Var Stalin kommunist?
avatar

Det kan uppfattas som märkligt att fråga sig huruvida Josef Stalin var kommunist. Av sin samtid sågs han som kommunisten par excellence, kamrat nr 1, som hade byggt upp ett gigantiskt ideologistyrt imperium med hundratals miljoner invånare och – efter 1945 – en av världens två supermakter. Industriproduktionen var påfallande stor, även i jämförelse med västerlandet. Produktionsmedlen kontrollerades totalt av staten, liksom all annan ekonomisk verksamhet. Inte ens minsta lilla privata kiosk tilläts existera, liksom inte heller några oregistrerade sammankomster på fler än två, tre personer.

Givetvis måste huvudarkitekten bakom vad som syntes vara socialismens enorma genombrott vara kommunist, allt annat vore väl otänkbart.

Stalin var definitivt framgångsrik, även om man måste akta sig för att inte förfalla till total cynism när man använder begreppet framgångsrik i detta sammanhang. Framgången, tolkade många, berodde i sin tur på att han omsatte kommunismen i praktiken.

Åtskilliga historiker som har försökt förstå Stalin lutar mot att han i första hand var en pragmatiker. Stalins mål var att Sovjetunionen skulle vara mäktigt och han själv dess enväldiga ledare. Inga hinder av något slag fick stå emellan honom och makten, så för säkerhets skull höll han sin omgivning i ständig skräck. Och skräcken var befogad, för även bland hans närmaste anhang var döden aldrig längre bort än ett förfluget ord, om inte rentav närmare.

Socialismen, däremot, böjde och bände Stalin efter eget förgottfinnande. Det som var socialism igår behövde inte längre vara det idag och att påminna om vad som gällde ännu igår kunde bli ytterst ödesdigert. Det här var förstås logiskt, för socialismen var bara ett verktyg medan målet var ständigt ökad styrka och personlig makt. Stalin var bevisligen ingen ideolog till sin karaktär, utan en handlingens man. Ideologin fick andra ta hand om – och de var i högsta grad utbytbara.

Vad har denna tyranns framfart med Genusdebatten att göra, frågar sig kanske en och annan vid det här laget. Genusfrågorna upptog knappast Stalins tankar (i och för sig inte riktigt sant, men den tematiken ligger utanför detta inlägg). Parallellen är denna: Stalin, denne cynismens mästare, insåg att förment bildade människor är lättledda och faktiskt fastnar för ordvrängande och tomma idéer med enorma anspråk. Det gällde alltså att servera dem det de ville ha. Befolkningen i övrigt nöjer sig med det den får så länge den klarar sig någorlunda. Själv skulle Stalin dock aldrig ha tillåtit en troende socialist att komma ens i närheten av reell makt, eftersom sådana kunde visa sig vara omdömeslösa och följa sin ideologi i stället för att låta verkligheten bestämma agerandet. För den individ som strävade uppåt i samhället blev det därför bokstavligen livsviktigt att tala socialism, men också att begripa att det gick en skarp gräns mellan tal och handling.

När diskursen i samhället är väsensskild från själva utövandet av makt blir makten helt ogenomtränglig. Ingen kan vara säker på hur den utövas, på vilka grunder och med vilka egentliga motiveringar. Varje offentligt samtal måste utgå från ideologin, om vilken man egentligen inte kan veta något eftersom den är så föränderlig. Samhället i stort är således fångat i ett irrelevant utbyte av meningslösa fraser medan en liten klick människor fattar de verkliga besluten. För alla andra återstår bara delar av privatlivet där ett meningsfyllt utbyte av åsikter ännu låter sig göras.

Dagens Sverige är givetvis inte riktigt här, men vi kan entydigt iaktta oroväckande tecken. Vi känner igen nonsenspratet som en förutsättning för samhälleligt avancemang, liksom den påbjudna tystnaden för den som inte gillar läget. Vi inser att makten, i form av politiker, myndigheter och media är omöjlig att nå bakom ridåer av ideologiskt testuggande. Vi ser hur den som avviker från den för dagen rådande tolkningen av den ideologiska sanningen blir mobbad och tystad. Det räcker alltså inte med att framstå som t.ex. en bekännande feminist, utan man måste även vara noga med nyanserna.

Jag var precis i färd med att skriva att man i dagens Sverige inte blir dömd till fruktansvärda fängelsestraff för avvikelser, men samtidigt drar jag mig till minnes en rad absurda rättegångar där tekniska bevis betraktas som ovidkommande och störande inslag i en i grunden ideologisk process och jag låter därför bli att påstå att vi fortfarande åtnjuter rättssäkerhet. Rättsväsendet är ideologiserat, så lagens bokstav och anda behöver inte nödvändigtvis längre gälla. Faktum är att vi inte riktigt kan veta när lagen gäller. Ibland gäller den, ibland inte. Den som blir bötfälld för fortkörning kommer knappast att råka ut för en ideologisk process, medan den man som anklagas för våldtäkt med all sannolikhet kommer att möta en stormvirvel av ideologi. Under rättegångar har högläsning ur kioskromaner fungerat som vittnesutsagor, medan sådant som logisk stringens har fått ge vika för de allestädes närvarande stora ideologiskt korrekta känslorna (”Målsägandes berättelse har det självupplevdas prägel” är en ödesdiger fras i dagens Sverige). Märk väl att andra känslor inte är lika viktiga, som t.ex. uppgivenhet inför rättsväsendets förfall.

I dagens Sverige föreslår regeringen en så kallad feministisk budget, men det är totalt omöjligt att ta reda på vad en sådan egentligen innebär. Finns det konkreta frågor som blir lösta med en feministisk budget? Existerar över huvud taget den sortens frågor att lösa? Jag har inte sett annat än diffusa hänvisningar till väldigt aggregerad (och därmed ovidkommande) statistik – av statistiskt illitterata personer! Utrikespolitiken ska visst också vara feministisk, men på motsvarande sätt är det tvärt omöjligt att tränga igenom det ideologiska pratet. Media är inte intresserade att analysera vad som ligger bakom orden, eller så är de tuktade till tystnad av ideologiska överrockar på redaktionerna. Det här är ett fullt rimligt antagande eftersom jag som lekman åtskilliga gånger på egen hand kunnat beslå ledande media med uppenbara ideologiskt färgade lögner.

Vetenskapen, som vi gärna föreställer oss som det närmaste vi kan komma någonting objektivt, börjar vara korrumperad. Det som kallas vetenskap idag, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap, är till sin karaktär huvudsakligen ideologi. Här är parallellen till den förmenta marxistiska vetenskapen under Stalin entydig. I Stalins Sovjetunionen korrumperades även delar av naturvetenskapen, där totalt verklighetsfrånvända fantasier tilläts bli förhärskande inom bl.a. biologin, uppkallade efter sin upphovsman, Trofim Lysenko. Men som sagt, Stalin var pragmatiker och tillät aldrig de ideologiska fantasterna ta över de delar av vetenskapen som direkt eller indirekt kunde omsättas i militär styrka. Den som försökte pressa in socialism i tekniken kunde räkna med en kraftigt reducerad livslängd. I dagens Sverige ser vi dessvärre hur instanser som Vetenskapsrådet eller Vinnova våldför sig på naturvetenskapen genom allsköns anslag till pseudoforskning med prefixet genus.

Politik, juridik, förvaltning, vetenskap och journalistik är i dagens Sverige inlåsta i en substanslös utväxling av fraser samtidigt som det alldeles uppenbart fortfarande tas beslut på basen av hyfsat pragmatiska eller sakkunniga grunder. Det börjar dock vara allt svårare att veta vilka de grunderna är samtidigt som alltför ivrigt frågande och ifrågasättande från den enskildes sida snabbt leder till allvarliga konsekvenser, professionellt men också privat genom den terror ledande medier visat sig vara förmögna att utlösa mot försvarslösa privatpersoner.

Jag är mycket medveten om att det kan uppfattas som magstarkt att dra paralleller mellan Stalins Sovjet och dagens Sverige, men samtidigt måste vi öppna ögonen för den illavarslande utveckling som ligger dold i fullt dagsljus. Inledningsvis ställde jag frågan huruvida Stalin var kommunist och besvarade den med att han i första hand var pragmatiker. Detsamma vågar jag påstå om ledargarnityret i dagens Sverige. De är egentligen inte några feminister i den bemärkelse som pådyvlas befolkningen, utan i första hand pragmatiker. Jag nämnde tidigare den förment feministiska budgeten. Det finns inget i den som skulle skilja sig från vanliga budgetar och inga resurser av stor samhällelig betydelse går till feministiska projekt. Ideologin får bara tillräckligt mycket för att kunna reproducera nonsenspratet. Jag tror inte heller att ledningen för t.ex. Aftonbladet eller Dagens Nyheter är några feministiskt troende. Däremot är de ytterst medvetna om vad som gagnar dem. Men ve den som vägrar ställa upp på allt detta. Vi har redan sett en de facto milis operera ostraffat i Sverige, nämligen den s.k. ”Researchgruppen”, vars primära funktion är att spåra upp oliktänkare. Som vanligt kan de styrande två sina händer, eftersom de formella kopplingarna saknas medan budskapet är entydigt; ”Inbilla dig inget, vi vet vem du är och vad du säger och vi minns dig.”

För flera år sedan stötte jag på en vänsterextremist i Stockholm som delade ut klistermärken med texten ”Stalin lever mitt ibland oss”. Då skrattade jag högt åt honom, men idag har skrattet fastnat i halsen.

När jag noterar hur människor i dagens Sverige ängsligt ser sig över axeln när någon frispråkigt kritiserar feminismen inser jag att vi står inför en överhängande fara och drar mig till minnes den fantastiske ryske poeten Osip Mandelstams ord från tidigt 1930-tal. De kom sedermera att bli skickelsedigra för honom.

Vi lever som om landet inte fanns.
På tio stegs håll hörs inga samtal.

Några källor:

Åtskilligt har skrivits om stalintiden och sista ordet är knappast sagt än. Den som vill få sig en uppfattning om hur Stalin hanterade ideologiska frågor kan rekommenderas hans egna tal:

Stalin, Josef: ”Leninismens problem”, Förlaget för litteratur på främmande språk, Moskva 1952.

Texterna är fullkomligt nonsens och därför stundom riktigt underhållande. Det är dock uppenbart att texterna inte alls fungerar som praktiskt rättesnöre för hur man leder en supermakt, utan deras syfte är att sätta standarden för en obegriplig samhällsdebatt.

För den som är intresserad av en seriös studie av vardagslivet under Stalin rekommenderar jag

Fitzpatrick, Sheila: ”Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s”, Oxford University Press 1999

En fin fallstudie över pragmatismen under Stalin är:

Samuelson, Lennart ”Tankograd. Den ryska hemmafrontens dolda historia 1917-1953”, SNS förlag 2007.

Som referens till svensk samtidsdebatt fungerar Pressbyrån utmärkt, nästan vilken dagstidning som helst (förutom KD-närstående Världen idag).

Kommentarer

Var Stalin kommunist? — 34 kommentarer

 1. Stalin var bolsjevik. Som får kallas vara en socialistisk kamporganisation. Han skilde sig inte särskilt mycket från Lenin ideologiskt såvitt jag förstår. Eller ens i praktiken. Naturligtvis blir man pragmatiker när man löser praktiska problem?

  Ända in på trettiotalet hade ledarna låga löner (Tror de inte fick vara högre än den högsta industriarbetarlönen) och, jämfört med ledare i andra länder, väldigt beskedliga bostäder. Den här sortens konstigheter måste ändå ses som utslag för ideologi? Frågan är komplicerad och lånar sig nog inte så gärna till den här sortens jämförelser.

  Jag håller ju med dig i poängen. men är tveksam till ett av de retoriska verktyg du använder. Och dessutom, socialism slutar normalt i massmord. Så tråkigt att försöka fjärma en av socialismens många massmördare från socialismen?

 2. Alltså, socialismens grundide är att tvinga människor med våld snarare än att låta dem ingå frivilliga avtal med varandra.
  Dessutom, socialismens grundkrav som enligt socialisterna legitimerar oändliga mängder våld, är jämlikhet. Jämlikhet är omöjlig. Alltså kan socialisterna alltid legitimera mer våld. Och så går det som det går.

 3. ”Under rättegångar har högläsning ur kioskromaner fungerat som vittnesutsagor”, när då?

 4. @ Dolf

  Romanen ”Spökflickan” under ”fallet Ulf”. Målsäganden, dottern, hade instruerats av ”sakkunnig” terapeut att memorera innehållet, vilket sedan återgavs nästan ordagrant i rättssalen. Att så var fallet tycks ha varit känt redan då, och påtalades även i överklagan, men som sagt det hade ”det självupplevdas prägel”

 5. @ Martin

  Stalin var en usel ideolog. Han var en gatusmart kriminell som råkade haka på socialismen, som sedermera blev det perfekta verktyget för makt. I princip fungerade han dock som vilket maffiaboss som helst. Därmed inte sagt att jag skulle urskulda socialismen, för det var ju den som gladeligen släppte fram en sådan karaktär.

  Om jämförelser kan jag säga att jag givetvis är medveten om att man i Sverige inte mördar folk på löpande band. Hur som helst lyckades dock en svårt kriminell karaktär som Göran Lindberg alias Kapten Klänning bli såväl polischef i Uppsala som rektor för polisakademien, allt genom sitt feministiska engagemang. Litar du på en myndighet med våldsmonopol som leds av en brottsling (och det var ju inte så att han bara snattade ur fikakassan)?

  Inte minst den här historien fick mig att öppna ögonen för att vi kan befinna oss på det sluttande planet. En annan viktig fråga var att Reinfeldt konstaterade att SD-anhängare får finna sig i att bli misshandlade av något slags politisk milis p.g.a. sitt politiska engagemang. Gäller alltså lagen längre fullt ut?

  För egen del finner jag blotta existensen av politisk milis kuslig – idag dessutom med indirekta kopplingar till sittande regering. Att samhället inte reagerar är ett tecken ont som något.

 6. Om socialism är så bra som socialister påstår varför måste man då tillgripa våld för att införa den och tillgripa våld mot medborgarna för att det socialistiska styret ska kunna fortgå.

 7. En liten språklig rättelse: ”bär det självupplevdas prägel” är väl frasen som överanvänds i domar.

 8. @ Maria

  Just precis, tack för rättelsen. Och det är den frasen som skickar folk i fängelse i flera år utan att någon skuld kunnat bevisas. Man diskuterar i Sverige på fullaste allvar att andelen som döms ska vara si eller så hög, alltså ett slags godtyckligt uttag av fångar i stället för att diskutera premisserna för själva skulden. Stalin skulle nog ha skrockat förnöjt.

 9. @Martin

  ’Alltså, socialismens grundide är att tvinga människor med våld snarare än att låta dem ingå frivilliga avtal med varandra.’
  Nä, socialismen är fria producenters fria association. Att folk som kallar sig socialister har begåt folkemord är en av 1900 tallets stora katastrofer för menneskeheten, men ändrer inte på det. Men såklart måste det gi tanker om projektets feasibility. Dessa omtanker bör självklart också omfatta regimer i kapitalistiske lande som har en längere och tämligen konsekvent historie med folkemord och militär aggression.

  ’Stalin var bolsjevik.’
  Det var där hans karrier började. Den sluttade med at han mördade hele den
  bolsjevikkarne centrakommite från revolutionen, bortset från sig själva och Alexandra Kollantai som blev ambassadör i Stockholm. Att han som total dilletant banade vägen for Hitlers invasion av Sovjet och Hitlers folkmord där vid att myrde alla den röda armeens ledara nogra år för juni 1941 måsta han också ta på sin kappa.

  Om man skal se på genusaspekten här kan det nävnes att bolsjevikkarne
  legaliserade abort efter revolutionen. Tjugo år senare när Stalin sat säkert på generalsekretärposten blev det åter förbjuden.

  Håper på överbärenhet med mit svenska. Stolar inte på Google translate.

 10. Vad många glömmer med Stalin var att han rent praktiskt inte behövde vara något nytt alls. Det var inte Stalin som konstruerade det sovjetiska kommunistsamhället det var Lenin som gjorde det. Allt Stalin behövde göra var se till att inget motstånd fanns, varken inre eller yttre och eftersom det var han som hade chefat över Lenins polis så var det inget större bekymmer att lyckas med den saken. Utrensningarna av rivaler om makten började praktiskt taget på en gång vid Lenins död. På detta följde de sedvanliga mänskliga katastroferna orsakade av ideologisk pseudovetenskap. Den värsta av dem – svältkatastrofen Holodomor i Ukraina 1933 – kan ha orsakat fler dödsfall än nazisternas förintelse.

 11. @Klavs Hansen:
  Om socialismen inte grundade sig på våld så skulle den inte vara socialism. Då skulle den vara värdeneutral marknadsekonomi.

  Socialism har en mycket stark tendens att sluta i massmord. Det ligger i ideologins natur.

  För övrigt har jag ungefär samma uppfattning om Stalin som Eriks kommentar berättar.

 12. @Rick:
  Stalin var en av de mest belästa politiska ledare som existerat. Och han var extremt intelligent. Och noggrannt ideologiskt påläst. ”gatusmart kriminell” är helt enkelt en dålig beskrivning.

 13. @ Martin

  Stalin var smart, javisst, men det har också många andra kriminella ledare varit. Knipslug, bakslug och med en rejäl dos paranoia.

  Men beläst var han inte. Han skrev som en kråka och läste aldrig mer än nödvändigt. Han var en handlingens man, kort och gott.

  Eftersom Stalins språkbehandling var på så låg nivå ställde det till det för många som gärna hade uttryckt sig mer belevat, men som var livrädda för att bli beskyllda för att försöka överträffa Stalin.

 14. @Martin:

  ”Stalin var en av de mest belästa politiska ledare som existerat. Och han var extremt intelligent. Och noggrannt ideologiskt påläst. ”gatusmart kriminell” är helt enkelt en dålig beskrivning.”

  Skall detta föreställa ett dåligt skämt? Stalins grundutbildning var som präst. Någon avancerad utbildning hade han inte och riktiga akademiker på vänsterkanten har slagit knut på sig själva i försök att få Stalins och andra socialistiska ledares tolkningar av Marx att framstå som intellektuella texter, ett arbete som har komplicerats av det faktum att Karl Marx aldrig skrev klart vissa texter. För exempel på detta se hur ekonomen och tidigare revolutionären Judith Shapiro kommenterar ämnet (1.00.10)

  ”Because Marx did not publish chapter 13 of volume 3, Engels did. It took him 11 years going over Marx notes to make sense of it”

 15. Spelar ingen roll om stalin var hit eller dit, ALLA länder som provat på olika former av kommunismen har ALLA slutat på samma katastrofala sätt, oavsett ledare. Sovjet, DDR, Rumänien, Kambodja, Nordkorea. Samtliga slutar förr eller senare i förtryck, svält, arbetsläger, massdöd.

  Feminismen/kommunismen som breder ut sig i sverige är inget undantag.

 16. @Rick: Du kanske borde läsa på om Stalin innan du använder honom i dina exempel?

  Stalins poesi:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin's_poetry
  Was Stalin a voracious reader:
  https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090329112459AAbMmFN

  Det låter mer som du beskriver Saddam Hussein än som att du beskriver Stalin. George Orwell noterade i uppsatsen om Salvador Dali att människor delar upp sig i de som tycker om Dalis konst och därför anser att han var en bra människa. Och de som anser att Dali var en riktigt motbjudande människa och därför måste ha varit en dålig konstnär. Stalin var en extremt otäck människa. Och intelligent. Och charmig. Och beläst.

 17. @Erik: Jag sa inte att Stalin var ideolog. Där delar jag helt åsikten i din kommentar. Men han läste böcker som få andra. Det är helt enkelt bara fakta? Under hela sin tid så citerade han berömda författare och verk när han höll låda inför sina hejdukar?

  Och vi diskuterar inte Marx så varför postar du länkar om honom i en kommentar till mig? Marxismen attraherar mig överhuvudtaget inte. Ideologin var dessutom rutten redan innan Marx. Rousseaus ideer var lika hemska.

 18. @Martin:

  Jag ber om ursäkt att inledningen på kommentaren till rick blev för hård. Det var inte bra och helt onödigt. Jag vill kunna tycka annorlunda än du utan att jag blir otrevlig.

 19. @Martin:

  ”Jag sa inte att Stalin var ideolog. Där delar jag helt åsikten i din kommentar. Men han läste böcker som få andra. Det är helt enkelt bara fakta? Under hela sin tid så citerade han berömda författare och verk när han höll låda inför sina hejdukar?”

  Du verkar förväxla att läsa saker med att förstå saker. Stalin kunde inte förstå de saker som han läste för de hejdukar som kunde ämnena han läste vågade inte rätta honom när han hade fel. Han växte upp i en bubbla skapad av Lenin där han kunde vara den smartaste inte för att han var smart utan för att han kunde fängsla eller mörda alla som verkade smartare – och inte bara dem – det tycks som om talangfulla människor i allmänhet behövde tona ner sina förmågor för att undvika att överglänsa Stalin.

  Kort sagt i brist på demokrati är personer som framstår som genier ofta idioter som ingen rättat.

  ”Och vi diskuterar inte Marx så varför postar du länkar om honom i en kommentar till mig?”

  För att vi diskuterar Stalin vars ideologi bestod av en kombination av tolkning av Marx och pragmatiskt förkastande av de delar som vid Stalins tid visat sig ha för negativa konsekvenser. Poängen som gjordes var att inte ens Marx själv hade koll på vad han menade. Vare sig du hänvisar till Engels, Lenin eller Stalin så är det samma sak: ”tolkningar”

  ”Ideologin var dessutom rutten redan innan Marx. Rousseaus ideer var lika hemska.”

  Jovisst men det var ju innan Marx blev Marxist som han förespråkade Rousseaus ideer. Som påpekades av Håkan Arvidsson här så har vänstern hoppat steppdans mellan unga marx rousseanism och äldre marx marxism (

  http://genusdebatten.se/ljusets-fiender-del-3-hakan-arvidsson-pa-timbro-seminarie-om-pk-vanstern/

 20. @ Martin

  Det är lugnt. Jag borde själv ha varit tydligare. Min poäng var att om man, som Stalin, när drömmar om att vara den främste förvaltaren av ett visst intellektuellt arv, så kan man inte bygga sina teorier utan en grundlig genomgång av dittills publicerad litteratur inom området.

 21. @Erik:
  Såvitt jag förstår så grundade sig franska revolutionen i mångt och mycket på Rousseaus ideer.

  ”Estimates of those killed in the Vendean conflict – on both sides – range between 117,000 and 450,000, out of a population of around 800,000.”
  http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_the_Vend%C3%A9e
  Dränkningarna i Nantes:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Drownings_at_Nantes

  Alltså, socialismen tycks ha orsakat snarlikt beteende människor emellan, både före och efter Marx.

 22. @Martin:

  ”Alltså, socialismen tycks ha orsakat snarlikt beteende människor emellan, både före och efter Marx.”

  Där tror jag du har misstagit dig på vad argumentet består av. Exempelvis när allierade trupper landsteg i Normandie på dagen D så dog en hel del personer på de båda stridande sidorna men det är inte rikigt det som är poängen när folk påpekar att socialism leder till dödsfall. Hade det handlat om socialism under dagen D hade argumentet inte varit att amerikanska trupper under befälhavaren Eisenhower dödade en stor mängd tyska trupper.

  Vad man hade ifrågasatt om det handlade om socialism var att Eisenhowers trupper avsiktligt sköt på amerikanska soldater.

  Dina exempel är mycket riktigt grymhma våldshandlingar men det är inte dödandet som är utmärkande för socialism. Vad som är utmärkande för socialism är utrensningarna på den egna sidan. I fallet Vendee finns ett utmärkt exempel. En av befälhavarna ”Armand Louis de Gontaut” tog senare avsked. Under ”reign of terror” anklagades han för förrädderi på initiativ av en annan av befälhavarna ”Jean Baptise-Carrier”, dömdes och halshöggs. Även de Gontauts fru avrättades.

  Så fort man hade vunnit revolutionen så började ideologerna att avrätta förespråkarna av andra ideer och inom kort började revolutionärerna att avrätta varandra också. Revolutionens ideer om frihet ersattes av ett förtryck där vapnen inte var riktade primärt mot fienden utan mot personer på den egna sidan som ansågs inte vara renläriga. Vad som följde var totalt Kaos där ingen gick säker. Så småningom föll och avrättades revolutionens kvarvarande starke man ”Robespierre” och då ovan nämnde ”Baptiste-Carrier” hörde till Robespierres falang så blev snart även han välförtjänt anklagad och avrättad.

  Den som slutligen blev revolutionens stora vinnare var ingen av revolutionärerna utan en viss Napoleon Bonaparte.

 23. @Erik: Hur ska man jämföra halshuggningarna under franska revolutionen och ISIS halshuggningar? I Frankrike förekom åtminstone rättegångar, även om det naturligtvis var fråga om skenrättegångar. Förvånansvärt mycket vanligt folk avrättades, alltså inte bara kungligheter, aristokrater och revolutionärer.

 24. @Maria:

  ”Hur ska man jämföra halshuggningarna under franska revolutionen och ISIS halshuggningar?”

  Det är en mycket bra fråga. Det enkla svaret är att det går utmärkt att jämställda halshuggningarna, det är bara att konstatera att på tiden när dödsstraff var vanliga så var halshuggning ett av de mindre grymma sätten som straffet verkställdes med. Fast ISIS genomför såklart inte sina straff på den tiden. ISIS beter sig alltså som folk gjorde på 1790-talet, det är bara det att de gör det 2014 vilket är oerhört mycket mer förkastligt. Men rent praktiskt är det mer humant att halshugga dödsdömda än att exempelvis låta skjuta dem. Det är själva dödsstraffet som är inhumant för vår tid.

  ”I Frankrike förekom åtminstone rättegångar, även om det naturligtvis var fråga om skenrättegångar.”

  Jag har en liknande invändning där. Vad räknades som en riktig rättegång 1790 och vad räknas som en riktig rättegång 2014? Om vi betänker effekten det haft på brottsbekämpning att man kan presentera inspelningar, DNA-bevis och så vidare som fransmännen på 1700-talet såklart inte hade tillgång till så är vad vi menar med rättegång idag något helt annat än på den tiden när man i praktiken fick förlita sig på vittnen samt att ta brottslingen på bar gärning.

  ”Förvånansvärt mycket vanligt folk avrättades, alltså inte bara kungligheter, aristokrater och revolutionärer.”

  Det man skall komma ihåg om den franska revolutionen var att den i praktiken bestod av tre steg. Det första steget var underklassens resning mot adeln påbörjade av stormningen av Bastiljen. Det andra steget var skräckväldet. Det tredje steget var ständiga kupper om makten som tar slut först 1804 i och med att Napoleon kröns till Kejsare. Det är inte vid maktövertagandet som det mesta blodet flyter. Det är vid andra steget som man avrättar folk till höger och vänster för att hålla kvar makten som då delas av flera grupper men där Jacobinerna tycks ha varit mäktigast. Vid tredje steget attackeras och avrättas de ledande Jacobinerna (inklusive Robespierre) varefter vi ser den ena kuppen efter den andra tills Napoleon Bonaparte tar makten.

  Så med andra ord är det utrensningarna efter själva den franska revolutionen som orsakar de flesta dödsfallen. Inte själva revolutionen. Det är därför det dödas så mycket ”vanligt folk”. Det tycks ha funnits en ideologi där man trott att ständiga avrättningar och skräckslagen befolning är en nödvändighet för att republiken skall överleva.

 25. Skillnaden är väl egentligen bara att ni inte tycker att utrensningar av högerregimer är fel. Ni har ideologiska skygglappar som gör att ni glömmer bort utrensningar i t.ex. de liberala regimernas Chile och Argentina eller de kapitalistiska regimerna i t.ex. Iran, Kongo och Uzbekistan, eller för den delen de kristna regimerna i Rwanda och Vietnam osv.
  När folk ni tycker om begår folkmord och massavrättningar så tycker ni inte att det räknas helt enkelt.

 26. @MJ: Fast de liberala/konservativa regimerna utrotar människor när de tar makten och strax efteråt. Jag känner inte till någon sådan regim som har drivit stora utrensningar ett tag efteråt. Det är det här utopiska draget i socialismen som gör att dödandet bara fortsätter och fortsätter och allt förvandlas till politik.

 27. @Martin:

  Om socialismen inte grundade sig på våld så skulle den inte vara socialism. Då skulle den vara värdeneutral marknadsekonomi.

  Socialism har en mycket stark tendens att sluta i massmord. Det ligger i ideologins natur.

  Socialism handlar i grund om att vara solidarisk med andra människor genom att de som har ger lite till de som inte har. Sverige och de flesta andra europeiska statera har implementerat socialism som fungerar utan våld. Din definition av socialism är minst sagt märklig.

 28. @Martin:

  Alltså, socialismens grundide är att tvinga människor med våld snarare än att låta dem ingå frivilliga avtal med varandra.

  Jag får en känsla av att du får all din information från amerikanska republikanska youtubare som också säger att skatt är våld/stöld. Tycker du att USA fungerar bättre än Europa när det kommer till välfärd och människors ställning i samhället?

 29. @Pinjata:
  Skatt är stöld. Och även om staten inte använder knogjärn, så grundar sig dess skatteindrivning på dess våldsmonopol.

 30. @MJ:

  ”Skillnaden är väl egentligen bara att ni inte tycker att utrensningar av högerregimer är fel.”

  Nej, skillnaden är att ”högerregimer” (vad det nu definieras som) inte brukar splittras i mindre grupper som börjar ha ihjäl VARANDRA över ideologisk renhet. De som är mest skyldiga till den sortens beteende är i tur och ordning (och faktiskt även kronologiskt) 1. Kyrkan 2. Socialismen 3. Kulturalismen***

  ”Ni har ideologiska skygglappar som gör att ni glömmer bort utrensningar i t.ex. de liberala regimernas Chile och Argentina”

  Nej, det är du som förväxlar att rensa ut de som anses vara fiender från krig med om liberaler skulle börja mörda andra liberaler över vad som är den riktiga och rena liberalismen. Socialister mördar inte främst liberaler, de mördar främst andra socialister. PK handlar inte främst om att få högerpersoner att lyda det handlar om att tvinga mindre rena vänsterpersoner att rätta sig efter de mest radikala delarna av vänstern.

  ”eller de kapitalistiska regimerna i t.ex. Iran, Kongo och Uzbekistan”

  Ingen har låtsats att alla länder som använder en viss ideologi är lika lyckade exempel. Kritiken mot socialism bygger inte på misslyckade exempel utan på de länder som framhållits som LYCKADE exempel. I den senaste upplagan av den politiskt inkorrekta boken om socialism finns exakt ETT lyckat socialistiskt exempel i världen: Sverige

  Iran är vidare ett osedvanligt dåligt exempel då Iran kapade banden med västvärlden och blev rojalistisk enpartistat 1975 med anledning av energikrisen 1973. Värt att nämnas är dock att Iran innan dess aspirerade på tvåpartisystem efter USA:s modell.

  Kongo är ett vansinnigt dåligt exempel eftersom namnet inte säger varken vilket land eller vilken regering som åsyftas och redan på tidigt 60-tal fanns det minst fyra olika regeringar i Kongo. Det kan det vara bra att komma ihåg vilket land som 1962 hade General Gunnar Göransson och hans trupper på plats för att förhindra totalt kaos, nämligen Sverige vars förluster var ett 40-tal sårade och inte mindre än 19 dödade. Det är lätt att säga Sverige inte varit i krig på flera hundra år när vi kallar våra krigsoperationer i andra länder för ”FN-ärenden”
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Swedish_military_during_the_Congo_Crises_1961.jpg

  Uzbekistan var en del av forna Sovjetunionen till 1991 så det exemplet håller inte ens för en första granskning.

  ”eller för den delen de kristna regimerna i Rwanda och Vietnam osv.”

  Rena dumheter. Det finns inga ”kristna regimer” i modern tid. Kristendom är ingen politisk ideologi. Historiskt skulle ”kristen regim” betyda vad än som kungamakten beslutar eftersom enligt kristen tro kungens makt var given av gud. Folkmordet i Rwanda var precis som Massmorden i forna Jugoslavien helt och hållet Kulturalistiskt motiverade mord***

  ”När folk ni tycker om begår folkmord och massavrättningar så tycker ni inte att det räknas helt enkelt.”

  Men jag har ju redan svarat på det där. Så här lyder argumentet (exempel, Dagen D, de allierades landstigning i Normandie, Frankrike): ”Vad man hade ifrågasatt om det handlade om socialism var att Eisenhowers trupper avsiktligt sköt på amerikanska soldater.”

  Det folk gör skillnad på är att förtrycka och döda fiender VS att förtrycka och döda vänner som är på samma sida men tycker lite annorlunda.

 31. ”Jag får en känsla av att du får all din information från amerikanska republikanska youtubare som också säger att skatt är våld/stöld.”
  Pröva att inte betala den skatt staten kräver. Och sedan försvara din egendom från statens utsända när de kommer för att ta den ifrån dig? Att skatt är våld är helt enkelt fakta. Du kan tycka om eller inte tycka om detta våld. Men att påstå att det inte är våld är helt enkelt en dålig analys.

  ”Tycker du att USA fungerar bättre än Europa när det kommer till välfärd och människors ställning i samhället?”
  Socialism=tvång istället för frivilliga avtal. Du kan hävda att detta är nödvändigt. Eller önskvärt. Eller överlägset. Men det är fortfarande sant oavsett vad du tycker om det.

  Dessutom, samhällsmodellerna är så uppblandade nu att du inte kan sätta USA mot Europa.

  Dessutom, går det ens att jämföra USA med Europeiska nationalstater? Nationalstaten i sverige har visserligen avvecklats. Men det kommer bara tydliggöra att den europeiska nationalstaten var en helt annan samhällsmodell än USAs kolonistat. När vår nationalstat har avvecklats kommer vi inte att bli USA, vi kommer bli någonting annat. Alla jämförelser mellan Europa och USA haltar.

 32. @Pinjata:
  ”Socialism handlar i grund om att vara solidarisk med andra människor genom att de som har ger lite till de som inte har.”

  Då borde socialister vara de som ger mest välgörenhet och förordar den fria marknaden. Om det var solidaritet alltså. Istället är socialister som är minst solidariska med sina egna pengar och alltid talar för att pengar skall omfördelas med tvång och våld istället för med solidaritet.

  ”Sverige och de flesta andra europeiska statera har implementerat socialism som fungerar utan våld.”
  Nej?