Upprop för rätten att falskanklaga män – Hej Blekk
avatar

Jag måste erkänna att jag idag läst en, som jag uppfattar den, av de mest kallhamrade, känslobefriade och cyniska bloggtexter jag stött på.  Det gäller då att feministfundamentalisten ”Hej Blekk!” (Michaela) vill få medier (och samhälle) att ignorera kvinnors övergrepp mot män.  Indirekt ska vi alltså förstå, att det är helt okay för kvinnor att falskanmäla män för våldtäkt och att samhället inte ska bry sig om det.  Och för denna ståndpunkt räknar ”Hej Blekk!” upp fem, som jag misstänker att hon själv tycker, obestridbara argument för att män ska vara rättslösa i detta fall:  Hon påstår 1) att, ”varje dag sker 100 våldtäkter i Sverige. Det är 36 000 om året”, 2) kvinnor är mest utsatta (”unga kvinnor mellan 16 och 24 år utsätts för flest sexualbrott och trakasserier. Det är också dessa brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning”), 3) att vi ska tro att endast vart tionde fall av sexualbrott och vart fjärde av trakasserier anmäls, 4) att endast 168 av 4274 anmälda våldtäkter dömdes, samt 5), att falska anklagelser påstås vara en ”sådan försvinnande liten del att det knappt existerar”.

Låt oss börja med det sista, fullständigt ounderbyggda påståendet.  ”Beviset” för detsamma är en länk till den postpatriarkala feministfittan (hennes egna ord, inte mina) lady dahmer, vilken ritat upp (eller kopierat) ett antal streckgubbar med färgkombinationer som ska visa anmälda, fällda och falska fall.  Något underlag för streckgubbarna redovisas inte, så vi ska tydligen tro det bara för att det är en postpatriarkal feministfitta som säger det.

Om man nu skulle spekulera i vad den postpatriarkala feministfittan möjligen skulle grunda sina streckgubbar i skulle det eventuellt kunna vara Christian Diesens och Eva Lokatt Diesens ”objektiva” artikel i ”Advokaten” 2008.  Deras krav på vad som utgör ”falsk anmälning” är då oerhört mycket hårdare satta än de beviskrav de ställer på våldtäkt.  För det förstnämnda accepterar de enbart ”konstaterat falska anmälningar” (d v s domar) medan de accepterar vilken anmälan som helst, även de ”där orimliga och/eller motbevisade uppgifter talar för att den påstådda våldtäkten i vart fall inte gått till som måls-äganden beskrivit den”, eftersom de anser att det är ”problematiskt” att betrakta de ”felaktiga” anmälningarna som falska.  Istället anser de att ”en anmälan om brott också gäller ett brottsligt handlande”.  De för också fram det faktum att endast ett fall ledde till åtal och fällande dom för falsk tillvitelse – och här ligger underförstått att det skulle stötta deras tes att ”falskanmälningarna” är väldigt få.  Dessutom tycks det endast vara bedömningen utifrån anmälarens perspektiv som räknas i de bägge undersökningar som hänvisas till.  I sammanhanget skulle naturligtvis jämförts med anmälningar i de aktuella anmälningarna för falsk tillvitelse och domarna, så som görs för våldtäkter.  Tidningen Metro rapporterade den 20 mars 2006: ”Enbart under 2005 inledde åklagare drygt 300 förundersökningar mot personer som antas att på falska grunder anklagat oskyldiga personer för grova brott.  Nästan uteslutande handlar det om sexbrott där en misslyckad relation utlöst den desperata handlingen.  Den fällande domen i Nacka tingsrätt är en av endast sju fällande domar de tre senaste åren”.  Något som ju i högsta grad bekräftar vad Bruce Gross konstaterar; att det är få negativa konsekvenser för dem som anklagar falskt eftersom de 1) ”inte åtalas, även fast det finns lagliga grunder, 2) och de falska anklagelserna ofta utesluts eller undertrycks som bevis i efterföljande anklagelser, 3) ’offret’ behöver aldrig medge falsifierande”.  Men det bortser Diesen & Lokatt Diesen helt från, utan förespråkar istället olika domskriterier för olika brott (alltså inte likhet inför lagen), nämligen att då det gäller våldtäkt ska alla anmälningar betraktas som obestridbar sanning, men när det gäller falsk tillvitelse så ska allting förkastas som inte konstaterats i domstol.  Jag undrar också över vad man har att säga om att minst fyra gånger så många anmälda våldtäkter än anmälda fall av falsk tillvitelse leder till fällande dom?  Och Christian Diesen ska föreställa professor i juridik?  Är det någon som blir förvånad över att svenska universitet rasar i kvalitet?

Intressant i sammanhanget är också att det inte finns EN ENDA VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING SOM KAN KONFIRMERA ATT FALSKA/FELAKTIGA ANMÄLNINGAR ÄR FÅ.  Tvärtom så visar de enda undersökningar som gjorts, att hälften av alla anmälningar är falska/felaktiga.

Angående feministfundamentalistens punkt 4 så hänvisas till Motion 2013/14:Ju308 i riksdagen, där det sägs:  ”År 2011 anmäldes 4 272 våldtäkter, men endast 168 personer dömdes för våldtäkt. Många anmälningar anses för vaga för en fortsatt utredning och läggs ned på ett tidigt stadium. Upp till 30 procent av utpekade misstänkta blir aldrig ens hörda av polisen. Många nedläggningar beror på bristande uppfyllande av våld/tvångsrekvisitet: Offret tror att ett nej räcker, men lag och domstolar kräver våldsamt motstånd (eller bevisad redlöshet).”  Oavsett om siffran stämmer eller inte (det finns säker någon form av statistik som den kan hänföras till) så innehåller motionen också problematiken kring detta; vaghet (som kan tyda på felaktiga anmälningar), bristande uppfyllande av vålds/tvångsrekvisitet (förekom det ens?) och att vi har principen att det skall vara bevisat ”bortom rimligt tvivel” att gärningsmannen är skyldig.  Ruckar vi på den principen i våldtäktsmål måste vi göra det i alla andra fall också, något ”Hej Blekk” inte tycks förstå.  Som jämförelse, som vi sett ovan, var det bara sju av 300 anmälningar av falsk tillvitelse som dömdes 2005.

När det också gäller frekvensen av dömda brott så anförs inte hur stor frekvensen av domar i anmälda misshandelsmål är, och enligt den av feministfundamentalisten själv åberopade rapporten från Brå, är män utsatta för misshandel dubbelt så ofta som kvinnor, och när det gäller svår misshandel är det tre gånger så ofta.

Angående punkt 3 så måste jag först och främst göra klart för ”Hej Blekk”, att trakasserier inte är könsbestämt.  När hon indignerat meddelar att endast 23 procent av alla trakasserier anmäls så innefattar de 23 procenten också de trakasserier som kvinnor utsätts för av andra kvinnor.  Nu har jag inte koll på om undersökningar har gjorts angående detta med trakasserier (mobbing), men jag har faktiskt i 30 år arbetat med barn i åldrarna 7-13 år, och min absoluta erfarenhet är att tjejer är mycket mer trakasserande mot varandra än vad killar är.  Nu är detta inte något vetenskapligt säkerställt, men många av mina kollegor genom åren har delat denna bild, och den är tillräckligt bärande för att ifrågasätta ”Hej Blekks” insorterande av det som något som män begår mot kvinnor.  Det är fullständigt irrelevant i det avseendet.

Men låt oss då ta punkt 1, siffran 100 våldtäkter i Sverige varje dag, eller 36.000 om året.  Om vi jämför det med misshandel så blir plötsligt bilden helt annorlunda.  Om kvinnornas del av misshandeln och männens av sexualbrott adderas till denna kommer man upp i 64.500 individer (förutsatt att siffrorna är adekvata) och männen i 68.250 individer.  Och helt ointressant är det ju inte, att kvinnor i lesbiska förhållanden våldtar lika mycket som män i heterosexuella, eller?  Dessutom är kvinnor minst lika våldsamma i förhållanden som män.  Men kanske ”Hej Blekk” inte tycker att misshandel är ett allvarligt brott (eftersom det drabbar män hårdast)?  Men det borde ju då innebära att det inte är synd om misshandlade kvinnor heller, eller?  Har kvinnor andra skaderisker?  Är de mer utsatta för att de är kvinnor?  Finns det rent utav könsskillnader bortom genussanningen?

”Hej Blekk” är också fullständigt ute och cyklar angående punkt 2, om kvinnors utsatthet, eftersom hon bortsorterar de brott som män är mest utsatta för.  Den feministfundamentalisten har ingen som helst trovärdighet i mina ögon.

Låt oss så skärskåda vad ”Hej Blekk” säger i övrigt.  T ex häver hon ur sig detta, efter sina inledande ”bevispunkter”:  ”Därför är det inte okej av Metro att lägga ut på löpet att en ung 16-årig tjej anklagat falskt. Det får falska anklagelser att verka frekventa i relation till antalet faktiska våldtäkter som sker, och det normaliserar den allmänna uppfattningen i samhället om våldtäkter. Det gör att det förs en retorik kring våldtäkter som om de vore delvis självförvållade (hon får skylla sig själv) och delvis hittepå (hon anklagade falskt).”  Nu är hon återigen ute och cyklar.  Ett fall uppammar inte bilden av att det finns flera, men här fruktar väl ”Hej Blekk” att tidningar ska börja belysa detta objektivt och journalistiskt, så att fasaden ska rämna.  Och det finns fler fall, som t ex här.  Dessutom, som jag redan påpekat, så pekar den enda vetenskapliga forskningen i detta på att falska/felaktiga anklagelser är frekventa.  Men det har ingenting att göra med att verkliga våldtäkter skulle vara ”självförvållade”.  Övergrepp är inte självförvållade, men däremot är det inte avgjort att allt som människor i senare skeden hävdar är övergrepp var övergrepp när det skedde.  Dessutom är det så, att det finns alltför många kvinnor som gör ”hittepå” för att gynna/urskulda/rädda sig själva – liksom män – det är ett mänskligt drag.  Men det är också så, att den gigantiskt övervägande majoriteten av oss som utgör mänskligheten avvisar våld, tvång, hot, bedrägeri, stöld m m.  Men vissa tycks tycka det är ok om det drabbar andra grupper än dem själva – så som tydligen många (radikal)feminister tycker det är helt rätt att män utsätts för övergrepp (och de övertrumfar mångfalt bibelns sju led).

”Hej Blekks” påstående att [d]et är inte vanligt med faktiska falska anklagelser, dock är det tyvärr vanligt att rapportera om falska anklagelser” har ingen som helst grund i forskning eller statistik.  Och Metro skulle inte heller kunna skriva en sådan artikel utan att göra våld på verkligheten (men det bekymrar dem säkert inte).  Vad man skulle ha att hänvisa till är artiklar, som t ex den ovan refererade av Diesen & Lokatt Diesen, som är fullständigt ounderbyggda och ovetenskapliga i sig.

I sin ”uppföljning” påstår ”Hej Blekk” att vi lever i en våldtäktskultur.  Det är naturligtvis inte heller något annat än fundamentalistiska, ideologiska påståenden och har inget med verkligheten att göra.  Det råder en universell konsensus kring att våld, tvång, hot, stöld, m m, som innebär universellt obehag, är förkastligt.  Det är lika mycket våldtäktskultur i lesbiska förhållanden som heterosexuella, men våldtäkt och misshandel är något som de flesta försöker undvika.  Så det nonsenspåståendet lägger jag åt sidan och koncentrerar mig istället på varför ”Hej Blekk” anser att övergrepp mot män ska tystas ned.  Min uppfattning är att hon inte har förmåga att ta till sig någonting som sträcker sig utanför hennes egen egocentriska empati, och att den är gravt ideologiskt begränsad.  Jag misstänker starkt, att hon inte har förmågan att inse vilket enormt övergrepp det är, att som man i vårt samhälle, bli falskt anklagad för att ha utfört en våldtäkt.  I denna artikel, där också tjejens som falskt anklagade mannen sms-konversation finns, får vi en inblick i vad som ofta styr kvinnor i sådana här fall: hämnd.  Hon kände sig kränkt för att han inte visade samma intresse som hon kände för honom.  Och hur förödande denna anklagelse om våldtäkt är – och ”Hej Blekk” är medskyldig i detta sitt avvisande av att övergrepp mot män ska få räknas eller redovisas – syns av att den oskyldige mannen försökte ta sitt eget liv.  Han visste vilket liv som väntade honom, tack vare alla de som påstår att alla anklagelser om våldtäkt (om en kvinna gör dem) är sanna.  Han skulle förmodligen aldrig få ett jobb, stötas ut socialt, bli stämplad som paria och kanske uppsökt av dem som anser att ”sexualbrottslingar” ska hängas ut (så man kan ge dem det straff som domstolen inte gav).

Jag beklagar att ”hatare” kommenterade ”Hej Blekks” texter, men själv anser jag att jag, som sagt, läste en av de mest kallhamrade, känslobefriade och cyniska texter jag läst på länge.  Men det finns mängder av självutnämnda sanningsinnehavare och apostlar för den ”rätta” godheten – i paritet med ”Hej Blekk” – därute.  Så länge de finns, och självgynnande bryter mot anständighet, tolerans, objektivitet och förståelse, kommer vi att ha samhällen fyllda av hat.

Kommentarer

Upprop för rätten att falskanklaga män – Hej Blekk — 95 kommentarer

 1. Ja såhär blir det när man gör det till en tävlan i lidande. Det finns i kråksången är att det inte spelar någon roll om det är 1 å 10, 1 på 100, 1 på 1000 eller 1 på 10 000 som är en falsk anklagelse. Jag menar rätten vet ju inte i förväg vilket fall som kan tänkas vara en falsk anklagelse. Och vad jag förstår så är väl sen falsk anklagelse lika svårt att bevisa som våldtäkt ungefär. Två sidor av samma mynt som sagt.

 2. Läste nu uppföljningen och postade följande där:

  ”Men löpet om den 16-åriga tjej som anklagat falskt spär på myten om den ”falskt anklagande tjejen”, och det är där jag tycker tidningar ska ta ansvar och avstå från sådana löp.”

  Detta är alltså ovanligt, och ovanligt ska inte upp på löpet om det spär på en myt? Enligt din egen logik sticker jag ut hakan och undrar om inte det samma kan sägas om artiklar som handlar om män (och kvinnor) som dödar en partner eller före detta partner. Det spär ju på myten om ”partnerdödande män”.

 3. Pingback: Hej på dig Blekk! | Juggen reflekterar över intryck

 4. Hej Blekk ja, jag referede i mitt inlägg den 14 februari: Kärleken i feminismens verklighet VS Kärleken i fiktionens romantik till ett tidigare inlägg av henne: Om kvinnor inte ska vara ansvariga för förtryckande strukturer, tycker du då att män ska vara det? | HEJ BLEKK!
  Läs det! Man skulle kunna tro att det vore skrivet av jämställdhetsfeministern, och det skulle vara jäkligt roligt om det inte vore så tragiskt att det är på allvar. Vad jag förstått så är Blekk runt de 20, och hon verkar nyss ha upptäckt sig ha en viss retorisk gåva, och en slags ytlig förståelse av logiska samband, men i realiteten är hon en omogon fjortis med en förmåga till tankeverksamhet som gränsar till det efterblivna. Hennes resonemang om hur männen alltid är ansvariga för allt vad som drabbar kvinnor … ja, jämställdhetsfeministern kunde inte ha uttryckt det bättre.

 5. Bra gjort Dick, Dolf mfl. Det är fruktansvärt att det är den typen av ”tänkare” som har maktetablissemangets stöd och uppmuntran i dagens Sverige.

 6. @Mia.: Tror inte Hej Blekk håller med dig om det. Trots att de 16-17 män som mördar en kvinna varje år säkert är betydligt färre än antalet kvinnor som falskanmäler män för våldtäkt varje år. För feminister är de där 16-17 st oändligt mer representativa för män än vad alla kvinnor som falskanmäler är för kvinnor. Logik är inte deras främsta gren…

 7. @Mia.:
  I det du skriver Mia, uppstår det för mig en upplevelse av, javisst så är det. Eftersom jag är lite sen av mig så är jag säkert inte den förste att formulera tanken.
  Så här: Vid våldtäktsanklagelse bedömer rätten kärandens och svarandens berättelser och avgör deras tillförlitlighet och deras trovärdighet. Om rätten finner bådas berättelser trovärdiga och det inte utan rimligt tvivel kan anses att brott inte begåtts, SKALL den anklagade frias. Bedömningen är alltså inte ett avgörande där man konstaterar att en våldtäkt ej har begåtts utan att brott ej begåtts utan rimligt ….osv. Hade rätten kunnat konstatera att våldtäkt ej begåtts då hade ju man kunnat vända på anklagelsen till att bli ”falsk angivelse av våldtäkt”. Men istället signalerar rätten – Vi vet inte! Detta upprör alla som anser att kvinnans berättelse obetingat skall anses vara sann.

 8. Blekk är en idiot som inte vågar debattera utan cencurerar allt och alla som inte rövslickar henne tillräckligt mycket.. Ingenting att bry sig om alls.

 9. Några snabba reflektioner:

  Falska anmälningar = Är inte bara medvetet ljug, det kan helt enkelt vara felaktiga anmälningar på olika vis. Missförstånd, anmälaren var brottsutsatt men inte för våldtäkt etc. Detta är inte ett marginellt fenomen, precis som det inte är det inom andra brottstyper. Men konsekvensen av att bli anklagad för våldtäkt i en kultur som betraktar en anmälan som ett bevis på att en våldtäkt har skett är gigantiskt, så falska anmälningar är ett mycket större problem inom sexbrott än de flesta andra områden.

  Anmälningar vs fällande domar = Här ignorerar man ofta ”gärningsman okänd”. Nuff said. Svårt i en rättsstat att sätta någon i fängelse när man inte vet vem det är som begått brottet, något de mest radikala feministerna inte ser som ett stort problem; sätt bara in första bästa man som anmälaren pekar på. Problem solved. Eller?

 10. @Mia
  Det Bengt säger är att det är oväsentligt om det har begåtts en våldtäkt eller inte utan att det är möjligheten att bevisa som är det väsentliga, vilket jag håller med om.
  Många killar anklagas oskyldigt varje år varav många får sina liv förstörda pga detta. Inget jobb, En halv miljon i skuld hos kronofogden efter att räntan ökat skulden år från år. Ingen hyr ut lägenhet i 1a kontrakt samt risken att bli utsatt och misshandlad då någon snappar upp att denne suttit inne för våldtäkt. Att bli våldtagen kan många gånger vara en ren bagatell jämfört med vad en oskyldigt dömd får leva med!
  De som orkar leva. http://www.gigablast.com/get?q=&c=dmoz3&d=61253617403&cnsp=0

 11. Det jag tror vissa inte hängt med i riktigt är att förr var det oftast så skamlig att ha blivit utsatt för våldtäkt att man faktiskt inte anmälde. Så är inte riktigt fallet här längre varför frågan – Vem skulle gå igenom en sådan process om det inte var sant?, inte riktigt gäller längre sas. Vidae är alltså en sådan process för en som inte talar sanning just inte traumatisk på samma sätt som om man faktiskt hade blivit utsatt för våldtäkt.

  Jag skulle säg att detta var en del i vändpunkten ”Du ska inte skämmas för att du blivit våldtagen” (och det går att komma vidare)

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article12047208.ab

 12. @Roger:

  Hade precis en debatt om det igår. Eller debatt och debatt, när argumenten tog slut så blockades jag ur hönsgården.

  BRÅ har gjort en undersökning om begreppet ”mörkertal”, inte specifikt var gäller sexualbrott utan brott i största allmänhet. Ju lägre straffvärde att brott har, desto större mörkertal. Folk orkar inte anmäla, folk tycker inte det är nån idé för polis och åklagare struntar i det, folk vill hellre hämnas själva, folk vill inte blanda in rättsväsendet i sin egen skumma verksamhet m.m. Det finns massor med anledningar, och dessa oanmälda brott kommer aldrig till rättsväsendets kännedom. Att de finns kan man se indirekt, genom försäkringsärenden, akutsjukvård m.m.
  Sedan finns det brott som anmäls men där brott inte föreligger. Det finns en massa anledningar att folk felanmäler också, det behöver inte vara avsiktligt.
  Ett exempel: Svenne går in på den lokala servicebutiken och stjäl ett foto av innehavarens avlidna hustru, som står på disken. Butiksinnehavaren polisanmäler Svenne, i tron att detta är ringa stöld (”snatteri”). MEn eftersom fotografiet saknar ekonomiskt värde är det inte stöld. Att det har ett stort affektionsvärde räknas inte. (Står uttryckligen i lagen).
  Polisanmälan är då felaktig, men det är ingen okynnesanmälan. Butiksinnehavaren visste inte bättre.

  Enligt BRÅ själva så är det likadant med sexualbrott. Brottsbalken har FYRA olika rubriceringar (våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och våldtäkt mot barn), och dessutom finns det sexuellt ofredande som hamnar under icke-våldsbrott. Även här påpekar BRÅ att många anmälningar är felaktiga, runt 30%, bl.a. just att anmälaren inte förstått att det som hänt inte är ett brott. I 30% hörs inte den utpekade ens av polis.
  Hälften av alla anmälda sexualbrott, 7000 st, är just sexuellt ofredande.
  Övriga 7000 är blandat anmälan för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och våldtäkt mot barn. Av dessa trillar alltså 2000 bort direkt hos polisen. Det här särskiljer sig inte mot andra brott, utan det är så här det fungerar.

 13. Magnus!

  Får man fråga var den ”Diskussionen” ägde rum?

  Och kan man gissa att det var mycket ”moralpanik och känsla” i argumenten?

  MVH

 14. @Mia.:

  ”Det jag tror vissa inte hängt med i riktigt är att förr var det oftast så skamlig att ha blivit utsatt för våldtäkt att man faktiskt inte anmälde.”

  Det kan vara så. Dessutom har det juridiska begreppet våldtäkt ändrats ett antal gånger, senast 2005 och 2012, vilket påverkat statistiken. Ett brott som inte var våldtäkt 2004 var våldtäkt 2005, då sexuellt utnyttjande av minderårig ersattes med våldtäkt av barn. Man kan ju alltid syrligt påpeka att ”o vad bra, antalet fall av sexuellt utnyttjande av minderårig har helt upphört…” Folks BETEENDE har förmodligen inte ändrats ett dugg, det är rättsväsendet som har det.

  Jag misstänker att det finns människor som utsätts för sexualbrott som inte själva vet om det, eller väljer att ignorera det, men de kommer man ALDRIG åt eftersom rättsväsendet inte kopplas in. Det gäller en massa brott, så det är inte unikt för sexualbrott. Två kollegor till mig har utsatts för arbetsmiljöbrott, de visste inte om det och det gjorde inte jag heller, förrän jag kopplade in facket.

 15. Från feministiskt håll hävdas det titt som tätt att det existerar en ”våldtäktskultur” och att denna ska ha samband med manlighetsnormer. Finns då inte en motsvarande ”falskanmälarkultur”, om man följer det resonemanget? Och beror då inte den på kvinnlighetsnormer i så fall?
  Ponera att det existerar en våldtäktskultur, dvs att det skulle vara på något vis i enlighet med mansnormen att våldta. Då vore väl en falsk anmälan om våldtäkt snarare en tjänst åt den mannen som står anklagad, eftersom den då (enligt den skruvade tesen) skulle få pluspoäng som man för att ha våldtagit? Fast jag antar att det är i sin ordning i den antilogiska universum man befinner sig; där är ju mannen ondskan personifierad medan kvinnan är en änglalik varelse utan ansvar och skuld.

 16. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Nej, inte hon igen!

  Men hon har nog rätt med avgörande modifieringen att kvinnor ansvarsbeläggs inte för sina val i vår kultur.

  Jag ställde följande fråga utifrån hennes tankar om kvinnlig ansvarslöshet för och i patriarkatet:

  ”Hur kan kvinnor vara jämställda men oansvariga? Och hur kan denna kvinnlighet och totala ansvarslöshet begränsa sig till endast vissa områden och vissa situationer?”

  http://straightmansburden.blogspot.fi/2013/10/om-den-feministiska-principen-att.html

  Här är sammanhanget:

  ”Det är helt klart för mig som nogrannt följt med det feministiska jämställdhetsprojektet att kvinnor aldrig kan vara ansvariga i feminismen, för feminismen accepterar och medger kvinnligt aktörskap och ansvar först när kvinnors handlande sammanfaller med det feministiska idealet och utopin. Och så länge kvinnor inte handlar enligt det, är de inte ansvariga i feminismen. Det är alltså omöjligt att bevisa det kvinnliga ansvaret för en feminist. Det här är en viktig insikt.

  Men detta tänkande leder till att kvinnor kommer att bli ansvariga först när jämställdheten är etablerad mao. kvinnor är ansvariga först i himmelriket

  Och för att återkomma till avfärdandet av kritik av kvinnlig ansvarslöshet. Är inte denna totala kvinnliga ansvarslöshet som Larsson ger uttryck för i sina tankar mera representativ för vårt jämställdhetstänkande än den bilden som människor, som säger att ”så klart är kvinnor också ansvariga” och ”ingen hävdar att kvinnor inte har ansvar”, målar upp?

  Var och när är kvinnor ansvariga? Kan ni ge exempel på feministiska behandlingar där man för in den kvinnliga ansvarsaspekten?

  Man tar inte ansvar endast genom att medge att man är ansvarig.

  Jag avslutar med en fråga:

  Hur kan kvinnor vara jämställda men oansvariga?

  Om kvinnor inte ens klarar av att ta ansvar för sina könsliga val, hur kan dessa oansvariga kvinnor vara jämställda med de ansvariga männen? Alltså hur kan från denna grupp av totalt ansvarslösa människor finnas lika många kapabla representanter som från den gruppen som anses vara kapabla att vara ansvariga? Om kvinnor inte ens klarar av att vara ansvariga för hur de klär sig, hur kan man anta att dessa kvinnor ska vara lika representerade på ledarposter och dylikt? Och Hur kan denna kvinnlighet och totala ansvarslöshet begränsa sig till endast vissa områden och vissa situationer?

 17. @Susanna:

  ”Från feministiskt håll hävdas det titt som tätt att det existerar en ”våldtäktskultur” och att denna ska ha samband med manlighetsnormer. Finns då inte en motsvarande ”falskanmälarkultur”, om man följer det resonemanget? Och beror då inte den på kvinnlighetsnormer i så fall?”

  Nej, för vet du inte att kvinnor är godare än män? Kvinnor håller på bara med oproblematiska saker, de endast utsätts för problematiska saker (av män) och om kvinnor skulle få helt fritt bestämma skulle vi endast ha goda och friska normer. Problemet är bara att kvinnor inte får helt fritt bestämma.

 18. @Matias:
  ”Men hon har nog rätt med avgörande modifieringen att kvinnor ansvarsbeläggs inte för sina val i vår kultur. ”

  Generation-Y jättebebisar alltså.

 19. Dick:

  ” Dessutom är det så, att det finns alltför många kvinnor som gör ”hittepå” för att gynna/urskulda/rädda sig själva – liksom män – det är ett mänskligt drag.”

  Sant, men vår kultur gör det betydligt lättare för kvinnor och som Michaela här försöker feminismen förstärka den tendensen.

 20. @Magnus:

  Lite läsning om sexualbrottsstatistik och de SJUKT låga straffen för sexualbrott.
  Ex: 3 år fängelse för en styvfar som systematiskt våldtagit sin styvdotter från det hon var 3 år till hon var 10 år. 3 år fängelse för 7 års barnvåldtäkter?

  http://chillbabs.com/2013/04/11/den-ultimata-krankningen-skrammande-sammanstallning-av-sexualbrottsdomar-svpol

  Var femte svensk kvinna och var tjugonde man har tvingats till samlag eller utstta för andra allvarliga sexuella övergrepp. Och det finns en tydlig koppling mellan sexuella övergrepp i barndomen och att utsättas även som vuxen.

  Det är fakta. Detta handlar INTE ett dugg om att försvara falskanmälningar.
  Det handlar om hur media väljer att fokusera på FEL saker. Om det varit en 16-årig kille som våldtagit, som hamnat på ett löp hade jag tyckt vore förbannat fel och sorgligt det med. Åldern spelar in delvis, anser jag.

  Håller iaf med HEJ BLEKK! till fullo. Att ut en 16-årig flicka som falskanmält är föremål för en LÖPSEDEL, ÄR inte rimligt om vi tittar på hur statistiken ser ut. 98% av fallen vid våldtäkt är det en manlig förövare och kvinnor är de som oftast utsätts. I Sverige bedöms antalet falskanmälningar vara ca 1%. 23% av de som utsätts för sexualbrott anmäler inte.

  Feminismen kämpar för bland annat skärpta sexualbrottslagar. Även om skärpta lagar främst gynnar kvinnor – för vi utsätts mest – är det likväl en kamp för alla de män som blivit våldtagna.

  Sluta smutskasta HEJ BLEKK! genom att säga att ”hen supportar falskanmälningar”.
  Det är en ful förvängning av budskapet. Att genom löp normalisera falskanklagelser leder, om det fortsätter, till att skrämma män att tro att det skulle vara ett vanligt fenomen att kvinnor falskanmäler, vilket det ju inte är. Och tidningar som Metro lever som bekant på att skrämma sina läsare.

 21. @Magnus:

  Jo, när det gäller ansvar är de jättebebisar men när frågan gäller styrelseposter, makt och dyl. är de superkvinnor. Man skulle ju tro att en så allvarlig oförmåga till ansvar skulle visa sig också på andra områden, men konstigt nog begränsas den endast till vissa.

  Kanske man borde införa ett nytt skolämne i läroplanen under benäningen ”Individella och samhälleliga skyldigheter och ansvar” för att motverka dessa tendenser? Men det skulle väl uppfattas som fascistoidt i dagens åsiktsklimat där allting endast handlar om rättigheter och friheter.

 22. @chillbabs:

  ”Sluta smutskasta HEJ BLEKK! genom att säga att ”hen supportar falskanmälningar”.”

  Du missförstår, hon smutskastats inte här utan kritiseras: ett begrepp som verkar vara främmande för feminister.

 23. Det är inte LD som skapat den grafik som hon använde (utan referens). Den har florerat friskt i olika sammanhang, men dess ursprung är:

  http://theenlivenproject.com/the-truth-about-false-accusation/

  (I google kan man ange en länk till en bild, och söka på förekomster av samma, eller liknande, bilder. Väldigt användbart i sådana här fall.)

  Här beskrivs faktiskt vad som ligger bakom grafiken, och det man kan se är precis det som nämns i Dicks artikel: när det gäller totala antalet våldtäkter utgår man ifrån enkätsvar där folk själva får säga om de anser att de blivit våldtagna (utifrån deras egen förståelse av begreppet). Sedan förskjuts beviskravet gradvis till att när det gäller falska anklagelser bara handla om anklagelser som bevisats falska. Till exempel refererar man till denna artikel som bland annat förkastar Kanins studie:

  Kanin describes no effort to systemize his own ‘evaluation’ of the police reports — for example, by listing details or facts that he used to evaluate the criteria used by the police to draw their conclusions. Nor does Kanin describe any effort to compare his evaluation of those reports to that of a second, independent research — providing a ‘reliability’ analysis. This violates a cardinal rule of science, a rule designed to ensure that observations are not simply the reflection of the bias of the observer (p. 2).

  Dvs här håller man upp påståendena mot högsta möjliga vetenskapskrav, medan man i andra änden var beredda att acceptera precis vilken rapport som helst, utan någon som helst validering.

  Dessutom är det, såvitt jag kan bedöma, ändå en felaktig kritik mot Kanins studie. Detta kan man läsa i Kanin’s artikel (min fetstilsmarkering):

  Regarding this study, 41% (n=45) of the total disposed rape cases (n=109) were officially declared false during this 9-year period, that is, by the complainant’s admission that no rape had occurred and the charge, therefore, was false. The incidence figure was variable from year to year and ranged from a low of 27% (3 out of 11 cases) to a high of 70% (7 out of 10 cases). The 9-year period suggests no trends, and no explanation has been made for the year-to-year fluctuation.

  Kanin räknade alltså bara fall där den anklagande parten själv medgav att anklagelsen var falsk. Det hör möjligen till saken att det ingick i rutinen att erbjuda alla som anmälde möjligheten att ta ett lögndetektortest…

  Den resulterande grafiken har sedan använts överallt, som ’bevis’, utan att man i många fall ens bemödar sig att berätta var den kommer ifrån.

 24. @Matias:

  Jag missförstår inte, jag uppfattar det som smutskastning, genom att vrida budskapet till att handla om ”rätten att falskanklaga”, när det handlar om att kritisera skitblaskan Metro och deras märkliga fokus.

  ___

  Att så få våldtäktsmål leder till fällande dom kan också bero på att offret behandlas just som lögnare i rätten. Ett exempel här och det finns många fler:

  http://chillbabs.com/2013/05/28/vad-kravs-for-att-domas-till-valdtakt-i-sverige-nar-till-och-med-ratten-lagger-skulden-pa-offret-kanns-det-som-man-allt-hopp-ar-forlorat-svpol

  Tycker ni det där är ok, just checking?

 25. @chillbabs:
  ”Och tidningar som Metro lever som bekant på att skrämma sina läsare.”

  Samma sak kan sägas åt dem som gör karriär på att mynta begrepp som ”våldtäktskultur” och utmåla alla män som potentiella våldsverkare.
  Städa framför egen dörr, tack.

 26. @Ulf T:

  ”Dvs här håller man upp påståendena mot högsta möjliga vetenskapskrav, medan man i andra änden var beredda att acceptera precis vilken rapport som helst, utan någon som helst validering.”

  När det passar. Så fungerar ju feminismen, för sina egna påståenden och utgångspunkter har man noll krav på vetenskaplighet men för kritiken och motbevisen ställer man skyhöga krav.

  Ett exempel som jag nyligen stötte på var när Tanja Suhinina i ett inlägg kritiserar personer som i kvoteringsdebatten poängterar kompetens för att de inte har kompetens att bedöma kompetens eller som rubriken heter ”Hur det blir när de som för debatt om kompetens saknar kompetens att föra denna debatt”. Efter dessa strikta krav skriver hon följande:

  ”Jag har alltid tyckt att det här argumentet [”Jag är emot kvotering för att jag tycker man ska välja den som har bäst kompetens”] har varit helt självklart, men också ogenomtänkt. Typ som ”om alla var snälla skulle det inte finnas några krig”. Hela poängen med öppen kvotering är ju att motverka dold sådan. Tanken är att man exempelvis kvoterar in kvinnor, eftersom män har lättare att få den typen av jobb och har en outtalad fördel av sitt kön. Således kan man tänka att även de som är för kvotering tycker att kompetens är det som egentligen ska spela roll, men de vill motverka effekter av dold diskriminering.”

  Här utgår hon helt okvalificerat och säkerligen utan kompetens från att diskriminering är ett faktum och har inte alls samma kritiska hållning mera som hon hade när det gällde bedömning av kompetens. Men som sagt, när det passar.

  http://ablativ.blogspot.fi/2012/06/hur-det-blir-nar-de-som-for-debatt-om.html

 27. @chillbabs:

  Att så få våldtäktsmål leder till fällande dom kan också bero på att offret behandlas just som lögnare i rätten.

  ’Kan’ bero på…, men de domskäl jag har läst säger något annat. Det är snarare så att man försöker väga in att offret inte nödvändigtvis kan korrekt redogöra för allt som hänt, eftersom hon kan antas traumatiserad.

  Det som däremot ingår i domstolens uppdrag är att lägga lika stor vikt till den anklagades berättelse, såvida det inte framkommer bevis som visar att han ljuger. Dvs om både ’offer’ och ’förövare’ har berättelser som stämmer överens med fakta och som ger en i sig trovärdig beskrivning av förloppet, har domstolen inte rätt att välja den ena historien över den andra.

  Det betyder inte att de menar att offret ljuger, utan att man inte kunnat visa att den påstådda förövaren ljuger! Enligt vår rättstradition är det då så att man skall fria den anklagade.

  Om du tycker illa om den ordningen, är det alltså så att du tycker att man skall behandla mannen som lögnare, om ord står mot ord?

 28. En liten avslutande fråga (verkar inte få svar på frågorna jag ställer):
  Om ni som barn blivit våldtagna av en pedofil, skulle det inte hugga lite i magen om ett helt löp lydde ”16-årig pojke/flicka dömd till ungdomsvård – hittade på att hen blivit våldtagen av pedofil!” ?

  Skulle det inte kännas som fel fokus då det är så otroligt ovanligt med falskanmälningar. Sådan försvinnande liten del av våldtäktsrättegångarna leder till fällande dom. Vem tycker på allvar det är VÄRT det att falskanmäla?

 29. @chillbabs

  ”Att så få våldtäktsmål leder till fällande dom kan också bero på att offret behandlas just som lögnare i rätten. Ett exempel här och det finns många fler:”

  Nej, min och många andras övertygelse (både jurister och lekmän) är att det är du och feminismens fel att våldtäktsmän inte kan dömas i en domstol beroende på att ni under decennier har tagit bort fokus från kvalitetshöjande åtgärder gällande utredning och åtal genom att bagatellisera rättssäkerheten för dem som åtalas för dessa brott i det att ni menar att det är straffvärdet som är det väsentliga och inte bevisen för skuld / oskuld som är det väsentliga!
  Därför är vi i en situation där en åklagare kan driva ett åtal med slarviga och ofullständiga utredningar som inte kan leda till fällande domar!
  Det är den feministiska lobbyismens fel att situationen är så bedrövlig som den är idag!

 30. @chillbabs
  Att falskanmäla kan leda till att personen får ut 100000 kronor från sitt försäkringsbolag utan att ens ett åtal eller fällande dom har inträffat.
  Att falskanmäla är också ett sätt att få uppmärksamhet på samma sätt som att du får uppmärksamhet då du skär dig i armarna.
  Tyvärr är det inte ovanligt utan 7% är sannolikt den andel som är falska/felaktiga enligt den forskning som gjorts i Sverige på ett seriöst sätt. Många utredande poliser anser att andelen är ännu högre.
  Hur som helst spelar det ingen roll för den som får sitt liv förstört med en fällande dom om denne är i minoritet eller inte. Personen är lika viktig ändå!

 31. ot: en fråga bara. hatar att vara cynisk, men… hur hårda straff brukar mödrar få som drabbas av förlossningspsykos och dödar sina barn? eller mammor som dödar sina barn öht, det är ju inte alltid spädbarn det rör sig om.

 32. @JD:
  Men inse att jag överhuvudtaget inte försvarar falskanmälningar! Klart det kan förstöra livet för folk. Liksom våldtäkter gör.

  Gällande självskadebeteende är det vanligt att personen blivit utsatt för övergrepp och/eller lider av ex. PTSD. Uppmärksamhets-självskada eller ej, det är ett tecken på att en person inte mår bra, ett rop på hjälp. Många försöker dölja sina självskador genom att skära på mindre synliga ställen och självskadandet sker både som självbestraffning och som ångestlindring. Hjälper bättre än ångestdämpande piller enligt många. Kortsiktigt. Långsiktigt blir förstås alla ärr ett stigma.

 33. @chillbabs:

  Tycker ni det där är ok, just checking?

  Vad är din poäng när det gäller just det där fallet?

  Tingsrätten friade, Hovrätten fällde, och fallet har blivit prejudicerande.

  Det är alltså ett rätt dåligt exempel på hur domstolarna kan antas bete sig, eller snarare möjligen en illustration av hur de inte längre beter sig. Det är just det som menas med att ett fall blir prejudicerande.

 34. @chillbabs:

  Om ni som barn blivit våldtagna av en pedofil, skulle det inte hugga lite i magen om ett helt löp lydde ”16-årig pojke/flicka dömd till ungdomsvård – hittade på att hen blivit våldtagen av pedofil!” ?

  Om det nu artikeln i fråga framkommer bevis för att personen hittat på anklagelsen, och dessutom inte hade något bra skäl annat än att hen ville ha uppmärksamhet, skulle jag nog bli väldigt upprörd – men inte på att nyheten hamnade på löpet, utan på att rättsväsendet tvingas lägga resurser på sådant skit.

  Skulle det inte kännas som fel fokus då det är så otroligt ovanligt med falskanmälningar. Sådan försvinnande liten del av våldtäktsrättegångarna leder till fällande dom. Vem tycker på allvar det är VÄRT det att falskanmäla?

  Du säger att det är otroligt ovanligt med falskanmälningar, men det finns olika uppgifter om det.

 35. @chillbabs:

  Och samma sak gäller för andra sidan av myntet. 98% av förövarna när det gäller falsk anklagelse är med största sannolikhet kvinnor och män är de som utsätts.

  Och sen att man behandlar offren som lögnare. Det hoppas jag verkligen inte att man gör och isf får man mycket riktigt jobba med det. Men jag hoppas du håller med om att bara för att man inte automatiskt tror på någon ord och faktiskt kräver bevis så betyder det inte att man behandlar dem som lögnare. Det är stor skillnad.

 36. @jaja:

  Handlar det om förlossningspsykos blir det mest sannolikt rättspsyk. Om ej allvarlig psykisk störning blir det troligtvis ett högt fängelsestraff. Beror ju på uppsåt osv dessutom.

 37. @chillbabs:

  Ja det skulle hugga till och hugger till i magen då det förstör för de som verkligen utsatts.

  Och värt det kan det vara utan att det leder till rättegång eller dom. Huvudsaken är att andra i ens omgivning tror att man utsatts, för att få uppmärksamhet, ge igen eller få föräldrar eller pojkvän att tro att man blev våldtagen. En del kvinnor gör så precis som vissa våldtar. Det betyder inte att det finns någon ”falskanklagarkultur”, heller.

 38. @Erik:

  Jo och då skulle feminismen ha problem med logiken/tänkandet, precis som när det gällde beviskraven, de ska anpassa enligt könet som behandlas.

 39. @Chillbabs
  ”Ge mig då en källa som visar att falskanmälningarna är så mycket vanligare än 1%?”

  Therese Aspegren har gjort en omfattande studie i ämnet. Äver Eva Diesen. Sök på stockholms universitet och beställ rapporterna.

  Kom igen då du lärt dig något om ämnet!!!!!!

 40. Förlåt men jag blir irriterad då folk förminskar problem de inte läst in sig på.

 41. @JD: Men lugna dig… Eek!
  Jag efterfrågade bara en källa och nu gav du ju mig en. Du får gärna spoila mig med studiens antagande om antalet falskanmälningar. Smile

 42. @Roger:
  ”Gärningsman okänd” är något som förtjänar att lyftas fram när man talar om hur få våldtäktsanmälningar som leder till åtal joch fällande dom. När jag tidigare tittat på statistiken vill jag minnas att i ungefär hälften av fallen har man helt enkelt ingen utpekad gärningsman, så det går helt enkelt inte att åtala någon där. (Vilket i praktiken innebär att ”den lilla” procentandelen åtalade/dömda egentligen är dubbelt så stor sett i förhållande till antalet åtalbara.) Okänd gärningsman lär också till en väldigt stor del bestå av hårda våldtäkter (dvs. överfallsvåldtäkter). De mjuka våldäkterna (där det är i hög grad diskutabelt om det verkligen var en våldtäkt över huvud taget, som i Assange-fallet) inom hemmets väggar har väl nästan aldrig en okänd gärningsman. Så det finns flera aspekter som faktiskt är intressanta när det handlar om anmälda, åtalade, dömda.

 43. Jag kommer ihåg två fall som fått en del medial uppmärksamhet.

  Till att börja med, och det senaste av dessa två fall, var det en 26-åring (?) som åtalades för våldtäkt av en 18-årig kvinna. Hon ville inte medverka i saken, men åklagaren fortsatte ändå. I domstol framkom det att de två mycket riktigt hade haft sex, det enda ”ovanliga” med den var att den var hårdhänt. Men den inblandade kvinnan var frivilligt med på allt som skedde! Ändå åtalades mannen…

  Det andra fallet jag minns är längre tillbaka i tiden, det märkligt lite omtalade ”Fallet Ulf” (namnlikheten med mig är bara en tillfällighet). En 16-17-årig kvinna påstod att hennes styvpappa hade våldtagit henne ett flertal gånger och tvingat henne till sex med okända män på sexklubbar i Stockholm. Styvpappan fälldes och fick sitta några år i fängelse innan Uppdrag Granskning (om jag minns rätt) började nysta i det och upptäckte att kvinnans berättelse inte kunde stämma alls. Bland annat skulle den innebära att hon varit borta från skolan minst en dag varje vecka i två års tid. Även om lärare kan missa att en elev är borta ibland lär de inte missa så mycket frånvaro.

  I det första fallet fick en oskyldig man sitt liv söndertrasat för att en överambitiös åklagare ville fälla någon för något, även om det tänka brottsoffret frivilligt var med på händelserna. I det andra fallet fick en helt oskyldig man sitta några år i fängelse för att en 17-åring inte kunde erkänna att hon ljugit.

  Så jo, det förekommer en del falska anmälningar, och de som leder till annat än nerlagda förundersökningar kan mycket väl se till att den drabbades liv blir ett helvete på jorden.

 44. @chillbabs: ”Det handlar om hur media väljer att fokusera på FEL saker.”

  Ok, så företeelser som inte representerar den stora massan ska media alltså inte fokusera på.
  Jamen dåså.
  Då kan vi vara rörande överens om att vi inte har någon våldtäktskultur eftersom den stora massan inte våldtar.
  Det finns ingen mansnorm som leder till våldtäkt. Det är NORMEN som gör att män INTE våldtar!
  Vi ska hädanefter heller inte använda termen ”mäns våld mot kvinnor” då den stora majoriteten män inte slår. Den stora majoriteten slår inte tack vare att de följer en norm. Mansnormen.
  ”Våldtäktskultur”, ”mäns våld mot kvinnor” och ”den destruktiva mansnormen” är nämligen någonting som media fokuserar på VARJE DAG. Man förmedlar bilden av män som monster pga att en minoritet individer av manligt kön saknar impulskontroll. Man låter de avvikande representera den stora massan.
  Jag förutsätter att du är konsekvent i ditt resonemang och i framtiden alltid tar avstånd från allt snack om våldtäktskultur, mäns våld mot kvinnor och den destruktiva mansnormen. Smile

 45. @chillbabs

  Länken nedan är en artikel skriven av Christian Diesen som är en känd feminist enligt samma skola som Leijonhufvud. Diesen var T Aspegrens handledare och förmodligen fick han bråttom att med eller mindre dementera vad Aspegrens utredning kommmiy fram till. Framförallt då han fru Eva själv gjorde en lika omfattande utredning i andra distrikt där även hon kom fram till att av den tredjedel som polisutredarna misstänkye var falska så kunde inte 7% bortförklaras hur mycket man än ville.
  Det är det som Christian D så desperat försöker göra i artikeln nedan.
  Att lär önska att T Aspegren aldrig hade forskat om falska anmälningar.

  http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2008/Nr-4-2008-Argang-74/Felaktiga-forestallningar-om-falska-valdtaktsanmalningar-gor-att-de-mest-utsatta-kvinnorna-sviks/

 46. @chillbabs

  Länken nedan är en artikel skriven av Christian Diesen som är en känd feminist enligt samma skola som Leijonhufvud. Diesen var T Aspegrens handledare och förmodligen fick han bråttom att mer eller mindre dementera vad Aspegrens utredning kommit fram till. Framförallt då hans fru Eva själv gjorde en lika omfattande utredning i andra distrikt där även hon kom fram till att av den tredjedel som polisutredarna misstänkte var falska så kunde inte 7% bortförklaras hur mycket man än ville.
  Det är det som Christian D så desperat försöker göra i artikeln nedan.
  Han lär önska att T Aspegren aldrig hade forskat om falska anmälningar.

  http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2008/Nr-4-2008-Argang-74/Felaktiga-forestallningar-om-falska-valdtaktsanmalningar-gor-att-de-mest-utsatta-kvinnorna-sviks/

 47. Jag satt och funderade på hela ”debaklet” och kom fram till en egen liten ”åsikt!
  Och det är att media/PK-feminismen faktiskt har rätt i en sak (chock) Mad Razz

  Och det är att de har rätt i det att det finns en ”Våldtäktskultur” i det svenska samhället. Dock inte den som de skriker om, utan tvärtom så att samhället/media/domstolar har en ”överseende och förlåtande/förminskande” inställning till kvinnor som utnyttjar pojkar/unga män sexuellt.

  Samhället är ju även det oerhört förlåtande (om inte pådrivande, ”Go girl”) till att kvinnor köper/utnyttjar män sexuellt (Tex, Gambia-turismen)

  Här är ju ett bra exempel på en situation som aldrig skulle få några ursäkter om förhållande var det motsatta? http://maukonen.wordpress.com/2014/02/26/pedofils-valdtakt-vinklat-till-karlekshistoria-av-tv3/

  Likaså så bidrar ju detta till att unga män som blir utnyttjade/våldtagna av kvinnor/tjejer inte blir trodda eftersom feminismen/samhället/PK-media sprider och understödjer myten om ”Den kåta mannen”

  Ytterligare ett bra exempel på hur vidrig dagens feminsim är!

  MVH

 48. @chillbabs:

  Ge mig då en källa som visar att falskanmälningarna är så mycket vanligare än 1%?

  Jag gav källa i en kommentar ovan: en 9-årig studie i ett amerikanskt polisdistrikt, där 41% av alla anmälningar drogs tillbaka efter att anmälaren själv erkänt att det bara var lögn. En intressant detalj är att detta polisdistrikt hade som policy att utreda alla anmälningar och dessutom beivra alla falska anmälningar.

  After the recant, the complainant is informed that she will be charged with filing a false complaint, punishable by a substantial fine and a jail sentence. In no case, has an effort been made on the part of the complainant to retract the recantation. Although we certainly do not deny the possibility of false recantations, no evidence supports such an interpretation for these cases.

  Det är iofs i USA, men delar av den statistik som Hej Blekk och LD använder sig av – inte minst grafiken som LD, utan referens, visade upp, baserar sig just på detta. Den referens som används av The Enliven Project som är kritisk mot Kanin, kommer ändå fram till att de mest trovärdiga rapporterna som gjorts (i olika länder, som Kanada, U.K., Australien) visar att 2-8% av anmälningarna är falska.

 49. @Genusföljaren:
  Jag måste säga att jag har svårt för maukonens onyanserade fördömande i fall som dessa. ”Pedofils våldtäkt vinklat till kärlekshistoria av TV3” är rubriksättning i värsta Aftonbladet-stil. Man kan ju tycka vad man vill om att lärarinnan (om jag minns rätt) hade ett sexuellt förhållande med den 13-åriga pojken. Men hon satt flera år i fängelse för något som faktiskt skedde med samtycke, och hon är idag gift och har barn med pojken som nu är myndig. Så jag skulle vilja påstå att det är fel att tala om våldtäkt (i USA heter det ju ”statutory rape”, som väl närmast kan översättas som ”paragrafvåldtäkt”, där ”statutory” då skvallrar om att det inte är en ”äkta” våldtäkt utan att det snarare är att se som sexuellt utnyttjade av minderårig), och eftersom killen har gått och gift sig med henne undrar man ju vad det är för problem maukonen menar skulle lösas genom att man gett henne ett hårdare straff eller idag skulle sätta åt henne för våldtäkt.
  (Jag önskar snarare att man var lika förlåtande när det gick åt andra hållet, att en man har sex med en minderårig, men med samtycke, och det enda trauma som förekommer hos den minderårige är det som samhället åsamkar genom att göra rättssak och skandal av saken)

 50. @chillbabs:

  Och om du får din nyfikenhet stillad. Låt säg att du får bevis på att det är 10%. Vad skulle det spela för roll, till skillnad om det var 1% ller 50%?

 51. @JD:

  ”Länken nedan är en artikel skriven av Christian Diesen som är en känd feminist enligt samma skola som Leijonhufvud.”

  Han är även känd för sina sympatier till KMPL(r) som numera döpt om sig själva till Kommunistiska Partiet vars tidning ”Proletären” har haft Diesen som återkommande skribent. KPML(r) = Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna(revolutionärerna) bröt sig ur Vpk 1967

 52. Jag tror att det var jag som var först med att introducera hej blekk här på genusdebatten. Jag länkade just inlägget där hon slår fast att kvinnor inte har något ansvar för sina egna handlingar.
  Hennes länkade inlägg om våldtäktskultur får mig att börja skratta när hon hävdar att man hela tiden förringar offrens upplevelser. Detta betende upplever jag så gott som dagligen från feminister, och i synnerhet unga feminister som tycker att tiden börjar när de själva bestämmer att den börjar. Blev män utsatta för mobbning och trakasserier innan de anser att tiden ska börja så är det ingenting som är värt att bry sig om, det är ju bara mansplaining.

 53. @Anonym:

  ”Jag tror att det var jag som var först med att introducera hej blekk här på genusdebatten.”

  Fan ta dig!

  Du fick mig tom. att att skriva ett inlägg om galenskaperna, har fortfarande inte återhämtat mig helt.

  ”And when you gaze long into an abyss the abyss also gazes into you.”

  Nietzsche

 54. Hur var det nu?

  ”vi måste våga tala om det!”

  Var inte det en kampanj-slogan de använt sig av?
  Varför skulle det inte gälla falskanklagelse?

  #falskanklagarkultur

 55. Jag läste Blekks inlägg nu och det är verkligen beklagansvärt. Däremot verkar hon ha slutat cencurera dem som inte håller med henne. Det är ju positivt och känns tom ärligt.

 56. @JD:

  ”Däremot verkar hon ha slutat cencurera dem som inte håller med henne. Det är ju positivt och känns tom ärligt.”

  Eller sen var arbetsbördan för stor?

 57. @JD:

  Ok ponera att det är 7% det ger fortfarande 93% ”äkta” sexualbrottsanmälningar. Därmed är det oansvarigt av Metro att på ett löp hänga ut en så pass ung person, dessutom när vi vet det ÄR extremt ovanligt med falskanmälningar. Olika studier säger som bekant olika saker.

  Vi har uppenbarligen olika åsikter. Fine. Jag har sagt mitt nu, orkar inte ödsla mer tid på diskussioner som är hopplösa från början. Inte värt det. Ha det.

 58. Att feminister m.fl. kommer med så här konstiga resonemang, tror jag beror på att de är så överväldigade av föreställningen om kvinnors stora utsatthet.
  Psykologen Daniel Kahneman skriver i sin bok ”Tänka snabbt och långsamt” om att faror och risker som är väldigt osannolika att inträffa, dem tenderar vi att övervärdera kraftigt om vi kan föreställa oss själva i den situationen. Jag tänker mig att det är därför som kvinnor räds att gå ensamma ute om natten, när det i själva verket är mycket troligare att hon drabbas av ett övergrepp först när hon kommer hem.

 59. @Bengt Andersson:

  Ok va bra Smile

  Och ja våldtäkt är både ett mans- och kvinnoproblem sas. Att unga kvinnor som inte har barn inte ser det kan jag förstå, men kvinnor som har barn? Som förälder vill man ju varken att ens dotter (eller son) ska råka ut för våldtäkt, och om få upprättelse. Samtidigt som man inte vill att ens son (eller dotter) ska riskera att dömas på ett rättsvidrigt sätt.

 60. @Mia.: Det är definitivt så att en obevisad våldtäkt inte måste vara en falsk anklagelse. Naturligtvis är det så, eftersom jag inte tvekar ett ögonblick om att skyldiga gärningsmän ibland frias. Det är naturligtvis tråkigt att skyldiga går fria, men det måste ju vägas mot rättssäkerheten för dem som anklagas falskeligen/felaktigt (i mitt ursprungliga blogginlägg, som jag länkar till i artikeln, skriver jag det avsiktligt så för att understryka att alla felaktiga anmälningar måste vara falskanmälningar).

 61. …för att understryka att alla felaktiga anmälningar INTE måste vara falskanmälningar… ska det stå. Alldeles för mycket försvinner när man skrver.

 62. Fredrik S:
  Kvinnan ”berättar att hon under en tid mått dåligt och blandat alkohol och lugnande tabeller”…!

 63. @chillbabs:
  ”Metro att på ett löp hänga ut en så pass ung person, dessutom när vi vet det ÄR extremt ovanligt med falskanmälningar. Olika studier säger som bekant olika saker.”

  Men att hålla halva Sveriges befolkning ansvariga för dåd begångna av någon ynka procent (om ens det) och dikta upp en massa trams som våldtäktskultur ”mäns våld mot kvinnor” eller försöka inbilla folk att de flesta män ”uppfostras” till att bli våldsverkare.
  Det verkar ni inte ha något problem med, det är ett sådant vidrigt hyckleri att jag knappt finner ord för det.

 64. @chillbabs:

  ”…orkar inte ödsla mer tid på diskussioner som är hopplösa från början. Inte värt det. Ha det.”

  Nice, men ha det bra du med.

 65. @chillbabs: ”Ge mig då en källa som visar att falskanmälningarna är så mycket vanligare än 1%?” Vad du tycks ha missat både i min text här ovan och i Ulf T:s kommentar här ovan är att man använder två helt olika kriterier för att mäta antalet våldtäkter och antalet falsk-/felanmälningar. I det första fallet räcker det med att påstå att man blivit våldtagen för att hamna i statistiken, i det andra krävs det fällande domar. Om vi använde samma bedömningskriterier för våldtäkter skulle endast var tionde våldtäktsanmälan vara sann och 90 % falska. Håller du med om att det är så Chillbabs?

  Den enda verkliga forskning som gjorts på detta om falska/felaktiga anmälnigar redovisas i mitt ursprungliga blogginlägg (http://www.anstandigt.com/?p=47) och den visar entydigt på att hälften av alla våldtäktsanmälningar är falska/felaktiga (d v s 50%, ite 1 %). Däremot drabbar inte alla dessa anmälningar bestämda män, eftersom flera gäller en okänd förövare, vilken diktats ihop av olika anledningar. Du kan också där läsa om de vanligaste skälen för kvinnor att falsk-/felanmäla våldtäkter. De undersökningar som gjorts är visserligen för få för att säkert avgöra att nivån måste vara så hög som 50 %, men att mot det ställa konstaterade domaroch hävda att det skulle vara underlagskriterium, blir direkt löjligt. Cross, som jag visar i min text, understryker skälen till att de som anmälts falskt/felaktigt väljer att inte anmäla. Det kan jämföras med mäns ovillighet att anmäla kvinnors partnermisshandel mot dem (främst för att de räknar med att inte bli trodda). Ändå är det minst lika många kvinnor som misshandlar män som tvärtom (http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm, jmf också min text här på Genusdebatten, http://genusdebatten.se/den-valdsamma-kvinnan/). När man ska hävda att falsk-/felanmälningar är sällsynta måste man alltså förvränga verkligheten. Något som tyvärr är legio bland feministfundamentalisterna.

 66. @chillbabs: Ja, nu är du där igen Chillbabs. De sju % som talas om är emellertid det absoluta MINIMUM av falska anmälningar som förekommer. Som i min tidigare kommentar till dig (och som Runar stöttar med att en av huvudorsakerna till nedlagda fall är falska/felaktiga anmälningar). Du är helt fel ute när du tar det som SIFFRAN som berättar om statistiken, särskilt inte som den sannolikt istället är 50 %.

  Men du får erkännandet från mig att du vågar ta debatten här på detta forum. Hoppas bara du har förmågan att ta till dig något av det. Jag noterar också nöjt att ingen här uttrycker sig förminskande eller hatiskt. Det borde du också betänka och inse, att vi inte ”smutskastar” Hej Blekk, vi kritiserar – och dessutom med fakta. Jag har varit ute på feministiska sajter och jag kan lova dig, att där blir man definitivt inte lika respektfullt behandlad.

 67. @chillbabs: Hon har väl inte blivit uthängd i något löp? Löpet säger bara att det är en 16-årig flicka. Man kan inte tala om en uthängning om inte personen är identifierad, och mej veterligt lär det finnas någonstans mellan femtiotusen och hundratusen sextonåriga flickor i sverige. Och om det verkligen hade varit en uthängning så hade väl Blekk i så fall varit medskyldig till uthängningen när hon visar en bild på löpsedeln i sitt inlägg.

 68. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Ja och nej, skulle jag vilja säga egentligen. Hur mycket grooming och hur mycket kärlek det var fråga om i det aktuella fallet är egentligen inte intressant. Det intressanta är ju det sätt media använder historien i här hemma eller hur?

  Om man parrarellt (Vet att det är felstavat) ser på ”BDSM-Fallet” där det var konstaterat samtycke (Var det inte dokumenterat med?) så skulle han ändå anmälas för våldtäkt då hon var under 18?

  Man kan säga att de är som historier någorlunda lika, men ändå hanteras de olika mediellt främst med tanke på vad förövaren har för kön.

  Likaså där så förekom det ju anmälningar om falska våldtäkter som drabbade två olika personer.

  http://medborgarperspektiv.blogspot.se/2012/07/medborgare-i-en-av-kommentarerna-till.html

  http://medborgarperspektiv.blogspot.se/2011/11/mer-fakta-i-bdsm-malet.html

  Man = Usch och fy och hemskt.
  Kvinna = Romantik, förståelse och ”grabben hade ju tur”

  Det var mina 25 öre i det hela.
  MVH

 69. @Genusföljaren: Inga invändningar från mig på det. Man är ju inkonsekvent i hur man ser på fallen beroende på gäringsmannens kön. Men jag efterlyser hellre en mer tolerant inställning även för männen där det är befogat enligt omständigheterna, snarare än att jag efterlyser att man skall vara hårdare mot kvinnor.

 70. Ja om man inte förstår hur fel det är att en ism ska bestämma vilka brott som ska lyftas fram och vilka som ska sopas under mattan i samhället,för att dom ska passa ens egen politiska agenda,då har man inte förstått mycket om det demokratiska samhället och inte heller hur vilse man är i sina tankar.

 71. @Chilibabs
  Det är viktigt att samhället värnar lika mycket för minoritetet eftersom varje individ är unik och förtjänar samma omtanke och respekt som alla andra. Vi har Samer, transvestiter, invandrare , rånmisshandlade och andra minoriteter i Sverige. Skulle vi ignorera någon enskild individ bara för att denne på något sätt tillhör en minoritet så skulle det urholka människors värde på ett generellt plan oxh ett sådant samhälle vill varken du eller jag leva i. Det här innebär också att vi inte kan offra en människa till förmån för någon annan bara för att den som offras tillhör en minoritet (den oskyldige).
  Antalet våldtagna är inte ens en procent av det totala antalet kvinnor i Sverige. Är inte dessa kvinnor viktiga därför att de är i minoritet?

 72. ”… och min absoluta erfarenhet är att tjejer är mycket mer trakasserande mot varandra än vad killar är.” …skriver artikel Føf.
  .
  O samma ovan fenomen førekommer i den kvinnligt dominerande yrkesverksamheten …Vård o Omsorg , dær sjukskrivningsgraden , mobbing , trakaserier etc ær 200 % høgre… jæmført inom andra yrkesverksamhetsområden.
  .
  Kvinnor som enskilda individer …. ær till sin natur aggresivare , respektløsare, saknar normal ødmjukhet till skillnad mot… mænnen.
  .
  Mænn kan… samhandla samarbeta samførstå , har den ødmjukheten som krævs før att kunna…Skapa.
  .
  Per Hagman.
  .

 73. En sådan misslyckad människa du är!!

  (dvs. du som skrev den här texten)

 74. Alla ni som medsamtycker till det som författaren till texten – byt hjärna!

 75. @MK:
  Jag antar att antalet automatiska monstergravatarer är begränsat så det händer att flera användare delar på en och samma gravatar.
  Men i det här fallet kom de också från samma IP, så … ’nuff said.

 76. Kvinnor falskanmäler våltäkt. Dom är föda med det. Alla kvinnor falskanmäler alla är gold digger