Militära pride-parader
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke fortsätter på det militära temat

Det här anknyter på sätt och vis till förra inlägget Värnpliktsfrågor, men det var inte på något vis planerat utan är ren tillfällighet att det kommer två inlägg om militära plikter så här på raken. Det här med anledning av att en soldat vid Livgardet vägrade delta i Prideparad. Hans motivering var att han inte tyckte att försvarsmakten borde delta i den typen av jippon. Till SVT Nyheter Stockholm uppgav han att han inte hade något emot själva pridefirandet, men vände sig mot att deltagandet är en politisk handling. Han blev anmäld till Försvarsmaktens personal-ansvarsnämnd av chefen på Livgardet som ville bestraffa honom löneavdrag och/eller varning.

Personalansvarsnämnden ger i alla fall soldaten rätt:

Men nu konstaterar alltså personalansvarsnämnden att deltagande i Prideparaden är frivilligt. I sitt beslut skriver nämnden att paraden är en ”sammankomst för opinionsbildning”. En statlig arbetsgivare har enligt regeringsformen inte rätt att tvinga en anställd att delta i en sådan sammankomst och därför kan soldaten inte anses ha arbetsvägrat, enligt nämnden.

Han fick dock smisk för andra arbetsuppgifter han påstås ha vägrat. Vad framgår emellertid inte. Han har i sin tur anmält Försvarsmakten till JO som nu utreder frågan.

Men det här får mig att undra. Hur i helsike kan det någonsin ens bli en fråga som måste upp i en nämnd för att avgöras. Det borde väl vara solklart vad som gäller. Jag tog i inlägget Polischefers partipolitiska synpunkter hör inte hemma i den offentliga debatten upp vad lagstiftningen faktiskt säger. Det står klart och tydligt i grundlagen, 1 kap. 9 § regeringsformen (min gröna emfas):

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Det står också i ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda”, på sidan 10:

Varje statligt anställd har, liksom alla andra medborgare, en grundlagsskyddad åsiktsfrihet (se 1 kap. 1 § andra stycket och 2 kap. regeringsformen) och frihet att omfatta vilken åsikt han eller hon vill i politiska, religiösa och andra ideologiska avseenden. I sin egenskap av företrädare för myndigheten är den anställde däremot skyldig att handla med saklighet och opartiskhet och hålla sina personliga åsikter utanför.

Det är en avsevärd skillnad på att närvara vid ett politiskt evenemang som en del av en tjänsteutövning (såsom polisen gör vid demonstrationer) och att delta i ett politiskt evenemang. Och det säger sig själv, om anställda vid myndigheter måste vara sakliga och opartiska så måste myndigheterna i sig själva också vara det. Jag undrar hur många andra myndigheter som deltar i Prideparader. Notera att det, som påpekas ovan, är en grundlagsskyddad medborgerlig rättighet, även för statsanställda, att vara motståndare till Pride. Och det skall sägas, att tvingas delta i ett evenemang som man ideologiskt är motståndare till innebär att man tvingas åsidosätta sin egen integritet och det är kränkande till en grad som kan bli rent traumatiskt.

Det är skrämmande att sådana här politiska ställningstaganden av myndighetspersoner och myndigheter verkar förekomma som naturliga inslag i vårt samhälle. Vad blir nästa sak, polis och militär beordras gå med i 1 maj-tågen med banér för AFA och sjunga Internationalen innan de går lös med batonger på alla dem som inte visar med tillbörlig entusiasm att de delar den socialistiska värdegrunden?

Lite osökt kommer jag att tänka på den gamla Krigsmans erinran:

 

Krigsman skall frukta Gud och vara
Konungen huld och trogen.
Han skall med nit och trohet uppfylla
alla de plikter, honom i tjänsten
åläggas, samvetsgrant och efter
bästa förmåga verkställa mottagna
befallningar och föreskrifter samt
vid alla tillfällen iakttaga ett värdigt
och rättskaffens uppförande.
Hans oavlåtliga strävan skall vara att väl
bereda sig till krigets värv.
Vid ofred skall han mot rikets fiender
sig städse manligen och väl förhålla
samt med liv och blod Konungen
och Fäderneslandet försvara.

 

Det var väl en jäkla tur att denna ”Krigsmans erinran” bara gällde fram till 1966. För jag ser ärligt talat inte riktigt hur ett ”värdigt och rättskaffens uppförande” går ihop med Prideparader.

©2017 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Militära pride-parader — 28 kommentarer

 1. I detta fall är det möjligen Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal som är tillämplig?

  9 kap. Personalens medverkan i ceremonier, idrottstävlingar m.m.
  1 § Militär personal svarar för vakttjänsten vid statschefens residens.
  Närmare bestämmelser om högvakten meddelas av Försvarsmakten.
  2 § Försvarsmakten får besluta att personalen skall medverka i tjänsten vid statsceremonier eller vid andra ceremonier som anordnas i anslutning till utländska officiella besök här i landet eller vid liknande tillfällen.
  3 § Försvarsmakten får besluta att personalen skall medverka i tjänsten vid utställningar eller liknande evenemang, om medverkan tjänar ett militärt eller annat allmännyttigt intresse.
  4 § Om det inte medför någon särskild kostnad för staten, får Försvarsmakten bestämma att personalen skall medverka som funktionärer vid idrottstävling eller liknande tävling under ordinarie arbets- och övningstid, om sådan medverkan kan inordnas som ett led i och är likvärdig med den militära utbildningen eller om tävlingen är av militär betydelse och medverkan är nödvändig för att tävlingen skall kunna genomföras.
  5 § Deltagande i och träning inför en idrottstävling eller en liknande tävling får enligt Försvarsmaktens bestämmande anses som tjänstgöring.

 2. @ Dolf,

  Off Topic, men jag såg att du uttalade dig om antalet muslimer i Sverige. Jag delar din bedömning att det är cirka en miljon.

  Det finns inga hårda siffror, men en del ganska vettiga uppskattningar. År 2006 hävdade Sydsvenskan:

  ”Det finns nästan en halv miljon muslimer i Sverige.

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/djup-splittring-bland-malmos-muslimer/

  Många olika organisationer och tidningar i Sverige angav siffran 400 tusen vid olika tillfällen mellan cirka 1995-2005.

  Den rapport med störst tyngd är helt klart PEW som kom med en rapport 2010 där de angav att det då fanns 450.000 muslimer i Sverige och att 2030 skulle det finnas kring en miljon. Det finns knappast någon bedömare som har uttalat sig i frågan som kan sägas vara mer seriös och ha större internationellt anseende. Av flera skäl tror jag att deras siffra för 2010 var för låg, men om vi utgår från denna får vi ungefär:

  Beräknad tillväxt under 20 år = 550.000

  Tillväxt per år = cirka 27.000

  Så för 2016 borde deras skattning ha varit cirka 600.000 muslimer

  Men självklart låg inte jätteinflödet de senaste åren i de siffrorna. Antalet asylsökande var ganska stabilt mellan 20 och 30 tusen i många år innan 2010, så vi kan utgå från att de räknade med 25.000 om året. Under de fyra åren 2012-2015 kom det dock 340.000, dvs. 240.000 fler än de rimligen förväntade sig. Till detta kommer även högre anhöriginvandring, kopplad till de större volymerna asylanter. Andelen muslimer har dessutom rimligen varit väldigt hög under de senaste åren. Eftersom vi vet att nästan inga blir utvisade kan vi nog lägga till cirka 300.000 (200 tusen asylanter + 100 tusen anhöriga) till skattningen baserad på PEW.

  Vi får då 900.000 muslimer nu.

  Sen kan vi räkna med minst 300 tusen till som invandrar fram till 2020. Den stora frågan blir sen hur många barn dessa kommer att föda. Jag argumenterar för att vi bör räkna med att det MINST kommer att bildas 200 tusen nya unga MENA par mellan nu och 2020 och att man bör förvänta sig att enbart dessa kommer att föda mellan 800 tusen och en miljon barn de kommande 10 åren. Sen tillkommer barnen som övriga muslimer som redan är här föder.

  Så rimliga gissningar för antalet muslimer i Sverige är ungefär:

  2016: Cirka en miljon

  2020: 1.3-1.5 miljoner

  2030: 2.5-3 miljoner

 3. Antalet muslimer i Sverige är ett begränsat problem då nästan alla svenska muslimer som röstar röstar på de sju relativt LGBT-, sekularism-, Israel-, jämställdhet- och abortvänliga partier som vi har.

  Om de röstade på Fogelklou-partiet (han sitter fortfarande kvar, vilket såklart inte upprör någon av er eftersom det är viktigare att bevara partiets status som oberörbart och höjt över andra partier än att motarbeta antisemitism och folkmordsretorik) skulle det vara ett problem.

 4. EdersÖdmjuke, och aktuelle värnpliktige -”Han fick dock smisk för andra arbetsuppgifter han påstås ha vägrat. Vad framgår emellertid inte.”

  Den enkla förklaringen till, som jag ser saken, grabbens straffkommendering till pryderi-spektaklet Pride moste vara -”smisk för annan vägran”, vad kan det då ha varit för vägran en intressant fråga och varför togs den saken ej upp vid SVT-Stockholm.

  Kan det vara så enkelt att straffkommenderingen, antagen, är viss vedergällning från försvarsorganisation som en feminiserad verksamhet och grabben kom i konflikt med påbjuden förvriden kvinnlighet.
  Att SVT-Stockh. ej rotade i detaljer, lurigt, före sitt inlägg kan luta mot förvriden kvinnlighet kan komma fram i dagen.
  Jag menar grabben har De-facto tagit rejäl strid denne har förmodligen seriösa argument för sin strids-sak, en anstrykning och ligger i samhället av hat drivande kvinnokön och parat med färg på en mans skinnet och dess, politik.

 5. @Axel Edgren:

  Jag tror inte du har underlag för att utropa att det är ett begränsat problem, men om du kunde frångå din vana att inte ge några som helst referenser, är jag beredd att titta på vad du grundar din uppfattning på.

  Meanwhile …

  I Bäckelie 2010, konstateras bl.a.:

  I många europeiska länder saknar den muslimska delen av befolkningen 9 (och andra minoriteter, migranter och asylsökande) i hög utsträckning möjlighet att delta i demokratiska processer. Enligt Jytte Klausens siffor är cirka tio procent av Frankrikes befolkning muslimer, motsvarande siffra i England är 3,1 procent. Vidare har mindre än hälften av dem rätt att rösta och långt färre använder sig av sin rösträtt. I många länder har endast 10-25 procent av landets muslimer rösträtt. I Danmark får hälften av muslimerna rösta, i Italien är det mindre än tio procent. I Tyskland har endast 500 000 av 3,2 miljoner muslimer rösträtt (Klausen 2007:20-21).

  I Sverige då? Tja, enligt Möller & Pantzar 2006 ligger valdeltagandet i t.ex. Husby (Stockholm) och Rosengård på lite drygt 50%. Det gäller alltså bland de som är röstberättigade.

  Bäckelie finner att hans urval från en konferens för Sveriges Unga Muslimer sympatiserar nästan uteslutande med S, och i viss utsträckning V och MP. Dock avviker de kraftigt från dessa partier i vissa frågor, inte minst samkönade äktenskap (drygt 60% tycker det är dåligt eller mycket dåligt), sänkta skatter (drygt 50% bra eller mycket bra) och hårdare straff (78% positiva). Ca 37% ville satsa mer på friskolor, och 42% ville begränsa rätten till fri abort.

  Det finns alltså anledning att anta att den muslimska befolkningen, i den mån de ens är röstberättigade, är betydligt mindre intresserade av att rösta än svenskar i gemen, dessutom har en partisympatier (här, drygt 90% S+V+MP, dock ej övertygade anhängare) som avviker rätt kraftigt från genomsnittet, och ändå avviker rätt kraftigt i vissa frågor även från dessa partier.

 6. @Ulf T:

  Det finns lite olika förhållningssätt till demokratin bland muslimer. Vissa organisationer, som t.ex Muslimska brödraskapet, använder mycket aktivt demokratin för att försöka få makt. Som vi har sett i Sverige är de även väldigt duktiga på att infiltrera befintliga partier och har lyckats att få in höga företrädare i allt från MP till M. Dessa figurer vill att muslimerna röstar och är ganska duktiga på att mobilisera sina anhängare när de tycker att detta är viktigt och meningsfullt.

  Sen finns det många inom den muslimska världen som anser att hela demokratiprocessen är haram och bör undvikas av troende muslimer. I grunden anser även Muslimska brödraskapet detta, men ser en befintlig demokrati som ett legitimt verktyg för att få makt, så att man sen kan avskaffa demokratin. Erdogan sammanfattade detta bra när han sa ”demokrati är som en buss. Du stiger på för att komma dit du vill. Sen går du av”. Ingen troende muslim kan stödja ett långsiktig mål att bibehålla en västerländsk demokrati, eftersom detta strider mot sharia.

 7. @Ulf T:

  Man kan tillägga att F! mycket tydligt har närmat sig muslimska brödraskapet på senaste tiden. Troligen tar de nu en del röster från muslimer som inte längre är nöjda med MP och detta kan förklara att de verkar vara på väg över 4%. Min gissning är att F! kommer att utvecklas i ganska tydlig muslimsk riktning och att ”rätten” att bära burqa kommer att vara deras stora fråga 2018. Troligen kommer detta att fungera för att få in dem i riksdagen.

 8. @Ulf T: & Dolf,

  Jag hittade ett, i mitt tycke väldigt bra, inlägg om kopplingen feminism-massimmigration:

  https://therationalmale.com/2016/02/03/the-war-brides-of-europe/

  Om ni inte känner till den bloggen, är det en av de största red pill bloggarna i USA. Jag gillar den skarpt, men han som har den skriver lite pompös och tung engelska. Det är väl en smaksak om man gillar det, men annars kan man även gå direkt till kommentarerna. Över tusen på det inlägget!

  PS.
  Jag ber om ursäkt till Dolf för att jag har sabbat hans tråd med mina off topic inlägg
  DS

 9. Det är tur att man sen 17 år bakåt är pensionerad från alla typer av militär tjänstgöring.

  PS. Hon till höger har schysta lökar Grin

 10. @Ulf T:
  Det skulle väl i så fall vara 3 §. Men den paragrafen ger knappast carte blanche avsedd för politiska manifestationer. Det skulle uppenbarligen ha varit koscher om FVM hade deltagit i bokmässan om de hade haft något att komma med som passar in där. Typexempel som faller under denna paragraf är till exempel flygvapnets deltagande vid flygmässor och att FVM deltar i evenemang där arbetsgivare presenterar sig för sin rekryteringsbas.

 11. @Utlandssvensk:
  Ja, det var ett lätt överslag från min sida. När jag först kollade siffran för utlandsfödda var det på Pär Ströms tid. Det var alltså runt 15 % då, vilket med dagens folkmängd skulle motsvara 1,5 miljoner utlandsfödda. Men det lär vara ännu större idag eftersom vi haft en rejäl tillväxt på invandringen åren därefter.
  Jag tittade lite närmare på demografin i Lägg ner public service och sätt idioterna på A-kassa, enligt siffrorna jag använde då (inlägget var skrivet på våren 2015, alltså innan den stora migrantströmmen på hösten, och statistiken jag använde från 2014) var 8.2 % födda utanför Europa. Vi kan nog anta att det är en väldigt hög andel muslimer i där. Det var nästan 163 tusen som sökte asyl i sverige bara under 2015, vi kan nog anta att nära på 100 % av dem var utomeuropeiskt födda. Bara det motsvarar en ökning på över 1.5 %. Dessutom skall vi då inte heller glömma att andelen muslimer som föds inom landet inte lär vara obetydlig i det här läget.
  Så ja. 1 miljon muslimer känns inte alls som någon våldsam överdrift.

 12. @Axel Edgren:
  Ja, att du inte ser det som ett problem att ”alla” muslimer röstar på Fi, V, S och MP förvånar mig inte alls. Det skrämmande är att inte Fi, V, S och MP (framförallt MP) inser vad det bådar för framtiden.

 13. @DanTor:
  Jag antar att det inte var så att just han specifikt blev beordrad att delta i Pride-eländet, utan att det var enheten han ingår i, även om han då specifikt skulle genomgå någon form av utbildning för att få köra med folk på flak. Om jag fattar det rätt när jag läser mellan raderna så här alltså lastbilskörandet i sig till hans normala arbetsuppgifter, han skulle bara ”vidareutbildas” för att få ha folk på flaket.
  Utan att veta något ytterligare om killen så får jag i alla fall intryck av att det är en kille med ryggrad och integritet. Att han verkar vara ovillig att tala med pressen om saken och försöker tona ner händelsen förstärker också det intrycket, han verkar protestera utifrån en etisk ståndpunkt, inte för att han är en strulpelle som vill vara kränkt och få uppmärksamhet.

 14. @Utlandssvensk:
  1000 kommentarer, som om jag inte hade nog att läsa ändå!!!! Men får väl försöka kolla in bloggen.
  Inga problem med att gå off topic på mina inlägg, så länge det är ”naturligt” och inte handlar om avsiktliga sabotage av diskussionen.

 15. @T:
  Jag gjorde mina 12 månader 79–80, efter det har jag lyckats undvika all tjänstgöring.
  Lökar, ja, nåt ska väl även nassarna lyckas med Grin

 16. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Det var alltså runt 15 % då, vilket med dagens folkmängd skulle motsvara 1,5 miljoner utlandsfödda.”

  Det har gått väldigt fort de senaste åren och siffran nu borde vara cirka 20%. SCB kommer med en ny rapport nästa vecka, men det är nog fortfarande eftersläpningar i folkbokföring och annat. Sen lär det nog dessutom finnas en hel del illegala i landet.

  Om man tittar på alla med utländsk bakgrund, dvs med minst en förälder född i utlandet, ligger vi kring 30% och i den yngre halvan av befolkningen kring 40%.

  Mönstret är väldigt klart; Det sker ett regelrätt befolkningsutbyte ”nerifrån och upp”, dvs det är mycket tydligare i de yngre årskullarna.

 17. @Utlandssvensk:
  Som jag tog upp i det länkade inlägget så var då (2014) totala antalet personer med ”utländsk bakgrund” (dvs. de var antingen födda utomlands, eller födda i sverige men bägge föräldrarna var födda utomlands) 21.5 %.
  Det blir dock lite problematiskt där att räkna hur stor andel som skulle vara utomeuropeisk, eftersom en person kan ha en inomeuropeisk förälder och en utomeuropeisk. Men man kan ju gissa att det totalt utomeuropeiska överstiger 10 %.

 18. Hej.

  Jag anser att utlåtandet var rätt, just därför att soldaten så vitt jag förstår kommenderats att delta i en politisk manifestation, men inte som vakt eller annan till tjänsten kopplad funktion, utan som ett politiskt ställningstagande av hans arbetsgivare.

  Jag har själv åberopat liknande omständigheter vid studiebesök i byggnader tillhörande diverse kulter, sekter och kyrkor. I mitt fall att inte behöva bära huvudbonad, göra korstecken eller tända ljus, samt ta av mig skorna. Då min arbetsgivare inte varit villig att ta den principiella konflikten, och sektmedlemmarnas representant vidhåller att vidskepelse trumfar allt annat, så har jag kunnat lämpa över dylikt på kollegor för att ägna mig åt pappersarbete.

  Värt att notera, och en parallell till soldaten, är att jag inte vill annat än slippa delta i ritual eller liknande i strid med mina värderingar, något de religiösa företrädarna respekterat (även om de inte ruckat på sina regler). Det verkan som om den köttsliga lustens sybaritiska kult inte vill nå upp till samma nivå av ömsesidig respekt som en rabbin, en präst, eller en imam.

  Men så representerar den så kallade gay-rörelsen endast den högljudda minoriteten; det politiskt svart/röda-ledarskapet, och inte homosexuella i stort.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 19. @Rikard:
  Njae, om nu gör studiebesök i en kyrka så tycker jag nog att det är rimligt att man visar hänsyn och t.ex. tar av sig skorna. Det är ju inte konstigare än att man tar av sig skorna när man kommer in i någons hem. Det är en sak att direkt tvingas delta i något man inte känner samhörighet med och att visa grundläggande respekt.
  Lite som att om man är på ett amerikanskt evenemang och de börjar spela stars and stripes så skulle jag ställa mig upp med alla de andra för att det vore direkt respektlöst att sitta ner på trots. Däremot skulle jag aldrig placera handen över hjärtat som de gör, eller läsa trohetseden till fanan, eftersom jag faktiskt inte är amerikan och det vore att låtsas vara något jag inte är.
  Så, typ, det är rimligt att man tar av sig skor och hatt när man går in i någon form av religiös byggnad även om man inte själv är anhangare av religionen, men det är inte rimligt att man till exempel genomför en bikt eller läser med i deras trosbekännelse.

 20. @T:
  Ah, så inga riktiga nasselökar med andra ord. Attans, trodde de kanske hade åstadkommit något bra här i världen i alla fall.

 21. Synd att jag missade att ta upp det i det här inlägget, men råkade bli påmind någon annanstans om att i Umeå så stängde de ute militären från nationaldagsfirandet.
  Härligt, inte sant, soldater beordras vara med i prideparader men får inte delta i nationaldagsfirande. Vansinnigt så det förslår.

 22. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Hej.

  Att ta av sig skorna i en moské är att efterleva ett religiöst krav, och så även att bära kippa i en synagoga.

  Varför skall jag som inte delar tron behöva underkasta mig en religions krav på deltagande i religiösa ritualer?

  Det innebär att mina tidigare muslimska respektive judiska kollegor skulle kunna tvingas deltaga i kristen bön eller nattvard, inte sant?

  Antingen kan jag stanna utanför, slippa kraven och gå in, eller underkasta mig religiösa regler jag inte godtar. Den lösningen vi valde fungerade väl, i mitt tycke.

  Hade det rört sig om krav på klädsel grundade i annat än vidskeplighet eller symbolik, och/eller i privata sammanhang, kommer saken i annan dager.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 23. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): @Rikard:

  ”Att ta av sig skorna i en moské är att efterleva ett religiöst krav, och så även att bära kippa i en synagoga.
  Varför skall jag som inte delar tron behöva underkasta mig en religions krav på deltagande i religiösa ritualer?”

  Jag är med Dolf här. Om man frivilligt går in i en moské, tycker jag att man ska visa respekt för vad som gäller där

  Men sen anser jag, å andra sidan, att moskéer borde förbjudas i västvärlden.

 24. @Rikard:
  Jag tycker det är en avsevärd skillnad på att respektera andras sedvänjor och att bekänna sig till deras kultur eller religion. Jag har svårt att se kravet på att ta av sig skorna eller sätta på sig en kippa som något särskilt kontroversiellt. Jag har för mig att jag fick ta på mig skorna när jag gick på japansk restaurang på 80-talet. Jag ser det på ungefär samma sätt som att man inte skall prata på bibliotek och undvika att prassla på bion.
  Oavsett om det är religiöst påbjudet eller inte, så handlar det kulturell sedvänja, och det handlar helt enkelt om att ta seden dit man kommer. Jag förväntar mig att muslimer skall respektera svenska sedvänjor i samhället, samtidigt ser jag ingen konflikt i att jag respekterar deras sedvänjor när jag besöker deras inrättningar. (Tankesättet om var och hur man drar gränsen utvecklas faktiskt i avsnittet ”Egna värderingar eller gruppens/samhällets värderingar?
  Vem har tolkningsföreträde?” i mitt inlägg Den ultimata uppfostran – En avslutande rapning på mina sura uppstötningar.

 25. @Utlandssvensk:
  Problemet är väl inte moskéerna, utan att de inte respekterar det svenska samhället. Om de sköter sig i övrigt (och inte har en massa störande böneutrop) så har jag inget problem med att de har moskéer.