Replik till repliken – Gästinlägg av Tanja Bergkvist
avatar

Så var det dags för inlägg från en gästbloggare igen. Här kommer Tanja Bergkvist replik på Jämställdhetsfeministerns parodiska replik

Replik till repliken:

1. ”Vi behöver mer feminism i skolorna… Först och främst får flickorna idag klart bättre betyg än pojkarna och ingenstans i världen är skillnaden så stor mellan flickors och pojkars medelbetyg som i Sverige.”

Absolut, det här räcker verkligen inte, att Skolverkets generaldirektör ”står bakom varje ord i rapporten” 2009:64. Vi måste lösa detta genom att dekonstruera maskuliniteten.
http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/

Citat (hela rapporten på 300 sidor är i denna stil, läs gärna fler citat i mitt inlägg): Sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” kan vi läsa följande:

”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs: alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan.”

Kommentar: Hur kunde pojkarna lyckas bättre för 50 år sedan, när det var mycket mer tillåtet att vara maskulin och det inte fanns en genusvetare i sikte?! Problemet är att alla underpresterar i den svenska skolan, pojkar OCH flickor sett i ett internationellt och tidsmässigt perspektiv.

2.” Alla flickor måste få lektioner i feministiskt självförsvar. Feministiskt försvar stärker i första hand flickors självkänsla, uppmuntrar flickor att ta plats och förmedlar den viktiga insikten att flickor får göra precis vad de vill.”

Visst, men när pojkar ”tar plats” utövar de härskarteknik och förtrycker alla andra?

3.”Extra stöd flickor i ämnen som matematik och fysik”

Tillåt mig förfasas över de tilltänkta sommarkursernas innehåll, inspirerade av Moira von Wright som utrett problemet med den svenska fysikundervisningen ur ett feministiskt perspektiv. Citat ut ”Genus och text” – rapport till Skolverket:

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/21/konsensuskultur-och-genusfysik/

* ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.” (sid 7)

* ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (sid 59)

* ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden. (sid 64)

* ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.” (sid 65)

* ”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna. (sid 16).

* ”Man kan, med Sundgren (1996, s. 86ff), ifrågasätta denna tradition som insisterar på förmedlandet av vetenskapliga begrepp och deras tolkningsföreträde, samtidigt som den invaderar vardagsförståelsen genom att också lägga beslag på vardagliga begrepp och ge dem tolkningsföreträde, som t.ex. kraft.” (sid 24)

* ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.” (sid 24)

* ”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.” (sid 65)

4. ”Utbildning i feminism för alla pojkar. Vidare får pojkarna lära sig att de ska sluta ta plats och istället maka på sig och lämna plats åt de duktiga flickorna.”

Varför måste någon maka på sig – finns inte plats för alla på denna jord? Och givetvis – låt även NO-lärarna samarbeta med kommunens jämställdhetsstrateg så att vi kan komma bort från metaforen om aktiva spermier och passiva ägg, som ”förstärker könsnormer”. Citat:

”Det viktiga är att eleverna ser hur allt hänger samman, menar Maja [matematik- och NO-lärare] och Karina [Kommunens jämställdhets-strateg]. Hur sexualitet ofta styrs av andras normer och värderingar. Därför ska undervisningen också ske på ett neutralt sätt. I den anatomiska undervisningen försöker de vara så tydliga som möjligt.
– Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära. Den typen av beskrivningar tjänar bara till att förstärka traditionella könsnormer och heteronormen, menar de.”

Källa. http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/vi-pratar-sex-redan-i-forskolan

5. ” Anpassa ämnet idrott till flickorna. Som nämnts ovan, så är det faktiskt så (hur otroligt det än kan låta) att pojkar i genomsnitt fortfarande får högre betyg än flickorna i idrott. Krafttag måste tas för att få stopp på denna uppenbara diskriminering av flickor och säkerställa att flickor får bättre betyg än pojkar även i detta ämne. Så att det blir jämställt.”

Kommentar: Men det är ju genusvetarna som sagt att det inte finns några skillnader mellan könen, skillnader i muskelstyrka och snabbhet är en social konstruktion, och då måste varje individ jämföras med varje annan, inte med enkom de i sin social konstruerade könsgrupp.

6. ”Mer genusvetenskap och feminism i lärarutbildningen” och ”Genus/feminism måste genomsyra undervisningen i alla ämnen.”

Jo jag tackar – det är verkligen inte nog. I denna 8 sidiga lista på ”Genuslitteratur relevant för lärarutbildare” http://www.uu.se/digitalAssets/14/14315_Genuslitteratur.pdf finns ju även von Wrights rapport till Skolverket med om den feminiserade genusfysiken.

Det kan aldrig bli nog med genus, verkligen inte, hela samhällsutvecklingen och skolresultaten hänger på det, verkligen… Wink

Kommentarer

Replik till repliken – Gästinlägg av Tanja Bergkvist — 24 kommentarer

 1. Pingback: Dinamarca i radion « Toklandet

 2. Nu Tanja, ska jag lära dig allt jag kan (nåja, det lär gå fort)

  Kommentar: Hur kunde pojkarna lyckas bättre för 50 år sedan, när det var mycket mer tillåtet att vara maskulin och det inte fanns en genusvetare i sikte?!

  Det är helt logiskt om man bara har de rätta glasögnen och tänket.
  Så här; på 70-talet sjöngs det ”Ååh, tjejer” och då började flickor plugga mer och blev duktigare (Nåja, mätbart gäller det omvända. Men det där med objektivt är ju ”manligt” )
  Och eftersom tjejer började plugga, så förknippades ”duktig i skolan” med tjejer och då måste pojkar låta bli för att vara manliga.

  Dessa människor, med det rätta tänket och glasögonen har inte kommit på det där med blommor och bi än. Män konkurrerat inte med kvinnor, män konkurrerar med andra män om en hona att få fortplanta sig med.

  Så huruvida kvinnor pluggar eller ej, spelar ingen roll, det som avgör är om kvinnor/tjejer tycker det är attraktivt eller ej.

 3. Hen-förespråkare borde väl älska fysikämnets könlösa objektivitet? Ännu en feministisk paradox.

 4. Härliga primörer du plockat ut .

  ” ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.” (sid 24)

  Hur tänker mans och pojkhatarna där? Hur bygger man en rymdraket med ”vardagligt tänkande”.

  Jag får bilden av mythbusters när dom med lite latjolajban-vetenskap byggde en raket som blev rätt dålig. Dom använde sig ändå av lite vetenskapliga tankar men hann så klart inte sätta sig in i vinddynamik helt hundra . Hur blir det då om man bygger en feministisk rymdraket med vardagligt tänkande? Dvs ingen ”manlig och rationell” kunskap får användas. Förslagsvis kommer en sådan raket vara ännu sämre än mythbusters halv-manliga-rationella raket. Som i sin tur är väldigt mycket sämre än de raketer NASA bygger. NASA använder ju sig helt av patriarkal forskning och åkte bland annat till mars och månen, antagligen för att sprida patriarkat åt rymden.

  För att vi inte ska sprida manlig rationalitet till mars är det väldigt viktigt att raketerna flyger så snett och vingt som möjligt och därför är det inte bara viktigt utan direkt avgörande att raketen byggs av feministisk forskning som tar avstånd från matematisk renhet.

 5. Några länkar och citat som kan vara till nytta vid punkt 1

  ”Kommentar: Hur kunde pojkarna lyckas bättre för 50 år sedan, när det var mycket mer tillåtet att vara maskulin och det inte fanns en genusvetare i sikte?!”

  ”In the 1970s, feminist critics regularly complained that the school system favored “male thinking.” Facts, dates, rote learning, and math skills that were seen as “too masculine” for girls.”

  ”Problemet är att alla underpresterar i den svenska skolan, pojkar OCH flickor sett i ett internationellt och tidsmässigt perspektiv.”

  ”That most government policy makers and academics accept this as an unqualified success has left bewilderment as to how the new, more “fair” teaching styles have resulted in poor outcomes for boys”

  Forskare har funnit att feministiska undervisningsparadigm (ideologi om hur barn lär sig) systematiskt favoriserar flickor över pojkar från den dag de sätter foten i skolan första gången.

  ”Professor Christopher Cornwell at the University of Georgia has found that a heavily feminist-driven education paradigm systematically favours girls and disadvantages boys from their first days in school.”

  Svaret på könsskillnaderna visade sig ligga i hur lärarna själva struntar i objektiva referenser när de sätter betyg. Pojkar får konstant sämre omdöme än man kan vänta sig av deras akademiska prestation.

  ”The answer lies in the way teachers, who are statistically mostly women, evaluate students without reference to objective test scores. Boys are regularly graded well below their actual academic performance.”

  När pojjkarna testas som lika bra som flickorna i matematik och bättre än flickorna i vetenskap visar sig lärarnas respons vara att systematiskt höja flickornas betyg i dessa ämnnen.

  ”Boys are falling significantly behind in grades, “despite performing as least as well as girls on math tests, and significantly better on science tests.”

  Lärarna gör ingenting för att höja pojkars betyg i mer ”kvinnliga” ämnen. De själva föredrar att sätta betyg baserade på icke-kognitiv subjektiv grund som exempelvis ”socio-emotional skills”

  ”Teachers, he says, tend to assess students on non-cognitive, “socio-emotional skills.” This has had a significant impact on boys’ later achievement because, while objective test scores are important, it is teacher-assigned grades that determine a child’s future”

  http://www.lifesitenews.com/news/eliminating-feminist-teacher-bias-erases-boys-falling-grades-study-finds

  Jag bloggade om den här artiklen i Januari. Här hittas mitt inlägg med tillhörande länkar.

  http://genusdebatten.se/feministisk-pedagogik-bar-skulden-for-pojkars-skolresultat/

 6. @Erik:
  Om det är något som vi borde rikta in oss på, så är det just detta som du tar upp med pojkar och skolan.
  Det är många beröringspunkter när det gäller det som är fel med dagens feminism och vad dessa fel får för konsekvenser.

  Jag har själv en son och trots att det är några år kvar, så är det just skolan som gör mig djupt oroad.
  Som det ser ut idag så får jag intrycket att han inte kommer att få en ärlig chans pga sitt kön, det är för mig helt oacceptabelt.

  Kan vi bara bygga ett tillräckligt starkt ”case” så kanske vi kan få någon/några av våra folkvalda att lyssna (folkvalda hahaha, ja jag vet vilket skämt).
  Skolan kommer ju att vara en het fråga i det kommande valet, så det gäller att smida medan järnet är varmt.

 7. Ja feminister brukar kritisera personer och anklaga dom för att vara sexistiska när dom generaliserar och säger att män tänker mer logiskt och kvinnor mer känslobaserat efter att ha läst denna artikel så är feministers resonemang om detta helt logiskt eller inte.

 8. @Torstensson:
  Jamen det begriper väl vilken idiot som helst att man bara svetsar ihop plåtar, häller i en massa fotogen, sätter ett par astronauter i en burk på toppen, siktar mot mars och skjuter iväg. Så jävla krångligt är det inte.

 9. Fasiken och jag som talade med sjätteklassare idag om hur man ”plussar” kraftvektorer och lägger ihop hastigheter i olika riktningar. Jag är verkligen ett patriarkalt ärkesvin. Jag får väl gå direkt i fängelse utan att passera gå och utan att lyfta någon lön.

 10. @Daniel:

  ”Om det är något som vi borde rikta in oss på, så är det just detta som du tar upp med pojkar och skolan.”

  Absolut! Jag har också ägnat en hel del tid och pengar åt att samla material i den frågan eftersom det är en av de viktigaste. Problemet är att alltihop kommer från USA där det finns/fanns en riktig traditionell höger att vara motvikt mot medan det i Sverige är helt vansinne att göra som vi gjort eftersom vi i praktiken inte har nån traditionell höger att tala om att vara motvikt mot.

 11. Det finns ju även ej fiktiva inlägg/händelser att replikera och kommentera…
  Här tex. En dom som förminskar både mamman och dottern. Ett resonemang som förnekar deras förmåga att ta ansvar för sina egna liv samtidigt som mannen fälls för ett brott han inte verkar ha begått.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16568397.ab

 12. @JD:

  Jag skriver från mobilen, så jag kan tyvärr inte leta upp det så lätt nu. Men om du letar på forumet så har Teo läst den domen och beskriver mer om den och varför vi inte tar upp det fallet.

 13. @Bashflak:

  Bashflak, ja det är en viktig poäng faktisk, att den könlöshet de ser hos fysiken bör tilltala dem. Fast könslösheten är visst ”kopplad till maskulinitet”: Hur får de ihop allt egentligen???

 14. Torstensson, ”Hur tänker mans och pojkhatarna där? Hur bygger man en rymdraket med ”vardagligt tänkande”.”

  Vad sägs om att bygga en socialt konstruerad bro med ”genustänk” och sedan låta genusmaffian vandra över den – var ska vi förresten placera den? Över ett vidsträckt hav? Wink

 15. Michael, ja det de (von Wright) säger är ju faktiskt att kvinnor inte kan tänka rationellt och objektivt. Borde hon inte anmälas för hmf?

 16. Ninni,”Nu Tanja, ska jag lära dig allt jag kan (nåja, det lär gå fort.)”

  Ha ha, det där var knappast det enda du kunde Smile däremot skulle genusmaffians samlade objektiva kunskap antagligen kunna sammanfattas i en kommentar. Wink

 17. @Ninni
  Hittar inte.
  Förhastat av mig att dra slutsatser utan att läsa domen.

 18. Dolf, ”plussar”!? Bara det ordet borde ge dig löneavdrag Wink Adderar heter det! Ulfs idé om att TEJPA ihop en raket låter bra, någon som jag skulle kunna göra – lite isoleringstejp från Clas Ohlsson löser allt.

 19. Jag kan gärna bidra med hållfasthets- och bränsleberäkningar så raketen garanterat kommer iväg på en enkel resa.
  Vi vill ju varken riskera att de blir kvar här, eller kan ta sig tillbaka igen efter avfärd……. Wink

 20. @Tanja:
  Låt mig påpeka för Fröken att det inte stod plussar, jag skrev ”plussar”. Minns för övrigt inte vad jag använde eller inte använde för ord på lektionen ifråga.