

Och Erik, det är det har jag menar med kunskapsförakt. Du kritiserar något som du inte förstår.

Ursäkta? Jag kritiserar något jag inte förstår? Detta det argument som jag, jämställdister och male studies-folk – åberopar gällande kritik mot A) män/manlighet B) Västerländska kulturen/samhället och slutligen C) Vithet. De kritiserar saker de inte förstår – jag kunde inte sagt det bättre själv.

När det gäller kritik mot det manliga könet (inklusive den kritik som beskrivs som strukturell), västvärldens kultur och samhälle (inklusive när de kallas strukturer) samt på sistone även från vissa håll mot vithet så skulle jag kunna ge ett identiskt svar. Man kritiserar saker man inte alls förstår. Vilket enligt mig verkar baseras på följande två ursäkter (teorier)

1. Mäns natur antingen finns inte, eller är helt oviktig (Genusteori)

2. Upplevelse av makt ger rätten att kritisera (Feministisk teori)

Med andra ord så skall män konstrueras om och makt skall omfördelas så det blir rättvist. Jämför med hur marxismen i praktiken föreskrev människor skall konstrueras om och makt skall omfördelas. Det här är åter inte något jag bara hittat på. Om det behövs kan jag presentera både folk från genusforskning och Male Studies som styrker att ovanstående två teoretiska utgångspunkter finns. Här lämnar jag inga källor av rena utrymmes- och tidsskäl men behövs det kan vi fördjupa oss i vad ovan två punkter innebär.

Du kritiserar en masteruppsats baserad på diskursanalys utan att tycka att ens grundläggande förståelse för vad du kritiserar är relevant. Därefter ser du dig styrkt i ditt ”ursprungliga påstående” att ”dessa teorier varken är föremål för – eller resultat av – forskning.”

Här är problemet med den invändningen. Medan män finns i verkligheten, västvärlden finns i verkligheten och vita folkslag finns i verkligheten och kan bedömas objektivt så finns inte diskursanalys bortom vad diskursanalytiker själva säger. Samma invändning gäller allting som sorterar under ”kritisk teori”.

Frågan är inte vad teorin påstår sig göra. Frågan är hur vi kan veta att vad teorin säger är sant? Särskilt med tanke på att Marxismen som teori var precis lika självsäker och den största skillnaden är att Marxismen – tysk filosofi – försökte skapa en förenande teori medan postmodernismen – fransk filosofi –  mest förespråkar splittring. Vilket bland annat Lundaprofessorn Svante Nordin beskriver i sin bok Humaniora i Sverige.

Sedan har vi mitt ursprungliga påstående. Det var alltså en teori jag snickrade ihop för tolkning av text. Min teori delade upp vetenskapen i två olika delar. Forskning och Kritik (kritiskt teoriserande) varefter jag säger att genusforskare inte applicerar den standard av kritik de riktar mot annan forskning mot egna teoretiker / kritiker. Det är lätt att kontrollera om detta är sant med komparativa studier.

”Jag får väl bli den som pekar ut det uppenbara här: om du just har läst en masteruppsats med diskursanalys så är den både föremål för och resultat av forskning. Ju.”

Vad vi diskuterade här var uppsatsens teoridel, inte forskardelen där Lindeborg drar slutsatser. Teoridelen kommer före i uppsatsen och därför handlar Del 1 och Del 2 av min granskning mer om teori medan Del 3 och kommande Del 4 handlar mer om forskardelen. Ninnis genomgång tar också upp forskardelen av uppsatsen, specifikt de delar som citerar henne.

Men här är vi alltså på teoridelen och om teorierna saknar stabil grund spelar det ingen roll om slutsatserna stämmer. Det är som en felaktig uppställning av en matematisk uppgift där man skrivit av rätt svar från facit. Det ser bra ut men ingenstans finns en fungerande förklaring på varför det ena kausalt skulle leda till det andra annat än att personen bestämde det så.

”Om du någon gång tycker att det inte längre känns helt irrelevant att förstå vad du talar om skulle du exempelvis kunna läsa boken Diskursanalys i praktiken (2007).”

Boken Discourse Analysis as Theory and Method (Phillips & Jorgensen) går igenom tre olika varianter. 1) Discourse Analysis (C. Mouffe) 2) Critical Discourse Theory (N. Fairclough( och 3) Discourse psychology (Potter & Edwards). Nu fattas bara att du anger sidanvisningar för de partier som är relevanta för vårt resonemang. Även denna bok finns på Scribd

Sedan alla de här termerna du själv hittat på, jag har lite svårt för dem. Lite för att de saknar verklighetsförankring och lite för att den som inte delar er kunskapsdiskurs har en helt annan förståelse av ord som teori och kritik.

Ok, men på vilket sätt skiljer detta sig från att jag har svårt för termer som ”diskurs” som förespråkas av fransk kontinentalfilosofi (Poststrukturalism) i konflikt med anglosaxisk analytisk filosofi? Kan du förklara varför den engelska analytiska filosofin skulle anses mindre verklighetsförankrad än den Fransk-tyska kontinentala filosofin? Verklighetsförankrad är inte det ord jag skulle använda för verklighetsfrånvända franska intellektuella som Derrida.

Du upplever inte själv att det blir svårt att diskutera forskning med… du vet… forskare, när du själv hittat på en definition av forskning? Det är ganska väl belagt inom det alla vi andra kallar för forskning att det är av stor betydelse också att visa hur det inte har varit. Hur tror du exempelvis naturvetenskapliga experiment går till? Hur tror du man falsifierar teorier?

Jag får fatta mig kort så får du fråga om du vill ha mer detaljer. 1) Nej jag upplever det inte svårt att diskutera forskning med forskare. 2) Jag har inte hittat på en egen definition utan delat upp en existerande definition i två olika mer kommunikativa kategorier. Det kan jämföras med att bygga hus och riva hus bägge utförs av människor utbildade i byggjobbande. När de river så kallar jag det inte byggande. 3) Jag menar att man falsifierar teorier (förklaringsmodeller) genom att presentera (bygga) egna bättre fungerande modeller, inte genom att bara kritisera (riva) dem som redan finns.

”Sedan kommer vi till vad som förmodligen är min favoritdel i en text skriven av en antigenusivrare: delen när du menar att jag ”struntar […] helt i bildning och ondgör” mig över ditt ”manliga kön istället”

Jag hänvisade till hur du först ifrågasatte den modell jag presenterade (Observera att jag mycket väl kan ha fel, alla kan ha fel det är inte vad saken handlar om) men sedan när man kunde förvänta sig du presenterar det som enligt dig är den bildade modellen så presenterade du ingenting. Det här hänger ihop med mitt svar ovan att man falsifiierar teorier genom att presentera egna teorier som ger en mer korrekt bild. Inte genom att bara attackera de teorier man ogillar och erbjuda ingenting istället.

Du som är så förtjust i forskning och källor och sånt kan säkert hänvisa mig till bra forskningslitteratur där jag kan få läsa mer om hur riktiga forskare har kommit fram till att dessa egenskaper hos vuxna människor är könsspecifika, eller hur?

Visst kan jag det. Däremot så finns inte plats för hela fältet könsskillnader men här finns en snabb genomgång av forskningen. Vi har inte ens plats för hela underfältet könsskillnader i självförtroende. Så vi börjar med en av de mer specifika skillnaderna: Det fenomen – här presenterat i BusinessNewsDaily – som forskare kallar Honest male overconfidence presenterat av Ernesto Reuben et.al ”The Emergence of Male Leadership in Competitive Environments” (PDF)

We study three potential explanations for the underrepresentation of women, namely, gender differences in overconfidence concerning past performance, in the willingness to exaggerate past performance to the group, and in the reaction to monetary incentives. We find that men’s overconfidence is the driving force behind the observed prevalence of male representation.

Det här ett antagande (teori) som helt i enlighet med mina svar ovan ersätter teorin att kvinnor underrepresenteras pga könsdiskriminering eftersom den ger en bättre – dvs mer sann – bild av den observerade verkligheten. Det här är också en teori som säger vi har all orsak att förvänta oss män och kvinnor inte kommunicerar på samma sätt. Här är ett till exempel ”tala som en tjej”

Av naturliga skäl upplevs människor som ger egna förslag ha högre självförtroende än människor som ställer frågor (Orättvist jag vet, skulle själv föredra att vara frågetypen…). Om du vill så kan jag specificera det här ytterligare men vi kan redan nu se tecken på att män i allmänhet inte bara upplevs (känns) mer självsäkra utan även känner sig själva mer självsäkra. Vilket kan ha evolutionära orsaker. Rent praktiskt i datingsammanhang (forskning) är kravet på män att framstå som självsäkra större än på kvinnor och utseendet i sig har en mindre positiv effekt.

PS: Det finns dock en svaghet här, samma som jag påpekat vid ett dussin andra exempel (Inte minst detta som tar upp anomalier). Genomsnittliga skillnader säger inte hur skillnaderna är fördelade. Det kan antingen vara så att alla män är lite mer självsäkra än kvinnor eller så är det några få män mycket mer självsäkra än både män och kvinnor som driver upp mäns medelvärde. Den så kallad ”Male extremes pattern” som påpekas av Professor Roy Baumeister.

Inte heller är min kritik att tolka som att ”genusforskare har en från början negativ inställning till det typiskt manliga”, om inte du, Erik, vill argumentera för att kunskapsförakt är en typiskt manlig egenskap. Är det så du menar?

Det är mycket möjligt att vad som är ett typiskt manligt beteende är något som vissa (Schyman et.al) idag kallar tecken på kunskapsförakt. Det betyder dock inte jag påstår män föraktar kunskap mer än kvinnor. Vad det i själva verket betyder är att normal manlighet svartmålas idag (Misandry). Om vad som beskrivs negativt är (empiriskt) typiskt manligt så gör det sak samma vilken negativ benämning som används. Byter man ut man mot svart blir nämligen den negativa benämningen i sig rasistisk oavsett om forskningen visar det stämmer eller inte. Sexism utgår från rasism.

Det här är inte dubbla måttstockar. Mitt intresse för genus har ingenting att göra med mitt förakt för folk som inte lyssnar på läkare när de kommer dit för sjukvård.

Jag har inte sagt att du personligen har dubbla måttstockar. Var snäll och skilj på kritik jag riktar mot (min uppfattning) av genusfältet i allmänhet och kritik mot person. Jag visar att även om du respekterar läkare är det knappast en åsikt som genusfolk i allmänhet är kända för. Tvärtom är det ofta läkare som säger kvinnor är så och män är så – medan genusfolk menar det inte behöver vara så och att läkare har fel.

Därefter tar du upp hur Lukas Romson menade att överläkaren i psykiatri David Eberhard knappast är specialist på könsbyten och att Eberhard inte frågat patienterna vad de ville. Jag känner inte Lukas Romson speciellt väl, men jag vågar ändå sätta en kroppsdel på att han inte är en av dem som googlat sig fram till info och därför kritiserar när Eberhard uttalar sig om könsbyten.

Det är mycket möjligt men för det första så var argumentet huruvida läkares diagnoser respekterades av icke-läkare. Inte på vilken informationsgrund icke-läkare visade brist på respekt. För det andra är det absurt med forskare som talar nedsättande om Google eller internet Internet är i praktiken ett bibliotek som innehåller långt mer kunskap än vad någon forskare har och Google är ett ordningssystem långt mer avancerat än någon forskare klarar av att hålla koll på. Hur bra information man får från ett bibliotek hänger på användaren.

Och sedan det där med att du vill underkänna mitt resonemang för att det ”bygger på argumentationsfelet Appeal to authority”. Det här gör det i princip omöjligt att diskutera med dig, Erik, för först skriker du om källor och när man ger källor så skriker du appeal to authority. För vad du missar här är att jag ÄR authority. Jag är publicerad forskare. Du skulle kunna lära dig saker av mig. Jag skulle kunna förklara vad orden betyder

Appeal to authority betyder inte att man inte lyssnar på auktoriteter. Det betyder att auktoriteter har samma krav som alla andra på att förklara vad som gör deras resonemang giltiga. Detta är vår garanti för att vi inte hamnar i en klubb för inbördes beundran av den typ som Alan Sokal kritiserade. Sedan lär jag mig redan saker av dig, Charlotte. Jag lär mig saker genom att läsa många olika perspektiv och bilda mig en egen uppfattning på basis av helhetsbilden. Jag lär mig inte saker genom att kopiera vad enstaka personer påstår. Så ingen har ifrågasatt att jag kan lära mig saker av dig.

Exempelvis att många fler kvinnor var regerande drottningar än många verkar tro och anledningen folk inte tror det är dels att officiella genealogier var på manssidan och kvinnliga härskare uppmärksammades mindre. Sedan kan du också lära dig från mig att en anledning genealogier måste vara på manssidan är att man inte kan vara säker på att mannen är pappa till barnet. Det behövs ingen utfästelse gällande kvinnans släktskap men mannens genetiska arv riskerar ständigt att dö ut utan hans vetskap.

Ok, Erik. En teori är ett tankekomplex av en eller flera hypoteser som ligger till grund för hur forskningen ska gå vidare. Teorin kan sedan ändras allteftersom man upptäcker felaktigheter i den.  Är du nöjd med den, allmänt accepterade, förklaringen på vad teori är?

Den viktiga frågan är inte om jag är nöjd med beskrivningen utan huruvida den falsifierar mina påståenden. Hypotes är ett annat ord för gissning / antagande som inte är mer sant än andra antaganden utan måste kontrolleras mot faktiska data. Så på vilket sätt visar detta jag har fel när jag säger normativa teorier bara är påståenden (utsagor)? I mina ögon framstår den invändningen som semantik.

Avslutningvis så undrar jag om du har uppmärksammat motsägelsen i att du å ena sidan säger ingen bryr sig om vad vi jämställdister / feminismkritiker säger (på Genusdebatten.se) men å andra sidan menar du att forskarsamfundet anser kritik är en viktig del av forskning?

Det är ganska väl belagt inom det alla vi andra kallar för forskning att det är av stor betydelse också att visa hur det inte har varit.

Om kritik är en viktig del av ditt forskningsfält så finns ingen orsak att undvika Genusdebatten. För var någonstans skall genusforskare annars hitta kritik mot genusforskning? Vi ser ovan att genusforskare själva inte vill ge kritik av rädsla ”högern” skall dra nytta av det (Professing Feminism). Vi kan även se hur forskare från andra fält anses sakna kompetens för granskning (DN). Det allra sista alternativet är etableringen av ett nytt forskningsparadigm. Vilket är precis vad Male Studies Foundation försökt göra men genusforskare välkomnade inte kritik där heller  – utan förespråkade tvärtom eget monopol gällande könsforskning med feministen Michael Kimmel som överhuvud.

För att påpeka det uppenbara. På vilket sätt kan ett fält som nästan bara består av manliga feminister och kvinnor anses representativt för forskning på män som kön? Hur skulle kvinnor i allmänhet uppfatta könsforskning som nästan enbart bestod av män och kvinnliga abortmotståndare? Är det någon som tror att kvinnor skulle tillåta det forskningsfältet att existera idag?

Men som sagt, vill genusforskare (andra forskare, media eller någon annan med seriöst intresse för mansfrågor) ha dialog om könsforskning i allmänhet och mansfrågor i synnerhet är det bara att säga till. Jag har utnämnts till Svensk kontaktperson för USA:s äldsta mansförbund NCFM och jag kan kontaktas på Aktivarum@gmail.com. Vid behov och seriös förfrågan kan jag lämna ut mobilnummer. Pga autonoma vänsterns beteende ger jag inte ut personliga uppgifter på internet. Mitt inlägg om Pubkvällen i Stockholm förklarar varför.

Mvh Erik

Kommentarer

Charlotte, vill genusforskare ha en dialog om könsforskning är det bara att säga till — 36 kommentarer

 1. Mycket bra skrivet Erik. Tror inte Charlotte eller någon annan genusvetare vågar sig in i en dialog här på GD eftersom de inte klarar av att argumentera i sak. Lättare att som Charlotte, Hannah och allt vad de heter sitta på sin egen blogg och skriva för sina vänner samtidigt som de blockar alla som är allt för kritiska och slår hål på deras genusteorier. De är som en stor religiös sekt.

 2. @Torbjörn:

  Tack. Jag tycker dock inte det är bra att bunta ihop personerna med förteelsen på det där sättet. Vissa forskare är sämre, andra är bättre – det gäller alla fält inklusive genusvetenskapen. Det är en sak att säga genusvetenskapen som förteelse liknar religion och visa vilka likheter man menar. Det är en annan sak att säga ”de” är som en religion och ange namn. När LL kritiserar vår rörelse och kallar det en sekt slänger hon alltid in mitt namn så jag är extra försiktig gällande den delen.

 3. Jag tror personligen inte att ovantående inlägg ger speciellt mycket. Det är för tort, tråkigt och för fullt av snömos. Alla som har intresse av vetenskap inser vad Charlotte är för sorts person när hon säger: ”För var du missar här är att jag ÄR authority”. Personligen skulle jag ha oerhört svårt att föreställa sig en Richard Feynman använda samma sorts argumentation.

  Faktum är att det finns en historia om Feynman, publicerad av hans dotter långt efter hans död, som gick ut på att han vid ett tillfälle upptäckte att dotterns Matematiklärare hade lärt ut rena felaktigheter. Han åkte till skolan, träffade läraren och försökte reda ut situationen. Läraren (Som inte kände igen Feynman) var arrogant och förklarade att matematik inte var för alla och att föräldrarna kanske borde hålla sig borta från sådant de inte begrep. Feynman ilskanade till, tackade för rådet och sa att han skulle meddela nobelkommitteén sitt misstag varpå han stormade ut ur rummet.

  Dottern hittade sedemera ett brev från sin far i vilket han skriftligen bad om ursäkt till den stackars matteläraren och påpekade att ”Appeal to authority” aldrig var rätta vägen att gå. Charlotte är ingen Feynman, men det är det å andra sidan få som är.

  Hela debatten ovan blir olidligt trist och den skulle göras oändligt intressantare om du resonerade genom exempel. Istället för att prata om diskurs i generella termer, undersök ett påstående. Be Charlotte motivera ett falsifierbart påstående, vilket är mycket mer underhållande att läsa om. Forskningsmetodik har vetenskapsfilosofer resonerat kring i århundraden och jag kan inte säga att det gjort ett gram nytta för vetenskapen.

 4. Ja tanken har ju aldrig slagit Charlotte att just för att man är påläst om genusvetenskap därför är man kritisk till den.

 5. Jag förstår inte riktigt hur hon menar. Det är så många uttalanden från henne men har jag förstått det rätt att hon menar att det finns olika sätt att inhämta kunskap ? Att det finns olika diskurser och att vi inte kan veta vilken forskning som är mest sannolik?

  Diskursteoretiker menar ju att den forskning som hon kallar ” er kunskapsdiskurs” inte behöver vara sann eftersom det inte går att säga att något är objektivt.

  Presenterar dom närmare någonstans hur dom kommit fram till detta? Eller är dom bara övertygade om att det är så?

 6. ”Och sedan det där med att du vill underkänna mitt resonemang för att det ”bygger på argumentationsfelet Appeal to authority”. Det här gör det i princip omöjligt att diskutera med dig, Erik, för först skriker du om källor och när man ger källor så skriker du appeal to authority. För vad du missar här är att jag ÄR authority. Jag är publicerad forskare. Du skulle kunna lära dig saker av mig. Jag skulle kunna förklara vad orden betyder”.

  Jag har inte en massa år på universitet som alla här så ni får ha lite tålamod med mig men menar hon att hon som forskare ”authority” inte behöver visa hur man kommit fram till olika saker? Är det så som forskare Smile, är inte praxis att ha en hypotes och sen sakligt ha med alla alternativ och skriva av dem som inte funkar tills man har en kvar förhoppningsvis? Alltså att man måste kunna visa belägg för sina påståenden trots att man är forskare?

  Jag såg hjearnevask här nyligen och blev skrämd av det jag såg! Svensk tv borde verkligen visa den… Men förtoendet för genusforskarna sjönk verkligen i botten där! Undra om genusvetare/feminister (finns väl inte de som inte är feminister?)skulle försvara dem forskarna i deras åsikter efter att se den, ja tror det Frown

 7. Inse att det aldrig kommer att vara möjligt att föra en konstruktiv diskussion med genusvetare. De är indoktinerade med feministisk propaganda och alla deras så kallade analyser/forskning bygger på diskursen att kvinnor är goda och män är onda, att kvinnor är förtryckta och män är förtryckare, att könsmaktsordningen är den absoluta sanningen, osv. Det är hela det fundament som genusvetenskapen står på. Det fundamenten får inte ifrågasättas.

  Om det fundamentet börjar krackelera finns risk att allt som alla dessa genusvetare har byggt upp faller i bitar. Alla deras teorier och alla deras studier och allt deras inflytande skulle riskeras. Det finns tusentals personer som lever på sprida dessa genusvetares myter. Hela deras tillvaro skulle falla ihop om fundamentet ifrågasattes. De skulle förlora sin inkomst och sina positioner i samhället. De skulle förlora sin makt. Vi talar om allt från politiker och myndighetschefer till universitetspersonal och genuspedagoger i skolorna.

  De lever av att diskursen kvinnor är goda och män är onda upprätthålls. Och till stor del är det skattebetalarna som betalar för det.

 8. Under brittiska imberiets mörkaste och mest brutala period av erövring och folkmord styrde en drottning.

  Rederiet som byggde VASA-skeppet på 1600-talet ägdes av en oerhört förmögen kvinna.

  En av USA’s rikaste personer i mitten av 1800-talet (före det federala avskaffandet av slaveriet) var en svart kvinna.

  Osv…

 9. Ideologiskt färgade människor som bedriver forskning. Hur går det ihop? Hur kan det få fortgå utan att samhället eller politiker sätter ner foten?

  Att Charlotte kallar sig forskare när hon inte kan besvara eller motbevisa kritik inom sitt eget forskningsområde från en icke-forskare säger väl allt om hennes forskningsfält.

  En forskare är en person som försöker finna svar och uppmuntrar till granskning, inte någon som säger sig ha svaret och inte vilja bli granskad.

 10. @Irrev:

  Charlotte forskar på medeltida juridik. Det är inom det området hon är en auktoritet. Vi har inte kritiserat hennes forskningsområde, men hon tycks brinna för genus också.

 11. Medeltida juridik? Vad har det att göra med vad Genusdebatten handlar om? Hon skriver ju klart och tydligt att hon ”ÄR Authority”. Men hon kanske menar i allmänhet och därför inte får ifrågasättas?

  Jag har svårt att se vad en expert på medeltida juridik har att erbjuda mänskligheten överhuvudtaget. Förvisso kan det kanske finnas ett eller annat guldkorn som kan användas i dagens juridik, men det låter inte som ett speciellt samhällsnyttigt ämne.

  Antik juridik är enligt min obildade uppfattning mer intressant. Vem är inte intresserad av Ciceros glödande försvarstal för sina klienter? För att inte tala om åtalen mot Sokrates och Aristoteles?

 12. @Irrev
  Samhället är i det här fallet du och jag och foten som kommer att sättas ner heter något i stil med ”forza italia” eller ”sverigedemokraterna”. Personligen föraktar jag allt sd står för och tycker hela deras politik är bedrövlig men kommer till slut ändå att rösta på dem. När ”rumsrena” partier vänder folket ryggen kommer folket vända de rumsrena partierna ryggen. Plötsligt förstår jag hur politiker som Berlusconi och Hitler kom till makten.

 13. @Bashflak,

  Medeltida juridik med genusvinkel alltså? Vadå, pratar vi forskning på Ph.D-nivå? I så fall kan jag bättre förstå hennes uttryck att hon ”ÄR authority”. Det finns väl knappast någon annan i världen som forsakar inom det ämnet?

 14. @Irrev:

  Jag tror nog att hon läst genuskurser i sin grundutbildning till fil.mag. Men enligt vad hon själv säger, så använder hon inte könsmaktsordning eller liknande genustrams i sin forskning. Hon forskar vid en historieinstitution, inte en genusinstitution. Däremot bloggar hon väldigt mycket om genus, märkligt nog utan att kalla sig feminist.

  Vill man verkligen veta, så kan man säkert googla fram nån forskningsrapport hon skrivit, om den inte ligger bakom betalvägg.

  Själv tror jag att det skulle gå alldeles utmärkt att doktorera på medeltida juridik med kvinnovinkel helt utan att läsa genuskurser, det enda de kurserna gör torde vara att inducera en politisk bias i forskningen.

 15. Kanske man tvärt om ska ge upp motståndet, och bejaka könsmaktsordningen och utnyttja patriarkatets fördelar? Enklast vore att låta skägget växa och bilda ännu en sekt av den där typen, där de flesta medlemmarna är kvinnor (de är ju mer ”andliga”) och alla har som sin plikt att ligga med sektledaren – för att få ta del av hans magiska egenskaper…?

 16. @Petter: Den där inställningen har jag sett förut. ”Jag vet dom här grejerna eftersom jag är doktorand. Du är obildad som inte förstår och jag orkar inte förklara för dig. Ta mig på mitt ord bara.” Det är typiskt för några som kommit en liten bit upp i forskarvärlden, är runt 25 och nu har svaren. Man ser sällan högre akademiker visa denna arrogans.

  Hamnade i diskussion med en sådan på en fest. Eftersom hon minsann doktorerade ansåg hon att hon visste mer om forskning än andra. Arrogant klankade hon ner på naturvetenskapen som ”bara” höll sig inom den ”begränsade och naiva” positivismen. Själv visste hon att vi är socialt konstruerade och blev jättearg när jag sade att vissa biologiska grundbeteenden inte är jämnt fördelade mellan könen. Hon räknade knappast med att jag förstod hennes ”svåra ord”. Ett försök att trycka ner sin motståndare med utbildningsnivå. Det tyder både på en osäkerhet att man inte kan argumentera och en indoktrinering i ett visst tänkande som är ”rätt” och därmed inte kan ifrågasättas.

  Att C här är publicerad forskare betyder inte att hon är expert inom all forskning. Det betyder bara att hon blivit publicerad inom ett ämne och kanske med tydlig inriktning på en viss forskningsinriktning. Om hon nu själv anser sig vara poststrukturalist och postmodernist vet hon givetvis en del om detta. Då kan hon ju förklara varför hon anser att:
  1. det är ok att ge upp försöken att vara neutral.
  2. är ok att hänvisa till olika ”teorier” från tänkare och ha dem som utgångspunkt.
  3. varför man tydligen ska likställa dessa ”teorier” med naturvetenskapliga teorier.
  4. varför de som inte anser att dessa ”teorier” är giltiga ska ta forskningen på allvar.
  5. hur man kan forska på människors beteende och medvetet bortse från våra biologiska instinkter.
  6. varför man medvetet använder ett fikonspråk för att göra sin ”forskning” mer svårbegriplig när man egentligen rapplar självklarheter och ogrundade påståenden.

 17. @Erik: Till skillnad från de jag räknade upp så vågar du dig in på deras bloggar för att diskutera och bemöta det de säger. Det gör inte Charlotte, Hannah och merparten av alla andra genusvetare. De håller sig alltid onom sin lilla grupp och vill helst hålla andra borta. Där är den stora skillnaden. Där ligger också likheten med en sekt.

 18. Viktig och bra text, Erik. Det är anmärkningsvärt att notera hur nedlåtande denna person väljer att bemöta dina tankar.

  Jag vet själv hur lite akademisk kompetens som idag behövs för att bli professor – och antagen till forskartjänster – inom humaniora. I synnerhet inom Genusvetenskap vill jag påstå. Det räcker fint med ideologisk övertygelse.

  Så det är trots allt inga intellektuella höjdare du möter.

 19. Som Kimhza skriver så är det viktigt att inte känna sig dissad över den nedlåtande attityd du får Erik. Ständigt är det så.

  Många orsaker. Dels sätter du dom på plats, dels klarar kvinor i regeler kritik sämre, och så har dom fått stå oemotsagda fram tills nu.

  Men nu finns internet där det är upp till var och en att kritisera och ifrågasätta deras hittepåteorier.

  Jag är i övrigt inte alls någon stor beundrare över personer som doktoroerar eller forskar inom genusvetenskap. Nu verkar inte den här personen gjort det utan är inne på medeltidshistoria? Det smäller högre att vara lärd inom riktig vetenskap anser jag och detta är helt enkelt inte vetenskap så länge det finns en tydlig marxistisk ideologisk bas. Det har dom löst genom att kalla saker och ting för ”vi studerar ju inte samma saker”. Deras forskning skulle jag vilja kalla politiskt vinklad forskning. Vetenskap är det definitivt inte.

 20. @snapphonan: Könet sitter i hjärnan, men hjärnan är en biologisk del av kroppen. Med ett helt endokrint system. Problemet är att de tror hårddisken är blank när man föds och man skriver lika dant i varje individ (alt fördelningen i hur man skriver är lika mellan könen). Det finns det ganska bra bevis för att det inte stämmer. Vi har redan en hel del på hårddisken när vi föds, både genetiskt och hormonellt, och sättet att skriva på skiljer sig mellan pojkar och flickor på gruppnivå.

 21. Vad är det för ohederliga syltryggar som bara trycker ”tumme ner” utan att ta tag i tangentbordet och komma till tals?
  Tramsigt.

 22. @Bashflak:

  ”Medeltida juridik med genusvinkel, bör tilläggas”

  …har fått fem ”tummen ner”. Ja det var ju verkligen jättekontroversiellt.

 23. @Bashflak:

  Nu har jag läst den. Jag förstår absolut inte varför hon väljer att försvara dessa låtsesforskare, som i mitt tycke drar med sig hennes arbete ner i deras ”forsknings”-dynga av politisk ideologi. Jag hade, i hennes sits, absolut inte försvarat dem.

  Även om det finns lite i hennes slutsatser som jag inte instämmer i, så skulle jag aldrig ge den ris. Hennes arbete håller, anser jag, den standard man kan kräva för att kalla det forskning.

 24. Ninni

  Du läste alltså en uppsats om juridik på medeltiden . Det var tappert, något mer ointressant hade jag inte kommit på att göra. Respekt respekt

 25. @Ninni:
  Jag hade inte tid att läsa hela, även om det var rätt intressant, så du som gjorde det, av det lilla jag läste kändes det som den innehöll material för att ta död på den feministiska myten att kvinnorna var maktlösa på den tiden. Hur stämmer det med din uppfattning?

 26. @torstensson:

  Hehe! Du tycker inte det är ett normalt söndagsnöje? TackSmile

  @JonasBsson:

  Jag har frågat Charlotte om det var okej att jag lyfter den. Och det var det. Så det kommer ett inlägg om den sen, som besvarar din frågaSmile

 27. ”Jag hade inte tid att läsa hela, även om det var rätt intressant, så du som gjorde det, av det lilla jag läste kändes det som den innehöll material för att ta död på den feministiska myten att kvinnorna var maktlösa på den tiden.”

  Det där var lite kul att läsa eftersom feminister ser det som att det snarare är en anti-feministisk myt. Dvs folk som menar att makt är något kvinnor inte sysslar med alls eftersom det inte sitter i deras natur och att detta bevisas av att de aldrig någonsin haft någon makt (för alla vet ju att sammhället alltid har sett ut som på 1800-talet utom de senaste 50 åren). Men du har nog en poäng i att det inte bara är personer med den typen av synsätt som gillar den myten.

 28. Det mest alarmerande är att det börjar accepteras alternativa sanningsbegrepp. Urmänniskorna kunde inte skilja på religion och verklighet. Världsreligionerna slog fast dogmer, som ”var sannare än sanning” – men har tvingats tillbaka steg för steg av framstegen för vetenskap och teknik. Sedan kom ”politiska religioner” som Marxism-Leninismen – den proletära sanningen var alla ”sanningar som gagnade folket” – så antogs Trofim Lysenkos teser och teorier om att inlärda beteenden ärvdes genetiskt – med motiveringen att om det måste vara sant och riktigt, annars skulle vara omöjligt att skapa ”den nya människan”. Så då hade vi tre sanningsbegrepp – ett som grundade sig på vetenskapliga fakta och metoder, och två som hade kontrafaktisk tro som sina grundvalar – religionen och marxismen. Nazismen grundade under sin relativt korta existens också på pseudovetenskap.

  Och nu har vi alltså en hermeneutisk sanning, som grundar sig på resonemang liknande det ontologiska gudsbeviset. Alltså, män och kvinnor är lika eftersom de MÅSTE vara lika för hela genusvetenskapen grundar sig på det.

  Jag hoppas i alla fall att det aldrig kommer att byggas broar eller flygplan enligt hermeneutiska principer, eller att läkare och läkemedelsföretag anammar det synsättet.

  Jo, jag glömde de små barnens sagovärld – som ibland gör sig gällande utanför barnkammarens väggar.

  ”En 23-årig friades från anklagelser för rattfylleri efter att ha påstått att en man vid namn Molgan kört hans bil. Molgan ska ha varit 120—130 centimeter lång, haft långt hår till knäna, burit vita byxor och brutit på norska, enligt vad mannen berättade i förhör.”
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/skyllde-pa-molgan-friades/

  ”Nu kräver 23-åringen enligt flera medier 100 000 kronor i skadestånd av justitiekanslern (JK) för det halvår han inte kunde köra lastbil eftersom hans körkort blev indraget.

  Det var sommaren 2006 som den då 21-årige mannen greps av polis. För en kort stund hade polismannen då tappat bilen med blicken och när han kom fram till den parkerade bilen stod 23-åringen vid höger sida och förardörren var öppen. I förhör ska mannen ha berättat att Mållgan redan hade hunnit smita från platsen.

  Värmlands tingsrätt ogillar åtalet även om det konstateras i domen att berättelsen i vissa delar ger utrymme för tvivel.Mannens blodalkoholhalt uppgick till 1,25 promille. Namnet Mållgan är känt som en låtsaskompis i barnböckerna om Alfons Åberg.”
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skyllde-pa-mallgan-friades_2436807.svd

  ”/…/ In olden days, a glimpse of stocking
  Was looked on as something shocking.
  But now, God knows,
  Anything goes.
  Good authors too who once knew better words
  Now only use four-letter words
  Writing prose.
  Anything goes.
  If driving fast cars you like,
  If low bars you like,
  If old hymns you like,
  If bare limbs you like,
  If Mae West you like,
  Or me undressed you like,
  Why, nobody will oppose.
  When ev’ry night the set that’s smart is in-
  Truding in nudist parties in
  Studios.
  Anything goes. /…/”

  http://www.youtube.com/watch?v=3aeQ3DmKU7A

  Baron von Münchhausen
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Baron_von_M%C3%BCnchhausen