Om kvotering – Vetenskapsgrund eller vetenskap på grund?
avatar

Superfeministen som brukar kommentera här har efterfrågat ett bemötande av rapporten ”Kvotering – En nödvändighet” från bloggen Vetenskapsgrund/ Marielle: Perspektiv”. Som de flesta andra rapporter på ämnet kvotering innehåller den ett antal grova felslut vilket gör den krånglig att besvara. Istället för att svara direkt på påståendena så måste jag identifiera felsluten där de uppkommer och visa hur de påverkar resonemangen.

Kvotering [1]; som i positiv särbehandling [2] gentemot det underrepresenterade könet (oavsett om det gäller män eller kvinnor) borde vara en självklarhet. Kvinnor har i medel bättre betyg än män då de går ut grundskolan [3]. Kvinnor vidareutbildar sig också i högre grad än män på högskolenivå [4]. De är alltså minst lika kompetenta som män. Så varför finns det så få kvinnor i höga positioner?

Dags att börja träna inför titeln ”Årets folkbildare”. När hon jämför män och kvinnors grundskolebetyg och högskoleutbildningar så hänvisar hon till medelvärden/ genomsnitt Kvinnor beskrivs som genomsnittligt minst lika kompetenta som män. Sedan frågar hon plötsligt varför det då finns så få kvinnor i höga positioner?

Årets folkbildare svararHöga positioner bestäms inte av medelvärden

Att rekrytera ur halva talangpoolen Om man ser till kompetens verkar det väldigt dumt att utesluta halva befolkningen – och att dessutom utesluta den mest välutbildade

Enbart i detta korta citat finns två uttalade felaktigheter och minst en outtalad. Jag tar dem i tur och ordning.

1. Fel om genomsnitt

Den första felaktigheten är en upprepning av feltänket kring medelvärden /genomsnitt. För enkelhetens skull låt mig visuellt presentera hur medelvärden fungerar. Här kommer två grupper som har exakt samma medelvärde. Vi kan kalla dem gnuttar och snuttar (Varje siffra motsvarar 10.000 personer så det är totalt en stad med 100.000 invånare som vi kan kalla Gnuttköping. Så här fördelade sig begåvningen i Gnuttköpings begåvningstest.

Gnuttarnas sammansättning: 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 8, 9 = 5 i medelvärde

Snuttarnas sammansättning: 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 8, 8 = 5 i medelvärde

De bägge grupperna har vid jämförelse mycket små skillnader. De högsta positionerna kommer dock sannolikt att domineras av gnuttar då de 10.000 invånarna med högsta poäng alla är gnuttar. En annan sannolikhet i denna population är att fängelserna kommer att domineras av gnuttar. De 10.000 sämst begåvade är nämligen också gnuttar och där brukar de grövsta brotten begås.

2. Fel om kompetens

Den andra felaktigheten är hänvisningen till Talangpool som ”kompetens”. Talang och kompetens är inte samma sak. Talang är saker man under vissa förutsättningar kan bli bra på, inte saker som man automatiskt blir bra på bara genom att födas. När vi pratar om höga positioner så utgår man inte från talangpoolen utan från kompetenspoolen. I sin beskrivning verkar hon tro att kompetens bara bedöms på kriterierna utbildning och talang.

Därmed glömmer hon bort att kompetens även i mycket hög grad påverkas av saker som träning, erfarenhet och sist men inte minst svårighetsgrad. Varken talang eller utbildning är i sig indikationer på att man tillhör de bästa på någonting. Exempelvis fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic föddes med talang, utbildades av svenska Malmö FF, spelade i holländska Ajax, tränades upp av italienska Juventus och nådde sin fulla kompetens genom erfarenhet av spel på högsta svårighetsgrad i de italienska och spanska ligorna.

3A. Fel om utbildning

I Sverige finns det idag fler VD:ar som heter Johan än vad det finns VD:ar som är kvinnor. Det är inte rimligt att det finns så otroligt få kvinnor med rätt kompetens för chefsjobb, med tanke på att det under lång tid varit så att kvinnor utbildar sig i högre grad och därtill klarar studierna i större utsträckning än män.[6]

Den tredje felaktigheten är hur hon menar att utbildning i genomsnitt visar hur VD-jobb rimligen bör fördela sig. I själva verket så måste man utbilda sig i rätt ämnen om man vill bli VD, alternativt starta eget företag. Hur män och kvinnor i genomsnitt fördelar sig över alla skolämnen är irrelevant för VD-poster. Det viktiga för fördelning av chefer i Sverige är hur könsfördelningen ser ut hos yrkesgrupper som civilingenjörer och civilekonomer.

En anledning till varför vi i nuläget har så få kvinnor i styrelser kan vara bristen på kvinnliga förebilder. En studie [8] undersökte effekten av att kvotera in kvinnliga politiska ledare till indiska byar.

Susan Pinker visar i ”The sexual paradox – Men, Women and the real gender gap” att kvinnors högre ambitioner i sämre utvecklade länder som Indien är direkt kopplade till de behov som skapas av fattigdom där. Ett faktum som även togs upp av det norska TV-programmet Hjernevask – Könsparadoxen

I rikare friare västländer som Sverige och USA blir färre kvinnor ingenjörer eftersom de i högre grad kan välja vad de trivs bäst med. Studier på specifika yrken bekräftar att högutbildade kvinnor som kunde ha valt de yrkena oftare än högutbildade män väljer andra branscher se artikeln i Boston Globe: ”The freedom to say no”

When it comes to certain math- and science-related jobs, substantial numbers of women – highly qualified for the work – stay out of those careers because they would simply rather do something else.

3B. Fel om ”många år”

Som följd av det felaktiga antagandet att det viktiga är utbildningsgrad och inte vad man är utbildad inom (Civilingenjörer och Handelsekonomer utgjorde i själva verket 81,7% av styrelserna på stockholmsbörsens största företag)  så kommer även det felaktiga antagandet att kvinnors utbildningsgrad borde ge utslag på ledande poster i näringslivet idag. Vilket kan ses i följande citat:

Det finns fler unga kvinnor än män med hög utbildning i dag. Statistiskt fortsätter nämligen mer än hälften av tjejerna med högre studier, men bara var tredje kille. Och skillnaden blir ännu större i slutänden av studierna. Där är tjejerna i majoritet (64 procent) av dem som tar examen. Så har det sett ut i många år nu, ändå avspeglar det sig inte i arbetslivet.”[5]

Hur många år tror hon egentligen det brukar ta att nå ledande positioner i näringslivet? Vid en genomgång av en Chalmersingenjör så visade det sig att männen i styrelserna på OMX Stockholm30 i medel var 58,53 år gamla medan kvinnorna var 53,33 år. Samma genomgång konstaterade att dagens företagsledare hade tagit examen under åren 1977-90. Gällande påståendet att kvinnor länge har varit majoritet på högskolan konstateras:

Från 77 till 90 utbildades det 29 263 Civilingenjörer i Sverige vara av 14% kvinnor (I OMXS30 var 13.3% av ingenjörerna kvinnor) Från 77 till 90 utbildades det 2959 studenter vid Handelshögskolan varav 31.4% kvinnor

Det är alltså nonsens att kvinnor i många skulle ha varit högutbildad majoritet. Kvinnor har långe varit majoritet i medel på hela högskolan javisst men det är inte från högskolans genomsnitt som svenska storföretag rekryterar sina styrelser. Inte för att det är från genomsnittet av ekonomer och ingenjörer heller men det är givetvis stor skillnad idag med andelen kvinnor 51% för ekonomer och 30% för ingenjörer jämfört med 1994 när andelen kvinnor bara var 30% för ekonomer och 10% för ingenjörer.

4. Fel om kvinnlig överlägsenhet

Företag med fler kvinnor på chefspositioner går bättre på börsen, en högre andel kvinnor i styrelsen sammanfaller med högre avkastning på kapital och fler kvinnor i styrelser korrelerar till avsevärt lägre risk för konkurs. Det speglar egentligen bara en självklarhet: Kompetensen lyfts i företag där man inte utesluter halva befolkningen från högre positioner.

Årets folkbildare svarar: Att  A och B sammanfaller betyder inte att A orsakar B. Det kan även vara så att B orsakar A.

Exempelvis om gifta män har högre lön än ogifta män så betyder det inte att en mans fru ger honom högre lön. Vad det innebär är att samma egenskaper hos män som ger högre lön gör de männen mer populära hos kvinnor att gifta sig med. I detta fall skulle samma princip innebära att ju mer lönsamt ett företag är ju mer attraktivt är det företaget för kvinnor med önskvärd kompetens och poängen var att kompetenta kvinnor var en bristvara.

Här finns även en självmotsägelse: Om företag inte tar in kompetenta kvinnor så kunde ingen sådan studie göras överhuvudtaget. Först påstås att företagsstyrelser bara rekryterar från halva talangpoolen (män). Sedan hävdas att det finns företagsstyrelser som det går bra för som har rekryterat kvinnor, vilket framställs som bevis för att kvinnor är bättre än män på styerelsearbete. Men i själva verket så negererar det förstnämnda argumentet det sistnämnda. Kvinnors högre genomsnittliga standard i studien förklaras ju av att företagen inte tog in fler kvinnor.

5. Fel om erfarenheter om kvotering

En annan dyster prognos gick ut på att kompetensen skulle försämras. Verkligheten pekar åt motsatt håll. De kvinnor som rekryterades hade så hög utbildning i förhållande till männen att nivån höjdes över hela linjen och standarden höjdes hos både kvinnor och män.

Denna text om Norge har flera felaktigheter. 1) Som påpekats ovan är utbildning och kompetens inte samma sak. Hos de norska styrelsemännen hade 70% chefskompetens. Hos de norska styrelsekvinnorna hade bara 30% chefskompetens. 2) Vidare så fanns det så få kompetenta kvinnor att samma kvinnor kallade ”guldkjolar” sattes i mängder av olika styrelser. 3) Slutligen så räckte inte de norska kvinnorna till utan norska företag tvingades rekrytera kvinnor bland annat från Sverige. Se Timbros rapport om kvotering.

I en rapport från Catalyst, en internationell organisation för främjande av kvinnor i näringslivet, framgår att fler kvinnor i styrelserna efter hand också leder till fler kvinnor på ledningsnivå. 

Raka motsatsen till vad de påstår hände i Norge. Kvinnor som var på väg till chefspositioner lade ner sina karriärer eftersom de lockades mer av att sitta i styrelser. De behövde ingen chefskompetens eller särskild erfarenhet och var därför i medel åtta år yngre än de manliga styrelsemedlemmarna. Jobbet innebar ingen konkurrens och inga utmaningar att tala om för det fanns inga ersättare till kvinnorna. Hur blev åtta års mindre erfarenhet av chefsjobb i näringslivet på högsta nivå ”högre” kompetens nu igen?

6. Fel om ledarskap

Vissa verkar slänga in ordet kompetens hur som helst. Här är ett typiskt exempel på hur akademiska studier kan definiera kompetens på sätt som är direkt missvisande.

Att kvotering leder till ökad kompetens stöds av en studie [17] från 2014 på partigrupper.

Vad var det som kallades ”kompetens” nu igen? Jo det var saker som varken hade att göra med det specifika arbetet eller sade något om träning eller erfarenhet. Istället så gick författarna [som inkluderar] Johanna Rickne & Olle Folke på sådana saker de själva hade valt ut som utbildningsnivå (oavsett utbildning) och ledarskapstester från det militära.

Våra omfattande data ger oss möjlighet att mäta kompetens på ett flertal olika sätt, exempelvis i form av politikerns utbildningsnivå och för männen även genom deras resultat på den militära mönstringens IQ och ledarskapstester.

Rättning 12/6: Detta är författarnas diskussion om hur kompetens kan mätas. Olle Folke har poängterat att de däremot inte använder utbildning för att mäta kompetens i själva rapporten. Förtydligande: Observera att texten under denna punkt inte gäller själva rapporten utan en uppfattning av alla rapporter av denna typ tillsammans.

Det framstår allt mer som om personer bakom denna sorts studier har en gynocentrisk agenda där de förkastar alla former av kompetens som inte gynnar kvinnor. Sannolikheten att de tycker något är viktigt verkar närmast uteslutande sammanfalla med huruvida kvinnor gynnas av det. I stort sett alla deras urval kan bedömas på basis av det kriteriet. För tydlighetens skull här är en lista på faktorer som man brukar strunta i för att kunna göra påståendet att kvinnor har högre kompetens än män.

* Pojkars utvecklingstakt

* Nationella prov (pojkar bättre på prov än betyg)

* PISA-tester (pojkar bättre på PISA än nationella prov)

* Högskoleprovet (män bättre än kvinnor)

* Vilka ämnen man faktiskt är utbildad inom

* Arbetsträning (dem som arbetat sig upp)

* Arbetserfarenhet (dem som har jobbat längre)

* Andel företagande (ägarna sitter ofta i styrelsen)

* Existerande framgångsrikt ledarskap (Obama m. fl.)

Ju längre den här listan på ignorerade kompetensfaktorer blir, ju mer bör diskussionen handla om författarnas kompetens är tillräcklig för uppgiften eller om de helt enkelt inte är starka nog att stå emot den massiva pressen att falla för dagens populära trend att smutskasta män. En trend vi tydligt kan se i reklambranschen.

Avslutning: Manshat och skräpvetenskap

Egentligen borde enbart mängden felaktigheter som jag påvisat få människor att stanna upp och fundera: Vad detta är för helgalet ämne? Hur kommer det sig så många utbildade människor gång på gång säger så ogenomtänkta och uppenbart felaktiga saker? Vi talar om personer som skall föreställa akademiker men som varken verkar känna till vad som kan utläsas av ett medelvärde eller förstår varför hårdare selekterade och därmed mindre gruppers medel kan förväntas vara högre.

Är de sexistiska manshatare? Eller egoistiska karriärister? Eller så korkade att deras vetenskapliga missar är på riktigt? Eller bara konflikträdda fegisar? Eller är de kanske bara opportunister som har upptäckt att den enkla vägen till många kvinnors hjärta är att smutskasta män? Är de kanske – någon sade på twitter – Liggfeminister? De här frågorna får vi dock ta upp i ett framtida inlägg.

Kommentarer

Om kvotering – Vetenskapsgrund eller vetenskap på grund? — 82 kommentarer

 1. ”Eller är de kanske bara opportunister som har upptäckt att den enkla vägen till många kvinnors hjärta är att smutskasta män?”

  På samma sätt som du ignorerar sexism och diskriminering för att du vill bli påsatt av Jeremy Clarkson?

  På samma sätt som jag är emot homofobi för att jag vill att en tacksam bög ska ge mig en gratis styling?

  Alla människor är inte så… enkla. Sedan funkar det aldrig att vara vit riddare, eftersom man inte får pluspoäng för att göra/vara något som borde vara obligatoriskt.

  Och varför är ingenjörer att jämställa med ekonomer när det gäller företagsledning? Jag vet att vita högermän har bånge för ingenjörer och ingenjörskonst, men med tanke på hur många av de som blir libertarianer, evopsykbesatta sexister eller klimatförnekare är de knappast några upplysta individer.

 2. @Axel Edgren:

  ”Och varför är ingenjörer att jämställa med ekonomer när det gäller företagsledning?”

  Stockholmsbörsens storföretag är i högre grad industrier IT och teknikföretag än banker och det underlättar vid chefande om man har intresse för och en susning om företagets verksamhet. En annan orsak är att ägarna som byggde företaget brukar sätta sig själva i styrelsen.

 3. Eminent Mr. Erik.

  Återigen blixtbelyser du klart och tydligt – varför och att – det alltjämt tyvärr är groteskt primitiv apstadievarning på de könshatande kollektivisternas vetenskapliga kompetens. I den faktiska realiteten.

 4. @Erik: ”Stockholmsbörsens storföretag är i högre grad industrier IT och teknikföretag än banker”

  Har större företag fler platser i styrelsen? Det är ju alla företagen man ska se till.

 5. Ska man se till alla företag (AB och kanske i viss mån EkFör, då de måste ha en styrelse) så är väl en styrelsepost inte speciellt intressant, varken ur ekononimiskt eller ”makt”-perspektiv.
  Jag satt i styrelsen för ett AB som jag själv var med och grundade, som hade 23 anställda och omsatte runt 30 MSEK/år. Styrelsearvode var sushi från Kungshallen och bensinpengar. Fruktansvärt oglassigt, och styrelsearbetet gjordes på kvällstid efter ordinarie jobb ute hos kund. Tror få människor annat än vi som grundade bolaget var intresserade av sånt arbete. Det finns förmodligen tiotusentals små AB med en anställd, som samtidigt är grundare, och som tar med sin fru som styrelseledamot för att överhuvudtaget få ihop en minimal styrelse.

 6. @Axel Edgren:

  ”Det är ju alla företagen man ska se till.”

  Inte enligt jämställdhetsstatistiken. Det står tydligt att det är börsföretagen de räknar, inte alla företag. Syftet som de har är ju att öka kvinnors makt och då är det bara storföretagen som man räknar med. Här är ett par exampel.

  ”Däremot dominerar männen stort i ledningen för börsföretag.”

  http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0001/2012K01/LE0001_2012K01_TI_07_A05TI1201.pdf

  Sedan har vi enkätundersökningen ”Kvinnor i näringslivet 2013”

  ”Enkätundersökningen riktade sig till företag med 200 eller fler anställda”

  http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013A01_BR_LE0201BR1301.pdf

 7. @Axel Edgren: Feminister brukar inte kolla på alla aktiebolag. Bara på de största. Den stora majoriteten aktiebolag har bara en person i styrelsen och en suppleant. Finns ett par hundratusen aktiebolag i Sverige. Hade kvinnor startat betydligt fler aktiebolag hade andelen kvinnor i styrelsen ökat ofantligt.

 8. Fin argumentation, Erik.

  Det har länge irriterat mig att så många insisterar på att VD per automatik är något fint. Detta vittnar bara om en total glappkontakt med verkligheten. Precis som Magnus konstaterar så är merparten av VD:n grundare och ofta den enda som jobbar på företaget, så när någon feministisk Einstein kommit fram till att det finns fler VD:ar med namnet Johan än det finns kvinnliga VD:ar, så tyder det bara på att kvinnor inte gitter grunda företag.

 9. @Axel Edgren:
  Och varför är ingenjörer att jämställa med ekonomer när det gäller företagsledning?

  Därför att Sverige är ett industriellt land med ett antal företag som sysslar med teknik. Jag skulle snarare vilja fråga vad fan vi behöver så många ekonomer till.

  Jag vet att vita högermän har bånge för ingenjörer och ingenjörskonst, men med tanke på hur många av de som blir libertarianer, evopsykbesatta sexister eller klimatförnekare är de knappast några upplysta individer.

  Jag börjar allvarligt fundera på hur långt vänstern har fallit när jag läser detta. Har man läst någon marxism inser man att grunden i marxismen är materialismen/industrialismen, en industrialism som kräver ingenjörskunnande. Det är ingenjörskunnande som gör att vi har den infrastruktur vi har idag och det är ingenjörskunnande som kommer krävas för att lösa framtidens utmaningar.

  Fast jag får ju erkänna att det var något nytt att förknippa de klassiska vetenskaperna med sexism och klimatförnekare. Särskilt att Alex kallar något förnekare visar bara hur lite Alex kan om vetenskapsteori. En snabb kurs: att prova och utmana hypoteser är grunden i all vetenskap.

 10. Tack Erik för att du orkar. Detta är den fråga som gör mig mest beklämd av alla i jämställdhetsdebatten. Det verkar inte spela någon roll om man hänvisar till fakta och förnuft, som du gör här, eller om man försöker diskutera denna fråga på en principiell, moralisk nivå – är det rätt att diskriminera på individnivå bara för att hen tillhör majoritetskönet? Vilket ju ofrånkomligen blir konsekvensen av kvotering. De flesta kvinnor jag känner, inom kulturbranschen i vid mening, är för kvotering. De upplever sig som diskriminerade, fast de bjuds upp och bjuds in i mycket högre utsträckning än någon av mina manliga vänner i samma branscher. Eller så är de så förslagna att de bara låtsas som om de är diskriminerade. Jag vet inte vad som gör mig mest bekymrad. Men det går liksom inte att avvisa följande blogginlägg från konsulenterna på Filminstitutet:
  http://kortfilmsbloggen.wordpress.com/2014/05/23/7030-aint-good-enough/
  Kvinnor inkommer alltså med ungefär 30% av ansökningarna till filmstöd, men är enligt filmavtalet reserverade 50% av produktionsmedlen. Vilket kön är alltså diskriminerat i denna fråga?

 11. @Erik: Börsföretag och företag med >200 anställda är inte samma sak.

  Jag jobbar på ett företag med 200 anställda, de har inga planer på att gå in på börsen (=sprida ägandet). Förra arbetsgivaren hade 1500 anställda och omsatte runt 2 miljader, men ej på börsen. Den så utskällde Jens Spendrup och det familjeföretag han driver, Grängesbergs Bryggerier AB, finns inte på börsen, de avregistrerade sig 2001. Jonsson-koncernen är långt större än Grängesbryggarn, de finns inte på börsen.

  Majoriteten av alla AB är pyttesmå, med 0-5 anställda. Med tanke på att kapitalinsatsen är 50 000 (sänktes från 100 000 för några år sedan) kan ju nästan vem som helst starta ett AB.

 12. Satt och tänkte lite på allt detta och undrade till slut:
  Finns det feminister som driver/startat företag?

 13. @Erik
  ”1.Fel om genomsnitt”: Jag funderar på om kvinnor utbildar sig mera så krävs ju högskoleutbildning i högre utsträckning i typiska vanliga kvinnoyrken (som hon valt själv) medan männen fortfarande inte behöver den för typiska manliga (som han valt själv) och dessutom mera välbetalda yrken. Dörrarna är ju dock vidöppna för kvinnor att mocka skit i rör istället för att torka direkt ur röven.

  ”3B. Fel om ”många år””: Ojdå, genomsnittsmannen i dagens styrelser utexaminerades alltså runt 1980. Då hade väl inte kvinnor ens full arbetsrätt?

 14. Jag förstår vad du försöker säga, men ser inte att du i första stycket förklarar skillnaden mellan ”Genomsnitt” och ”Medelvärde”. Jag är faktiskt inte själv säker på att det är någon skillnad. Är det?

  Jag föredrar den exaktare terminologin ”Väntevärde”, ”Standardavvikelse” och ”Median”.

  I övrigt en bra sammanställning.

 15. @Johan:

  ”Jag är faktiskt inte själv säker på att det är någon skillnad. Är det?”

  Nej genomsnitt och medelvärde är samma sak. Vad jag förklarade var hur medelvärdet säger ingenting om de högsta positionerna.

 16. @Trolletplit/Hobbis:

  Gudrun Schyman var väl delägare i en restaurang i Gamla Stan på 1990-talet. Kapitalistiskt ägande av produktionsmedel alltså, av den gamla bag-in-box marxisten. Det går väl iofs. blixtsnabbt att kolla om man driver företag på Ratsit.se Nån speciell jag ska kolla upp?
  Lite gamla södermalmskärringar med egna produktionsbolag i form av AB där de anställt sig själva och ingen mer är ganska vanligt. Verksamhetskod ”litterärt arbete”. Gudrun Schyman sitter i styrelsen för Simrishamns kommunala bostadsbolag och nån slags kursgård, och i generationen skrik-, twitter- & bloggfeminister har jag inte hittat nån, och med tanke på deras inkomster så verkar majoriteten ligga strax över socialbidragsnormen.

 17. @Erik:

  Du har förklarat vad spridningsmått är. Det är bra. Jag kan tillägga att vad det gäller löner, så att medianen ligger under medelvärdet (asymetrisk spridning, spridningen är högre bland höga inkomster än bland lägre, och man kan inte ha lägre inkomst än 0). Ju större spridningsmått NERÅT desto högre medianlön, och desto högre spridning uppåt. Det lönar sig alltså för 80% av medlemmarna i en grupp om 20% får det sämre, om man ska uttrycka sig drakoniskt.

 18. @Trolletplit/Hobbis:
  vad jag minns hade Mona Sahlin ett AB tidigare, men det tvingades i likvidation då hon förbrukat mer än halva aktiekapitalet (dvs företaget gick uselt).

 19. @robjoh: ”En snabb kurs: att prova och utmana hypoteser är grunden i all vetenskap.”

  Vilket inga klimatförnekare gör.

 20. @robjoh: ”En snabb kurs: att prova och utmana hypoteser är grunden i all vetenskap.”

  All empirisk vetenskap, om jag får be. Gäller inte för formella vetenskaper!

 21. När det gäller innebörden av termen ”kompetens”: En personalchef (som hade militär bakgrund)som jag utsattes för på en chefsföreläsning för flera årtionden sedan definierade tillhörande begrepp som: produkten av kunskap, vilja och förmåga.

  Faktorerna skall alltså multipliceras med varandra, inte summeras. Om någon av faktorerna är noll, så är kompetensen noll. Ingen enskild faktor kan helt kompensera för de andra. Utbildning enbart är inte kompetens; däremot fungerar relevant utbildning utmärkt i kombination med vilja och förmåga.

 22. @Per-Åke:

  ” definierade tillhörande begrepp som: produkten av kunskap, vilja och förmåga.”

  Finns rätt tydliga likheter och skillnader mellan oss. Han beskrev kunskap och förmåga, jag beskriver vad som skapar kunskap och förmåga. Utbildning enbart är inte kompetens helt rätt, kompetens kan beskrivas som förmågan att praktiskt använda utbildning.

 23. Lyyysande, Erik!

  Att såna här självklarheter ens ska behöva förklaras för vuxna människor.

  Se nu bara till att rätta förväxlingarna av ”de” och ”dem”, sånt sticker i ögonen på en språk-polizei som mig, så höjs värdet på texten som framtida referens i debatter.

 24. Kan vänligen herr kulturmarxisten Edgren förklara för en stackars novis teknikdoktor vad som rimligen åsyftas med det uppenbara invektivet ”klimatförnekare”?

 25. @Chronos:
  Det är förmodligen något som kulturmarxisterna vill kleta på oss också, typ ”Rasist, jämställdist, klimatförnekare”. Allt är sånt som inte är femenistiskt, HBTQ och framförallt VÄNSTER.

  Från en teknikkonsult med 25 år i en bransch med energifrågor

 26. @Axel Edgren:
  Vilket inga klimatförnekare gör.

  Med tanke på ditt veka svar antar jag att du instämmer i att ingenjörskunskap behövs inom vänstern? I och med att du inte nämner något om marxismens materialism.

  När det gäller prov av hypotesen om klimatets koppling till CO2:
  Jag lutar mer åt Bjorn Lomborg hållet, klimatet blir varmare men om vi ska göra något åt det ska det vara kostnadseffektivt för vi har större problem i världen. Jag skulle dock vilja påpeka att de du kallar förnekare prövar hypotesen varje månad som går utan att vi har ökad globaluppvärmning. Vi har nu minst 13 år utan ökande global temperatur, något som ingen modell har förespått. Det är att testa hypotesen, sen kan det finnas andra förklaringar än att hypotesen har fel till temperaturstagnationen. I sådana fall har forskarna nu på sig att förklara varför vi har en temperaturstagnation.

 27. @Chronos:

  ”Klimatförnekare” måste vara det dummaste uttrycket i historien. Finns väl ingen som förnekar att det finns klimat? Eller menar vår rustningsbeklädda ”man” nåt annat?

 28. @Fugen:
  Jag tror att deras stora problem är att ingenjörer har en vana att be om referenser och mätdata om problem. Till skillnad från vad som är dagens marxister vilket verkar ha sitt fokus på känslor.

 29. @robjoh: Ahh, du menar patriarkala härskartekniker som fakta?
  Något som de här personerna tydligt har missat är att sätta sig ner och faktiskt tänka efter. Låter man sig styras av enbart känslor så lär man inte bara springa i cirklar utan även trilla ned i varenda dike man hittar. Ingenjörer må vara fyrkantiga, men vi försöker lösa problem.

  Man måste ha mätningar och referenser för att kunna fatta beslut, inte bara tyckande och tro.

 30. @Erik: Å andra sidan så är vi rätt många civilingenjörer som är trötta på att man måste vara ekonom för att ta sig uppåt i hierarkin. En hel del av problemen i svenskt näringsliv skulle lösa sig om man slutade ha bara bönräknare längst upp.
  Vidare, ett universalargument. Om det är så att kvinnor/tjejer/flickor har högre betyg på grundskola och gymnasium för att de förtjänar det. Då är det väl helt självklart att män har högre lön och högre poster för att de förtjänar dessa.

 31. Hur ser det ut med kvinnor på högskole- och civilingenjörsutbildningarna nuförtiden? Jag har inte så mycket koll efter 2005, själv läste jag på 80-talet så det är jättelänge sedan. Inom kemi var det rätt gott om kvinnor, elektronik hyfsat.

 32. @Magnus:
  ”Gudrun Schyman var väl delägare i en restaurang i Gamla Stan på 1990-talet.” Ja, hon köpte den av en släkting till mig som var den som öppnade restaurangen. Krypin heter den fortfarande och den ligger på Prästgatan. Han sålde den och flyttade till dina trakter (Östergötland) där han driver ett värdshus:
  http://www.gyllenhammarsrestaurant.se/?Startsidan
  Han heter Per Wolgers och är bror till Dan, som dekorerade Krypin med sina alster. Tror inte de är kvar där nu.

 33. @Axel Edgren:

  Sedan funkar det aldrig att vara vit riddare, eftersom man inte får pluspoäng för att göra/vara något som borde vara obligatoriskt.

  Ahh, vad tråkigt! Du menar att feminister minst lika gärna ligger med sexistiska skitstövlar? På vilket sätt menar de att det borde vara obligatoriskt då, om de inte själva föredrar män som är det?

 34. @Magnus: Snittat på KTH är det 30%. IT/Data har ~10%, Kemi/Samhällsbyggnad/Energi och miljö ungefär 50%.
  När jag började på IT hade vi nästan 20% men avhoppet bland tjejer var högre än killar och vi landade nog på strax över 10%.

 35. Aha. Jag är i grunden kemiingenjör, det var nog, med ett blött finger i luften, runt 40% tjejer på den tiden. Handlar mycket om design av processindustri, energieffektivisering, hur man räknar på kemiska processer i jätteskala, lite i stil med ”OK nu har ni testat teorin i provrör, nu gör vi det här i praktisk cisternstorlek”. Elektronik var det rätt tjejtätt på också.
  Matematiktunga områden båda två, men tjejer kanske gillar differentialekvationer, Laplacetransformationer och mixtra med Kalmanfilter…

 36. @Magnus:

  Kalmanfilter har jag stött på två gånger under min utbildning, en gång under en kurs i stokastiska processer och en gång i en projektkurs i finansiell matematik. Då gick jag ändå teknisk matematik.

 37. @Magnus:

  Matematiktunga områden båda två, men tjejer kanske gillar differentialekvationer, Laplacetransformationer och mixtra med Kalmanfilter…

  Jag kan inte tala för andra tjejer, men för mig var det just så. Jag är inte speciellt intresserad av kemikalier, vilket folk gärna tror att ”kemist” betyder. Det är den vackra matten som är tjusningen Smile

 38. @Chronos: ”Kan vänligen herr kulturmarxisten Edgren förklara för en stackars novis teknikdoktor vad som rimligen åsyftas med det uppenbara invektivet ”klimatförnekare”?”

  Alla som använder argumenten här trots att de vet bättre, bara för att de är vänsterhatare/neoliberala fanatiker/statshatare/dilettanter:

  http://www.skepticalscience.com/argument.php

  Varsågod, du är nu mindre ignorant.

 39. @Axel Edgren:
  Alla som använder argumenten här trots att de vet bättre, bara för att de är vänsterhatare/neoliberala fanatiker/statshatare/dilettanter:

  Nej jag är faktiskt inte vänsterhatare, än gång i tiden kallade jag mig till och med marxist. Finns mycket i marxismen som fortfarande styr hur jag värdesätter vilka problem som bör lösas först. Jag är till exempel en stor försvarare av att hjälpa fattiga oavsett kön, ras eller ålder. Enligt allt jag har läst på om global uppvärmning får mig att lägga det problemet rätt långt ner på listan. Jag ser bristen på el-energi, brist på rent vatten och bristsjukdomar pga brist på vitaminer som större problem.

  Trots detta förnekar jag inte att vi har ett klimat, jag har läst tillräckligt med böcker om klimat och mänsklighetens historia för att inse att klimat har varierat rätt mycket i historien.

  Däremot tror jag att jag vet bättre än någon som verkar tro att ingenjörskunskap är onödigt, samtidigt som personen slänger i väg en länk till någon annans argument. Argument som har skapats genom ingenjörskunskap, och detta säger jag trots att jag inte instämmer med dem.

  Förstår du? Eller är jag en elak sexistisk fascist som förnekar människans brott mot mänskligheten nu?

 40. Såg på spårvagnen reklam om regionens arbete mot våld i nära relationer, tyckte att det verkade för bra för att vara sant, de nämnde ingenstans på skylten mäns våld mot kvinnor. Lyckligtvis kollade jag in deras hemsida och fick mina tankar bekräftade, en feministisk tankegång bakom allt de gör, som vanligt. Visserligen har de en flik om mäns utsatthet, men där utgår ju allt ifrån NCK. Under fliker ’vem slår’ är det självklart bara män som slår, självklart på grund av ojämställdhet.

  http://www.valdinararelationer.se

  Någon som vill gå ihop och destruera allt de säger på ett vetenskapsbaserat vis?

 41. Får erkänna att jag är besviken över att jag som max fått 49 tummar ner, medan Erik fått 50 tummar ner två gånger! Jag ligger efter Smile

 42. @robjoh:

  Måste säga att fördelningen av röda tummar ovan är lite märklig. Hur väljer dessa ”virtuella flashmobs” vilka som skall ha fler och färre neråttummar egentligen? Om exempelvis Maria fick 27 varför fick Magnus bara 25? Drar de lott om de sista? Smile

 43. @robjoh:
  Ha! Jag har volontärarbetat som ingenjör (INUG), hittills på hemmaplan med lite administration av ett vägbyggnadsprojekt i Colombia. Nu börjar jag ju få lite mer tid över, vuxna barn och så, så nu har jag möjligheter att trappa upp det.
  Har volontärarbetat åt socialförvaltningen också (stödperson), just nu gör jag det inte av tidsbrist, men jag finns förmodligen kvar i deras register fortfarande.

 44. @robjoh: ”Argument som har skapats genom ingenjörskunskap”

  Du menar svaren på förnekarnas och antivänsterfanatikernas ”argument”? De är mycket oftare baserade på enbart fysik och fysikalisk evidens av olika slag, ingenting med ingenjörskonst att göra.

 45. @Magnus:
  Helt klart något att vara stolt över!

  Själv doktorerar jag på att försöka få fram en teknisk lösning till ett av de Svenska miljömålen. Fast jag är väl ändå en förnekare som hatar miljön…

 46. @Magnus:

  Hur ser det ut med kvinnor på högskole- och civilingenjörsutbildningarna nuförtiden?

  Från Högskoleverkets årsrapport 2013 kan man t.ex. utläsa följande könsfördelning bland nybörjare 2011/12:

  (Andel kvinnor i %, fallande ordning)

  Förskollärarexamen: 93
  Specialistsjuksköterskeexamen: 85
  Sjuksköterskeexamen: 84
  Socionomexamen: 83
  Grundlärarexamen: 81
  Juristexamen: 59
  Yrkeslärarexamen: 55
  Läkarexamen: 53
  Civilekonomexamen: 48
  Ämneslärarexamen: 53
  Civilingenjörsexamen: 29
  Högskoleingenjörsexamen: 24

  I rapporten står:

  Andelen kvinnor har ökat gradvis sedan 1977 års högskolereform, då kvinnodominerade utbildningar som lärar- och vårdutbildningar införlivades i högskolan. Könsfördelningen har sedan början på 00-talet i princip hållit sig på nivån 40 procent män och 60 procent kvinnor (figur 8).

 47. @Axel Edgren:
  Du menar svaren på förnekarnas och antivänsterfanatikernas ”argument”?
  Här har du nog den största anledningen till varför jag inte kallar mig marxist längre. När det uppenbarligen är så att man får en stämpel som förnekare och antivänster om man oroar sig mindre om global uppvärmning än att människor dör pga brist på energi.

  När vänstern allierade sig med en grön medelklassrörelse som är antiteknik och antimänsklighet så insåg jag att jag inte hörde hemma oss vänstern längre. Vad spelar det för roll om några miljoner dör varje år pga att de behöver bränna biobränslen och dynga för att laga mat, bara vi kan stoppa energiproduktion. Vad spelar det för roll att barn inte får tillräckligt med vitamin A bara vi kan stoppa GMO.

  De är mycket oftare baserade på enbart fysik och fysikalisk evidens av olika slag, ingenting med ingenjörskonst att göra.

  Utan ingenjörskonst har du inte mätinstrumenten som behövs för att utföra den fysiska provningen för att få fram grunden till ”svaren”. Får jag fråga vad du har för utbildning?

 48. @robjoh: ”Vad spelar det för roll om några miljoner dör varje år pga att de behöver bränna biobränslen och dynga för att laga mat, bara vi kan stoppa energiproduktion. Vad spelar det för roll att barn inte får tillräckligt med vitamin A bara vi kan stoppa GMO.”

  Falsk dikotomi, såklart.

  ”Utan ingenjörskonst har du inte mätinstrumenten som behövs för att utföra den fysiska provningen för att få fram grunden till ”svaren”.”

  Det gör inte ingenjörer kapabla att säga ett dugg om klimatet. Eller är de också meriterade att prata om, säg, radiologi? Astronomi? Varför ska du vara en sån viktigpetter? Om du gör det för att få mig att spy över din fånighet är du på god väg, men jag hatar dumma personer så snart kommer jag ignorera dig innan jag säger något som ger mig en varning.

  ”Får jag fråga vad du har för utbildning?”

  Nej.

 49. @Axel Edgren:
  Falsk dikotomi, såklart.
  Inte när miljörörelsen aktivt motarbetar gyllene riset och all typ av baskraft. Om alla människor på jorden skulle få konsumera 4000 kWh per år skulle vi behöva dubbla världens elproduktion. 4000 kWh är långt under snittet i OECD. Ekvationen går inte ihop om man då samtidigt är emot kolkraft (som jag också är emot), naturgas, olja och kärnkraft. Vind och sol kan inte appliceras som baskraft, vilket ger att vad miljörörelsen argumenterar för är energifattigdom. Vilket jag inte anser är den vänster jag än gång i tiden stödde.

  Det gör inte ingenjörer kapabla att säga ett dugg om klimatet
  Vi kan börja med att säga att detta inte var vad jag argumenterade om, jag argumenterade att du behöver ingenjörskunskap för att kunna ta fram argumenten. Något som du så föraktfullt förkastade i ditt första inlägg.

  Nu till svar på ditt nya argument.
  Jo det gör det faktiskt, för kan du dimensionera ett mätinstrument kan du garanterat analysera vad som kommer ut från mätinstrumentet. För om du inte kan det så har du ingen jävla aning om det du mäter är fel. Vad du hänvisar till är inget annat än auktoritetsargument. En auktoritet har sagt något så därför måste det vara sant, detta är samma sak som att säga bibeln är rätt därför en präst säger att det är guds ord.

  Dessutom tillkommer det intressanta att de flesta fysiker inom forskarvärlden även är ingenjörer. För oftast skaffar man sig först en civilingenjörsexamen inom fysik SEN blir man forskare. I grund och botten har vi ett system som först utbildar ingenjörer och sedan forskare. Skillnaden mellan en forskare och en ingenjör är att forskaren har kunnat spendera minst 3 år på att rota fram data. En ingenjör kan sedan utnyttja informationen utan att behöva själv genomföra experimenten eller datasamlingen.

  Eller är de också meriterade att prata om, säg, radiologi? Astronomi?

  Med tanke på att just astronomi är en vetenskap som fortfarande idag får stor hjälp av amatörer så skulle jag säga ja. Finns flertal sätt du själv aktivt kan hjälpa till. Jag skulle faktiskt säga ja till radiologi också. Vad en ingenjörsutbildning ger dig är tillräckligt med mattekunskaper och fysikkunskaper för att kunna sätta dig in i ett annat ämne.

  Varför ska du vara en sån viktigpetter? Om du gör det för att få mig att spy över din fånighet är du på god väg, men jag hatar dumma personer så snart kommer jag ignorera dig innan jag säger något som ger mig en varning.

  Jag försöker få dig att tänka, något jag får erkänna att jag hittills har misslyckats med. I grund och botten är det jag försöker säga att vänstern behöver hitta tillbaka till sina rötter inom industrialismen och ingenjörskunnande då detta är vad som kan lyfta världens befolkning ur fattigdom.

  Och jag förstår varför du vill ignorera mig, för dina argument har hittills gått ut på att försöka slänga namn på folk. Säga att de inte är pålästa, säga att de inte kan uttala sig för de har inte rätt utbildning. Försöka använda ämnen som får stor hjälp av frivilliga som exempel på att ingenjörer inte ska uttala sig. Du har målat in dig i ett hörn.

  Nej.
  Helt ok, din frihet att göra det. Jag vill dock påpeka att om du samtidigt säger att ingenjörer inte kan uttala sig om något, så kanske det hade stärkt din ståndpunkt om du kunde förklara vad i din utbildning som ger dig rätt att säga detta.

 50. @Axel Edgren:

  Har aldrig riktigt förstått det här hatet av ingenjörer.

  Om man gör en genomgång av Sveriges astronomer och sjukhusfysiker som håller tekniken runt radiologin igång så finns det rimligtvis väldigt många ingenjörsutbildade som specialiserat sig till de områdena. Känner personligen en som utbildade sig till sjukhusfysiker inom programmet för civilingenjör i teknisk fysik där mycket handlar om metoder för att visualisera.

  Att vetenskapare som kombinerar tekniskt, naturvetenskapligt och matematiskt kunnande uttalar sig inom områden som baseras på liknande grunder är väl inte sådär jättekonstigt.

 51. @robjoh:
  Jag beundrar dig för att du orkar hålla en så god ton mot Axel. Han är en mästare på härskartekniker och att framställa sig själv som den ende som vet något om allting.
  Han älskar dessutom att försöka smeta på sina åsiktsmotståndare en massa negativa saker som nazist och annat utan att han har en aning om vad personen han ”argumenterar” emot har för ideologiska preferenser.
  Det blir ju extra komiskt när han kallar dig för en viktigpetter. Det är ju verkligen rätt person att säga något sådant

 52. Hej Erik! Kul att du skriver om vårt papper, även om det verkar ha uppstått några mindre missförstånd om frågeställningen. Pappret undersöker i huvudsak kopplingen mellan förändringar i mäns kompetens och införandet av könskvotering. Därför har vi svårt att se hur din kritik att vi valt ett kompetensmått som ”gynnar kvinnor” är direkt relevant för våra slutsatser. Du nämner exempelvis att vi använder ”iq”-test från den militära mönstringen. Eftersom dessa data endast finns tillgängliga för män skulle vi inte skulle kunna jämföra mäns och kvinnors kompetens ens om vi ville. Vi diskuterar gärna detta vidare vid tillfälle! Mvh /Johanna & Olle

 53. @ robjoh

  Det blev tio ”upptummar” från mig för din kommentar kl 08.10.

  Visserligen svarar du Axel E, men han verkar vara bortom allt anständigt samtal. Däremot är dina insikter är värdefulla för alla sansade och tänkande människor.

 54. @Pelle2:
  Jag beundrar dig för att du orkar hålla en så god ton mot Axel.

  Tack. Hålla god ton kanske inte leder till att Axel kan instämma i vad jag skriver, men jag tror att det blir enklare för en eventuell läsare att ta sig till det jag skriver. Om jag börjar spy galla över Axel så kommer någon som läser mest tröttna.

  Det blir ju extra komiskt när han kallar dig för en viktigpetter.
  Jag kan säkert vara en viktigpetter inom vissa frågor, men som jag ser det är Axels försök att argumentera via att smeta ord på mig bara ett bevis på att debatten är vunnen. Det finns inget konkrete i hans motargument, det handlar enbart om att försöka stämpla mig som antingen ond, dum, elitisk eller oinsatt.

  Vilket är rätt skoj. Jag har faktiskt inga problem med att folk kallar mig förnekare, viktigpetter, vänsterhatare, antistat, rasist, nazist eller för den delen kommunist osv. Jag kan argumentera för min ståndpunkt och varför dessa betäckningar inte stämmer på mig, vilket till och med gör det möjligt för mig att vända påhopp till möjlighet att lyfta de frågor jag brinner för.

 55. @robjoh:
  Nej, jag tycker heller inte att man skall spy galla över en meningsmotståndare men ibland är det frestande att göra det Wink.

 56. @Johanna Rickne:

  ”Hej Erik! Kul att du skriver om vårt papper, även om det verkar ha uppstått några mindre missförstånd om frågeställningen. Pappret undersöker i huvudsak kopplingen mellan förändringar i mäns kompetens och införandet av könskvotering.”

  Hej, Johanna, kul att se dig delta i diskussionen. Jag förstår dock inte riktgt din invändning. Var påstår jag att just er rapport inte jämför mäns kompetens med andra mäns kompetens? Jag bemöter ju egentligen inte er rapport utan en annan som använder er rapport som en av flera källor på vad jag summerat som ”kvinnlig överlägsenhet”

  ”Därför har vi svårt att se hur din kritik att vi valt ett kompetensmått som ”gynnar kvinnor” är direkt relevant för våra slutsatser.”

  Ja men det har jag inte påstått. Du hänvisar till en generell kritik av ”denna sorts studier” inte specifikt kritik mot bara er studie. Det är alltså när man tittar på er studie och en mängd andra studier av samma sort som man ser hur man konsekvent väljer de faktorer som vi vet kvinnor presterar bra på – och väljer bort alla andra. Och som sagt er studie är en av flera källor som används på detta sätt.

  ”Du nämner exempelvis att vi använder ”iq”-test från den militära mönstringen. Eftersom dessa data endast finns tillgängliga för män skulle vi inte skulle kunna jämföra mäns och kvinnors kompetens ens om vi ville. Vi diskuterar gärna detta vidare vid tillfälle! Mvh /Johanna & Olle”

  Diskussion är såklart alltid välkommen på en debattsida som denna. Jag påstår dock inte ni jämför mellan män och kvinnor. Jag menar att ni bedömer mäns kompetens på ett sätt som är missvisande när vi pratar om vad kompetens är för någonting. Jag har definierat kompetens i artikeln. Så här står det högre upp:

  ”att kompetens även i mycket hög grad påverkas av saker som träning, erfarenhet och sist men inte minst svårighetsgrad. Varken talang eller utbildning är i sig indikationer på att man tillhör de bästa på någonting.”

  Tanken att IQ-tester skulle visa ”intelligens” är jag inte den första att ifrågasätta. I TV-programmet What makes us smart?” (video ovan) blir den bedömningsgrunden kritiserad av flera personer. Bland annat professorn i kvantfysik Seth Lloyd efter att han vunnit det momentet samt Professor Howard Gardner som har skrivit flera böcker som visar gamla IQ-testers begränsning.

  IQ-testindustrin påstås inte ha utvecklats på 100 år. Om testerna inte visar hel intelligens så kan man rimligen inte göra stora växlar på vilken hel kompetens de visar heller.

  Utöver dessa argument vill jag också påpeka att många av de tester som används för att deklarera vissa män mindre begåvade med samma logik deklarerar vissa raser eller ”rasifierade” människor som mindre begåvade. Se Hjernevask ovan som handlar just om kopplingen mellan ras och IQ

 57. Hej Erik! Vi upplever att du i ditt blogginlägg kritiserar du oss för att välja ett mått på kompetens som får det att framstå som att kvinnor har högre kompetens än män. Du skriver att ”Det framstår allt mer som om personer bakom denna sorts studier har en gynocentrisk agenda där de förkastar alla former av kompetens som inte gynnar kvinnor.” Vi menar att det är en ganska osaklig kritik mot vår studie eftersom vi relaterar förändringar i mäns kompetens över tid till införandet av könskvotering. Därför påverkas inte våra resultat av huruvida måtten ”gynnar kvinnor” eller ej.

  Naturligtvis är det jättesvårt mäta politikers kompetens, och vi inser också att militärens mönstringstest endast mäter vissa begränsade aspekter. Men så länge som de mätfel som finns i våra olika kompetensmått inte är korrelerade med könskvoteringens ”bett”, eller att de är så pass allvarliga att måtten blir helt meningslösa, menar vi ändå att våra resultat borde ge ett bidrag till kunskapen om effekterna av könsvotering.

 58. @Johanna Rickne:
  Hur räknade ni med den andel män som aldrig genomgått mönstringens s.k. IQ test, eller exkluderades dessa? En stor andel av de som mönstrats har aldrig genomgått testet eftersom de placerats i utbildningsreserven p.g.a. ointresse etc.

  För övrigt är knappast socialdemokratiska (eller något annat enskilt partis) politiker vare sig de är manliga eller kvinnliga representativa för befolkningen i stort. Man kan också konstatera att politikens långvariga könskvotering inte värjt oss mot inkompetenta (eller för den delen korrupta) män och kvinnor. Jag behöver förmodligen inte exemplifiera.

 59. @Johanna Rickne och Olle Folke:

  ”Hej Erik! Vi upplever att du i ditt blogginlägg kritiserar du oss för att välja ett mått på kompetens som får det att framstå som att kvinnor har högre kompetens än män. Du skriver att ”Det framstår allt mer som om personer bakom denna sorts studier har en gynocentrisk agenda där de förkastar alla former av kompetens som inte gynnar kvinnor.”

  Hej Johanna, så skall det inte uppfattas så här passar jag på att förtydliga mig. Jag kritiserar rapporter av denna sort generellt för en tendens jag ser att exkludera faktorer som är viktiga för bedömning av kompetens som främst gäller män. (Här måste man skilja på generell kritik mot rapporter av denna sort och specifikt kritik mot er rapport)

  Jag säger även att det framstår som om det finns en gynocentrisk agenda i hur uvalet görs. Detta är ett medvetet ordval som inte beskriver den agendan som bevisat faktum, utan tvärtom vill jag göra forskare medvetna på att det kan upplevas så av oss som börjat uppmärksamma problemet med hur män i allmänhet beskrivs idag. Det är för övrigt precis samma sak som när ni säger hur ni kan uppleva min kritik. Skillnaden är att min kritik finns på en debattblogg, inte i tidningar och akademiska källor.

  ”Vi menar att det är en ganska osaklig kritik mot vår studie eftersom vi relaterar förändringar i mäns kompetens över tid till införandet av könskvotering. Därför påverkas inte våra resultat av huruvida måtten ”gynnar kvinnor” eller ej.”

  På vilket sätt menr ni att jag är osaklig? Allt hänger ju på hur ni tycker manlig kompetens skall bedömas. Vilket är precis vad jag fokuserade på i min kritik. Om era mått för manlig kompetens inte stämmer så går det inte att påstå att den manliga kompetensen ökas när kvinnor kvoteras in heller. Man kan på sin höjd påstå att en viss manlig kompetens blev vanligare, dock med risk att detta sker på bekostnad av annan manlig kompetens. Vidare så måste man titta på vad jag faktiskt bemöter. Nämligen en rapport på en blogg som har er studie som källa.

 60. @robjoh: Problemet med vissa ingenjörer är inte deras kunskaper, utan deras grundsatser och filosofi. Vissa av de är inte emot klimatåtgärder för att de kan argumentera emot klimatförändringarnas existens, utan för att de är antivänsterfanatiker eller antistatsfanatiker som får panik över tanken på klimatskatter och satsningar på förnybar energi. Deras motstånd är inte baserat på deras kunskap inom fysik och vetenskap, utan pga deras metafysiska övertygelser.

 61. @Axel Edgren:
  ”Deras motstånd är inte baserat på deras kunskap inom fysik och vetenskap, utan pga deras metafysiska övertygelser.”

  Aha!
  Du menar alltså att de använder sig av feministisk vetenskap!

 62. @Axel Edgren:

  ”Deras motstånd är inte baserat på deras kunskap inom fysik och vetenskap, utan pga deras metafysiska övertygelser.”

  Svårt att bortse från ironin i att denna kommentar kommer just från dig. Tack för att du förgyllt en annars sketen dag Grin

 63. @Axel Edgren:
  Anledningen till att dessa ingenjörer blivit antivänster är därför att vänstern är fundamentalt antivetenskaplig. Vänstern förvanskar vetenskapen genom att politisera den och förorena den med ideologi som till exempel s.k. ”genusvetenskap” och ”vetenskaplig socialism”.

  Att vissa ingenjörer och andra naturvetare tvivlar på koldioxidapokalypsen är inte konstigare än att de tvivlar på abiotisk petroleum, polomkastning eller kall fusion. De vill ha en rationell anledning att tro på teorierna inte blind auktoritetstro (eller misstro), dogmatism eller konspirationsteorier som ”klasskampen”, ”könsmaktsordningen” eller ”den sionistiska ockupationsregeringen”.

  För min egen del spelar det ingen roll om koldioxidapokalypsen stämmer eller inte. Jag anser att de övriga miljöproblemen som fossilbränslen förorsakar är tillräckligt för att vara för minskad användning. Men så är jag också för vidareutveckling och utbyggnad av kärnkraften. Till skillnad från merparten av vänstern som dogmatiskt motsätter sig kärnkraften.

 64. Är ingenjörer mindre vänster än folk i allmänhet? Det vill jag se en källa på i så fall.

  Dessutom tycker jag det är jävligt intressant med långsiktigt hållbara energisystem och energihushållning, inte så mycket för klimatets skull, utan för att det vore najs om hade energikällor som funkar även om >1000 år framåt i tiden.

 65. @Axel Edgren:
  Problemet med vissa ingenjörer är inte deras kunskaper, utan deras grundsatser och filosofi…Deras motstånd är inte baserat på deras kunskap inom fysik och vetenskap, utan pga deras metafysiska övertygelser.

  Till och börja med så vill jag påpeka att vi har bytt argument igen, nu är det inte fel på kunskaperna utan nu är det metafysiska övertygelser som är fel. Vilket inte var vad vi diskuterade, vi diskuterade vilka kunskaper ingenjörer har att uttala sig. Det du påstår är dock en väldigt intressant diskussion i sig, för vad du säger är i princip att bara ingenjörer med den rätta tron ska få uttala sig. Vilket återigen tar oss tillbaka till religion, inte vetenskap.

  Och så går vi vidare till den delen jag klippte ut ovan:
  Vissa av de är inte emot klimatåtgärder för att de kan argumentera emot klimatförändringarnas existens, utan för att de är antivänsterfanatiker eller antistatsfanatiker som får panik över tanken på klimatskatter och satsningar på förnybar energi

  Jag är starkt emot mer satsningar på vad vänster och miljörörelsen kallar förnybar energi, vind, sol, biobränslen och vatten. Anledningen till detta är inte ideologi som du verkar tro, utan av tekniska skäl. Av de fyra finns det bara två vi i princip kan expandera, sol och vind. Vattenkraften är i princip fullt utbyggd i OECD. Redan idag behöver EU importera biobränslen pga EUs kvoter, något som leder till skogsskövling i övriga världen.

  Kvar har vi alltså sol och vind. Det finns två problem med dem, låg energiproduktion per land area och att de är opålitliga energikällor som producerar energi när de solen skiner eller det blåser. Det första problemet innebär att förnyelsebar energi inte skalar särskilt väl. Det andra problemet innebär att vi behöver något sätt att lagra förnyelsebar energi, ett problem vi inte riktigt löst.

  http://thebreakthrough.org/index.php/programs/energy-and-climate//nuclear-has-scaled-far-more-rapidly-than-renewables/
  http://www.store-project.eu/

  Enligt dig betyder det att jag inte bryr mig om global uppvärmning och att jag är antivänster. Där har du faktiskt delvis fel, jag har inte panik över global uppvärmning men jag tycker vi skall göra vad vi kan för att stänga kolkraft och minska vårt oljeberoende från fasciststater som Saudiarabien.

  Min lösning skiljer sig dock markant från dagens vänster, den hämtar dock inspiration från en tid när sossarna hade makten under stor tid. Sverige har historiskt sätt genomfört den snabbast minskningen av CO2/BNP i världen. Vi gjorde det genom vår kraftiga utbyggnad av kärnkraften. Frankrike har också lägre CO2 utsläpp än OECD pga sin kraftiga utbyggnad av kärnkraften.

  På ungefär samma tid som Tysklands satsningar på sol och vind, som har lett till att 1/6 av befolkningen lever i energifattigdom, tog Frankrike och Sverige bort sitt beroende av fossila bränslen för elproduktion och fick väldigt låga elpriser på köpet. Tysklands satsning har endast lett till att de får ca 14% av sin el från vind och sol.

  Nå är jag antivänster? Nja, jag är antimiljöpartiet för att deras politik förvärrar situationen. Miljöpartiet går till val på att stänga två reaktorer, Oskarshamn 1 och Ringhals 1. Dessa reaktorer bidrog till den Svenska elexport på 10 TWh med 6.5 TWh. Det mesta tyder på att i år kommer de tillsammans producera närmare 8 TWh. Svensk elexport ersätter kolkraft i Tyskland, Danmark, Finland och Polen. Denna elexport motsvarar:
  * om stenkol: 0,85 kg CO2/kWh * 6,5 TWh * 1/1000 [ton/kg] = 5,5 miljoner ton CO2 eller ca 9% av Sveriges CO2 utsläpp per år
  * om brunkol: 1,15 kg CO2/kWh * 6,5 TWh * 1/1000 [ton/kg] = 7,5 miljoner ton CO2 eller ca 12% av Sveriges CO2 utsläpp per år

  Dessutom, för varje miljard vi plöjer ner och bygger vindkraft och det medföljande behovet av att bygga ut elnätet är en miljard vi inte kan använda för att elektrifiera det svenska transportnätet.

 66. @robjoh

  Precis så är det, Sverige har en i princip CO2-neutral elproduktion till stora delar tack vare kärnkraften. Det här är för många en obekväm sanning, så obekväm att den knappt kan nämnas utan att någon drabbas av ett hysteriskt sammanbrott.

  Du bedriver välkommen allmänbildning med dina kommentarer. Jag får väl också passa på att tacka Axel E. som genom att ohämmat basunera ut sin pinsamma okunskap och sina fördomar faktiskt kommit att ge upphov till en saklig diskussion från hans motpart.

 67. @Maria:
  Tack så mycket

  @Rick:
  Det här är för många en obekväm sanning, så obekväm att den knappt kan nämnas utan att någon drabbas av ett hysteriskt sammanbrott.

  Detta har med att folk är rädda för saker man inte förstår. Gå ut och fråga allmänheten om hur många som dött av Tjernobyl, Three Mile Island och Fukushima och du kommer antagligen få ett resultat som är långt från verkligheten (0 döda för TMI och Fukushima, 48 döda + runt 2000 för Tjernobyl). Dessa risker är långt under vad vi riskerar inom alla andra industrier.

  Jag får väl också passa på att tacka Axel E. som genom att ohämmat basunera ut sin pinsamma okunskap och sina fördomar faktiskt kommit att ge upphov till en saklig diskussion från hans motpart.

  Till Alexs försvar vill jag säga att jag tror att det kan bero på hur debatten ser ut i Sverige. Vi har ett media klimat som faktiskt inte genomför ordentliga debatter, särskilt INTE mellan ingenjörer och tekniker. Alltså debatter där sakfrågan diskuteras, och inte vad ens känslor tycker.

 68. @robjoh:
  Nu måste jag bara fråga… Vet vi verkligen hur många som dött ”indirekt” av t.ex. Tjernobyl, av olika cancerformer? Och hur många som kommer att dö i Japan?

 69. @Johanna Rickne och Olle Folke:

  ”Naturligtvis är det jättesvårt mäta politikers kompetens, och vi inser också att militärens mönstringstest endast mäter vissa begränsade aspekter.”

  Mönstringstesterna mäter ju inte alls politikers kompetens utan mäns kompetens långt innan de blir politiker (Rapporten heter ju ”Den medelmåttige mannens kris, inte den medelmåttige politikerns”. De säger inte mycket om vilken kompetens manliga politiker har skaffat sig eftersom 0-20 knappast kan påstås vara det åldersspann där man skaffar sig sin huvudsakliga kompetens.

  Sedan är frågan om ”generellkompetens” överhuvudtaget existerar. Rent praktiskt så brukar människor som är bra på en sak inte vara lika bra på en annan. Politikers kompetens borde sålunda behöva kunna mätas antingen 1) Genom att i Malcolm Gladwells anda mäta tiden de lagt ner där de med 10.000 timmar är mest kompetenta 2) Genom att bedöma deras politiska prestationer då den som presterar bäst inte alltid är bäst på papperet.

  ”Men så länge som de mätfel som finns i våra olika kompetensmått inte är korrelerade med könskvoteringens ”bett”, eller att de är så pass allvarliga att måtten blir helt meningslösa, menar vi ändå att våra resultat borde ge ett bidrag till kunskapen om effekterna av könsvotering.”

  Frågan är då hur det bidraget presenteras och uppfattas. Här bestod ju bidraget i att vara en av alla källor som användes på ”vetenskapsgrund” för att hävda kvinnors överlägsenhet.

 70. @Alith:
  Helt klart en vettig fråga, jag hoppas att nedan är svar på din fråga. Om inte får du säga till.

  FN har följt Tjernobyl katastrofen i detalj, det finns en hel gruppering som har följt de som drabbades. Vad man vet är att 48 av brandmännen dog direkt över kraftig överexponering, man uppskattar att ca 2000 ytterligare dog av cancer mestadels för att de drack radioaktiv mjölk. Utöver det kan man inte se någon ökad mängd av cancer jämfört med andra populationer som inte har drabbats. Det är till och med så att vara född i Australien innebär större risk för cancer än varit född i Tjernobyl, bland annat pga kosten. Något man upptäckt är dock att rädslan för radioaktivitet är farligare än själva radioaktiviteten, stressen skapar helt enkelt negativa hälsoeffekter. Exempelvis började många dricka mer när människor tvångsförflyttades från Tjernobyl till andra städer i Sovjetunionen.

  När det gäller Fukushima så vet vi att ingen har dött av överexponering. Den förhöjda radioaktivitet i närområdet har redan nu fallit så mycket att folk har börjat få flytta tillbaka igen. FNs experter från Tjernobyl har sagt att de inte förväntar sig någon ökad risk för cancer. Något att ha i baktanken är att det finns områden i världen där människor lever som har högre mängd bakgrundsstrålning än vad Fukushima har efter olyckan.
  http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2014/05/04/cancer-and-death-by-radiation-not-from-fukushima/

  En bra genomgång om Fukushima och riskerna med radioaktivitet. Professorn är dessvärre lite jobbig att lyssna på Smile
  http://cds.cern.ch/record/1605828/

 71. Pingback: 20 Exempel på hur Vänsterekonomerna ger en missvisande bild | Aktivarum