Supervalåret 2014 och jämställdhetsfrågorna
avatar

I år är det supervalår med val till EU-parlamentet 25 maj och allmänna val till riksdag, landsting och kommuner 14 september. Ett viktigt år med andra ord och opinionsmätningar publiceras med jämna mellanrum som visar vad svenska folket tycker. Valrörelsen ligger i startgroparna och snart bryter den ut i all sin fulla kraft.

Jämställdhetsfrågor och feminism berör och engagerar. Det har vi inte minst sett i den debatt som följt på t.ex. Spendrups uttalande, Belinda Olssons program ”Fittstim – min kamp” m.m. P1 debatt lyfter fram jämställdhet som en av valårets viktiga frågor. För inte så länge sedan lämnade Svend Dahl över mansutredningen till regeringen och jämställdhetsminister Maria Arnholm. Om allt detta har det tidigare skrivits på Genusdebatten bl.a. här, här, här och här.

Även om jämställdhetsfrågor anses viktiga är det inte troligt att dessa kommer att få uppmärksamhet i valrörelsen som enskild fråga, vilket är helt naturligt. Jämställdhet handlar ju inte enbart om kvotering, lika lön eller sexualbrott eller något annat. Det är ett perspektiv som kort sagt alla viktiga politiska frågor kan belysas med vare sig det gäller arbete, hälsa, skola eller något annat. Det handlar om synen på människor, hur vi samspelar med varandra och om ett ideologiskt ställningstagande. Det handlar kort och gott om vårt handlingsutrymme och våra spelregler som samhällsmedborgare.

Så vad säger då våra politiska partier om jämställdhet? Hur presenterar de sin syn på hur vi uppnår ett mer jämställt samhälle? Vilka partier ansluter sig uttryckligen till feministisk ideologi? Vad skriver de olika partierna i sina programförklaringar?

Det här inlägget ska inte ses som en uttömmande beskrivning och analys av de olika partiernas ställningstaganden i jämställdhetsfrågor. Däremot hoppas jag på en livlig och fruktsam debatt i kommentarsfältet från alla er läsare utifrån nedanstående länkar till de olika partierna.

Är ni redo? Här kommer ett axplock och några citat från de olika partiernas syn på jämställdhet och olika frågor där kön och genus ofta får fokus i samhällsdebatten.

Socialdemokraterna skriver på sin hemsida under fliken jämställdhet att: ”Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop.” En sökning på feminism ger följande träff där socialdemokraterna säger sig uttryckligt vara ett feministiskt parti:Det är en [sic!] viktigt att bryta könsnormer tidigt.”

Moderaterna vill vara ett parti som motverkar diskriminering genom att deklarera: ”För oss är en av samhällets viktigaste uppgifter att skapa likvärdiga förutsättningar för alla och se till att ingen diskrimineras.” Om jämställdhet skriver Moderaterna: ”Hur arbetsmarknaden fungerar är viktigt för jämställdheten.” Apropå HBQT-frågor säger man att: ”I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. […] Alla ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter.” Ingenstans på hemsidan kan jag hitta att partiet säger sig vara ett feministiskt parti och en enkel sökning på ordet feminism ger endast denna träff.

Miljöpartiet skriver i sitt partprogram om jämställdhet: ”De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde – oavsett kön, ålder eller inkomst. Ett mer jämställt och jämlikt Sveriges [sic!] ökar individens frihet och samhällets utveckling. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.” Vidare skriver man att: ”Vår feministiska politik har utvecklats från att se kvinnor och män som två fasta kategorier som kompletterar varandra till att i dag se komplexiteten i de samhällsstrukturer som låser in människor i begränsande, socialt konstruerade könsnormer.”

Sverigedemokraterna skriver under fliken jämställdhet att: ”Sverigedemokraternas uppfattning är att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat.” Om familjen och jämställdheten skriver man att: ”Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö.” Om människors olika sexuella läggning skriver Sverigedemokraterna att: ”Vi motsätter oss därmed de läror som hävdar att den sexuella läggningen endast är en social konstruktion.

Vänsterpartiet skriver om sin politik att: ”Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.” Vänsterpartiet har ingen särskild punkt i sitt partiprogram som handlar om jämställdhet utan talar istället om abort, arbetslivet, brottsoffer, föräldraförsäkringen, förskolan, prostitution, HBT, mäns våld mot kvinnor, hedersrelatrat våld m.m. m.m. I abortfrågan skriver Vänsterpartiet om ”Kvinnors rätt till sin kropp” och när det handlar om prostitution anser man: ”[…] att sexköp är en del av det sexualiserade våldet mot kvinnor.

Folkpartiet säger om jämställdhet att: ”Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Jämställdhet mellan könen är därför en viktig fråga för Folkpartiet. Både män och kvinnor ska kunna känna sig trygga, kunna göra karriär och få vara nära sina barn. Folkpartiet vill därför öronmärka en tredje månad till vardera föräldrar [sic!] i föräldraförsäkringen.” För Folkpartiet handlar liberal feminism om: ”[…] kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt. Det liberala uppdraget går ut på att frigöra individen från de begränsningar som bristande jämställdhet innebär, och bekämpa de attityder och föreställningar som ligger bakom.”

Kristdemokraterna skriver om feminism att: ”Många kristdemokrater talar inte om sig själva som feminister, eftersom feminismen inte är en enhetlig ideologi i sig. De största inriktningarna talar om att kvinnor generellt sett är underordnade män och att detta förhållande ska ändras. Kristdemokratin har där från början en skillnad mot feminismen. Jämställdhet ska enligt kristdemokratisk ideologi aldrig bli något som läggs ’ovanpå’ annat utan finnas som en genomgripande princip i alla politikområden.” Kristdemokraterna har inte någon särskild rubrik som handlar om jämställdhet men tar i sitt partiprogram upp frågor som t.ex. abort, kvotering, HBT och kvinnojourer.

Centerpartiet säger sig vara ett liberalt feministiskt parti och anser att: ”Kvinnor och män har inte samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Män tjänar mer än kvinnor. Kvinnor tar större ansvar i hemmet. Mäns våld mot kvinnor är omfattande.” Centerpartiet är emot kvotering och vill ha jämställd vård. Vidare tar Centerpartiet upp frågor som t.ex. våld i nära relationer, HBT-frågor och prostitution.

Feministiskt Initiativ skriver att de: ”[…] utmanar den nationella självbilden av Sverige som ett jämställt och öppet land som respekterar mänskliga rättigheter.” Feministiskt Initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen. Enligt F! handlar det om: ”[…] en dimension som problematiserar och utmanar könsmaktsordningen, heteronormativiteten och dess samverkan med andra maktordningar som tillsammans skapar könsordningens fundament.” Om arbete skriver F! att de vill införa 6-timmars arbetsdag och: ”[…]  inrätta en jämställdhetsfond för att höja kvinnors löner.” När det gäller EU anser F! att det är skarpt läge. ”Ut med rasisterna – in med feministerna!”

Piratpartiet skriver om tolerans att: ”Eftersom alla människor har samma värde ska samma rättigheter och skyldigheter gälla för alla. Detta oavsett härkomst, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, livsstil, ålder, klädval, hårfärg och andra personliga egenskaper.” Apropå diskriminering  anser Piratpartiet att: ”alla människor har rätt att behandlas lika och få lika möjligheter oavsett ovidkommande egenskaper som ursprung, hudfärg, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller skonummer.”

Liberala partiet skriver om jämställdhet och diskriminering att: ”allas likhet inför lagen är en fundamental politisk princip, och därför måste statens agerande gentemot den enskilda medborgaren präglas av jämlikhet med avseende på kön, etnicitet, religion och sexuell läggning.” Vidare anser man om jämställdhet att: ”då alla, oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning, erkänns samma rättigheter och skyldigheter som män [sic!] har fullständig jämställdhet uppnåtts. Liberala partiet är emot kvoteringar och särbehandling inom den offentliga sektorn då detta gynnar det ena könet på bekostnad av det andra.” Liberala partiet tar även upp frågor som t.ex. abort och prostitution.

Ovanstående är som sagt långt ifrån en fullständig belysning av de olika partiernas ståndpunkter i jämställdhetsfrågor men jag bjuder härmed in alla GenusDebattens läsare till debatt i kommentarsfältet!

Kommentarer

Supervalåret 2014 och jämställdhetsfrågorna — 92 kommentarer

 1. ”.. lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.” Sossarna ska alltså in och detaljstyra varje människa i arbetsliv och privatliv? Tankeministeriet någon?

  Mer generellt är det en enda soppa av floskler som bygger på icke underbyggda påståenden.. jag blir spyfärdig av dagens politiker och politiska program..

  Det blir blankröst och emigrering fortast möjligt..detta land är tyvärr kraftigt på dekis. Hur är det möjligt att inte fler ser igenom idiotin som rapas upp av ”våra ”folkvalda” politiker? Hur kan så stora massor av vanligt folk sympatisera med Vänstern (eller för den delen MP eller Moderaterna)?
  Kan inte vara möjligt att 90% av de röstberättigade stödjer detta.. tror inte många inser vilka våldsamma ingrepp som väntar i människors privata sfär om detta får fortsätta.

 2. Liberala partiet …: ”då alla, oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning, erkänns samma rättigheter och skyldigheter som män [sic!] har fullständig jämställdhet uppnåtts.

  En mycket märklig formulering. Den tycks förutsätta att män inom alla områden redan är antingen jämställda eller överordnade alla andra beträffande rättigheter.

 3. Tack för sammanställningen.
  Håller med om att LP:s formulering är märklig, låter nästan som om den kom från F! eller MP och det var lite oväntat från något som kallas liberalt.
  Har för mig att SD:s kvinnoförbund är uttalat kritiskt mot feminism, är SD i så fall de enda som är det?

 4. @Martin:

  Det är inte bara SD-kvinnor som är kritiska till den rådande feministiska problemformuleringen.

  I SD’s principprogram står:

  ”Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.”

  Alltså tycker SD att det är totalt fel att kvotera och ”positivt” särbehandla för att utjämna könsfördelningen på olika områden i samhället. Alla individer är individer utan ansvar gentemot olika kolektivistiska hokus-pokus-strukturer.

 5. Jag får intryck av att LP:s är en rent oavsiktlig groda. (Fast en sådan borde ju bli upptäckte och åtgärdad, men det är ju flera fula grodor i de korta styckena som återges från de olika partiprogrammen här. Har korrekturläsling blivit en bortglömd konst?)

 6. Frånsett mitt högst personliga intresse i att skaffa mig en överblick och sätta mig in i hur de olika partierna ser på jämställdhet och förhåller sig till feminism som ideologi så var det min hypotes att inget parti riktigt vågar presentera någon alternativ förklaringsmodell med risk för att stämplas som sexistiska. Några partier undviker begreppet feminism, t ex KD, och i viss mån Nya Moderaterna. Ändå är min känsla att många väljare från så gott som samtliga partier inte riktigt känner igen sig i den världsbild av könsmaktsordning som presenteras som den allenarådande sanningen.

  Många sväljer med hull och hår den gängse bilden av kvinnors underordning och mannen som norm och tror blint på existensen av ett härskande patriarkat. Därmed flyttas fokus från frågor som borde förtjäna uppmärksamet om man vill uppnå reell jämställdhet mellan könen.

 7. Min tanke är att vi bör identifiera riksdagskandidater med jämställdistiska värderingar i de olika partierna och distrikten och rekommendera för personkryss. Men det är ett digert arbete, som kräver mycket research av Genusdebattens gräsrötter runt om i landet. För mycket jobb för en eller en handfull personer.

 8. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Jag får intryck av att LP:s är en rent oavsiktlig groda.

  Ja, jag tror nog det också. Man kan ju nämna följande stycke i deras politiska manifest:

  Väldigt många människor, speciellt de politiskt intresserade, har mycket bestämda bilder av hur de vill att samhället ska se ut och fungera. De vill använda statsmaskineriet till att forma folks liv och samhällets utseende, ungefär som om de spelade ett datorspel. Äter folk ”för lite” frukt och grönsaker? Höj skatten på kött och godis. Läser folk ”för lite” böcker och går på ”för lite” kulturella nöjen? Differentiera momsen. Gör män och kvinnor ”för olika” val i livet? Kvotera in dem så att man får en jämn fördelning överallt. Den här formen av försök till samhällelig kontroll är inte förenlig med ett fritt och frivilligt samhälle. Individer ska inte formas och centralt kontrolleras och passas in i en mall. De ska ges möjligheten att själva forma sina liv. ”Samhällsförändrarna” ska naturligtvis vara fria att försöka påverka genom kampanjer och sammanslutningar, men statens tvångsmakt ska inte finnas till deras förfogande. Med borttagandet av statens roll som instrument för allmän problemlösning och samhällsformning, samt andra inskränkningar i den privata sfären, återstår kärnuppgiften: försvaret av individens rättigheter. I det frivilliga samhället är statens primära uppgift att skydda medborgarnas frihet.

 9. ”Många kristdemokrater talar inte om sig själva som feminister, eftersom feminismen inte är en enhetlig ideologi i sig.”

  Detta är nog det vettigaste något av partierna säger!

  Folkpartiet låter ok också. Faktiskt SD också, iaf om jämställdhet mellan män/kvinnor.

  Centerpartiet säger sig vara liberalfeministiska men det de sedan säger låter rättså radikalfeministiskt.

 10. @MK:
  Jo, Folkpartiet är duktiga på att dupera folk. De säger en sak och gör något helt annat. Med Maria Arnholm i spetsen är de det första parti jag utesluter när jag funderar på årets val. Det enda ”liberala” med ”Folkpartiet liberalerna” är att de vill skrota värnskatten, i övrigt är de lika intresserade som övriga riksdagspartier av att ha stor offentlig sektor och att detaljstyra människors privatliv. Så fort de ser en chans till riksdagsmajoritet kommer de ta den, även om det handlar om att reglera något som medborgarna borde få bestämma själva.

  Tyvärr faller övriga riksdagspartier också bort när man använder uteslutningsmetoden, även om man försöker vara generös i sin bedömning.

 11. Det är viktigt att notera att SD är ”tradcons” och därför ligger långt ifrån jämställdismen. Senast jag läste deras partiprogram så ville de återinföra värnplikten – för män. De står för den gamla formen av gynocentrism, medan feminismen utgör en ny form.

  KD är något bättre och, märkligt nog, förhållandevis liberala jämfört med de andra partierna.

  PP är bäst i uppställningen, även om de nu valt att tillgodose folks PK-behov iom överdrivet fokus på HBTQ (förmodligen beroende av att deras partiledare är ”part i målet”). De har tidigare haft en intern debatt om feminism och den officiella hållningen tycks vara att man får kalla sig vad man vill, men att partiet inte kallar sig feministiskt. De nämner också mansproblem i sin programförklaring, även om viss gynocentrism kan skönjas.

 12. @Joel Johansson:
  Jag misstänker att förklaringen till att ”KD är något bättre och, märkligt nog, förhållandevis liberala jämfört med de andra partierna.” ligger i att de faktiskt har en kristen värdegrund och är mer ideolgiskt renläriga. Eller omformulerat, de är inte riktigt lika cyniskt pragmatiska stövelslickare som gemene politiker. M.a.o. de befinner sig på en litet högre etisk nivå.
  KD är ett av partierna jag tänker nagelfara inför valet som tänkbart parti att faktiskt rösta på. Jag är mest inne på PP, men ogillar att HBTQ får sådant fokus, när jag är inne och kommenterar på Trobergs inlägg så försöker jag trycka på att de skall profilera sig som ett parti som värnar om individens integritet gentemot staten och bygga vidare utifrån det. Bombar PP ut för mig så handlar det om SD, KD, juni, liberala partiet eller blankt. Men vad det än blir, så kommer jag att granska programmet noga, och det finns deal-breakers. (Typ, förbud mot moskéer är en deal-breaker för mig, passning till SD.)

 13. @Amazone
  Väldigt intressant och aktuellt ämne. Tack!

  @Ulf T:
  Mycket bra skriver! Smile

  @ALLA
  Är blankröst enda valet som via har? Dvs om mna inte vill välja mellan ”pest och kolera”. Skulle vara väldigt bra om man fick lite mera inblick i personvalen. Där borde man ju faktiskt kunna göra skillnad redan nu.

 14. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Intressant. Varför är moskeer en dealbreaker?
  Jag är själv ateist och SD’are. Dock anser jag dels inte att man kan förbjuda vuxna människor att tro på cidskepligheter eller ens att i grupp samlas runt dessa villfarelser. Däremot har jag efter att bl.a ha läst koranen kommit till slutsatsen att islam inte bara är en religion utan även en politisk ideologi. En rasistisk, intolerant, hatisk härskarideologi, närmast att jämföra med… you name it.

  Jag är emot att politisk och religiös indoktrinering av minderåriga och tycker till och med att itutande av ej vetenskapligt belagda osanningar i minderåriga ska vara förbjudet.

 15. För mig är hyckleri och självbedrägeri en dealbreaker. Därför går alla de gamla sju etablerade rikdsagspartierna bort.

 16. Nils,

  Jag har redan nämnt en konkret hållning hos SD som är tydligt anti-jämställdistisk och traditionell/konservativ.

  ”Sverigedemokraterna menar att en allmän värnplikt, utöver att bidra till att stärka landets totala försvarskapacitet, fyller en viktig fostrande och social funktion. För kvinnor och icke vapenföra män skall allmän tjänsteplikt i krig gälla. Kvinnor skall dock på frivillig basis kunna delta även i den väpnade delen av försvaret.”

  Samtidigt finns nedanstående att läsa på ett annat ställe i deras principprogram, vilket går på tvärs med ovan nämnda stycke. Något som visar hur inkonsekvent och ogenomtänkt deras människosyn är:

  ”För Sverigedemokraterna är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade.”

  Tjena..

  Jämställdismen är inte konservativ, vilket SD är, utan snarare liberal, även om det finns en hop självbetitlade ”jämställdister” som tror att jämställdism enbart är detsamma som att vara kritisk mot feminism.

 17. Dolf,
  Vi har en liknande syn, men SD betraktar jag i allmänhet som lika extrema som V/MP. Folk som är kritiska mot feminism utifrån en ideologiskt konservativ utgångspunkt är likväl gynocentriska. PP har en fördel i att det vore politiskt omöjligt för dom att anamma feminismen, med tanke på deras huvudsakliga väljarbas (unga män som tänker kritiskt).

 18. @Nils:
  Jag tog moskéer som det mest realistiska exemplet jag på förhand kan tänka mig kommer upp som en dealbreaker för mig när det gäller just SD. Och det är en dealbreaker på samma sätt som det vore en dealbreaker att förbjuda schackrutiga skjortor. Det är helt enkelt ett godtyckligt ingrepp i den privata friheten. Om någon vill bygga en moské ser jag ingen som helst anledning till att de inte skulle få göra det på samma premisser som de skulle få bygga en kristen kyrka, en ateistisk samlingslokal eller ett snappköp för den delen. Sen kan jag tänka mig att en moské kanske får finna sig att de inte får göra böneutrop härs och tvärs som passar dem därför att det skulle störa den allmänna ordningen eller något sådant. (Jag har ingen aning om hur det funka med sådant.)
  Det finns massor med dealbreakers för mig, men uppenbara dealbreakers som kvotering, mansskatt och liknande dumheter är inte aktuella bland de partier som kan komma att gälla som alternativ för mig. Så notera att när jag säger med hänvisning till SD att inskränknigar av typ förbud mot moskéer (eller almänt slöjförbud eller andra liknande påhitt som jag betraktar som ingrepp i den individuella friheten) är dealbreakers så betyder det att SD är med och skramlar i lådan av partier jag eventuellt kan tänka mig att rösta på. Även om ni troligtvis inte får min röst, så är ni i alla fall inte ännu uträknade vad mig anbelangar. Sen får övriga krönikörer och kommentatorer som inte håller med mig på den punkten tycka vad de vill.

 19. @Joel Johansson:
  Noted. Det där med värnplikt är en gravt försvårande omständighet. Jag tycker det är mycket olyckligt om de tar den ståndpunkten, den enda förmildrande omständigheten jg ser där är att vi har en värnpliktstradition. Så den frågan ensam utgör inte i dagläget en dealbreaker för mig, men det är fan snubblande nära. För vore jag i mönstringsbar ålder idag skulle jag vägra all tjänst som ålades mig specifikt för att jag är man.
  Grejen när det gäller SD är att jag kommer att bedöma dem utifrån vad de själva säger och vad som står i deras partiprogram osv. precis som jag gör med alla andra partier. Jag dissar inte V eller MP på grund av andra säger om dem, utan på grund av vad de själva säger och vad som framgår från deras egna partiprogram och debattinlägg osv. SD dissas generellt som rasistiskt och främlingsfientligt, vilket är moståndarnas argumentering om dem. Jag har svårt för det där. Jag har av bitter erfarenhet lärt mig att ”alla vet” normalt står för att ”inte en jävel har brytt sig om att granska fakta, utan alla har köpt propagandan”.

 20. @Joel Johansson:

  ”Jämställdismen är inte konservativ, vilket SD är, utan snarare liberal, även om det finns en hop självbetitlade ”jämställdister” som tror att jämställdism enbart är detsamma som att vara kritisk mot feminism.”

  Det är här våra åsikter går isär. Varför gör du antagandet att en konsevativ person, en person som är medlem i ett konservativt parti eller en formulering i ett partiprogram tillhörande ett konservativt parti, inte kan vara feministkritiska av andra skäl än att de är gynicentriska patriarkatförespråkare? Det är där jag dyckdr du drar förhastade slutsatser. Jag var feministkritisk långt innan Pär Ström myntade begreppet ”jämställdist”. Jag var jämställdist innan jag bytte från sossarna till SD. Osv… Jag tillhör den liberala flanken innom SD. Jag vill inte få dina ovederhäftiga och pejorativa epitet klistrade på mig.

  Dessutom befattar du dig med en logical fallacy som heter ”no true scottsman”. Jag betackar mig ointellektuell argumentation.

 21. …i övrigt skriver jag under på allt Dolf skrivit i detta kommentarsfält.

 22. @Nils:
  så vad anser du själv då om SD:s formulering om återinförandet av manlig värnplikt?

 23. @PNy:

  ”@ALLA
  Är blankröst enda valet som vi har? Dvs om mna inte vill välja mellan ”pest och kolera”. Skulle vara väldigt bra om man fick lite mera inblick i personvalen. Där borde man ju faktiskt kunna göra skillnad redan nu.”

  Det undrar jag också. Jag är själv politiskt intresserad och har valt att ta ställning för ett av de etablerade partierna (C) trots att jag inte skriver under på deras ensidiga syn på jämställdhet. Jag tror ändå på demokrati som princip och att bästa vägen att gå är att försöka påverka politiker i den riktning man själv står för. Jag tror att många väljare innerst inne ställer upp på jämställdism men av okunskap, brist på nyanser i debatten, infogar sig i den minst sagt enkelspråiga analysen av könsmaktsordningen och i brist på kritiskt tänkande köper feminism som ett recept för ökad jämställdhet.

  Hur många diskussioner har jag inte haft med människor som i grunden tycker samma som jag men som tror att feminism är synonymt med jämställdhet mellan båda könen?

  SD kan jag inte tänka mig att rösta på eftersom jag är kritisk till deras syn på invandring. Däremot tycker jag Jimmie Åkesson ska ha all heder för sitt arbete med att rensa ut extremistiska idioter ur sitt parti (vilket fler borde göra). Konstigt nog har han fått kritik för detta.

  KD är inte heller något riktigt alternativ för mig då jag inte riktigt kan ställa upp på bl a deras konservativa syn på kärnfamilj mm även om jag tycker att de har många sunda värderingar.

  Jag tycker det är synd att endast ett parti (SD) ”äger frågan” och kanske bara ytterligare ett (KD) vågar uttrycka sig kritiskt mot feministisk analys (om än ganska lamt) då jag är ganska övertygad om att det finns ett stort antal väljare som i grunden ställer upp på jämställdistiska värderingar.

 24. Nils,
  Jag tror nog inte att jag drar någon förhastad slutsats. Åsikten att värnplikt för män bör återinföras är extrem och omöjlig att sympatisera med om man förespråkar jämställdhet. Visst kan man kompromissa och resonera taktiskt att ett sådant förslag i praktiken är en politisk omöjlighet, och att en röst på SD därför inte gör skada. Då måste man dock bortse från att nämnda förslag visar att deras jämställdhetspolitik i grunden är ogenomtänkt och i vissa stycken gravt anti-jämställdistisk.

  Ergo: tycker man att jämställdhet är bland de viktigare frågorna så krävs okunskap för att rösta på SD. Alternativt så sympatiserar man med deras jämställdhetspolitik på grund av att man i själva verket förespråkar traditionella könsroller.

  Vari brister logiken?

 25. @Antero:

  Ogenomtänkt och beklagig naturligtvis. Formuleringen är naturligtvis inte ett aktivt och medvetet ställningstagande utan en klantig plump. Det blir uppenbart när man bläddrar till kapitlet som handlar om just jämställdhet. Det är inte rimligt att göra något annat antagande.

 26. @Joel Johansson:

  ”Då måste man dock bortse från att nämnda förslag visar att deras jämställdhetspolitik i grunden är ogenomtänkt och i vissa stycken gravt anti-jämställdistisk.”

  Läser du stycket som handlar om just jämställdhet (som jag citerade ovan) så ser du att det går tvärt emot det som står i stycket om försvarspolitik.

  Vilken text tror du säger mest om SD’s syn på jämställdhet – en slentrianmessig beskrivning av hur det fungerade i Sverige när vi senast hade värnplikt eller den text som handlar om just synen på jämställdhet?

 27. @Amazon:

  ”SD kan jag inte tänka mig att rösta på eftersom jag är kritisk till deras syn på invandring.”

  Tycker du att Sveriges nuvarande migrationspolitik är rimlig ska du naturligtvis inte rösta på SD. Dock tror jag du tillhör en minoritet i Sverige. De flesta Svenskar stödjer nog inte dagens extrema invandringspolitik.
  …för det är vad den är. Den är extrem ur såväl ett internationellt perspektiv som ett historiskt. Anledningen till att fler svenskar, trots det, inte röstar på SD är många. Dels finns det andra sakfrågor som väljare värderar högre. Dessutom spelar medias konsekventa demonisering av SD en stor roll. Många tror helt enkelt att SD bara är en massa idioter och rasister och skulle därför inte kunna tänka sig att rösta på SD även om de sympatiserar med SD i de allra flesta sakfrågor. Så var det t.ex för mig själv tills för några år sedan. När jag väl tog klivet över från S till SD så insåg jag snart att mina farhågor var mycket kraftigt överdrivna.

 28. Nils,
  Tror du att det finns mer allvar bakom floskler om ”människors lika värde” än ett konkret förslag om manlig värnplikt?

  Att de bara har lyft in hur det var förr visar just att de vill tillbaka till gamla roller. Kan det bli tydligare?

  Det var för övrigt ett oväntat grepp att hävda att de inte menar allvar. Jag gissar att du greppar efter det sista halmstrået Wink

 29. @Nils:
  inte mer än en miss alltså.. Då får man anta att detta rättas till när tillfälle ges Heh

 30. Tack för det.
  * De rödgröna, C och FP: feminister/marxister/strukturtänkande
  * M: neoliberala experiment, allt skall säljas ut så att skattepengar kan hamna hos privata företag där de hör hemma.
  * SD: …. nej. Jag förstår varför de har 10%, och det är inte för att alla innerst inne är rasister. Men nej.
  * PP: Fortfarande ett skämt i de flesta frågor. Dock de enda som diskuterar övervakningssamhället.
  * KD: En liten gnutta mänsklig värdighet finns ännu kvar i riksdagen, bland alla som vill sälja allt som byggts av generationer och sedan övergå till genusekonomi.

  Det blir KD i riksdagen och pirat i Europa.

 31. @Joel Johansson:

  Var säger de att det skulle gälla endast män?

  Nu menar de säkert inte att allmän värnplikt även skulle gälla kvinnor. Det enda land som har allmän värnplikt för kvinnor är ju Israel, även om män förväntas tjäna betydligt längre än kvinnor.

  Det som är grundargumentet är ju att den frivilliga rekryteringen inte räcker till för att fylla bemanningsbehovet. Man kan förstås i stället ta fasta på att 40% hoppar av den frivilliga utbildningen, men även om man kan minska den siffran, räcker det nog inte.

  En sak man vidare kan diskutera är i vilken utsträckning det skulle gynna utfallet att ha obligatorisk värnplikt för kvinnor. Tittar man på resultaten från GMU 2011 ligger männen över de som tidigare mönstrade på alla områden utom uthållighet. Kvinnorna ligger också högre i flera avseenden, men matchar 2011 års män bara i psykisk funktionsförmåga och befälslämplighet. Däremot ligger de långt under männen i muskelstyrka och fysisk arbetsförmåga, vilket också sannolikt speglar sig i deras betydligt lägre ”tjänstbarhet A”, dvs lämplighet för de mest krävande uppdragen. Notera också att de inte närmar sig männen under utbildningen.

  Redan i länkad artikel noteras att de bättre resultaten var ett väntat första utfall vid övergång till frivillig värnplikt, men att det brukar bli problematiskt senare. Det har väl också visat sig, men det blir svårare att få tag på statistik från GMU – möjligen bl.a. på grund av att siffrorna inte är så bra.

  Man kan tänka sig en könsneutral tjänsteplikt i form av civilplikt för alla, med lämplighetsprövning. Det som möjligen händer då (som tycks ha hänt i såväl Israel som USA) är att kvinnor selekteras till jobb som är mest meriterande utanför försvaret, medan män oproportionerligt får ta de tuffa och riskfyllda jobben.

  Det är egentligen två separata frågor alltså: (1) huruvida vi behöver allmän värnplikt för att fylla vårt beredskapsbehov, och (2) hur det i så fall skulle se ut ur jämställdhetssynpunkt.

  Man skulle kunna hantera (2) även om värnplikten bara gäller män, ungefär på samma sätt som vi försöker hantera att endast kvinnor föder barn – dvs som att vardera könet tvingas till vissa könsspecifika uppoffringar. Traditionalistiskt, möjligen, men med viss förankring i fakta.

 32. Ja valet i september blir svårt man brukar säga att det behövs bara ett ruttet äpple för att få resten av äpplena man plockat att ruttna och det äpplet är feminismen,om man tittar på partierna så är skillnaden endast hur långt förruttnelsen gått,förutom kanske inom KD och SD.
  Som liberal kan jag ha lite svårt för dessa två partier men kan tänka mig att rösta på SD i EU valet,som en protest för att ge fingret till media och politiker som förvrängt det demokratiska samhället till en skrattspegel på lustiga huset.
  Liberala Partiet låter intressant förutom den tankekollaps som kritiserats här och PP har ömsint berett plats åt det ruttna äpplet så valet i september kanske blir det första jag inte röstar i men vem vet vart valrörelse tar vägen och kanske kommer några enskilda guldkorn dyka upp som det går att kryssa för.

 33. Ulf T,
  Att SD vill ha allmän värnplikt endast för män framkommer här: http://sverigedemokraterna.se/var-politik/forsvaret/

  Frågan om värnpliktens vara eller icke vara är för mig helt ointressant i det här sammanhanget. Vad jag poängterar är att dylik könspartiskhet är anti-jämställdistisk. Själv förespråkar jag könsneutral lagstiftning och anser det vara ett självklart kriterie i ett samhälle som kan kallas jämställt.

 34. @Joel Johansson:

  På tal om att gripa efter halmstrån – är det inte precis det DU gör när du tar fasta på den enda formuleringen du kan hitta i hela SD’s principprogram som stödjer din föresats?

  För sista gången – läs istället vad som står under ”Jämställdhet”, så ser du vad SD anser om jämställdhet. Dock tror jag inte att du egentligen vill förstå. Du har redan bestämt dig. Det hjälper inte ens om sanningen skulle hoppa upp och ge dig en örfil. Wink

  Och vad gäller diverse övriga kommentarer i det här kommentarsfältet om att man som liberal inte kan rösta på SD så känner jag att jag behöver poängtera att SD inte är ett värdekonservativt högerparti, utan ett socialkonservativt mittenparti. Det är en förbannat stor skillnad.

 35. Nils,

  Vänsterpartiet vill ej ha könsneutral lagstiftning och utgör således inte heller något tänkbart alternativ. Samma gäller SD.

  De som har kommit längst vad gäller den frågan tycks vara PP, som i alla fall skriver följande i sitt partiprogram:

  ”Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.”

 36. Nils,

  Jag tar fasta på något hos SD som borde ses som en dealbreaker om man förespråkar jämställdhet. Deras syn på könens roller/plikter/rättigheter är antingen traditionell, principlöst flexibel eller, som du är inne på, ogenomtänkt. Vilken förklaringen än är så är det ungefär lika illa.

 37. Här filosoferar Hanna Wigh (nummer 14 på SD’s riksdagslista i höst) om sin syn på feminism och jämställdhet.

 38. @Joel Johansson:

  ”Vilken förklaringen än är så är det ungefär lika illa.”

  Det är helt orimligt att tycka att det är ”lika illa”.

  Kapitlet om jämställdhet är skrivet av Mattias Karlsson som är SD’s ansvarige på det området.

  Kapitlet om det militära försvaret däremot är skrivet av den som är ansvarig för försvarspolitiken. (Jag tror det är Stellan Bojerud, en 70-årig pensionerad överste, mest känd för att han skrivit böckerna ”Operation Garbo” under pseudonymen ”Harry Winter”, och att han lämnade moderaterna i protest mot nedskärningarna i försvaret 2009.

  Att du fäster sån enorm vikt vid det enda lilla halmstrå du kan hitta, trots att exakt allt annat talar i motsatt riktning säger mer om dig än om SD’s ideologi.

  Nog om detta oss emellan!

 39. @Ulf T,

  ”Sverigedemokraterna menar att en allmän värnplikt, utöver att bidra till att stärka landets totala försvarskapacitet, fyller en viktig fostrande och social funktion. För kvinnor och icke vapenföra män skall allmän tjänsteplikt i krig gälla. Kvinnor skall dock på frivillig basis kunna delta även i den väpnade delen av försvaret.”

  De är ute efter obligatorisk militär utbildning för män enligt ovanstående stycke. Det som spökar hos SD är alltså den traditionella rollfördelningen, vilken innebär att män är förbrukningsvaror medan kvinnor har ett högre skyddsvärde.

  Om jag förstår det rätt så innefattar civilplikt en vapenfri utbildning, medan allmän tjänsteplikt endast innebär att man ska vara tillgänglig eller göra sitt jobb i krigstid. SD förespråkar det senare för kvinnor.

 40. Nils,

  Jag anser att man i hög grad bör utvärdera partierna utifrån vad som står i deras partiprogram. Vi verkar vara oense om det och kommer nog inte längre, nej.

 41. @Joel Johansson:

  För femtioelfte gången i ordningen… Som om jag inte redan svarat på frågan…

  Ja det stämmer att just det stycket i kapitlet om försvaret gör skillnad på individer utifrån deras könstillhörighet. Detta i likhet med i stort sett alla andra arméer i hela världen!!! Jag skulle dock, i fråga om SD’s generella syn på jämställdhet, inte fästa någon större vikt vid just det stycket. Detta eftersom stycket om just jämställdhet säger raka motsatsen.

 42. Nils,

  Jag har försökt förklara att man inte har någon trovärdighet om man på en sida förespråkar jämställdhet i form av lika värde, rättigheter och skyldigheter, och på en annan sida förespråkar särlagstiftning. Om du vill mena att SD:s partiprogram är så ogenomarbetat så vore ju det skäl nog att lägga sin röst någon annanstans. Inkonsekvensen är knappast bagatellartad.

 43. @Joel Johansson:

  1. Jag håller med dig om att det är en bekymmersam motsägelse.

  2. Är du lika intolerant och oförlåtande när det gäller alla partier? Vad i hela friden röstar du då på?!? …som jämstäldist dessutom. ROTFL

 44. @Nils:
  Om man från ovanstående citering ur SD:s partiprogram skriver:

  ”[…] män och kvinnor har exakt samma värde och … båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen”

  och samtidigt på ett annat ställer skriver:

  ”Kvinnor skall dock på frivillig basis kunna delta även i den väpnade delen av försvaret.”

  har man inte riktigt greppat vad lika rättigheter och skyldigheter innebär.
  Med tanke på den senaste tidens uppkomna geopolitiska läge och de röster som höjs för att återinföra värnplikten, så är SD:s ”ogenomtänkta och beklagliga” formulering, som du skriver, inte något att ta lätt på, utan kan i högsta grad bli relevant för dagens unga män i Sverige.
  Hur mycket du än vill, Nils, att SD ska framstå som ett parti för jämställdhet kommer det på skam.

 45. @Joel Johansson:

  Jag tycker den här diskussionen är ganska meningslös. Du tycker ju att det är viktigt att Sverige fortsätter ha världens mest extrema invandringspolitik så SD går ju iallafall bort som alternativ ändå, helt oavsett om jag kan få dig att förstå att SD’s syn på jämställdhet är EXAKT på pricken vad alla jämställdister skulle önska sig. Dessutom har tredje part nog fått tillräckligt underlag för att bilda sig sin egen uppfattning vid det här laget.

 46. Nils,

  Jag kommer sannolikt att rösta antingen på PP, KD eller inte alls, beroende på vad som framkommer i valrörelsen. Jämställdhetsfrågor ligger topp 3 för mig och är inget jag kommer att kompromissa bort.

 47. @Antero:

  ”Om man från ovanstående citering ur SD:s partiprogram skriver:
  ”[…] män och kvinnor har exakt samma värde och … båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen”
  och samtidigt på ett annat ställer skriver:
  ”Kvinnor skall dock på frivillig basis kunna delta även i den väpnade delen av försvaret.”
  har man inte riktigt greppat vad lika rättigheter och skyldigheter innebär.
  Med tanke på den senaste tidens uppkomna geopolitiska läge och de röster som höjs för att återinföra värnplikten, så är SD:s ”ogenomtänkta och beklagliga” formulering, som du skriver, inte något att ta lätt på, utan kan i högsta grad bli relevant för dagens unga män i Sverige.”

  Jättebra! Kan jag saxa ditt inlägg vid mitt nästa samtal med någon representant för partiledningen i mitt parti?

 48. För övrigt håller jag med Joel här, jämställdhetsfrågorna är för viktiga för att kompromissa bort och det lutar åt blankröst. Jag saknar en sann liberal röst i politiken.

 49. @Joel Johansson:

  De är ute efter obligatorisk militär utbildning för män enligt ovanstående stycke. Det som spökar hos SD är alltså den traditionella rollfördelningen, vilken innebär att män är förbrukningsvaror medan kvinnor har ett högre skyddsvärde.

  Inte nödvändigtvis. De vill tillåta kvinnor att på frivillig basis gå med i stridande förband, vilket är ungefär så långt som någon är beredd att sträcka sig. Det är troligen också så att det är det mest ekonomiska, eftersom man slipper sortera ut den stora andel kvinnor som sannolikt är både direkt olämpliga för väpnad strid och dessutom helt emot att delta.

  Det hör ju till saken att kvinnliga soldater måste kunna prestera på samma nivå som de manliga, om de skall ha en rimlig chans att överleva eventuella krig. Det går delvis att komma runt genom att krigsplacera baserat på färdigheter, vilket man ändå till viss del gör, men om man har en för stor andel soldater som inte kan användas i utsatta lägen, faller de uppgifterna ändå ojämlikt på de (män) som klarar av dem.

  Notera att försvaret inte tar in alla män heller. Man gör alltid en lämplighetsprövning.

 50. @Ulf T,

  Så är det. Vill man ha jämställdhet och allmän värnplikt samtidigt så får man helt enkelt skjuta till de skattemedel som krävs för att både män och kvinnor ska tvingas mönstra och utvärderas på samma premisser.

 51. @Nils:

  ”Tycker du att Sveriges nuvarande migrationspolitik är rimlig ska du naturligtvis inte rösta på SD. Dock tror jag du tillhör en minoritet i Sverige. De flesta Svenskar stödjer nog inte dagens extrema invandringspolitik.
  (…) Många tror helt enkelt att SD bara är en massa idioter och rasister och skulle därför inte kunna tänka sig att rösta på SD även om de sympatiserar med SD i de allra flesta sakfrågor.”

  Där har du helt klart en poäng. Kritik mot invandringspolitik och främlingsfientlighet är inte samma sak. Det förstnämnda kan jag förstå och respektera, det andra har jag svårare för. I media får framförallt det sistnämnda utrymme när det gäller SD och visst finns det extrema åsikter bland gräsrötter och även aktiva politiker men det finns även inom andra partier. För mig är inte dagens invandringspoltik det största problemet utan integrationspolitiken.

  Här kan jag f ö inte låta bli att dra paralleller mellan två olika typer av ”internetriddare”. Å ena sidan finns det icke-rasister som säger sig avsky rasism men som aldrig har bjudit hem eller ens umgått med en invandrare. Andra vill hindra vita och rasifierade att delta i debatten. Å den andra sidan finns det feminister (av båda kön) som medvetet eller omedvetet för en retorik som både vidmakthåller, skapar och ökar klyftor mellan könen. Samma grupp tvekar ofta inte heller att medvetet diskriminera män. Höjden av hyckleri, anser jag!

  F ö är det nedslående hur nästan så gott som alla partier har partiprogram fulla av motsägelser när det kommer till jämställdhet. I ena stunden ska alla ha samma rättigheter och skyldigheter, i den andra ska några särbehandlas.

  Jag saknar ett socialliberalt jämställdistiskt parti. Jag tror ändå att C har möjlighet att utvecklas till ett sådant i framtiden. Bland gräsrötterna är det inte många som känner igen sig i dagens radikalfeministiska idéer när det kommer till vardagen. Att bli tydligare på den punkten tror jag även skulle kunna vända de dåliga opinionssiffrorna på sikt.

 52. @Nils, @Joel Johansson:
  Eh, eftersom det var jag som drog igång diskussionen om deal-breakers vill jag nog ha ett avslutande ord innan vi slutgiltigt drar ner ridån. Om manlig värnplikt är en deal-breaker och SD har det i sitt partiprogram skall man givetvis inte rösta på SD. Det är liksom själva innnebörden i begreppet deal-breaker, men, och på den här punkten tycker jag Joels argumentation känns lite konstig, vad som är en deal-breaker eller inte är det är i allra högsta grad en subjektiv bedömning. Det är jag själv som avgör vad som är och vad som inte är en deal-breaker för mig. Ingen annan. Jag är helt emot en manlig värnplikt. Precis som jag är emot skatter. Nu har vi både en skattetradition och en manlig värnpliktstradition i landet, så jag accepterar motvilligt och under högljudd protest att dessa saker ingår om jag annars i huvuddelarna är enig med partiet i övrigt. Hade det varit nya påfund, som inte har någon förankring i det förflutna, utan tvärtom var snilleblixter som något fån uppfunnit idag, så hade bägge saker definitivt varit deal-breakers för mig. Och här går skillnaden mellan saker som förbud mot moskéer, slöjor och liknande. Vi har ingen tradition med förbud mot vissa typer av byggnader, eller att viss typ av klädsel skulle vara direkt förbjudet (även om den punkten kan diskuteras). Att motverka traditionsenlig lagstiftning som värnplikt och skatter handlar om upplysning och opinionsbildning, att få till ett medvetande om alternativ. Att säga nej till moskéförbud är att mota olle i grind, därför är det deal-breakers. Låt oss rensa upp i den gamla dyngan istället för att lassa på mer skit.

 53. Inför en obligatorisk värnpliktsutbildning i skolan med början från 1a klass, både teori och praktik, minst 1 timme vardera per vecka. Oavsett kön. På 18-årsdagen får den nyblivne vuxne sin trippel-K, det vill säga, en flaska Kosken, en K-pist, och en Kondom.

 54. Nu har jag inte orkat läsa igenom hela diskussionen kring värnpliktens återinförande eller ej, men jag vill ändå påpeka följande:
  1. Vi har allmän värnplikt idag, men den ligger vilande såtillvida att inga nya värnpliktiga mönstras. Istället anställs soldater på kontrakt i upp till 8+4 år. I krigsorganisationen (det vill säga det som vi slänger in i maskineriet i händelse av mobilisering) så finns många gamla värnpliktiga kvar. Organisationen är alltså inte uppfylld med anställd personal än, det väntas bli klart först 2023 vill jag minnas. Innan dess kommer gamla värnpliktiga att kallas in för att ”fylla ut” luckorna i organisationen i händelse av mobilisering.
  2. När värnplikten lades vilande skrevs den också om och är idag könsneutral. Det vill säga, återuppväcks den i sin nuvarande utformning kommer både män och kvinnor att utgöra urval för värnplikt, oavsett frivillighet. Detta skulle såklart kunna skrivas om igen den dagen lagen återuppväcks.

  Jag vill även tacka Maria för länkningen. =)

 55. @Kollen:

  ”När värnplikten lades vilande skrevs den också om och är idag könsneutral. Det vill säga, återuppväcks den i sin nuvarande utformning kommer både män och kvinnor att utgöra urval för värnplikt, oavsett frivillighet.

  Tack. Det här hade jag glömt, men nu känner jag faktiskt igen det. Det är oerhört viktigt.

 56. Det blir då ännu mer anmärkningsvärt att SD aktivt vill ta bort könsneutraliteten.

 57. Jag håller med Nils. Det finns många paralleller mellan SD:s jämställdhetspolitik och jämställdismen.

 58. Ytterligare en anti-jämställdistisk hållning hos SD är för övrigt deras motstånd mot homoadoption.

 59. @Joel Johansson: Gör de skillnad på manlig och kvinnlig homoadoption? Annars ser jag inte riktigt varför det skulle vara anti-jämställdistiskt.

 60. @Dolf, Könsneutralitet innebär att ingen hänsyn tas till kön och i yttersta förlängningen att man avskaffar juridiskt kön (PP). På samma sätt medger en könsneutral äktenskapsbalk att äktenskap ingås mellan personer av samma kön. (Vilket till skillnad från homoadoption accepterades 2010 av SD)

  Vill man kalla sig jämställdist, enligt de principer som Ström stakat ut, så kan man inte heller vara emot homoadoption. Könsneutral lagstiftning är ett centralt krav för jämställdister. Det vore en intressant fråga att lyfta bland oss. Jag tror tyvärr att en del av besökarna här skulle tvingas att komma ut som traditionalister Wink

 61. @Joel Johansson:
  Njae, om vi med jämställdhet talar om att betrakta, behandla osv de två könen likadant, så säger det ingenting om homosexualitet. Mer än att vi, för att vara jämställdister, inte får göra skillnad på lesbis adoption och manlig homoadoption. Men visst kan vi göra skillnad på heteroadoption och homoadoption.
  Hur betraktas för övrigt singeladoption?
  Jag tycker inte homoadoption är någon självklarhet. I vanlig ordning har jag min egen vinkel på problemet som skiljer sig från det konventionella. Men jag tror jag spar det till ett eget inlägg.

 62. @Dolf,

  Nej. Att säga ”person A måste ha kön X om person B har kön Y” är per definition inte könsneutralt. Acceptans av homoadoption är alltså en logisk följd av att vara jämställdist.

  Singeladoption är ju formellt tillåtet, men jag vet inte vilka partier som är motståndare. (Det är antagligen lätt att gissa.)

 63. @Joel Johansson:
  Såvitt jag kan se har det aldrig uttryckligen formulerats som en del av jämställdism att homosexuella skulle har precis samma rättigheter som heterosexuella. Jämställdismens tanke bygger på att rättvisa råder mellan könen. Och att inget kön ges fördelar eller åsidosätts gentemot det andra.
  Faktum är att
  1)”En var person har rätt att gifta sig och/eller bilda familj med en person av motsatt kön
  är en könsneutral formulering. Även så
  2)”Ingen har rätt att gifta sig och/eller bilda familj med en person av samma kön”.
  Faktum är att också raka motsatserna är könsneutrala:
  3)”En var person har rätt att gifta sig och/eller bilda familj med en person av samma kön
  och
  4)”Ingen har rätt att gifta sig och/eller bilda familj med en person av motsatt kön”.

  Ingen av 4 ovanstående formuleringar ger det ena könet fördelar eller nackdelar gentemot det andra könet.

  Varken äktenskap eller barn är några självklara rättigheter för sexuella. Det beror helt på vilka premisser och förutsättningar man har.

 64. @Joel Johansson:

  ”Ytterligare en anti-jämställdistisk hållning hos SD är för övrigt[…]”

  Den som söker skall finna…

  Hittar du många partiprogram i Sverige som är bättre eller?

 65. @Dolf,
  Jag undrar om du har missförstått vad könsneutralitet innebär. De av dina exempel som innebär restriktioner (de andra behöver inte definieras) hänvisar samtliga till kön. En könsneutral lagstiftning innebär, som sig bör, att människors könsorgan är en privatsak som våldsmonopolet inte har med att göra.

  @Nils,
  KD, FP och PP står närmare jämställdismen än SD. Anledningen till att jag fokuserar på SD är att det tycks råda en bred missuppfattning bland anti-feminister om att deras åsikter och ideologi på något sätt skulle harmoniera mest med jämställdismen. Väger man, förutom sakfrågorna, in deras ideologiska grund så står SD lika långt från jämställdismen som vänsterpartierna.

 66. @Joel Johansson:
  ”neutral” betyder enligt svensk ordbok ”som inte tar ställning för någondera parten”. Att något är ”könsneutralt” är då utgående från det att det inte tar ställning för något kön. Eftersom det i samkönade sammanhang bara är ett kön involverat är det per automatik könsneutralt vad man än bestämmer, så länge man inte gör skillnad på kvinnligt samkönat och manligt samkönat.

 67. @Dolf,

  Du har fel i det sista. Man tar nämligen ställning för/emot ett kön, givet A respektive B. Könsneutralitet sträcker sig längre än att man inte begränsar något kön i första ledet.

  Detta blir särskilt tydligt om man betänker att det finns människor som inte absolut faller in under någon av kategorierna ”man” och ”kvinna”. För dessa individer innebär könsneutralitet mer än att de två ytterlighets-könen har samma friheter och restriktioner.

 68. Jag slås av hur ojämställd de flesta partis jämställdhetspolitik är…

  Ett parti som har tilltalat mig pga deras politik generellt är Enhet, så jag kollade upp deras jämställdhetsprogram, men det är samma visa där med ett väldigt gynocentriskt synsätt.

 69. @Joel Johansson:
  Det där är din egen tolkning, och som sådan kan jag respektera den. Men jag godtar den inte som någon form av etablerad sanning. Jag finner ingenting någonstans som fastslår att din tolkning av könsneutral är korrekt, annat som en subjektiv tolkning. Definintionen på neutral som jag lutar mig mot, och som jag tror det stora flertalet har använt sig av, är den att ”inte välja sida”. Så vad menar du skulle vara en korrekt definition av ”neutral” som stöder din tolkning av ”könsneutral”?
  Människor som sedan inte faller in i något av könen är abnormaliteter. Alla normala människor är antingen kvinnor eller män.

 70. @Joel Johansson:
  … forts.
  Jag tror du blandar ihop begreppen och har fört in dina egna subjektiva värderingar av vad som är rättvist i neutralitetsbegreppet.

 71. @Dolf,

  Den innebörd av ordet som jag förklarat är ju väl använd iom termen ”könsneutral äktenskapsbalk”, som sagt.

  Neutralitet har i detta fall inte alls konnotationen ”inte välja sida”. Det är knappast någon konflikt mellan part A och B som det handlar om i en sådan kontext. Neutralitet avser här att en faktor är ovidkommande.

  Jag är nyfiken på varför du vill begränsa neutralitetsbegreppet. Är du mån om att även Sverigedemokrater ska kunna kalla sig jämställdister? Eller är du rentav själv en ”fusk-jämställdist” som tycker att dina egna preferenser är viktigare än korrekta principer?

 72. @Dolf, Den vanligaste innebörden av ordet ”neutral” är dessutom ”ej inblandad/involverad” Wink

 73. @Joel Johansson:

  Eller är du rentav själv en ”fusk-jämställdist” som tycker att dina egna preferenser är viktigare än korrekta principer?

  I så fall är jag också ”fusk-jämställdist”, för jag är av samma åsikt som Dolf om begreppet jämställdist, att det handlar om mellan kön så som kvinna och man.

  Under den tiden då debatten om homoadoptioner gick het för många år sen nu, så var jag en ivrig debattör på för-sidan. Jag har inte ändrat åsikt det minsta, världen är full av barn på barnhem som behöver föräldrar som älskar varandra och kan erbjuda dem ett kärleksfullt hem. Föräldrarnas kön, familjens sammansättning är för mig irrelevant.

  Men det är en åsikt som för mig ligger i det vidare begreppet liberalist eller humanist.

  Du får naturligtvis tycka annorlunda, det är helt okej, men det finns inget som jag kan se som säger att ditt rätt är mer rätt än vårt rätt.

 74. @Ninni,

  Jag tror att jag har givit 3-4 olika sakliga argument och logiska skäl till varför neutralitet utgörs av frånvaro och inte närvaro av det man ämnar förhålla sig neutral gentemot. Allt annat vore en självemotsägelse.

  Neutralitet kan aldrig innebära att man adderar en lag eller rättighet. Neutralitet kan bara innebära att man tar bort en särskiljande restriktion.

  Om du fortfarande inte förstår skillnaden, så kan du reflektera över den principiella nyansskillnaden hos följande utsagor:

  A) ”Jag förhåller mig neutral avseende kön. Jag tycker om män lika mycket som jag tycker om kvinnor”.

  B) ”Jag förhåller mig neutral avseende kön. Om någon är man eller kvinna har ingen betydelse för mig”.

  Förstår du vilken av dessa som är könsneutral och vilken som fortfarande implicerar könskategorisering?

 75. @Joel Johansson:

  Jag har läst dina argument, men nej, det har inte ändrat min syn på vad jämställdism är och handlar om. Det finns en poäng med att begränsa en ”politisk låda”.

  Vi får helt enkelt enas om att vara oense i frågan, för så kommer det förbli.

 76. @Ninni,

  Din beskrivning av ideologier förefaller syfta på något synnerligen principlöst och i hög grad flockorienterat. Din åsikt väger därmed mycket lätt även för mig.

 77. @Joel Johansson:

  Din beskrivning av ideologier förefaller syfta på något synnerligen principlöst och i hög grad flockorienterat. Din åsikt väger därmed mycket lätt även för mig.

  Det torde vara omöjligt att åstadkomma en ”upplösning av kön” och en jämställdhet som är helt baserad på enkla och fasta principer.

  Vad man än diskuterar när det gäller juridik och relationer mellan individer eller grupper, så hamnar man i filosofiska knipor. Jag rekommenderar Justice with Michael Sandel – väldigt tänkvärda föreläsningar och diskussioner.

 78. @Johan88: SD har som en av sina punkter att döda och lemlästa kvinnor samt förvägra dem adekvat medicins vård (konsekvensr av inskränkt aborträtt.) På vilket sätt är det en jämnställdistisk segermenar du? (om vi nu bara tar e t t exempel högen från dem.)

 79. @K:

  @Johan88: SD har som en av sina punkter att döda och lemlästa kvinnor samt förvägra dem adekvat medicins vård (konsekvensr av inskränkt aborträtt.)

  Jaså?!
  Jag vill gärna se stöd för att SD har en ”döda och lemlästa kvinnor-punkt”, förslagsvis en länk till där de själva skriver om denna punkt.

  När jag tog del av deras politiska program så ville de sänka abortgränsen till v.12. Men jag kan ju såklart ha missat deras ”döda och lemlästa kvinnor-punkt”.

 80. @K:
  Nu har jag inte satt mig in i SD:s förslag om inskränkning av aborträtt, men jag misstänker att det inte handlar om att inskränka medicinskt motiverade aborter. Så ”döda och lemlästa kvinnor samt förvägra dem adekvat medicins vård (konsekvensr av inskränkt aborträtt.)” torde vara rent trams från din sida.

 81. @Joel Johansson:
  Jag försöker inte begränsa neutralitetsbegreppet. Men jag anser att homoadoptioner ligger utanför begreppet könsneutralitet. Du kan vara jämställdist och vara för homoadoptioner, eller så kan du vara jämställdist och vara mot homoadoptioner. Du kan anamma ett neutralitetsbegrepp som involverar homoadoptioner. Men då är det mer än bara könsneutralt.
  Jag tycker för övrigt att det är underligt att tala om att äktenskapsbalken som könsneutral, men förstår användningen av termen och vad tanken är. Det känns dock som en krystad och främmande ad hoc-användning för mig. En könsneutral äktenskapsbalk vore för mig att mannen och kvinnan har samma arvsrätt, samma rätt att begära skilsmässa, samma rätt till underhåll vid skilsmässa osv osv. Sen kan man enkelt utvidga det också till att gälla homosexuella par. Men det är då inte längre en strikt fråga om könsneutralitet, utan är en utvidgad neutralitet som behöver definieras för sig.
  Jag och, är jag ganska övertygad om, den stora majoriteten uppfattar könsneutral lagstiftning (generellt) som att det handlar om att män och kvinnor skall behandlas enligt samma måttstock utan åtskillnad, och att det är allt det innebär.
  Eftersom vi främst talar om könsneutralitet i en jämställdistisk kontext, läs Pär Ströms Programförklaring för jämställdismen (det är framför allt han som har myntat och infört begreppen jämställdism och jämställdist i sverige), där redan första punkten säger:

  1. De båda könen ska ha samma värde, rättigheter och skyldigheter. Detta är definitionen på jämställdhet. Jämställdhet definieras inte som 50/50-fördelning mellan könen i samhällets alla skrymslen och vrår. En sådan kan aldrig uppnås och är heller inte eftersträvansvärd.

  Ingenstans i hela förklaringen andas ett ord om homosexuellas rättigheter eller deras situation, hela förklaringen är tvärtom skriven utifrån ett strikt perspektiv om jämställdhet mellan man och kvinna.
  Jag tror personligen (fast jag kan förstås inte säga det med säkerhet) att Pär Ström ställer upp till fullo på att homosexuella skall ha samma rättigheter som heterosexuella ifråga om äktenskap och adoption. Det impliceras dock inte av jämställdistbegreppet såsom det hittills har använts och kan inte utläsas av programförklaringen.
  Jag har för övrigt aldrig kallat mig jämställdist, vilket jag påpekat vid ett flertal tillfällen. Jag tycker begreppet känns för snävt för mig (bland annat just därför att att det inte är ett heltäckande begrepp utan att många saker faller utanför, såsom till exempel adoptionsrätten för homosexuella). Jag utgår från ett individualistiskt perspektiv som är bredare än jämställdismen, men innefattar jämställdismen som en del. Jag förespråkar egentligen inte heller könsneutrala lagar och regelverk, utan vill att de rätt och slätt skall vara neutrala.
  Äktenskap och adoption är inte någon självklar rättighet för homosexuella, men dessa saker ryms i min världsbild, och jag kommer förmodligen att ta upp dem i kommande inlägg.
  Vad gäller adoption är min åsikt rätt och slätt att det enda som borde behövas för att få en adoption godkänd är att adoptören/adoptörerna kan lägga fram övertygande belägg för att det adopterade barnet kommer att få ett bättre liv genom adoptionen. Vilket torde vara ganska lätt uppgift att ro iland med i en värld där det vimlar av svältande, föräldralösa, övergivna och ensamma barn i krigshärdar och katastrofområden. (Åt helvete med all inseminering och surrogamödraskap förresten, adoptera istället.)
  Att sen säga till Ninni att hennes åsikt väger lätt i sammanhanget är humor på Monty Python-nivå. Om det är några som kan klassas som jämställdister så är det hon och Erik. De två får betraktas som jämställdismens tyngsta förespråkare.

 82. @Dolf,

  ”En av de första åtgärderna för jämställdistpartiet, om ett sådant hade funnits, vore därför att kräva att lagstiftningen görs könsneutral.”

  En lag kan, enligt dig, vara könsneutral även om den reglerar rättigheter beroende på ’vilket kön’ någon väljer att ingå partnerskap med. Jag får acceptera att du har ett säreget språkbruk.

  I övrigt håller jag med dig, men försöket att lyfta Ninni var ju lite krystat? Hennes beskrivning av hur hon förhåller sig till ideologier ingav inget förtroende alls. Aktivarum är värd respekt, även om han tycks vara helt i avsaknad av visioner (?). Därför är han också begränsad till att möjligen bli en frontfigur för anti-feminism – men knappast jämställdism.

 83. @Joel Johansson:

  Könsneutral lagstiftning betyder givetvis lagar som gäller lika oavsett en persons kön. Exempelvis om vi hade könskvoteringslag skulle den lagen vara könsneutral och betrakta det som lika ”hemskt” när det är 60% kvinnor som när det är 60% män. Detta är inte hur lagen fungerar idag, man hittar istället på undanflykter.

  Här är ett inlägg jag har skrivit som förklarar vad absolut könsbalans skulle innebära:
  http://genusdebatten.se/om-man-och-kvinnor-vore-helt-jamstallda-equality-a-step-down-for-women/

  Vad det betyder att jag är i avsaknad av visioner vet jag inte. Genusdebatten har idag 8 skribenter, mängder av gästinlägg och regelbunden publicering. Det är en rätt bra vision för jämställdism med tanke på hur det såg ut från början när Ström och Billing inom en månad försvunnit från debatten, vilket i hög grad var konsekvensen av en medveten splittringstaktik där man pekade ut A som bättre än B.

  Beträffande antifeminism så är ordet i sig helt intetsägande. Ingen är ju överrens vad som är och inte är feminist. Jag kommer inom kort att lansera en lösning på det problemet med nya ord som beskriver vem som är vad.

 84. @Erik,

  Det finns säkert visionära guldkorn bland det du producerat, men fokus tycks ligga på att kommentera aktualiteter med ett kritiskt förhållningssätt. Den ideologiska debatten och visionerna har jag inte sett mycket av på denna sida. Och att 8 personer (varav vissa självutnämnda jämställdister) skriver här har väl i sig ingenting med visioner att göra? Att prestera texter som i huvudsak kritiserar feminismen och dess anhängare – är det visionärt? (Jag uppskattar sidan som den är, men om den utger sig för att vara jämställdismens ansikte utåt så lämnar den mycket övrigt att önska.)

  Poängen var i alla fall: för att någon ska kunna klassas som en ”tung förespråkare” (Dolfs ord) så bör man nog prata mer om vad man vill än om vad man inte vill.

  En könskvoteringslag kan per definition inte vara könsneutral. En helt könsneutral lagstiftning skulle överhuvudtaget inte nämna könskategorier. (Strikt uttryckt inte ens i diskrimineringslagstiftning, då man istället skulle hänvisa generellt till ’medfödda attribut’ eller liknande.)

 85. @Joel Johansson:

  Å ena sidan kan jag hålla med dig. Jag ser mig inte som jämställdist, framför allt för att jag har upplevt en stor del ”gnällighet” från människor som kallar sig för detta. Mer ’mot’ något än ’för’ något annat så att säga. Jag faller själv in fällan ibland, men den inställningen har faktiskt aldrig hjälpt mig.

  Samtidigt ser jag många jämställdister som är långt mer pålästa än många feminister (som uppmuntrar alla att ’läsa på’).

  Sedan tror jag att steg 1 för att uppnå ett verkligt jämställdhetsarbete kanske måste vara att debunka existerande myter, och det kanske endast går att göra genom att verka ’mot’ rådande ordning, som har kraftigt feministiska influenser (dagens understatement…).