Fortfarande vill kvinnor ha en trygg mans axel att luta sig emot
avatar

Bifogade bild tog jag i fredags på bussen från Visby mot Kapellshamn.  Att jag inte publicerade den då beror på att jag inte hade tillgång till Internet.  För mig är det en klassisk bild på unga förälskade (i gymnasieåldern, och han bekräftar bilden genom att luta sitt huvud mot hennes, en gång i tiden kunde det ha varit jag och min stora gymnasiekärlek) men den väcker också en fråga i mig.  Vad är det för trams detta med ”maskulinitetsnormen”?

För det första måste jag fråga mig, finns det en maskulinitetsnorm, eller finns det ett antal olika?  Mitt svar är tveklöst det senare, särskilt som jag själv aldrig har försökt vara ”macho” på det sätt som det traditionellt anses vara – men jag har däremot aldrig tvekat i min könstillhörighet ändå.  Men det är egentligen inte den viktiga frågan.  Den är istället vem det är som driver på och önskar ”maskulinitetsnormen”.  Jag tycker att fotot ger ganska mycket av svaret.

Med reservation för att det inte finns något så enkelt som två kön så är ändå en överväldigande majoritet av mänskligheten heterosexuella män eller kvinnor – vilket också är den avgörande orsaken till artens fortlevnad (Darwinism).  Och jag menar att det är kvinnorna som i första hand underblåser den s k ”maskulinitetsnormen”.  Se på bilden; den kunde vara tagen i närapå vilket samhälle som helst, i vilken tid som helst, med de roller som evolutionen givit oss och som inte minst omhuldas av kvinnorna; mannen, som den som kvinnan tryggt vilar sitt huvud mot (och jag undrar om jag någonsin sett den omvända situationen i heterosexuella förhållanden).  Det innebär naturligtvis inte att mannen alltid är den trygghet som kvinnan önskar – långt ifrån (lika lite som kvinnan alltid är den partner som mannen ville ha) – men det är den bilden hon, som majoritetsuppfostrare, också förmedlat till sina barn under miljontals år!  Det är också delvis därför som kvinnor styrs av hypregyni (kvinnor strävar att gifta sig uppåt, med män som är av högre social status än de själva, för att försäkra sig om bästa support för sin avkomma). En negativ följd av hypergynin (åtminstone för män) är till exempel det som Norberg-Schönfeldt konstaterar (dock utan att förstå att det hänger ihop med hypergyni), att åtskilliga kvinnor överger sina män då de blir långtidsarbetslösa, medan däremot få män överger sina kvinnor på grund av dessas ekonomiska ”förfall”.  När mannen inte kan leverera tillräckligt så är han inte värd något längre.

Det finns väldigt evolutionära skäl till att män och kvinnor fungerar som de gör och det handlar om att vi utvecklats olika under miljontals år, för att på mest effektiva sätt överleva (åter Darwinism).  En väldigt bra text kring detta är t ex Sefcek, Jon A, Brumbach, Barbara H, Vasquez, Geneva, & Miller, Geoffrey F. (2006).  The Evolutionary Psychology of Human Mate Choice: How Ecology, Genes, Fertility, and Fashion Influence Mating Behavior.  Från den kan vi bl a lära att ”människor [kan] ses som kulturella Einsteins med kroppar formade för en Flintstonevärld: det vill säga, organismer välanpassade till en långsam, relativt oföränderlig Pleistocen livsstil, ännu inte matchad till svårigheterna i en snabbt förändrandes, modern värld.  Eftersom dessa anpassningar tänktes vara resultat från upprepat förflutet urval under mänsklig förhistorisk evolution på den Pleistocena afrikanska savannen, har evolutionär psykologi fokuserat på de utmaningar som tidiga människor ställdes inför i denna evolutionära anpassningsmiljö.”  Det är alltså fullständigt makabert med tanken att ”vi är ju civiliserade och därför inga djur”, eftersom vi fortfarande är pleistocena och alltså i högsta grad fortfarande djur.  Om dock med en tunn fernissa av ”civilisation”.

Vidare kan vi i skriften lära att ”Darwin [noterade] att sexuellt särskiljande drag typiskt var mer komplexa och utarbetade hos hannar än hos honor bland de flesta arter han studerade.  Han teoretiserade att dessa könsskillnader (dimorfismer) berodde på att kvinnor var mer utväljande i sina partners och hannar mer tävlande för partners.”  D v s att kvinnan är mer kräsen och selekterande, som ju stämmer med refererade Norberg-Schönfeldt.  Något som också hänger ihop med den s k ”föräldrainvesteringsteorin”.

”I praktiken är hannar bara utväljande av kvinnliga duglighetsindikatorer när de investerar tillräcklig möda och resurser i barn, så som monogama fåglar och människor gör.  Kvinnligt val av duglighetsindikatorer är mycket mer förekommande bland arter.”  Åter detta med hypergynin – kvinnor måste vara mer kräsna och sikta uppåt.

”Tvärtemot populära föreställningar så är exklusiv monogami ganska ovanligt bland mänskliga populationer.  Bara 16 procent av världens förindustriella kulturer praktiserar monogama äktenskap exklusivt.  Monogami är ännu mer sällsynt (kring tre procent av arterna) bland icke mänskliga däggdjur.”  Något att kanske tänka på för alla som förfäras av polygyni och -andri.

”Polygyni förekommer när en hanne parar sig med, eller formar par med mer än en hona samtidigt […]  I djurens rike är polygyni normen, förekommandes hos kring 90 procent av arterna och 97 procent av däggjuren.”  Men om män eller kvinnor är mer eller mindre promiskuösa beror därför enbart på uppfostran, eller?  Evolutionen har spårat ur och måste korrigeras för att bli ”rätt” och monogam (obs ironi).

”Polyandri […] är mycket ovanligt, förekommandes bara hos några få kända arter av fåglar, insekter och sjöhästar och i några få mänskliga kulturer i Nepal, Tibet, Sri Lanka och Indien.  Polyandri uppstår […] där det är färre sedda honor i miljön relativt till hannar.”  Något som är historiskt nästan omöjligt, eftersom män dött lättare i ung ålder och dessutom offrats i krig och konflikter för att försvara hem, kvinnor och barn.  Men, som undantag har det existerat för artens fortlevnad.

”Kvinnors preferens för män med resurser är inte bara grundat på den direkta fördel hon erhåller, utan också delvis på den fördel som ges till hennes barn.  Till exempel hade söner till män med de flesta kamelerna hos Gabbra i Kenya mer kvinnliga partners relativt till medtävlare av samma kön, och dessa privilegierade söner erhöll deras första fruar tidigare i livet, antydande att Gabbrakvinnor väljer sina partners delvis grundat på mannens materiella resurser:  d v s utifrån antal ägda kameler.  Ett liknande mönster av kvinnors preferens för män med materiella resurser har påvisats i många samhällen.”  D v s åter detsamma som ovan nämnda hypergyni.

”Kvinnor föredrog att para sig med män som är längre än dem själva, mer än män föredrog att para sig med kvinnor som är kortare än dem själva.”  Kvinnor är alltså mer selektiva och skulle aldrig kunna fungera på samma villkor som män, ens om de uppfostrades så.  Men å andra sidan kräver ju genusvetarna och radikalfeministerna att män ska följa feminina ideal.  Synd bara då att männen slutar att vara attraktiva för kvinnorna!

”Könsskillnader i personlighet är förekommande bland människor och icke mänskliga djur.”  Något som verkligen radikalfeminister och genusvetare borde ta till sig, istället för att ständigt döma ut dem som är maskulina eller inte tillräckligt kvinnligt normrikiga (men på ett”normkritiskt” sätt för att mörka att det är den nya normen).  Dessutom borde det få dem att förstå att inte alla fungerar likadant, ens sexuellt.

”Den sexuella strategiteorin” [gör att] ”män mer placerar kapital i sexuella partners kvantitet än kvalitet, jämfört med kvinnor som vanligtvis fokuserar på partners kvalitet.  Till skillnad mot de flesta djur, så bidrar mänskliga hannar vanligtvis med en signifikant andel föräldrainvestering i deras avkomma.  Följaktligen tenderar män att engagera sig i långvariga relationer med sexuellt attraktiva och receptiva kvinnliga partners, kanske ibland kryddande dessa paranden med några kortvariga partners vid sidan om.”  Mänskliga hannar är alltså bäst av alla däggdjursarter i detta att backa upp moder och barn, men ändå utmålas de som sämst.  Personligen tycker jag radikalfeministerna borde inrikta sin ilska på lejon, eller så.  Veganerna också för den delen.

En intressant notis är denna:  ”Män hos Achestammen i nordöstra Paraguay använder uppskattningsvis 6,7 timmar om dagen för försörjningsaktiviteter och delar omkring 84 % av deras jaktbyte utanför sin direkta familj, medan Achekvinnor tillbringar uppskattningsvis 8 timmar om dagen för barnomsorg och 4 timmar om dagen för foderanskaffning, delandes endast 58 procent av samlat gods utanför familjen.”  Kvinnor tycks alltså, kanske p g a en historiskt sett större arbetsbörda för hemmet, dela mindre utanför familjen än vad män gör.  Men männen har alltid haft den tunga uppgiften att offras urskillningslöst för att försvara hem, barn och kvinnor.  Så sammantaget framstår männen som mer utåtriktat ”generösa” än kvinnor, vilket kan hänga samman med att män tar för sig mer i det offentliga rummet – liksom naturligtvis också deras större tävlan för ”kvantitet” när det gäller partners.

”[…] kvinnor kommer vanligtvis högre på skalan för fostran och kärlek […] men därtill har kvinnor genomsnittligt högre nivåer av neurotiskhet än män.  Folk som graderas högt neurotiskt tenderar att uppvisa större känslomässigt ansvar […]  Därmed, kan män kanske dra fördel av neurotisism hos en partner genom lägre risk för kopulering utanför parbildningen.”  D v s att du kan få en trogen hustru om du är beredd att tolerera vaneföreställningar, raseriutbrott, stark svartsjuka och annat.  Jag undrar om det finns någon win-win situation här?

”Mot bakgrund av spektret av bedragande så tenderar män att fokusera på ledtrådar som antyder en partners otrohet, medan kvinnor fokuserar på signaler som antyder deras partners emotionella involverande med någon annan, vilket kan signalera resursdelande.”  Ja, det är ju svårt att säga vem som är värst här.  Mannen som vaktar på kvinnans trohet (förmodligen för att vara säker på faderskapet som han ska investera i) eller kvinnan som tänker på vad hon (och barnen) riskerar att gå miste om.  Jag är absolut för att alla barn obligatoriskt ska dna-testas för att säkra faderskap, när vi nu har den möjligheten, men jag tror inte att det kommer förändra några av våra beteenden.  Bara säkra att en del män slipper bli lurade.

Summa summarum, så illustrerar den bifogade bilden den genetiska prägling som sitter djupt i oss.  Maskulinitetsnormen är alltså (en) norm(er) som utvecklats evolutionärt och som omhuldas både av kvinnors och mäns beteende – men med kvinnor som mer ansvarsfulla för att de varit majoritetsuppfostrare.  Det genusforskningen och radikalfeministerna idag tror – liksom kyrkan och andra ”sanningsideologier” före dem – att de är utsedda till att sidsteppa evolutionen, och veta bättre än densamma, kommer bara att leda till förtryck och förföljelse.  Precis som det ledde till under religionens (och vänster- och högerfascismens för den delen) ideologiska krig mot evolutionen.  Till religionens fördel, gentemot genus och radikalfeminism, kan sägas att de var de tongivande i detta i en tid när vi inte hade så mycket kunskap om dessa frågor.  De senare agerar likadant, trots att vi idag har så mycket kunskap, vilket gör – anser jag – att man måste bedöma dem mer kritiskt än de som verkade under tider av mycket mindre kunskap.

Det är verkligen inte fel att säga att merparten av dagens genusforskning (och radikalfeminism, de går ju hand i hand) är kreationism.  Inte så att de tror att gud skapade världen, men att de själva på gudomligt vis ska kunna skapa en ny sorts människa, genom att förneka evolutionen.  Men, ska vi kunna göra världen bättre ska vi inte tro att vi ska omstöpa människan till att bli ideologiskt rätt, som genuskreationisterna nu har fått för sig, utan att vi utifrån kunskapen om varför vi är olika ska kunna förändra och försöka skapa förståelse – istället för köns- eller andra krig

Genuskreationister kan skrika hur mycket de vill.  Bilden ovan visar ändå, menar jag, att vi är danade som vi är!  Fortfarande lägger tjejer och kvinnor sitt huvud mot en (förhoppningsvis) trygg axel på en man – och kommer att vilja det i hundratusentals år till, om arten fortsätter att existera.  Men genuskreationisterna vill förmena dem det för att uppnå sina egna egoistiska mål!

Slutklargörande:  Jag är mycket medveten om att det finns åtskilliga andra kombinationer än den som beskrivs här ovan och bejakar dem i högsta grad.  Men jag talar om den övervägande majoritetskombination som evolutionärt utvecklats för att möjliggöra artens fortlevnad.  Den kombinationen är den evolutionärt och fortplantande viktigaste, men utesluter naturligtvis inte andra, vilket utvisas av att evolutionära adaptioner kan visa sig i många former – som t ex homosexualitet.

 

Kommentarer

Fortfarande vill kvinnor ha en trygg mans axel att luta sig emot — 60 kommentarer

 1. Hej.

  Biologin och genetiken är duken på vilken sociologin och traditionen målas med tidens pensel.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 2. ””Kvinnor föredrog att para sig med män som är längre än dem själva, mer än män föredrog att para sig med kvinnor som är kortare än dem själva.””

  Vilket inte bara är helt riktigt utan också ett ämne som jag tog upp när jag sågade Vetenskapens världs dummaste TV-program någonsin: Det som lade fram teorin att kvinnor blir kortare än män för att män stulit deras mat. I min sågning konstaterade jag följande:

  ”The tendency to have more children makes shorter women, in terms of reproduction, more ”fit.” For men, it’s not good to be too tall or too short: Even though women tend to prefer taller men, those of average height turn out to be the most fit.”

  ”This effect is even more pronounced when examining satisfaction with actual partner height: women are most satisfied when their partner was 21 cm taller, whereas men are most satisfied when they were 8 cm taller than their partner.””

  http://genusdebatten.se/varfor-ar-man-langre-an-kvinnor-forskningen-som-vetenskapens-varld-missade/

 3. ” Men jag talar om den övervägande majoritetskombination som evolutionärt utvecklats för att möjliggöra artens fortlevnad.”

  Den som inte längre behövs eftersom det inte är rovdjur, fientliga stammar eller brist på mat vi behöver oroa oss över. I stället är det människor med låg intelligens och emotionell kontroll, våran tendens att skapa system och samhällsfaktorer för komplexa för oss att kontrollera (yttrandefrihet, finansvärlden, bostadsmarknaden, antiobiotikaresistens etc.) och kärnvapen vi behöver vara oroliga över. Det som borde vara attraktivt för artens överlevnad är inte förmågan att ha en axel i rätt höjd utan förmågan att förtrycka och kämpa mot företeelser som nationalister, bigotteri, förnekande av elementär partikelfysik, bostadskarriärsorienterad politik, finanskrascher, New Public Management och andra mer komplicerade hot.

 4. @Axel Edgren: Vilken himla tur att det finns sådana som du, som alltid vet precis ”rätt” och därmed har ”rätten” att styra andra i ”rätt” riktning. Där finns ingen komplicerad människa inte. Du borde ingå i Öppet arkiv redaktionen som är så ”rätt” att de kan göra ”rätt” tvärtemot 88 procent av befolkningens åsikt.

 5. Vänstern är inte relevant öht och inte vänster längre. Dagens nyvänster utgörs av totalitär bourgeoisie.

  Intressant och långt (men aldrig tråkigt) samtal med professorerna B Peterson och C Paglia. Samtidigt upplysande bl.a. om nutidsförfallet och tankeförbudskulturen som breder ut sig inom institutionerna.

 6. @Dick:

  ”….utan att vi utifrån kunskapen om varför vi är olika ska kunna förändra och försöka skapa förståelse – istället för köns- eller andra krig”

  Vad är det du vill förändra om du, som jag uppfattar det, egentligen är nöjd med hur det är?

 7. @MM:
  ”Totalitär” betyder ’Vill inte diskutera frågan om deportering eller basal klimatvetenskap med vita högermän” och ”bourgeoisie” betyder ’Bor, arbetar och lever på ett sätt som vita högermän bestämt är hyckleri utan att någonsin förklara resonemanget’.

 8. Är det bara jag som tycker Edgrens kommentarer är hälften av underhållningen här? Den totala bristen på verklighetsanknytning är uppfriskande!

 9. @E:

  ”Är det bara jag som tycker Edgrens kommentarer är hälften av underhållningen här?”

  Nä, jag håller med! Det är som en evig parodi på tokvänstern. Jag har väldigt svårt att tro att det är på allvar, men det är notoriskt svårt att skilja mellan satir och verklighet i dagens Sverige. Men vad det än är, så heter skribenten i fråga knappast Axel på riktigt. Det måste vara en kvinna.

  Men kul är det! För det mesta…

 10. @Axel Edgren:

  ”Den som inte längre behövs eftersom det inte är rovdjur, fientliga stammar eller brist på mat vi behöver oroa oss över. I stället är det människor med låg intelligens och emotionell kontroll”

  Har du börjat citera Adolf Hitler? Nog för att jag vet att Antifa är så bortom förnuftets gränser de inte ens märker när någon gör det men din kommentar har ju långt mer obehagliga ubermenschiga undertoner än dem som används i länken. Om du verkligen tror på den där smörjan vad är då skillnaden mellan dig och nazister förutom bråk om vilka grupper som skall få etiketten att enligt er vara lågintellligenta?

  ” Det som borde vara attraktivt för artens överlevnad är inte förmågan att ha en axel i rätt höjd utan förmågan att förtrycka och kämpa mot…”

  Ja det kan du tycka om du vill men nu är det inte så och då är det bara för dig att rätta dig efter det. Fakta bryr sig inte om vad du tycker och verkligheten har inte den minsta plikt att rätta sig efter dina fantasier och nycker. Det är inte mitt problem om du är för dum för att förstå Charles Darwin.

  För övrigt så har du nu tappat all trovärdighet som debattör. De saker du nämner är inte bara rena påhitt som inte bara saknas i vårt samhälle utan som saknas helt och hållet överallt i hela världen. Du har inte ens lyckats ge belägg för varför vi skulle tro att du själv tror på den där smörjan. Om du inte kan motivera hur du själv kommer fram till det här så drar jag hädanefter slutsatsen du ljuger.

 11. @Erik:

  OK! Poes Lag kände jag inte till, men den verkar helt rimlig.

  Det fanns en väldigt kul blogg för en 5-6 år sen som hette Batikhäxan Berit. Det var riktigt rolig satir, men minst hälften av de som kommenterade verkade tro att det var på riktigt. Vilket var nästan otrolig, men det bevisar väl bara att Poes lag gäller…..

 12. @Jenny: Jag vill t ex förändra fenomen som våldsutövande och problem i förhållanden, vilket jag i längden tror ger ringar på vattnet utåt i samhället i stort. Min sambo och jag kan t ex ofta bryta onödiga gräl och argumentationer genom att vi bägge två är medvetna om mäns och kvinnors olikheter. Jag inser också att om jag redan som ung tonåring fått lära mig skillnaderna hade jag haft större förståelse för att de jämnåriga tjejerna som jag suktade efter styrdes av bimaturism och hypergyni. Jag vet inte om det givit mig fördelar, men det hade givit förståelse. Jag vill också förändra att vi har ett samhälle som ljuger och påstår att skillnader bara är ett resultat av uppoffring och som stigmatiserar människor enkom i kraft av kön.

 13. @Erik: ”Har du börjat citera Adolf Hitler?”

  Det var väl Aristoteles som pratade om hur allt är i spektrum?

  Nationalister, xenofober, Trumpanhängare, extrema abrahamiter, MRAs etc. är fortfarande ”människor”, men på samma sätt som Max hamburgare är ”mat”. Man kan tycka människor är människor samtidigt som man påpekar att de är människor av lägsta kvalitet.

  ”Fakta bryr sig inte om vad du tycker ”

  Men det är mycket mer givande att sabotera verkligheten om den inte vill samarbeta än att underkasta sig verkligheten.

  ”De saker du nämner är inte bara rena påhitt som inte bara saknas i vårt samhälle utan som saknas helt och hållet överallt i hela världen”

  Nej, allt jag beskriver är de riktiga hoten, och alla dessa hot är ett resultat av låg intelligens och människor som känner känslor de inte har rätt att känna.

  ”Du har inte ens lyckats ge belägg för varför vi skulle tro att du själv tror på den där smörjan”

  Du menar att det känns absurt att tänka att vi ska vara mer rädda för att Stora Barriärrevet snart är bort eller för en ny Stor Depression än för sabeltandade tigrar?

  ”Det fanns en väldigt kul blogg för en 5-6 år sen som hette Batikhäxan Berit. Det var riktigt rolig satir”

  Det är fysiskt omöjligt för högerfolk att skriva god satir eftersom de aldrig skriver i syfte att avreagera sig eller försöka komma till något kärnfullt och observant (t. ex. den fantastiska beskrivningen ”Ted Cruz ser ut som om någon slagit ihop alla Dick Tracy-karaktärer i ett enda ansikte”) utan enbart skriver satiriskt för att demonisera eller skrämma upp. Satir handlar om kreativt och roligt skrivande, inte om propaganda.

  Högersatir är lite som toalettklotter i gymnasiet. Hyperöverdrivet skvaller riktat mot de som redan är svaga. Den som råkat på den där Izink ithink eller vad den stackaren heter på Twitter vet vad jag pratar om.

 14. @Axel Edgren:

  ”Det var väl Aristoteles som pratade om hur allt är i spektrum?”

  Det har ingen betydelse vad han sade. Du lyckas inte ens förstå Charles Darwin som levde på 1800-talet rätt så det finns inte skuggan av chans att du förstår vad Aristoteles menade på 300-talet före kristus. För att förstå det måste man ha förmågan att totalt bortse från allt man tycker som hör till nutiden och gå enbart på gamla källor. Den förmågan har inte du.

  ”Man kan tycka människor är människor samtidigt som man påpekar att de är människor av lägsta kvalitet.”

  Nej, det är helt omöjligt att betrakta människor som människor samtidigt som man häver ur sig nonsens som vilken ”kvalitet” de har. Utmärkande för personer som tror på den smörjan är att de är värdelösa på ämnet Charles Darwin och därför är inkompetenta i allt som har med mänskligheten att göra. Darwin var vår förmnodligen absolut största expert på att förstå människan. Kan man inte Darwin så skall man inte prata om människan.

  ”Men det är mycket mer givande att sabotera verkligheten om den inte vill samarbeta än att underkasta sig verkligheten.”

  Ja jag vet din sort försöker lura i andra människor sån smörja men jag är bättre på det här än du. Fakta är att ni inte alls saboterar verkligheten. Ni försöker inbilla folk att kommunikation om verkligheten och verkligheten är samma sak.

  Vad ni i själva verket saboterar är människors KOMMUNIKATION om verkligheten. Själva verkligheten har du ingen makt över, det spelar ingen roll att du vill sabotera verkligheten, för det KAN du inte, Den makten har du inte. Den lilla makt ni har bygger på att inbilla oinsatta människor det inte är någon skillnad mellan ett träd och en text om ett träd.

  ”Nej, allt jag beskriver är de riktiga hoten”

  Har du taskigt närminne? Du beskriver ingenting, du bara försöker sabotera beskrivningar medan du inbillar obildade människor en beskrivning av verkligheten och verkligheten är samma sak. Du beskriver inga hot, du PÅSTÅR hot, dina påståenden grundar du sedan i…. ingenting! Your words have no power here!

  ”och alla dessa hot”

  Alla dessa hot som du inte beskriver, bara påstår finns och sedan inte ens klarar av att motivera dina påståenden på ett sätt som gör att jag tror DU tror på dem. Förstår du problemet? Du inte bara misslyckas att ge mig orsaker att tro på saker du påstår. DU misslyckas att ge mig orsaker att tro DU själv tror på dem.

  ”är ett resultat av låg intelligens och människor som känner känslor de inte har rätt att känna.”

  Hahahahahahaha! Som om du bestämmer vad folk har rätt till. Samma sorts moraliska utbrott som Sargon of Akkad möttes av i debatten mot Thomas Smith. Har din sort svårt att fatta? Vi bryr oss inte om era moraliska utbrott.

  ”Du menar att det känns absurt att tänka att…”

  Nej, jag menar att det där är bara hur Ni känner och vi bryr oss inte om hur ni känner. Vi bryr oss inte om era moraliska utbrott. Ni är småbarn, ni får växa upp och lära er ta hand om era problem istället för försöka lämpa över dem på andra.

  ”vi ska vara mer rädda”

  Ni kan vara rädda för vad ni vill, vi bryr oss inte om vad NI är rädda för. Era moraliska utbrott, ERA känslor. ERT ansvar, inte vårat. Vi har riktiga problem i riktiga livet, vi behöver inte era fabricerade problem som ni skapar åt er själva. Det räcker nu!

  ”för att Stora Barriärrevet snart är bort”

  Du menar precis som Dinosaurierna snart är borta? Nej visst ja de försvann för länge sedan. Precis som 1000-tals andra förteelser i naturen som försvunnit men som du inte gnäller över för du KÄNNER INTE TILL DEM för ingen lobbyorganisation har kopplat DEM till den politik som blivit er motsvarighet till religion.

  ”eller för en ny Stor Depression än för sabeltandade tigrar?”

  Ännu ett fabricerat problem, väx upp! vi har riktiga problem. Vi behöver inte era historier om Mammutar och Sabeltandade tigrar. Det är inte vårt fel att ni förstört skolan och ersatt delar av utbildningen med TV. Klarar ni inte av att separera verklighet och fantasi så sluta se på Game Of Thrones.

 15. Jag bryr mig inte om dina moraliska utbrott eller vad Darwin trodde sig kunna med en hjärna stöpt och formad i en gammal, begränsad värld. Och vad angår våra ”beskrivningar” så har vi ju enligt dig nästan lyckats förinta västvärlden och hjälpa ismalisterna vinna bara genom ord, så dina ordalag är lite märkliga.

 16. ”Du menar precis som Dinosaurierna snart är borta? Nej visst ja de försvann för länge sedan”

  Men herregud. Är det någon här som är på dens nivå och kan förklara för den att det är skillnad på jättestora stenar från rymden och antropogena klimatförändringar. Alltså en sak som kan påverkas och en sak som inte kan det.

  Ni kan försöka använda ett youtubeklipp med bräkande vita män i. Den gillar sånt.

 17. @utlandssvensk:
  Då kan jag rekommendera mitt inlägg Parodi och Poes lag som är en genomgång av vad som utmärker satir och tar upp problemen med att skilja mellan satir och allvar. Ett i mitt eget tycke mycket bra inlägg (om jag får säga så utan att skämmas för mitt självförhärligande).

 18. @utlandssvensk:

  Men vad det än är, så heter skribenten i fråga knappast Axel på riktigt. Det måste vara en kvinna.

  ”Trump har ovanligt små händer.”
  Smile

 19. ”Det är verkligen inte fel att säga att merparten av dagens genusforskning (och radikalfeminism, de går ju hand i hand) är kreationism.”

  Skarp formulering! Skall använda den vid tillfälle.

  Vänstern har väl alltid utgått från att människa går att förändra till det bättre. (Och har alltid åstadkommit motsatsen.)

 20. @Axel Edgren:

  ”Jag bryr mig inte om dina moraliska utbrott eller vad Darwin trodde sig kunna med en hjärna stöpt och formad i en gammal, begränsad värld.”

  Vad Darwin trodde sig kunna har redan testats och bevisats upprepade gånger. Du är inte den första med fantasier om att kunna ställa dig till doms över Darwin. Kreationister hade samma sorts tankar vilket slutade i domstolen. Här kan du läsa hur det gick för dem som försökte leka gud och sätta sig över Darwin.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Kitzmiller_v._Dover_Area_School_District
  Spoiler alert: Darwin vann!

  ”Och vad angår våra ”beskrivningar” så har vi ju enligt dig nästan lyckats förinta västvärlden och hjälpa ismalisterna vinna bara genom ord, så dina ordalag är lite märkliga.”

  HAHAHAHAHA! Det är ju du din dumbom som inte begriper skillnaden mellan ”verkligheten” och ”västvärlden” HAHAHAHHA. Det är en fascinerande fältstudie i det faktum att när ni pratar om verkligheten så menar ni inte verkligheten.
  Gratulerar du har just motbevisat dig själv.

  När jag säger verkligheten så menar jag verkligheten
  När jag säger västvärlden så menar jag västvärlden
  När du säger saker vet du inte ens själv vad du menar, precis som jag sade det enda ni saboterar är kommunikationen – i detta fall din egen.

 21. ”Det är ju du din dumbom som inte begriper skillnaden mellan ”verkligheten” och ”västvärlden””

  Västvärlden är alltså inte en ekonomisk realitet eller ett distinkt geopolitisk och kulturellt fenomen utan en idévärld? Eller menar du att det enbart är ”bilden” av västvärlden har skadats på grund av att man inte behandlar ”västvärlden” som islamister behandlar ”Allah”?

 22. @Axel Edgren:

  ”Västvärlden är alltså inte en ekonomisk realitet eller ett distinkt geopolitisk och kulturellt fenomen utan en idévärld?”

  Så nu byter du ut ”verklighet” mot ”realitet” och tror att dina dumheter magiskt blir mindre dumma? Det kan du glömma. Verklighet och Realitet betyder samma sak. Det blir inte magiskt något annat än verkligheten för att du kallar det ”realitet”

  Västvärlden är en GEOGRAFISKT grundad benämning. Väst står för ”Västeuropa” Västvärlden står för Västeuropas värderingar som utöver att hittas i Västeuropa också hittas primärt i anglosaxiskt dominerade områden som Australien och USA. De har samtliga sitt ursprung i antikens Grekland och – via Makedonien – Romarriket. De har samtliga högre levnadsindex idag än sina närmaste konkurrenter.

  (Vilket händelsevis är anledningen de tränade gnällspikar som påstår deras västhat står för bättre liv för de förtryckta aldrig kan förklara varför de inte kan visa ett enda land FÖRUTOM VÄST där de förtryckta har dessa påstådda ”bättre liv”)

  ”Eller menar du att det enbart är ”bilden” av västvärlden har skadats på grund av att man inte behandlar ”västvärlden” som islamister behandlar ”Allah”?”

  Jag menar att det inte finns någon verklighet som bara gäller västvärlden så allt du just sade om verkligheten är värsta sortens skitsnack som helt saknar trovärdighet. Ur det perspektiv som du använt så gör det sak samma hur mycket du hatar västvärlden för de saker som du påstår dig hata med västvärlden är likadana utanför västvärlden. Du hatar rasism så mycket du vill ha bort de minst rasistiska platserna Du bryr dig om förtryckta folk så mycket du vill ta bort de ställen där är minst förtryckta Dessa paradoxer innebär är att inget du säger om VARFÖR du hatar väst har den minsta trovärdighet. Jämfört med vad du säger är det mer trovärdigt att du är betald av Putin.

 23. ”Västvärlden står för Västeuropas värderingar som utöver att hittas i Västeuropa också hittas primärt i anglosaxiskt dominerade områden som Australien och USA.”

  Värderingar såsom *i princip allt som FPÖ, SD, UKIP, Le Pen, Trump, Orban, nyateister, nationalister och rabiata islamhetsare hatar och hetsar emot*.

  ”De har samtliga högre levnadsindex idag än sina närmaste konkurrenter.”

  Vilket nationalister i USA och Storbritannien samt SD+M raskt vill ändra på.

  ”Vilket händelsevis är anledningen de tränade gnällspikar som påstår deras västhat står för bättre liv för de förtryckta”

  Du menar att kampanjen för att stoppa USA från att döda 500 tusen irakiska barn utan anledning var ”västhat”?

  ”Ur det perspektiv som du använt så gör det sak samma hur mycket du hatar västvärlden för de saker som du påstår dig hata med västvärlden är likadana utanför västvärlden”

  Du menar den mer testosterondrivna del av världen du, utlandssvensk, Roosh och Vox Day uppenbarligen avundas?

  ”Du bryr dig om förtryckta folk så mycket du vill ta bort de ställen där är minst förtryckta”

  Det är du och ”libertarianerna” som hyllar en billig orange kopia på Papa Doc Duvalier som våldtog sin fru för att han fick en dålig hårsäcksoperation. Det är enbart jag som står för västvärldens värderingar och fortlevnad. Om jag inte representerar västliga värderingar är västvärlden definitivt dödsdömd, och lika bra det.

  ”Dessa paradoxer innebär är att inget du säger om VARFÖR du hatar väst har den minsta trovärdighet.”

  Bara vissa varelser som bor i väst.

 24. @Axel Edgren:

  ”en billig orange kopia på Papa Doc Duvalier som våldtog sin fru”

  ”Det är enbart jag som står för västvärldens värderingar och fortlevnad.”

  Jag kan knappt sluta skratta. Du bjuder onekligen på god underhållning, Axel! Men det var lite oväntat att du ogillar Papa Doc! En svart president som valdes i god demokratisk ordning på en tydlig vänsterplattform.

 25. Trump valdes också på en ”vänsterplattform” som den mest outbildade icke-vita visste var lögn. Nu har våldtäktsmannen medvetet saboterat sjukvården och försämrat livet för miljoner, speciellt hans väljare (vilket iofs är bra, då de är onda och måste lida).

 26. Jag har aldrig hävdat att jag är humanist. Jag har lyckats gå genom livet utan att börja hata kvinnor, den fria pressen, sekularism, judar, högutbildade, LGBT-folk, folk från ”fel” stam/by/religion, intellektuella, icke-vita, abort etc. Det ser jag som en basal kvalificering för att vara normal och god. Klarar du inte av ens det värderar jag inte din existens. Man får inte vara bigott helt enkelt. Då är man dum och ond.

 27. @Axel Edgren:

  ”Värderingar såsom *i princip allt som FPÖ, SD, UKIP, Le Pen, Trump, Orban, nyateister, nationalister och rabiata islamhetsare hatar och hetsar emot*”

  Nej, raka motsatsen faktiskt. Samtliga de grupper du nämner har – vare sig man tycker deras sätt är bra eller inte – en agenda där de vill bevara de värderingar som redan finns och islam har ingen positiv bakgrund alls i Västeuropa så den enda hets gällande islam som överhuvudtaget kan existera i Europa är den som kommer från personer som hetsar för att vi behöver MER islam.

  Det är påfallande ofta från tidningar hetsande av den sorten kommer idag.

  Det går inte att hetsa mindre islam när vi redan inte har islam alls.

  Den enda som kan hetsa då är den som hetsar upp sig över att vi skulle lida av BRIST på islam. Det är lika med de flesta andra saker där ni anklagar folk för att ”hetsa”. De enda som är skyldiga till att hetsa är ju NI och sedan försöker ni hantera att inte folk håller med om ert hetsande genom att anklaga deras brist på stöd för ert hetsande som om det i sig vore en hets mot hetsen. Brist på islam är inget vi behöver ”hetsa” för, det är det normala i alla delar av Västeuropa (utom en) sedan Karl Hammaren och hans män slog ihjäl Abdul Rahman i Frankrike för mer än 1300 år sedan.

  ”Vilket nationalister i USA och Storbritannien samt SD+M raskt vill ändra på.”

  Det är inte möjligt att du är så dum i huvudet som du framställer dig själv. Konservativa partier vill inte ändra på någonting, konservativ står för att bevara saker. Det är du som vill ändra på saker, inte dem. Sedan har du som löjlig strategi att framställa motstånd mot DITT hetsande som något som bara kan beskrivas som ”hets mot hetsen”

  Det är precis som Nationelekonomen Tino Sanandaji beskriver det. Du bryr dig inte om fattiga, du hatar bara att det finns dem som är rikare än du för du tycker du borde vara högst upp. Fattiga är bara ditt vapen för att gnälla på dem rikare än du.

  ”Du menar att kampanjen för att stoppa USA från att döda 500 tusen irakiska barn utan anledning var ”västhat”?”

  Ja det är precis vad jag menar. Ni bryr er inte ett dugg om barn i andra fall, du gläder dig åt islamister som har den här barnsynen och precis som Ben Shapiro påpekar har inga problem med att barn mördas i tusental bara det är innan födelsen. Inbilla dig inte att din sort kan påstå ni bryr er om barn. Det tåget gick för länge sedan.

  Ert västhat leder till att ni stödjer de samhällen som behandlar barn sämst i världen. Ni använder dödstal orsakade av för många födslar som ursäkt att attackera de länder där man försörjer de barn man har istället för att skaffa nya som man skiter i. Så nej jag tror inte en sekund din motivering är att du bryr dig om barnen.

  ”Du menar den mer testosterondrivna del av världen du, utlandssvensk, Roosh och Vox Day uppenbarligen avundas?”

  HAHAHA! Den testosterondrivna delen av världen är ju din del. Det är du som vill ha mer testerongruffande från Black Lives matters och Antifa, det är du som hetsar för mer Islamism. Alla de tre delarna av världen är långt mer testosterondrivna än vårt samhälle och det inte bara i enstaka länder

  Utan i vartenda land, vartenda land vars sida du tar är mer testosterondrivna än vårt.

  Hade du varit ärlig hade du tagit Japans sida för asiater är de enda som har mindre testosterondriv än vi. Men som väntat var du oärlig och attackerade västvärlden för något som är värre i länder och samhällen du föredrar.

  Som sagt testosteronargumentet har noll trovärdighet, det lutar mer åt att du är betald av Putin.

 28. @Axel Edgren: Hej.

  För att citera en bra film: ”You keep using that word; I do not think it means what you think it means”

  Bigott:
  [http://www.saob.se/artikel/?seek=bigott&pz=1]

  Första angivna betydelsen:
  ”1) som med en öfverdrifven stränghet, ofta äfv. på ett intolerant o. vidskepligt sätt håller fast vid det egna trossamfundets föreskrifter o. yttre formväsen; trångbröstad i sin religiösa uppfattning.”

  Du kanske avsåg det engelska ordet ’bigot’ egentligen?

  [https://www.merriam-webster.com/dictionary/bigot]

  ”Definition of bigot

  :a person who is obstinately or intolerantly devoted to his or her own opinions and prejudices; especially one who regards or treats the members of a group (such as a racial or ethnic group) with hatred and intolerance”

  Hm. Med tanke på hur du uttrycker dig om vita män, och hur halsstarrigt och intolerant du framför dina egna orubbliga åsikter så vågar jag påstå att du lyckas uppfylla kriterierna enligt både engelska och svenska.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 29. ”personer som hetsar för att vi behöver MER islam.”

  Nej, flyktingar som råkar vara muslimer. Mycken skillnad.

  ”konservativ står för att bevara saker”

  Nej, de står idag för en regression till något som fanns i sin kontext och inte längre funkar. Det är socialdemokratin som vill bevara, medan konservativa och fascister vill påtvinga oss ett samhälle som känns som deras barndom då de aldrig växte upp.

  ”inga problem med att barn mördas i tusental bara det är innan födelsen.”

  Haha foster har inte nog med nerver och neuroner för att vara människor. Då kan en broccoli eller chimpans vara människa. Möjligen att de kan klassificeras som gamergateare eller Breitbartläsare, men inte människor.

  Och Shapiro bryr sig inte om barn han vill bara att kvinnor ska reduceras till livmödrar. Det är därför Shapiro och alla republikaner alltid enbart arbetar politiskt för att fattiga barn ska lida och ha hopplösa liv efter att de har fötts – de hatar kvinnor och skiter i alla barn.

  ”Ert västhat leder till att ni stödjer de samhällen som behandlar barn sämst i världen”

  Hur stödjer jag ett dåligt samhälle när jag kritiserar vissa personer i väst? Menar du att jag skadar västlandet när jag kritiserar Fritzl för att han är en västerlänning? Eller att jag skadar väst när jag kritiserar Guantanamo Bay? Det låter som en märklig kausalitet. Men men, så länge jag sabbar för folk jag hatar är jag glad, och min glädje betyder mer för mig än västlandet.

  ”Det är du som vill ha mer testerongruffande från Black Lives matters och Antifa”

  Självförsvar är ett resultat av adrenalin, rädsla och viljan att skydda, inte testosteron. Sedan har BLM skadat ett försumbart antal människor.

  Men men, en sådan som du ser väl en stor läskig gorilla så fort någon mörkare än mozzarella höjer rösten.

 30. ”Varje gång en högerperson kritiserar ett västerland som Sverige för att det landet har för höga skatter så våldtas typ en kvinna i Kairo på ett magiskt sätt #buhu” – Erik Wedin

 31. Förtydligande. Med ”vänster” menades här ursprungsvänstern, ”upplysningsvänstern” som senare skiktats upp, och i en svensk kontext blev liberaler resp socialister under olika väderstreck. I Usa har liberalerna vänsteretikett och de är i det sammanhanget Paglias kritik mot ska förstås.

  Mao det som började med sekularism, frihet och vetenskapliga ideal mot religion och vidskeplighet har nu i praktiken blivit dess motsats – motupplysning. .. Apropå ”regression” det som Axel ovan företräder.

  https://kvartal.se/artiklar/multikultur-hogerpopulismen

 32. Det är väldigt idiotiskt att satsa på en otrogen man som ligger runt och riskerar att göra en eller flera andra kvinnor gravida. Med tanke på hur engagerad en man blir i sina barn och att hans hormoner ställer om och hur mycket resurser som trots allt krävs för att uppfostra bara ett eller två barn i dagens samhälle. Jag förstår att kvinnor får raseriutbrott, känner stark svartsjuka och annat när männen de vill eller har skaffat barn med är otrogna. Vaneförställningar vette sjutton, det är ett väldigt svårt psykiskt tillstånd.

  Speciellt om männen kräver att barnen de ska uppfostra är deras egna. Om de själva ligger runt hur kan de då veta att andra inte behandlar dem likadant. Kvinnor är hämndlystna precis som män.

  Kanske bäst att bestämma sig redan från början. ”Vill jag knulla runt eller vill jag skaffa familj? Jag kan kanske inte både äta kakan och ha den kvar för det skadar andra människor. Jag ska kanske inte vara så egoistisk, det är ett stort stort ansvar att sätta en ny människa till världen, jag ska kanske inte vara en skitstövel- förebild då.”

 33. Jag är etthundra procent säker på att Ben Shapiro tycker att Newt Gingrich (som lämnade sin fru i sticket för att hon hade cancer och bytte ut henne mot den tomögda vaxdockan som nu köpt till sig ambassadposten till Vatikanstaten) är mer kristen och har högre moral än Obama, enbart därför att Gingrich hatar homosexuella och kvinnor.

 34. @Axel Edgren:

  ”Nej, flyktingar som råkar vara muslimer. Mycken skillnad.”

  Jaså de är flyktingar säger du? Flyktingar från vadå? Det är ju inte så att de ”råkar” vara muslimer även om din sort vill framställa det som så. Det är ju just på grund av att de är muslimer som de är flyktingar. Kom ihåg att islam är åsikter man väljer att ha och kan välja att sluta ha. Kom också ihåg att islams åsikter redan styr mer än 50 länder, fler än det finns länder i hela Europa. De är alltså inte bara flyktingar från sitt eget land. De är flyktingar från varenda muslimskt land i hela världen och de flesta av de länderna är betydligt närmare den plats de flydde från än något västvärldsland.

  Slutsatsen är enkel. Vad har de flytt från? Jo från Islam. Vilket leder till en mycket enkel fråga. Varför tar de med sig vad de flytt från? Om de flytt från Islam – vilket de helt uppenbart måste ha gjort med tanke på mängden länder de som ville ha islam kunde välja istället – hur kommer det sig då att deras flykt leder till ett tjatande om att vi skall ha mer islam i västvärlden? Det område som ligger längst bort från islam på world values survey?

  Varför skall vi ha mer av islam här när islam är precis vad de är flyktingar från? Och inte bara från sitt eget lands version. De är flyktingar från hela islam. Det är uppenbarligen inget muslimskt land som var bra nog. Men ändå envisas dessa påstådda ”flyktingar” med att råka vara just muslimer, alltså troende i precis vad de flytt från. Hur går det ihop? Du får ursäkta men ju mer jag funderar över det här ju mindre belägg får jag att tro att de ärligt är flyktingar överhuvudtaget. Det är samma med det som allt annat du hävt ur dig här. De anledningar som du anger för att tro det du påstår att du tror på går helt enkelt inte ihop det minsta med de beteenden vi kan se med våra egna ögon.

  För att exemplifiera detta kan vi ta det kalla kriget. Det fanns helt enkelt ingen ärlig orsak att personer som var flyktingar från alla kommunistiska länder i världen slog sig ner i de få länder som inte var kommunister och genast och alltmer högljutt började klaga över att de länderna inte var mer kommunistvänliga. Den närmaste anledningen till hands är att de inte alls är flyktingar – utan missionärer – som sprider exakt vad de påstår sig fly från.

  Kom också ihåg att straffet för att lämna islam enligt flera av de länder som de påstår sig flytt från är döden och flera av dessa ”flyktingar” fortsätter att bete sig precis som de gjorde hemma där det var fritt fram att göra vad de ville mot den som inte respekterade islam – åter som de skall påstå ha flytt från.

  ”That Islamophobia is the fear of islam….. The point is…. that there are a million muslims who came to Canada because they have a fear of Islam. ”

  – Tarek Fatah, flykting på riktigt och under ständigt dödshot från islam.

  Allting tyder på att det finns ett missbruk där personer som inte alls är flyktingar – men som är här för att förtrycka personer som är det – tar upp riktiga flyktingars platser. Och det är inte bara här där vi ser det missbruket, samma beteende kan ses i andra västländer som Kanada där de som verkligen är flyktingar blir förrådda av landsmän som inte är det.

 35. @Jenny:

  Det är väldigt idiotiskt att satsa på en otrogen man som ligger runt och riskerar att göra en eller flera andra kvinnor gravida.

  Inte i ett förindustriellt samhälle och om han har tillräckligt hög status! Då kan han försörja flera familjer/kvinnor bättre än betamännen.

 36. @Erik:
  Varför skulle vi inte vilja ha mer islam när mer islam är just det som vi försöker införa i en massa andra länder med vapenmakt? (Förutom norra Syrien där vi försöker införa kommunism.)

 37. @Kristian:

  ”Inte i ett förindustriellt samhälle och om han har tillräckligt hög status! Då kan han försörja flera familjer/kvinnor bättre än betamännen.”

  Alldeles säkert. Jag såg en dokumentär om en man som var gift med flera kvinnor och hade en hel drös ungar. Det var rena misären. Både för honom själv, men framförallt för kvinnorna och barnen. Och maten räckte aldrig. Jag förespråkar det inte.

 38. @MJx:

  Ja och många västländer slickar saudiska kungahusets rövar, samtidigt som de (saudierna) finansierar en radikalisering av islam över hela världen. Men visst det är de svenska socionom- kvinnorna som vill ha muslim(kyckling)korv.

 39. Tarek Fatah har ändå inte rätt att rösta på högerextrema bara för att han är så rädd för islam.

  Sedan kan vi se att i muslimska länder som västvärlden och Ryssland inte jiddrat med så är det inget krig att fly från. Jämför Indonesien med Syrien.

  Ryssarna, en av världens värsta kulturer, har ju medvetet skapat så mycket våld och förstörelse det går i Syrien för att kriga mot och sabotera vår kultur. Ska det skyllas på islam?

  ”Den närmaste anledningen till hands är att de inte alls är flyktingar – utan missionärer”

  Eller så är du extrem xenofob och försöker hitta på konspirationer om folk som bara fungerar precis som alla som tvingades bli religiösa som barn, speciellt om deras liv sög som barn. Se på kristna i USA – de är statistiskt sett sämre, elakare, mer sadistiska och mindre kristliga än ateisterna och det finns inga bevis för att deras liv blir bättre av att gå i kyrka, men de är ju beroende av det. Lite som att någon kilade in ett gruskorn i hjärnan när den var så formbar och absorberande som möjligt.

 40. ”Vänstern är inte vänster…”, blaha blaha…

  Eller så ligger felet just hos den stora sjuka delen av folket? Du vet sådana som kallar muslimer ”efterblivna apor”, men själva, den ena mer imbecill än den andra, t.ex. för vilken varje ny katastrof är ett bevis på Nostradamus profetior… En och annan är ibland någorlunda ärlig med att rakt ut påstå att inte heller högern egentligen är höger (utan att det hindrar honom/henne från att fortsätta håna varje vänsterperson som anser samma sak om vänstern). Men de flesta är så oändligt korkade att de ena sekunden kan sitta och säga: ”vänstern är skit, eftersom vänstern ÄR vänster”, för att i nästa sekund: ”vänstern är skit för att vänstern INTE är vänster”… och sålunda lyckas de till och med slå Gud själv med hästlängder i förmågan att skapa ”språkförbistring”…

  Här har vi en sådan idiot… Killen är ju helt borta. Fastän han inte har läst en enda rad Marx (skulle säkert inte heller begripa något om han försökte) sitter han dagligen och snackar skit om marxism och anklagar den för att vara tolkningar. Han bevisar bara hur obildad han själv är. För det är lika korkat som att någon som inte har läst Bibeln skulle varenda dag bråka med alla om just Bibeln.

  Föreställ dig en liten stad i ett uland där fattiga obildade slåss för sina ekonomiska rättigheter. När de råkar höra talas om att en Marx har kämpat för deras sort, börjar de förstås ropa att de alla är marxister… Och denna obildade bonde här (som lever på nationens skattepengar för att fortsätta bedriva sin hjärndöda eviga propaganda mot nationen själv) råkar någon dag se ett Youtube-klipp om just de här bönderna, som han genast lägger upp på denna blogg, och säger ”se, vad var det jag sade”…, alltså, menar han som bevis på den hundrade tolkningen av marxismen, dvs. bevis på att marxism = dess tolkningar (helt bortsett från ett sådant imbecillt cirkelresonemang, vad fan är ”marxism”? Något som Marx själv dessutom uttryckligen förkastade). Inte ens de flesta kända s.k. marxister har i själva verket läst eller har bakgrund för att förstå Marx. Tror knappast att Reinfeldt skulle begripa de borgerliga ekonomerna heller. Möjligen Bildt… Och ändå var Reinfeldt statsminister… Marx var en EKONOM!!! Att påstå att hans ekonomi är öppen för tolkningar är lika korkat som att påstå att Newtons lagar är öppen för tolkningar. Till och med som filosof var Marx EKONOM. Till och med hans filosofi handlar i huvudsak om EKONOMI. Idioten blandar ihop Marx som ekonom med Marx som politiker. Men även som politiker fick han ju trots allt rätt. Det är bland annat tack vare hans humanitära kamp, som en kapitalist idag inte kan tvinga ett barn att jobba i mest satanistiska former upp till 16 timmar om dagen för sin egen vinst, eller huuur? Det tvingar kapitalisten kanske att flytta sin verksamhet till Indien… Men för eller senare kommer lagarna gälla över hela jordklotet. Och vad kallar du t.ex. de stränga arbetsrättslagarna i Väst om inte stora långsamma små revolutioner?

  Om nu Marx är så fel, vad fan sitter du då och plågar dig och alla andra varenda dag med denna skit i så fall? Du får ingen ro, för att hela världen sannolikt kommer att bli kommunistisk så där inom tusen år…? Alltså, rena Simpsons! Trösta dig med att det ändå finns en procents risk för att något sådant inte kommer att hända. Trots allt sunt förnuft, skulle att inte ens Gud själv som sagt kan bemästra er i tävlan om att göra hela världen galen, vara skäl nog. Men lik förbannat skulle de ekonomiska lagarna fortsätta gälla, eftersom det är ren logik och matematik.

  Vill du ha en ny vänster? Skaffa dig en… Annars, sluta skyll på vänstern för att den inte är sig själv (vad skulle den då vara? Höger? Är inte du, trots att högern varje dag hånar och förkastar dig, själv höger…? Vad i helvete är det du bråkar om egentligen? Är det någon som förstår?). För det säger sig självt, att det bara kan vara en vänsterperson som har den moraliska rättigheten att attackera vänstern av det skälet (dvs. för att den inte är vänster). Eller huuur? Inte du, din dubbel-omoraliska ologiska smuts.

 41. @Jenny: Det är väldigt beklagligt med människor som inbillar sig att allt bara handlar om att ”bestämma sig”, som du tycks göra Jenny. Det är just genuskreationisternas och de religiösa kreationisternas varumärke, att de förnekar evolutionen och att vi har drifter och insikter som kan vara starkare än det förnuftiga tänkandet. Jag utgår också från att du har förståelse för alla de kvinnor – som är många fler än män – som lämnar sin partner då han blir arbetslös för att han inte kan bidra till henne tillräckligt mycket. Jag utgår från att du också har förståelse för att var tionde kvinna ”knullar runt” och sedan inbillar sin partner att det är hans barn (detta är statistik från njurtransplantationer, var tionde man som tror att han är biologisk fader är det inte, för hans kvinnliga partner har bedragit honom). Du blottar tydligt din kreationism Jenny.

 42. @MJx:

  ”Varför skulle vi inte vilja ha mer islam när mer islam är just det som vi försöker införa i en massa andra länder med vapenmakt? (Förutom norra Syrien där vi försöker införa kommunism.)”

  Vadå införa? Det ÄR ju redan muslimska länder du pratar om. Varenda ett av dem. De blev muslimska för flera hundra år sedan så hur skulle någon kunna ”göra” dem muslimska? De enda länder någon framgångsrikt gjort muslimska i modern tid är länder som Libanon och Iran.

  Ville vi göra ett land muslimskt idag skulle det vara ett land som Mexiko eller Japan, alltså de få länder som inte redan i någon omfattning är muslimska. Eller länder som Burma eller Australien, där det finns muslimer men som ännu inte är många nog att göra dem muslimska. Händelsevis råkar Burma vara ett av de länder som vänstern idag aktivt vill göra mer muslimskt och precis som vanligt så är vänsterns redskap där invandring, rasistanklagelser och att låta medierna hamra.

  Den nutida vänsterns metod är byggd på två saker: repetition och censur – precis som nazisterna. Att ljuga ljuga och ljuga igen och låtsas muslimer är en ras och helst inte ha personer med andra åsikter varken i studion eller anställda på någon arbetsplats. Alla som säger emot vår tids nazister trakasseras i sina hem, på sina jobb, arbetsplatser hotas och tvingas slå igen.

  På så sätt kan vänstern låtsas att inte tycka de muslimska samhällsideer som skapat de länder som muslimer själva skall föreställa flyktingar från är rasism. Det är högsta mode hos vänstern idag sedan tredjevägen kommunism (dvs sydamerika och asien) blvit fiasko att man nu vill hetsa länder att bli mer muslimska och anklaga alla som inte stödjer det för att vara de riktiga hetsare

  Skillnaden mellan det jag pratar om och vad du pratar om är att de länder som jag säger vänstern vill göra mer muslimska inte redan ÄR det och vad gäller västvärlden aldrig varit det heller. Länder som redan ÄR muslimska kan ingen ”göra” muslimska. Det är som att måla en svart tavla svart.

 43. @Jenny: Nej, som man får jag säga att jag trivs med lyxen att inte behöva jobba i skogen, jaga, eller ständigt vara morsk gentemot andra män.

 44. @Axel Edgren:

  ”Tarek Fatah har ändå inte rätt att rösta på högerextrema bara för att han är så rädd för islam.”

  1. Tarek Fatah har rätt att rösta på precis vem han vill. Du har noll talan där.
  2. Det gör han inte heller, se videon istället för att fabricera lögner
  3. Det är islamisterma som är de högerextrema i hans kultur, den som röstar på de högerextrema är alltså du som inte gör annat än ger ursäkter.

  ”Sedan kan vi se att i muslimska länder som västvärlden och Ryssland inte jiddrat med så är det inget krig att fly från. Jämför Indonesien med Syrien.”

  Indonesien var det, här kommer Indonesien.

  Varsågod ännu ett land med fattig befolkning och uselt levnadsindex där polisen antingen måste vara fascister som slår ner det muslimska folket med våld eller stå och titta på när det muslimska folket begår grövsta tänkbara vålsdbrott…. mot andra muslimer som majoriteten anser ”tror” på fel sätt. Och här är Harvey Weinstein-Hollywoods version som du hjärntvättat dig själv med. Lägg märke till att orden är exakt samma men i verkligheten är det en helt annan grupp de kommer från.

  ”Ryssarna, en av världens värsta kulturer, har ju medvetet skapat så mycket våld och förstörelse det går i Syrien för att kriga mot och sabotera vår kultur.”

  Det är inte ryssarna som krigar i Syrien. Det är precis som i Indonesien den majoritetsmuslimska befolkningen som försöker konvertera, slänga ut, eller döda andra muslimer. Det är bara det att medan majoriteten i Indonesien är 99% Sunni så är majoriteten i Syrien ”bara” 87% Sunni och de övriga 13% går inte att dra ut på marken och slå ihjäl med käppar lika enkelt eftersom de har vapen (som de får från Iran eftersom de delar tro)

  ”Ska det skyllas på islam?”

  Att muslimer försöker ha ihjäl muslimer i ett av världens mest muslimska länder där bägge grupperna som slåss stöds av andra muslimska länder? Nej det skall vi såklart skylla på eskimåer i Alaska eller Hottentotter på Nya Zeeland eller hur?

  ”Eller så är du extrem xenofob”

  Jag skall ta det här långsamt så även tröga mäniskor förstår: ISLAM – ÄR – INGEN – RAS! Det är en hög åsikter som visat sig leda till elände i samtliga de länder där det finns någon annan åsikt inklusive mot andra muslimer.

  Hur dumma ideer kan en människa förespråka egentligen. NEWSFLASH! Det går inte att vara xenofobisk mot åsikter. Det är som att anklaga personer som motsätter sig maoism för att vara rasistiska mot Kina.

  SOMALIA: Var det någon som missade ett av världens värsta terrordåd någonsin för ett par dagar sedan. Islamister mördade över 300 människor i huvudstaden till ett av världens mest muslimska länder. Det är bara runt fem terroristdåd någonsin som resulterat i så mycket död och elände. SAMTLIGA av dem genomfördes av Jihadister.

  ”och försöker hitta på konspirationer om folk som bara fungerar precis som alla som tvingades bli religiösa som barn, speciellt om deras liv sög som barn.”

  Fascinerande. Det där skulle lika gärna kunna vara bilden man får av dig. Ditt liv sög som barn, du lärdes som ung religionen att hata väst och nu inbillar du dig att din barndom som västhatare ursäktar att du fortsätter att sprida dina barndomsdumheter. GLÖM DET! Barn är barn, vuxen är vuxen. När du är barn är dina åsikter föräldrarnas ansvar. När du blir vuxen är dina åsikter DITT ansvar. Att du lärdes dumma åsikter som barn är ingen ursäkt att fortsätta ha dem som vuxen.

  Att de var muslimer som barn är ingen ursäkt att fortsätta vara det som vuxna. Ifall du missat det så har flera muslimska länder också fattat den saken. Det är därför de har dödsstraff för dem som lämnar islam. Om de som lärdes bli muslimer som barn automatiskt fortsatte att vara muslimer som vuxna skulle såklart aldrig en sådan lag behöva finnas det förstår varenda människa!

  ”Se på kristna i USA – de är statistiskt sett sämre, elakare, mer sadistiska och mindre kristliga än ateisterna”

  Nu får du skylla dig själv, du bad om det här:
  Makers and Takers: Why conservatives work harder, feel happier, have closer families, take fewer drugs, give more generously, value honesty more, are less materialistic and envious, whine less … and even hug their children more than liberals

  Jag är inte dum nog att tro det är hela sanningen, jag föredrar den sorts tankar om Jordan Peterson uttrycker i frågan men du är uppenbarligen dum nog att tro att det finns belägg för att den ena av sidorna är godare och finare så varsågod, massiva bevis för att din bild är ljug, data som bevisar att du sade är struntsnack!

  ”och det finns inga bevis för att deras liv blir bättre av att gå i kyrka”

  Fel, det finns massiva bevis för att deras liv blir bättre av att gå i kyrka och samma bevis styrker att svartas liv blev sämre av att sluta gå i kyrkan, det är religion som inte gör deras liv bättre. Det är inte konstigt att du förväxlar de bägge sakerna, kreationister begick samma dumhet och inbillade sig det var religionen i sig som skapade de data som tydde på att deras liv var bättre.

 45. @Dick:

  Men vad är poängen med ditt blogginlägg? Beskriver du nutid eller dåtid? Eller bara människans biologi rakt av? Förespråkar du att en man har flera fruar? Eller förståelse för att män knullar runt för att det är biologin? Och att man då som man kanske får stå ut med en kvinna/fru som får raseriutbrott, känner stark svartsjuka och får vanföreställningar?

  I ärlighetens namn, jag vet inte vad du menar.

 46. @Erik: Indonesiens kätterilagar är inte heller att leka med. Till och med vissa muslimer vill ha bort dem.

 47. ”Händelsevis råkar Burma vara ett av de länder som vänstern idag aktivt vill göra mer muslimskt ”

  En väldigt spännande omskrivning av ”Som vänstern idag belackar för folkmord”

  Anser du att vi ville tvinga Jugoslavien att bli mer muslimskt när vi kritiserade det folkmordet?

  Att de Allierade ville tvinga Tyskland att bli mer judiskt?

  ”Alla som säger emot vår tids nazister trakasseras i sina hem, på sina jobb, arbetsplatser hotas och tvingas slå igen.”

  (Erik pratar om en av hans kusiner som gick i en nazistmarsch, och sedan krävde folk att Lidl i Ludvika skulle sparka honom.)

  ”Tarek Fatah har rätt att rösta på precis vem han vill. Du har noll talan där.”

  Och om han börjar stödja högerextrema har jag rätt att skada honom tills han slutar.

  ”Det är en hög åsikter som visat sig leda till elände i samtliga de länder där det finns någon annan åsikt.”

  Du pratar om kolonialism, vit supremacism, antiglobalism och nationalism plötsligt. Eftersom du stödjer dessa ideologier så är du en hycklare, som hatar islam därför att deras anhängare nästan alltid delar språk, etnisk härkomst och utseende.

  ”du lärdes som ung religionen att hata väst”

  Nej, men jag lärde mig vad som händer med väst när nationalister, jingioster och det som nu kallas ”alt-högern” tar makten. De är inte västerlänningar en ligt mig, utan lika aparta som någon islamist.

  ”Nu får du skylla dig själv, du bad om det här:
  Makers and Takers”

  Lögn – konservativa delstater tar pengar eftersom de håller även arbetande medborgare fattiga och otrygga, medan vänsterdelstater tillför mer till den federala budgeten och Clintons områden står för hela 64 % av den ekonomiska aktiviteten.

  Om det inte fanns matkuponger och sociala skyddsnät som höll de fattigaste i u-delstater som Kansas eller Louisiana över bristningsgränsen skulle de neoliberala, kristliga delstaterna kollapsa i våld. På samma sätt som Walmart enbart kan betala skitlöner därför att vänstern räddar deras arbetare med sociala skyddsnät. Om du har en anställd som arbetar 40 timmar eller mer men ändå behöver bidrag för att kunna ha ett halvmediokert liv har du knappast hjälpt samhället nämnvärt.

 48. Man blir matt! Toktrollet ”Axel Edgren” tillåts ”snedspåra” artikeln. Finns det något drama typ Jekyll-Hyde här?

  Hade det inte varit mycket bättre att diskutera artikelförfattaren Dicks text?

  Nåväl, här är kort min uppfattning om Dicks text:

  Håller i grova drag med, men det kryllar av småfel. Börjar uppifrån:

  På frågan” finns det en maskulinitetsnorm, ” svarar Dick nej. Självklart finns det en, annars vore det ingen norm, utan något annat! Eller så är frågan felställd!:

 49. @OH:
  Ingen respons, men jag fortsätter:

  …det inte finns något så enkelt som två kön

  Så enkelt är det! Det finns även hermafroditer och könslösa, men det är inget emot att det finns två kön!

  Ingen kan byta kön heller! Så enkelt är det!

 50. Kort till sist: Är bögeri och andra perversioner evolutionära adaptioner? Och finns en så jättestor andel större än 20 procent?

  Tror jag inte ett dugg på, särskilt inte den påstådda andelen bisexuella. Nä, en frisk uppskattning är att pervona är färre än två procent, åtminstone hos oss och i sydostasien…

  Fram med åtminstone ett bevis! Är det ens intressant att nämna, med hypermassinavsionens uppenbara hot?

 51. @Erik:
  MER islam.
  Vi har ju infört islamism i Libyen, Irak och delar av Syrien. Vi försöker göra det i bland annat Jemen. I Afghanistan har Sverige deltagit i ett av sina längsta krig, för att stödja en islamistregim. Vi har också deltagit i att islamifiera Bosnien och Kosovo bland annat.

  Wahhabism, västvärldens favoritmuslimer, är de värsta och mesta muslimerna som finns.

  Vad gäller Burma så är det ju Saudiarabien som dragit igång kampanjen och det är USA som beväpnat muslimerna. Inte fan är det vänstern.
  USA och Kina har haft dragkamp om Burma länge. Du kanske minns munkarnas protester som var USA:s förra kampanj?