Gästinlägg: Hur gör man en jämställd lönejämförelse i EU?
avatar

Det här gästinlägget kommer från den finska forskaren Pauli Sumanen och tar upp den alltid lika inspirerande frågan om skillnaden mellan kvinnors och mäns löner.

Vi har många separata internationella överenskommer för hur man skall göra jämställda lönejämförelser. Alla officiella jämförelser av inkomster som gjorts i Finland är felaktiga. Man säger 18 ”kvinnans euro är 83 cent i Finland”, eller ”kvinnans krona är 84 öre i Sverige”, men ingen av dessa jämförelser har med jämställdhet att göra.

Varför inte? Dessa uträkningar har gjorts utan att man jämför lönerna baserat på samma antal arbetstimmar. Jämförelsen baserar sig på månadslönerna och man förminskar därmed övertidslönen som är baserat på gjorda övertidstimmar. Den här jämförelsen har inget att göra med gjorda arbetstimmar därför att man vanligtvis får sin månadslön i mitten av månaden. Lönen innehåller också ersättningar för sådant som inte utfört arbete, såsom semester, sjukdagar osv. Fast i en finländsk månadslön ingår också övertidsersättning om man har så kallad heltidslön, som vanligtvis är fallet på nivån för förmän.

Hur borde man göra?

Det sägs klart i många internationella överenskommelser och i EUrättens beslut.
1. EU;s ”grundlag” dvs. Lissabonfördraget säger i Artikel 157: ”Lika lön utan könsdiskriminering innebär att
a) ackordslön för lika arbete ska fastställas enligt samma beräkningsgrunder,
b) tidlön ska vara lika för lika arbete.” (På engelska: ”pay for work at time rates shall be the same for the same job.” På finska; ”palkka, joka maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella, on sama samasta tehtävästä.”) De som kan engelska, finska och svenska förvånar sig över hur samma sak kan sägas så helt olika! Och på finska är det klarast sagt. I klartext betyder detta att lönerna måste jämföras utifrån att samma antal timmar har arbetats. Och för att de skall bli jämförbara måste man betrakta antalet utförda arbetstimmar per år för män och kvinnor.

2. Samma sak, men med en nogrannare definiering hittar man från EU-parlamentets betänkande, 10 oktober 2008, PE 404.763v02-00, A6-0389/2008, med rekommendationer till kommissionen om tillämpningen av principen om likalön för kvinnor och män (2008/2012(INI)), utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Den säger i punkt G: ” Löneklyftan bör inte beräknas enbart utifrån skillnader i bruttotimlön, utan man måste även ta med faktorer som individuella lönetillägg, yrkesklassificering, arbetsorganisation, yrkeserfarenhet och produktivitet. Dessa bör mätas inte bara i kvantitativa termer (timmar då arbetstagaren är fysiskt närvarande på arbetsplatsen) utan även …” (På finska: ”…ettei palkkaero perustu pelkästään bruttotuntipalkkojen eroihin, vaan että pitäisi ottaa huomioon myös yksittäiset palkat, ammatillinen osaaminen, työn organisointi, ammatillinen kokemus ja tuottavuus, joita on arvioitava ei vain määrällisesti (fyysiset läsnäolotunnit työpaikalla) vaan myös …”).

Den säger exakt att gjorda arbetstimmar måste tas med i beräkningarna, annars är resultatet inte jämställt.

3. EU-domstolen har också tagit olika ställningar, hur man borde göra löneverifieringen. T.ex. den har sagt att pensionen måste betraktas som en del av lön dvs. lönen måste kalkuleras som medellön från hela levnadstid. I Finland betalar män och kvinnor samma fösrsäkringsavgiftprocent från lönen men kvinnorna lever sex år länge än män.

4. EU-domstolen har sagt i sitt beslut för Sverige ”Jämo C-236/98”, att lönetillägg, som man betalar därför att arbetstiden är onormal, inte får tas med i den jämställda lönejämförelsen. ILO 100–kontraktet säger att alla lönetillägg, som man betalar utan diskriminering måste tas bort från den jämställda lönevjämförelsen. Vilka andra sådana förekommer? Jag ser t.ex. att ackord, tillägg för smutsiga, tunga och farliga arbeten samt tillägg för obekväm arbetstid är sådana. Alla sådana tillägg ingår idag i de officiella lönejämförelserna.

Vad är resultatet av den jämställda lönejämförelserna?

Resultatet är, när man gör en jämställd lönejämförelse: Timslönerna för heltidsarbetande män och kvinnor är ungefär samma i Finland. Kvinnans euro är 83 cent, när man jämför bruttoinkomsterna (utan övertidslön, som är baserat på gjorda övertidstimmar.), det är sant, men samma kvinnor utför bara ungefär 84 % av männernas årliga arbetstimmar.

Arbetstid-årslön-graf-svenska

Hur är det i Sverige? Vad jag har hittat på nätet (år 2000), så får svenska kvinnor ungefär 72 % av männernas inkomster och utför ungefär 72 % av männernas årliga arbetstimmar. De här siffrorna innehåller också deltidsarbete. Jag ser inget löneförtryck i Sverige.

De feministiska forskarna, ombudsmannen för jämställdhet, de officiella jämställdhetsorganisationerna och Finlands stat använder gammaldags inkomstjämförelser och protesterar starkt mot jämställda lönejämförelser.

I Danmark beräknar man löneskillnader 4 olika metoder, bland annat den jämställda metoden, hur är det i Sverige?

Pauli Sumanen
Arbetstid- och löneforskare, Finland

Kommentarer

Gästinlägg: Hur gör man en jämställd lönejämförelse i EU? — 7 kommentarer

 1. Översätning av den finskspråkiga meningen i texten

  ”…ettei palkkaero perustu pelkästään bruttotuntipalkkojen eroihin, vaan että pitäisi ottaa huomioon myös yksittäiset palkat, ammatillinen osaaminen, työn organisointi, ammatillinen kokemus ja tuottavuus, joita on arvioitava ei vain määrällisesti (fyysiset läsnäolotunnit työpaikalla) vaan myös…”

  ”… så att inte löneskillnaden uteslutande baserar sig på skillnad i bruttotimlön, utan att man även beaktar enskilda löner, yrkesfärdiheter, arbetets organisering, yrkeserfarenhet och produktivitet, som bör bedömas inte bara kvantitativt (fysiska närvarotimmar på arbetsplatsen)utan även…”

 2. Jag sökte snabbt på nätet efter en dansk lönekartläggning (med de fyra metoderna), men hittade ingen. Någon här som vet en länk?

 3. Pingback: Drabbad av makt? | WTF?

 4. En intressant studie, som kanske är lite svår att översätta till svenska förhållanden, är Overwork and the Slow Convergence in the Gender Gap in Wages (Wedeen et al 2012).

  Man tittade här på ”overwork”, dvs när man jobbar mer än 50 timmar/vecka. Andelen anställda som jobbar så mycket har tydligen ökat de senaste årtiondena, och timlönen för ”overwork”, i förhållande till timlönen för heltid, har också ökat.

  We found no evidence of gender differences in the wage returns to overwork, meaning that employers aren’t systematically rewarding male overworkers more than female overworkers because of their gender (or because of unobserved attributes correlated with gender).

  Det intressanta är att könsfördelningen bland dem som jobbar så mycket har varit närmast konstant de senaste 30 åren. ”Overwork-faktorn” är så pass stark att den förklarar ca 10% av hela lönegapet, och ännu mer för de yrkeskategorier där det är förekommande.

  If the wage returns to overwork had remained constant between 1979 and 2007, the wage gap would have narrowed by an additional 30% among professionals and 20% among managers. By comparison, across the labor force as a whole, the wage gap would have narrowed by an additional 9.5% in the absence of rising returns to overwork over what we observed.

  Samtidigt lyckas man förstås hitta en spin på det hela som gör att kvinnor verkar ’drabbade’.

  At the same time, the norm of overwork rests on the foundation of a highly gendered system in which overworkers are supported for non-work obligations by other household members, who are usually women, in order to fully devote their time to paid work (e.g., Acker 1990; Hochschild 1989; Ridgeway 2011). Under this system, women are less likely than men to be able to work long hours or to enjoy the rising payoff to long hours.

  Det är sannolikt så att det för ett gift par lönar sig totalt sett att, i stället för att jobba 40 tim/v var, låta kvinnan gå ned till 30 tim/v och mannen gå upp till 50 tim/v. Det skulle nog löna sig lika mycket om rollerna vore omvända, men på något sätt tycks det vara betydligt mer sällsynt.

  Dessutom var det väl inte sant att ”women are less likely than men to be able to work long hours or to enjoy the rising payoff to long hours”? Om det är kvinnans man som jobbar extra, kan hon njuta av att hon slipper, samtidigt som hon kan njuta av betalningen, som ju oftas fördelas över hushållet.

  (Bifogad bild: ”Figure 5. Adjusted mean hourly wages of overworkers as a proportion of wages of full-time workers”)

 5. ChristinaG: Googla med: Foubert The Gender pay gap in Europe from a legal perspective

  Den första PDF (48 sidor) talar om saken. Den andra (280 sidor including 33 country reports…) har svar till EU från 33 EU-länder. Sverige, Finland och Denmark är med.

  Jag har fått min information därifrån.

  Mvh. Pauli Sumanen