När kvinnor går nakna växer män:
En genialt genital genusanalys
avatar

Eders Ödmjuke funderar över storleken

Det har varit en del uppståndelse om Vetenskapens värld som visades på SVT1 för någon dag sedan, avsnittet om varför män är större än kvinnor, eller kvinnor är mindre än män. Samma skillnad. Ta det du gillar bäst. Erik har redan plockat isär avsnittet i SVT Vetenskapens värld – Därför är kvinnor kortare än män del 1 och SVT Vetenskapens värld – Därför är kvinnor kortare än män del 2, så jag ser ingen anledning till att jag skulle börja dissekera avsnittet på nytt. Jag tänkte istället försöka mig på att ge en alternativ förklaring. Ren spekulation. Jag gör inga anspråk på att vara vetenskaplig här. Det borde inte Vetenskapens värld göra heller.

Programmet kan snabbt sammanfattas med att:

 1. kvinnor borde vara större
 2. det råder ett maktförhållande, eller en konkurrenssituation, mellan män och kvinnor
 3. män förtrycker kvinnor genom att ta deras mat.

Jag köper inte riktigt det där. Och en av de grundläggande premisser jag har ett problem med är maktperspektivet. Jag vet inte vad genusforskare och feminister lever i för värld, men det tycks som att deras liv – från det de gnuggar sömnen ur ögonen tills dess att de åter sjunker ner i en ångestladdad och kvalfull sömn – upptas av en ständig maktkamp. Och makt tycks för dessa kuvade och spröda individer på något magiskt och oförklarligt vis alltid innebära en konkurrenssituation där en stackars slav, företrädesvis en kvinna, bestjäls och utnyttjas av en tyrann, företrädesvis då en man.

Kvinnan må vara skapelsens krona, men det ska till en gubbe på andra sidan om kronan ska vara värd något

En anledning till att jag inte köper denna förklaring är att den känns som en halv förklaring. Om ett mynt skall vara något värt räcker det inte med att det finns en (drottning)krona på ena sidan, det måste också finnas en gubbe på den andra. Gör det inte det är pengen inte giltig och inte värd något. Har du riktig otur är den en ren förfalskning och kan förpassa dig bakom galler på vatten och bröd för resten av ditt liv. Precis som kronan bara är myntets ena sida är makten som råstyrkans herravälde i konkurrensen bara ena sidan av frågan. Det finns en kompletterande andra sida.

Men jag skall inte gå händelserna i förväg. Låt oss titta lite på de tre punkterna ovan var för sig.

1. Kvinnor borde vara större

Om kvinnor vore större, finge männen också större tuttar att roa sig med. Det har genusexperterna inte tänkt på!

Påståendet att något borde vara större är helt intetsägande. Det är lätt att göra misstaget att se stor som en absolut egenskap, och större som en relativ jämförelse. Men det är en felaktig syn på saken. Redan stor innebär att man har gjort en jämförelse, större innebär en rangordning. Fällan här är att det man jämför med när man säger stor är underförstått och oftast tas för självklart. Om att vara stor vore en värdefull egenskap för att överleva och föröka sig, varför finns det då små djur? Varför är inte min katt lika stor som Afrikas lejon? De tillhör ju samma familj inom djurriket. Nu kanske någon menar på att det nordiska klimatet skiljer sig på avgörande punkter från det afrikanska. Och det gör det, visst och sant, men mig veterligt är afrikanska huskatter inte större än nordiska. Så varför är inte afrikanska huskatter stora som lejon?

När man säger att något borde vara stort eller större, så måste det vara i jämförelse med något annat. I programmet talar man om att kvinnor borde vara större, för det skulle underlätta graviditeten och nedkomsten. Vilket i sig är en ofullständig tanke. För gör du kvinnan dubbelt så stor, är frågan om det underlättar ett dugg, om fostret samtidigt skulle bli dubbelt så stort. Det man i så fall vill ha är förstås en så stor skillnad som möjligt mellan kvinnan och fostret. Det vill säga, man vill att fostret skall vara så litet som möjligt samtidigt som kvinnan då skall vara så stor som möjligt. Men det finns förstås en nedre gräns för hur litet fostret kan vara om det skall vara livsdugligt och tillräckligt utvecklat när det föds. Och ju mindre utvecklat det är vid födseln, desto längre tar det för det att utvecklas till att bli självständigt efter födseln. Samtidigt finns en rimlig gräns för hur stor kvinnan kan bli, graviditeten begränsar henne, samtidigt som hon kräver ett ökat födointag för att också underhålla fostret inom sig. Kvinnans storlek skall då optimalt vara så stor som möjligt vis-a-vis fostret under graviditeten.

Om kvinnan är begränsad av graviditeten och måste ha ett underhåll (läs ”förses med föda”) från en annan (läs ”man”) så råder omvända förhållandet där. En storvuxen man kan plöja åkrarna bättre än en liten. Stor man innebär stor styrka, innebär effektivare åkerbruk, innebär mer mat. (Jag förenklar och håller mig till åkerbruk, samma resonemang kan förstås genomföras för jakt och andra födokrokar.) Om kvinnan är bunden på grund av graviditeter och omhändertagande av barn, blir det naturligt att hon inte är involverad i produktionen av föda, utan kommer in först i andra ledet, när födan processas. Mannen är därför huvudsakligen producent av föda, kvinnan konsument. Det är då önskvärt att mannen är så stor som möjligt för att maximera produktionen av föda, medans kvinnan är så liten som möjligt för att minimera förbrukningen av föda.

Slutsatsen så här långt: kvinnan skall vara så stor som möjligt relativt fostret, och så liten som möjligt relativt mannen, för att familjeenheten skall få maximal överlevnadspotential.

2. Det råder ett maktförhållande, eller en konkurrenssituation, mellan män och kvinnor

Maktkonflikter är inte polariserade i svart och vitt, det finns gråskalor – särskilt när fruntimmer är inblandade

Här har jag en av mina avgörande oenigheter med alla kollektivistiska riktningar i den traditionella vänstern (till vilken jag då räknar feminismen och genusvetenskapen). Jag har aldrig sett någon riktig definition på makt från dessa grupperingar. Jag påstår inte att det inte finns några sådana definitioner, och jag antar att Marx, Engels och andra vänster­tänkare har totat ihop både det ena och det andra som definierar och förklara makt ur deras perspektiv, jag är bara inte hemma i vänsterns tankegångar. Det förefaller mig i alla fall som att man i dessa läger ser makt som något av naturen ondskefullt och att makt rätt och slätt kan kokas ner till en relation mellan utsugare och offer.

Jag skulle, lite förenklat, vilja påstå att makt helt enkelt är förmågan att kontrollera omgivningen. Ju större makt, desto bättre kontroll, och desto längre räckvidd för denna kontroll. Makt är i sin mest renodlade form något positivt. Makt blir negativ först när den missbrukas till förfång för dem som den skall tjäna.

Ett grundläggande och allvarligt fel när man betraktar makt är att man utgår ifrån att all makt innehas på bekostnad av någon annan. Tankegången är att makt är ett slags nollsummespel där B förlorar om A vinner. Detta är inte sant. Det finns konkurrens och tävlan, som är positiv för arten, som till exempel konkurrensen om honor. Men inte all konkurrens är av godo. Många gånger lönar det sig att samarbeta. Och med samarbete kan den totala gemensamma makten överstiga summan av var och ens enskilda makt. I samarbetet blir 1+1 inte lika med 2, utan lika med 6. (Ok, jag vet, kunde bara inte låta bli.)

Man tittar ensidigt på makt ur konkurrensperspektivet och glömmer myntets andra sida, samarbetet. Kvinnor bands och begränsades förr (före preventivmedlens tid) av graviditeter och uppfödningen av småbarn. Barnkullarna var ofta stora, graviditet var många gånger ett normaltillstånd, inte en sällsynthet. Detta blir uppenbart om vi tar oss ett ögonblick till att reflektera över att vi genom de stora barnkullarna ändå bara ser de lyckosamma graviditeterna. Vi ser inte missfallen och spädbarnen som mer eller mindre gick direkt från vaggan till graven utan att passera gå eller inkassera 4000. Kvinnan som är bunden och begränsad av graviditeter och småbarn kan inte klara sitt och barnens uppehälle på egen hand. Hon måste ha någon form av support. Och den supporten står mannen för. I utbyte för markservicen i hemmet, förser han kvinnan och barnen med det nödtorft de behöver för att överleva. Både mannen och kvinnan ger och får. Till nytta, och förhoppningsvis nöje, för dem bägge. Är samarbetet lyckat tjänar alla parter på det, liksom arten i sin helhet.

3. Män förtrycker kvinnor genom att ta deras mat.

Hundar är givetvis överordnade kvinnor, och förtrycker dem därför genom at ta deras mat

Jag tror att vi alla är bekanta med bilden av kvinnan som först serverar mannen som får äta sig mätt, innan hon själv och barnen delar på det som är kvar. Vid en första anblick ter sig detta som en stor orättvisa. Men är det nödvändigtvis det? Eller kan det vara en följd av en rationell uppdelning av arbetsuppgifterna i den gemensamma överlevnaden?

I ljuset av vad jag sagt ovan, så är det en rationell arbetsuppdelning att kvinnan tar hand om hemmet och sköter markservicen. Detta har inget med värderingen av kvinnan som kön att göra, utan är helt och hållet en rent pragmatisk effekt av att kvinnan en stor del av sitt vuxna och produktiva liv är begränsad av graviditeter och spädbarn. Att vi idag inte behöver följa denna arbets­fördelning utan i mångt och mycket till och med kan låta mannen och kvinnan byta plats är en följd av den teknologiska utvecklingen. För ett par hundra år sedan var det helt enkelt inte en realistisk möjlighet.

Mannens arbete är då det som genererar och sätter taket för hela familjeenhetens välstånd. Ju effektivare och produktivare mannen är, desto bättre välstånd inte bara för mannen, utan också för kvinnan och barnen. Kvinnan bidrar genom att förvalta och omvandla det välstånd som mannen genererat. Hon steker köttet som mannen kommer hem med, och hon bakar bröd på vetet som mannen skördat och hon ger på så vis sitt oerhört värdefulla bidrag till familjens överlevnad. Men hon kan varken steka kött eller baka bröd om inte mannen först har genererat råvarorna.

Det är frestande att falla för idén att allt skall delas lika. Men första prioritet för familjeenheten bör vara att investera i producenten, det vill säga mannen, så att denne kan fortsätta producera. Ett över­förenklat och artificiellt exempel visar principen:

Säg att vi har en familj: en man, en kvinna, och sju barn. Mannen behöver 200 gram oxfilé per dag (han är stor, och utför det fysiskt mest krävande arbetet) medan kvinnan och barnen behöver 100g var för att de skall leva gott. Det vill säga, ett kilo om dagen för hela familjen. Låt oss säga att mannen en dag kommer hem med bara 810g oxfilé. Familjen delar lika. Det vill säga, alla får 90g var. Kvinnan och barnen får gå lite småhungriga, men klarar sig ganska bra. Mannen däremot har inte ens fått hälften av sitt behov tillfredsställt. Det inverkar menligt på hans förmåga att producera, därför kommer han nästa dag hem med bara 630g oxfilé. Familjen delar lika, alla får således 70g var. Kvinnan och barnen har nu fått 70 % av sitt behov täckt, medans mannen inte ens har fått en tredjedel av vad han behöver. Framtiden är inte ljus för familjen.

Börja med samma grundförutsättningar. Mannen kommer hem med 810g oxfilé. Kvinnan serverar mannen först. Mannen behöver egentligen 200g, men han vet att han inte hade med sig tillräckligt för vad de behöver hem. Så han tar 170g. Det är inte optimalt för honom, men han kan bita ihop och klara morgondagen på det. Kvinnan och barnen får dela på 640g. Mannen har nu fått 85 % av sitt normala behov täckt. Kvinnan och barnen har fått 80g var, det vill säga 80 % av sitt behov. Men mannen kan nu klara av nästa dags produktion, om än med lite gnagande hungerkänslor, och lyckas därför nästa dag komma hem med 1500g oxfilé. Det räcker till hela familjen och blir över.

Exemplet är krystat och tillrättalagt, men principen är giltig. Kvinnans och barnens levnadsstandard är beroende av mannens produktion. Därför måste mannens behov tillgodoses först. Och en man som är värd den markservice han får, inser detta och satsar fullt ut för att producera ett sådant överflöd att kvinnan och barnen aldrig skall behöva sakna något utan skall kunna leva en så bekymmerslös tillvaro som möjligt.

Sammanfattning:

Samarbete gynnar artens fortlevnad. Den sociala naturliga enheten som bäst passar för detta är familjen. Kvinnan binds av sina biologiska särdrag till hemmet. Mannen försörjer kvinnan och barnen i utbyte för markservice. Optimalt för familjeenheten är om mannen är så storväxt som möjligt (gynnar produktion) medan kvinnan är så liten som möjligt (minimerar konsumtion). Rationellt prioriteras mannens behov då det ger bäst avkastning som kommer hela familjen till del.

Quad Erat Demonstrandum

Nu undrar du förstås var genitalierna tog vägen i denna analys. De var aldrig tänkta att vara med. Jag lurades med titeln. Men erkänn att du blev nyfiken.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

När kvinnor går nakna växer män:
En genialt genital genusanalys
— 41 kommentarer

 1. Haha, jag var väldigt nyfiken på nakenheten Smile.

  Tänk dig att visa detta för en feminist, tror inte dom skulle förstå vad det betydde eller vad de skulle göra med det! Kvinnan har alltid förtryckts och så är det bara!

  Jag antar att det alltid varit så att i ”flockarna” eller grupperingarna av människor har man jobbat för varandra. Vi var beroende av varandra och tog därför hand om varandra. Världen var inte lika stor då och man vet ju vad som händer när man umgås i mindre grupper under längre tid, man blirjävligt tighta. Och kärlek mellan könen garanterar oxå uppoffrande beteende för att hjälpavarann. Så i dessa grupper är jag säker på att det inte var nåt av könen som blev behandlat dåligt utan det fanns nog som idag starka män och kvinnor som hade stort inflytande.

  Ville belysa det bara, nu måste jag sluta skriva och börja jobba Smile

 2. Mycket av det du skriver bygger på att den som skapade teorin kan något om historia. Sannolikheten är nog ganska liten att de gör det. Jag skulle snarare gissa att de är uppfödd i välställda medelklass familjer där de aldrig har fått någon förståelse för hur folk hade det innan den industriella revolutionen.

 3. ”Nu undrar du förstås var genitalierna tog vägen i denna analys. De var aldrig tänkta att vara med. Jag lurades med titeln. Men erkänn att du blev nyfiken.”

  Erkänner gärna att jag var nyfiken, men jag började (som vanligt) att läsa sammanfattningen på slutet. Tro inte jag kommer att läsa resten Razz

  ..nu i alla fall.

 4. ”Det förefaller mig i alla fall som att man i dessa läger ser makt som något av naturen ondskefullt och att makt rätt och slätt kan kokas ner till en relation mellan utsugare och offer.”

  Tänkte på det under diskussionerna om kvinnlig sexuell makt. Jag funderade på om de jag diskuterade med slog ifrån sig åtminstone delvis på grund av att makt i deras värld är någor skamligt och dåligt och inget man vill bli förknippad med. Men det är bara en tanke. De kan ju ha slagit ifrån sig för att de inte håller med också.

 5. @Chade:

  Det finns inte bara en form av makt utan flera, vissa problematiska vissa oproblematiska.

  Du kan ha makt i form av ett ämbete där du har mycket bestämmanderätt. Den makten är inte i sig problematisk även om man kan missbruka den och då heter det ju maktmissbruk.

  Men i mellanmänskliga relationer är makt alltid problematiskt och utgör en viss våld mot den andra personen. Användandet av sexuell makt är alltid något problematiskt. Var det du Chade som sa att du inte ”alls” ser sexuell makt som problematiskt? Kan du utveckla den tanken lite?

 6. @ Dolf

  ”Hon steker köttet som mannen kommer hem med, och hon bakar bröd på vetet som mannen skördat och hon ger på så vis sitt oerhört värdefulla bidrag till familjens överlevnad. Men hon kan varken steka kött eller baka bröd om inte mannen först har genererat råvarorna.

  Det är frestande att falla för idén att allt skall delas lika. Men första prioritet för familjeenheten bör vara att investera i producenten, det vill säga mannen, så att denne kan fortsätta producera.”

  Bagerier räknas ju som brödproducenter, men bröd som bakas hemma är alltså inte produktion. Vad är det som avgör om en syssla räknas som produktion? Vem som utför sysslan? Var sysslan utförs? Annat?

 7. @Anonym:
  Jag är rätt så säker att han menar produktion av råvaror.
  Hur många bröd kan bageriet baka utan att någon först producerar mjöl?

 8. @Matias:

  ”Men i mellanmänskliga relationer är makt alltid problematiskt och utgör en viss våld mot den andra personen. Användandet av sexuell makt är alltid något problematiskt.”

  Jag anser att våld innebär något slags tvång. Att endast inneha något som någon annan vill ha, och få denna andra att agera efter ens vilja är enligt mig inte våld, så länge denne andra faktiskt har möjlighet att strunta i det.

  ”Var det du Chade som sa att du inte ”alls” ser sexuell makt som problematiskt? Kan du utveckla den tanken lite?”

  Jag skrev, eller avsåg att skriva i varje fall (orkar inte kolla upp), att jag inte såg sexuell makt som något problematiskt ur ett jämställdhetsperspektiv. Med det menar jag att för mig råder jämställdhet när kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Makten måste inte i ett sådant perspektiv vara jämt fördelat mellan könen.

  Därför ser jag det inte som problematiskt att män innehar mer politisk eller ekonomisk makt (även om man nog inte ska räkna bort spenderarmakt) eller att kvinnor har mer sexuell makt.

  Jag hoppas jag gjorde mig själv tydligare.

 9. @ Anonym

  Produktion i den bemärkelse som Dolf avsåg är att jämföra med exportindustrin i dagens Sverige. Det handlar helt enkelt om verksamhet som skapar nya resurser för gruppen (eller landet). Dessa resurser kan sedan användas till konsumtion (här ingår omfördelning av resurser) eller nya investeringar. Poängen är i korthet att om exportindustrin inte fungerar så kommer Sverige att få mindre resurser att fördela (välstånd m.a.o.). Om den eller de som jagar inte fångar några byten, så finns det inget kött att fördela.

  Det här är inget ringaktande av andras insats i gruppen eller landet, för den är nog så viktig, men man kommer aldrig ifrån detta grundläggande samband.

  Alla anständiga samhällen måste svara på två fundamentala frågor

  1) Hur skapar vi välstånd
  2) Hur fördelar vi det?

  Märk väl att frågorna måste besvaras i denna ordning: först 1) och sedan 2). Gör man något annat än detta raserar man välståndet.

 10. @Rick:
  ”Poängen är i korthet att om exportindustrin inte fungerar så kommer Sverige att få mindre resurser att fördela (välstånd m.a.o.).”

  Men nu trasslade du väl till det … Produktion handlar inte om att fördela resurser. Produktion handlar inte om att sälja något till andra länder. Produktion handlar om att producera (tillverka) något.

 11. @ Anonym

  Jag vet vad ordet att producera betyder… Poängen här handlar inte om det, utan om att producera något som är efterfrågat. Bara så ökar välståndet.

  I de forna socialistländerna i Östeuropa producerades massor, men mycket lite var efterfrågat. Det hade varit klokare att låta råvarorna förbli oanvända.

  Jämför med ett jägarsamhälle: Det är meningslöst att förse den jägare med värdefull mat som insisterar på att jaga sådant som är oätligt. Men visst är ju t.ex. jakt på skunkar också jakt om man nu vill hårdra saken.

 12. @Petter:
  prexis. diskuterade i natt lite med ninni det här med att hjälpa varann och att hjälp är ömsesidigt.

 13. @robjoh:
  Om någon av dem som skapade teorin (jag förmodar att du menar teorin om att kvinnor är mindre pga orättvis matfördelning) läser mitt inlägg hoppas jag att det är tydligt nog för att få dem att börja fundera lite på vad det egentligen är för principer civilisationen, för att inte tala om tillvaron i stort, vilar på. Fast jag misstänker att det tyvärr bara är folk som redan håller med mig som läser vad jag skriver. (Inte ett klagomål, fortsätt läsa, det är uppskattat, annars har jag ju ingen anledning att skriva. Jag önskar bara att folk från motståndarsidan också läste det.) Mina historiska kunskaper är högst begränsade, historia är inte mitt ämne. Men jag tycker det borde vara ganska självklart att mycket av dagens jämställdhet skulle vara omöjlig utan alla teknologiska landvinningar som gjorts genom tiderna. Man kan ju tänka göra ett tankeexperiment och fundera på vad som skulle hända och hur samhället skulle utveckla sig om det plötsligt inte längre fanns någon elektricitet. Och jag menar då inte något tillfälligt elavbrott, utan helt enkelt att all elproduktion upphörde. Hur skulle världen se ut om 1 vecka, 1 månad, 1 år, 10 år osv.? Och hur skulle återhämtningen gå om elen kom tillbaka efter 1 vecka, 1 månad, 1 år, 10 år osv.?
  Jag är ganska säker på att vi snart skulle återfalla i gamla ”patriarkala” möster av ren överlevnadsnödvändighet.

 14. @Mars:
  Fuskis. Läser du inte resten missar du ju allt det viktiga. Kanske borde jag inte ha kallat det sammanfattning, det är ingen nedbantad kortversion av resten, utan istället kallat det slutsatser. Det viktiga var inte slutsatserna utan resonemanget bakom dem. Du får kvarsittning och läxa på inlägget tills i morgon.

 15. @Chade & @Matias:
  Finns liksom en anledning till att jag gav en definition av makt (förmåga att kontrollera omgivningen) i inlägget. Och diskussionen skall förstås utifrån den definitionen, som ni borde vara överens med mig om, inte i sig själv innehåller vare sig någon positiv eller negativ värdering av makt.
  Det finns en del sådana där begrepp som får negativa konnotationer (”kontroll” är ett annat) därför att de blivit intimt förknippade med missbruk. Kontroll och makt är väl förresten nästan synonyma i min användning här.
  Om du säger till frugan att kolla brevlådan (om ni bor på landet som jag) när hon ändå går ut med soporna, så utövar du en viss kontroll och makt. Likaså utövar frugan en viss kontroll och makt när hon säger till dig att köpa med en liter mjölk på vägen hem. Men det finns väl knappast något negativt i det. Makt och kontroll är i sin rena osminkade form en livsnödvändighet.
  Att sen pack som politiker är missbrukande maktknarkomaner är en annan femma.

 16. @Rick:
  ”Jag vet vad ordet att producera betyder… Poängen här handlar inte om det …”

  Hallå, min fråga handlar om vad som räknas som produktion. Om du inte förstår frågan så kan du väl låta bli att svara. Och du känner för att prata om resursfördelning, export, välstånd, Östeuropa, jägarsamhälle eller skunkar – gör det med någon annan.

 17. @Anonym, @Daniel & @Rick:
  Jo, givetvis är brödbakandet också en produktion. Jag kanske uttryckte mig lite slarvigt. Men kvinnans produktion (i resonemanget jag för) är avhängig mannens produktion. Mannens produktion sätter taket för kvinnan kan producera. Hon kan inte baka mer bröd än vetet hon får räcker till. Det handlar inte om någon värdering här att det enas arbete skulle vara värdefullare än den andra, eller något sådant. Utan handlar helt om att mannens produktion sätter ramarna för övrig produktion. Precis som att volvo inte kan producera fler bilar än vad underleverantörer klarar av att leverera för. Brödbakandet har skörden som ett nödvändigt tidigare led i kedjan.
  Och, eh, jo men visst producerar även försäljaren någonting. Förhoppningsvis. Annars vore han ju en börda för företaget och borde få sparken. Det han producerar är bara inte en fysisk artikel. Byt ut ”producera” till ”skapa ett värdefullt resultat”. Försäljaren skapar ett värdefullt resultat i och med att han får till stånd en transaktion som gör att företagets produkt (t.ex. bilar) hamnar hos slutanvändarna, och att företaget i gengäld får de medel det behöver för ytterligare tillverkning, investeringar osv.
  Som Rick säger, vi måste exportera produktion för att kunna få tillbaka utifrån sådant som vi inte själva har eller kan skapa men behöver.
  Sen finns det ju de som bara producerar elände (läs ”politiker”). Så det förekommer produktion med negativt värde också.

 18. Bland våra närmaste släktingar bland primaterna, chimpansen och den ännu mer närbesläktade dvärgschimpansen (bonobo) är hanarna större än honorna.

 19. @ Anonym

  jag noterar en tilltagande aggressivitet hos dig. Är det måntro en feministisk bockfot som sticker fram där?

 20. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Jag uppskattar om vi håller oss till produktion ”från ax till limpa” och skiter i försäljaren (i alla fall i just nu …).

  ”Jo, givetvis är brödbakandet också en produktion. Jag kanske uttryckte mig lite slarvigt. Men kvinnans produktion (i resonemanget jag för) är avhängig mannens produktion. Mannens produktion sätter taket för kvinnan kan producera. Hon kan inte baka mer bröd än vetet hon får räcker till.”

  Men är det någon skillnad mellan kvinnas brödproduktion och bageriets brödproduktion? Precis som kvinnans brödbak är avhängigt mannens veteproduktion, så är ju bageriets brödbak avhängigt bondens veteproduktion.

  Jag undrar varför du bara kallar mannen för producent. I min värld är mannen och kvinnan i ditt exempel båda producenter, men de ansvarar för olika led i produktionskedjan. Om målet är en nygräddad limpa så är bådas arbetsuppgifter lika viktiga. Finns det inget mjöl blir det inget bröd. Och finns det inte någon som bakar så blir det inte heller något bröd.

 21. @Rick:

  Nä, jag är inte arg. Men jag blir irriterad när du envisas med att svara på frågor som jag inte har ställt.

 22. @Anonym:
  ”Om målet är en nygräddad limpa så är bådas arbetsuppgifter lika viktiga. Finns det inget mjöl blir det inget bröd. Och finns det inte någon som bakar så blir det inte heller något bröd.”

  Det är mycket lättare att hitta någon annan som kan baka, än att komma tillrätta med en skörd som har slagit fel och man är helt utan mjöl.
  Svälta en dag vs att svälta till nästa skörd.

 23. @Anonym:

  Problemet är inte bara att du har ett argt tonläge när du diskuterar, du går också helt off-topic med diskussionsämnena. Vad vi diskuterar under detta ämne är inte Laasanens teorier om sexuell makt eller produktionskedjan från ax till limpa.

  Angående produktion så är det viktigaste vem som drar in råvarorna, att baka bröd kan jämställas med förädling av råvarorna, du kan få i dig kolhydrater genom att bara äta mjölet som ej bakats men du kan inte baka bröd om du inte har mjöl. Så bakning är mer att likna vid en förädling eller förbättring och inte lika nödvändigt som råvaran själv för näringsintaget som är det basala behovet.

 24. @Anonym

  Du har kort minne. Träna upp det! Klockan 10.03 frågar du:

  ”Vad är det som avgör om en syssla räknas som produktion? Vem som utför sysslan? Var sysslan utförs? Annat?”

  Mitt svar på den här frågan är: efterfrågan.

  En liten sak till: Det vore bra om du snabbt kom ifrån villfarelsen att du ställer frågor och andra per automatik svarar på dem. Jag förstår faktiskt inte ens hur du kunnat få något sådant om bakfoten.

 25. @Magnus:
  Den biten lämnade jag glatt därhän. Som jag sa i inledningen så för jag ett spekulerande resonemang och gör inga anspråk på att detta skulle vara en vetenskaplig sanning.

 26. @Rick:

  ”Mitt svar på den här frågan är: efterfrågan.”

  Om det svaret känns bra för dig, så nöjer jag mig med det.

  ”Jag förstår faktiskt inte ens hur du kunnat få något sådant om bakfoten.”

  Jag antar att det är en felskrivning och att du egentligen menar ”bockfoten”.

 27. @ Anonym

  Nej, jag stavade helt rätt. Att se en bockfot sticka fram är ett uttryck. Att få något om bakfoten är ett annat uttryck. De är inte samma uttryck och betyder inte heller samma sak.

 28. @Anonym:
  Det var du själv som tog upp försäljning, så jag generaliserade begreppet produtktion till att täcka det.
  Givetvis gäller samma sak mellan bageriet och bonden. Men utgångspunkten för inlägget var skillnaderna i storlek mellan könen. Och för den jämförelsen är bonden och bageriet knappast relevant. (Eller kanske … kan man dra paralleller till att bondgården är större än bagerit? Tvivlar starkt att det fungerar annat än som rena metaforer.)
  Jag har redan tillstått att du har rätt i att kvinnan också producerar. Jag poängterar igen att det inte handlar om att nedvärdera bakningen. Det handlar om att bakningen följer efter skörden. Och utan skörd kan ingen bakning ske. Utan någon som bakar får du inte heller något bröd, men du behöver inte heller svälta, du kan fortfarande leva på skörden. Därför prioriterar en förnuftig familj skördarens välmående. För om skördaren inte kan producera svälter man, men om bakaren inte kan producera så må tillvaron bli torftig och eländig, men man svälter inte.
  Det här kan du se ganska tydligt i all form av industriell produktion. Man satsar förstås på att säkra råvarutillgångar innan man investerar i en förbättrad maskinpark för att bearbeta råvarorna. Har man en säkrad hög råvarutillgång bygger man ut maskinparken för att öka produktionen i det steget. Likadant i familjen, när mannen säkrat det som familjen behöver för att överleva, så satsar han nog normalt på att öka standarden för övriga familjemedlemmar, inte på att han själv ska få det bättre medans övriga lever kvar på en lägre standard.
  Att familjen i det här fallet bör prioritera mannens behov betyder inte att det är det som motiverar mannen. Troligen är han mer motiverad av att se till att kvinnan och barnen får det bra än att han själv ska ha det bra. Att han prioriteras är bara för att han skall kunna generera det ”kapital” (vete, biff etc.) som behövs för att familjen som helhet skall få det bra.

 29. @Magnus:

  Schimpansen och bonobon är båda lika mycket släkt med oss. Vi skildes från bägge i det evolutionära trädet för ca 6 miljoner år sen, schimpanser och bonobos skildes åt för bara 1 miljon år sen.

 30. Ja jag som lever själv t.ex. tillbringar mina kvällar med att kolla porr och sleva i mig mjöl. Så skönt att teknologin gjort det möjligt för mig att klara mig utan en kvinna i mitt liv Grin

 31. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Det var du själv som tog upp försäljning, så jag generaliserade begreppet produtktion till att täcka det.”

  Nej, det var ett stickspår som Rick bidrog med.

  Tack för din kommentar, då förstår jag hur du tänker.

 32. Nu har jag läst resten, och konstaterar att jag förmodligen inte har en fullt så ljus bild av vår historia, men vad gäller grunderna är vi nog överens. Framförallt den marxistiska beskrivningen av historia ur ett maktperspektiv har ju ingen förståelse för ekonomiska realiteter, och inte kunnat leverera annat än förslag på hur en alltför stort uppskattad kaka skulle kunna fördelas.

  Intressant tycker jag… och ganska kul.

  Får väl bjuda tillbaka på min egen variant av ekonomisk teori

 33. Jag har inte sett programmet i fråga, men vad jag funderat på efter läsning här, är att ingen har tagit upp frågan om så kallad ”evolutionary lag”, alltså tiden det tar från det att en anpassning till omgivningen först visar sig i mindre skala, till dess att den är genomgående för större delen av arten. Den beräknas vara ca 50 000 år, vilket innebär att än så länge (fram till kanske runt år 42 000) är homo sapiens i stort anpassad till jägar/samlar-tillvaro. Vem som bakar bröd är ännu inte relevant Wink Variationer i längd i ett kortare perspektiv, pga av undernärning eller ”patriarkatet” kan omöjligt påverka arvsmassan. Det innebär ju inte att vi kan titta ens 50 000 år tillbaka för att hitta en förklaring på varför män är större än kvinnor, utan 50 000 år före vi med säkerhet kan veta att hanar varit större än honor. Jag antar också att problemet som genererat anpassningen sedan måste vara relevant mer eller mindre konstant under dessa 50 000 år. Alltså, finns det inget problem med att vara en viss längd, bör det inte ha en långsiktig inverkan på arten. Det finns inget hot mot arten som tvingar fram en förändring i längdrelationerna. Det skulle väl i så fall vara tokgenusteorier då, men de får snällt vänta till 52 013 för att se effekten av vetenskapens världs program.

 34. Ja, ja – vi män har sedan urminnes tider ätit upp maten för kvinnorna. Men det tar väl en del igen nu?

  http://o.aolcdn.com/dims-global/dims3/GLOB/resize/550×600/http://www.blogcdn.com/www.mandatory.com/media/2013/05/pizza-fat-people.jpg

  Från kvinnornas långa epok av svält – skåda dessa benrangel, size zero:

  24,000 and 22,000 BCE: Skulptur ’Venus (von) Willendorf’ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Venus_von_Willendorf_01.jpg/319px-Venus_von_Willendorf_01.jpg

  29,000–25,000 BCE: The Venus of Dolní Věstonice http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Vestonicka_venuse_edit.jpg/307px-Vestonicka_venuse_edit.jpg

  35,000 to 40,000 years ago: The Venus of Hohle Fels http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/92/Venus-of-Schelklingen.jpg

 35. @NP: Ägnat en del åt beräkningar på evolutionsmodeller och tror inte riktigt att det är så enkelt. Hur fort det går för en viss gen att sprida sig beror på hur stor fördel den ger.

  Vad gäller motståndskraft mot vissa allvarliga virus-sjukdomar skulle rent teoretiskt t.ex. kunna sortera ut människor på en generation. Ett motexempel från verkligheten är att det skulle behöva ta 50.000 år är t.ex. hudfärg, som har övervägande genetiska förklaringar. Vita har gemensamma förfäder med mörkhyade uppskattningsvis 5000-10000 år bakåt. Vitt skinn har alltså en enorm stor fördel i vårt solfattiga klimat.

  Men vad gäller just frågan om längdskillnad kan du ha rätt.

 36. En av falangerna inom feminismen har startat en ny kampanj av hög intellektuell och etisk klass på temat könsstympning – och går vidare på den väg mot den manlösa utopin som Sankta Solanas stakat ut i sitt evangelium. Ännu så länge känner jag mig inte särskilt ängslig, eftersom ett icke obetydligt antal kvinnor till och från antyder att de bara vill låna just den av mina kroppsdelar som de själva saknar – fysiskt och emotionellt. Men under en god kristen uppfostran i skolan (visserligen obligatorisk) fick jag lära mig att försöka vända allt till det bästa – och jag kunde helt enkelt inte motstå frestelsen att (kanske lite oseriöst) modifiera Kvinnolobbyns budskap så att det inte längre uppmanar till brott vare sig mot svensk lag eller FN-stadgan…

 37. @Claes-Peter:
  Den är ju kul. Men du kanske bör markera på något vis att du manipulerat bilden. Jag vet inte om läst mitt inlägg med motkampanjen till ”Klippa kuken”, att mina manipulerade bilder är så grovt manipulerade är avsikligt för att det inte skall råda några tvivel om vad som är det äkta budskapet och vad som är motreaktion.

 38. Okej, jag ska lägga till ngt i stil med ”OBS! Fejkad bild – naturligtvis!”. Det har blivit svårare och svårare att skilja grova skämt och blodig satir från allvarligt menade inlägg i text eller bild – ännu för några månader sedan hade jag trott att kvinnolobbyns bilder var uppladdade av elaka män som trollade och ville driva med damerna. Men numera får man ta allt som möjligt allvar. Men hur länge dröjer det tills man får se att man startat ”Commando Lorena Bobbitt”? Jag fråga lite uppgivet.

  > Men – borde inte kvinnor som förespråkar könsstympning vara utestängda från jobb som dagbarnvårdare, lågstadielärare och barnsköterska+ Eller vågar föräldrarna skicka iväg sina småpojkar till kvinnor med sådana här åsikter? För det är väl ett lika stort hot som pedofila övergrepp?

  För visst händer det saker, ’på riktigt’.

  ”John Wayne Bobbitt and his former wife have been reunited for the first time since she sliced off half his penis with a knife 16 years ago./…/”
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/5276838/John-Wayne-Bobbitt-reunited-with-wife-16-years-after-she-sliced-off-his-penis.html

  ”’It IMPROVED my love life’: John Wayne Bobbitt says he has had 70 lovers and become a porn star since his ex-wife sliced his penis off 20 years ago
  John Wayne Bobbitt, 46, thought he would never be able to have sex again
  Underwent 10-hour op to re-attach his severed penis which was found thrown in a field — He has since slept with 70 women, starred in porn films, plans to marry his third wife — Says his violent days are behind him as he has now found God /…/”
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2347209/John-Wayne-Bobbitt-Having-penis-sliced-improved-love-life.html

  ”/…/ A California woman who was accused of cutting of her husband’s penis before tossing it in the garbage disposal has been sentenced to seven years to life in state prison. — Catherine Kieu, 50, was guilty of charges of torture and aggravated mayhem for the July 11, 2011, attack and sentenced to life in jail, but she could be eligible for parole after seven. — She was convicted in April of one count each of torture and aggravated mayhem./…/”
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2351034/Woman-sentenced-life-cutting-husbands-penis–7-years.html

 39. @Claes-Peter:
  Kan vara idé att lägga in den som waterstamp (eller vad det heter).
  Du har onekligen en poäng vad det gäller deras lämplighet i skolor och på dagis. Det har jag aldrig tänkt på tidigare, men jag antar att det finns de som arbetar med barn som kan vara olämpliga på grund av just sådana här saker.
  Jag tycker också att det är väldigt underligt hur man bagatelliserar de eventuella effekterna av saker som Scum-teater och ”klippa kuken”. Inte så att jag anser att man skall lagstifta mot det eller något sådant, men jag stör mig på att man från den sidan aldrig ens reflekterar över möjligheten att någon skulle bli triggad av det. Det debatteras om våld i underhållning och i spel och om det skulle orsaka verkliga våldsdåd, men det ”artistiska” våldet i en politisk kontext viftas bort som harmlöst. Minst sagt underligt om jag skall säga min mening. Inte så att jag tror att var och varannan kvinna (och diverse feministmedlöpare bland männen) kommer att ge sig på män med kniv eller sax. Men det räcker med att en på 10000 är tillräckligt psykotisk för att triggas igång, så skulle vi ha 500 galna kvinnor (plus ett icke föraktligt antal män) i Sverige som ger sig ut för att lemlästa män. Och med det åsiktsklimat som genomsyrar det offentliga rummet förefaller det mig inte alls särskilt långsökt. Snarare i underkant. Det kan vara värt att tänka på att Fi:s kanske bara fick en halv procent i röster, men en halv procent av befolkningen är nästan 50 tusen människor. Och att minst en procent av Fi:s väljare (500) är allvarligt psykotiska tvivlar jag inte ett ögonblick på.
  Den där lilla seriesnutten ser väldigt bekant ut. Var kommer den ifrån?

 40. Om kvinnor ska kunna skämta om kastrering, varför ska vi män i så fall försöka undvika osmakliga skämt, ss. ”Notis i en lokaltidning: En äldre kvinna blev i förrgår natt våldtagen i Stadsparken. I går natt vimlade det av äldre kvinnor i Stadsparken”. I fallet med att könsstympa män finns ju inte ens dålig eller sjuk humor i bilden. Det är bara sjuka fantasier. Eva Lundgren, du med dina nattliga satanistiska pedofila kannibalfester på spädbarn med framstående män ute i skogarna – Kom tillbaka! Vi förlåter dig! Du hade ju i alla fall fantasi!

  Bild från sajten sicko666.deviantart.com

 41. Pingback: Den manipulativa staten vill kvotera bort livets gas | Genusdebatten